امروز : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1398

انجمن های علمی دانشجویی

ارکان و تشکیلات

دانشجویان کلیه گرایش ها و مقاطع تحصیلی یک رشته دانشگاھی اعضای انجمن علمی متناظر با همان رشته به شمار می روند.

شورای مدیریت انجمن علمی متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است که با انجام انتخابات از میان اعضای انجمن، با رأی مستقیم آنان و کسب اکثریت نسبی آرا برای مدت یک سال انتخاب می شوند.

در دانشگاه هایی که حداقل 5 انجمن علمی دانشجویی تشکیل شده باشد شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه با حضور دبیران کلیه انجمن های علمی دانشجویی تشکیل می شود.

 

ضوابط تشکیل و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی

برای تأسیس انجمن علمی دانشجویی، حداقل 5 نفر از دانشجویان رشته ذیربط تقاضای خود را به معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده و در صورت عدم وجود این پست در دانشکده آن را به معاون پژوهشی دانشکده ارائه  می دهند. معاون دانشکده در صورت عدم تأسیس انجمن در رشته مورد نظر، پس از مشورت با گروه آموزشی مربوطه موافقت خود را برای تأسیس انجمن اعلام و نسبت به فراخوان ثبت نام داوطلبان شورای مدیریت و برگزاری انتخابات اقدام می نماید.

مجوز فعالیت ها

مجوز برنامه هاو فعالیتهایی که در سطح دانشکده برگزار می شود توسط معاون دانشکده و در صورتی که در سطح دانشگاه برگزار شود توسط مدیر فرهنگی پس از تأیید معاون دانشکده و در صورتی که در سطح ملی یا فرادانشگاهی برگزار شود توسط کمیته حمایت و نظارت از انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه پس از تأیید مدیرفرهنگی صادر می شود.

فعالیتهای انجمن های علمی دانشجویی در چارچوب این آیین نامه و صرفاً در عرصه های علمی مجاز می باشند و هرگونه  فعالیت صنفی، سیاسی و .... توسط انجمنها تخلف محسوب می شود.

دانشگاه صنعتی قم هم اکنون دارای شش انجمن علمی دانشجویی متناظر با رشته مربوط و دو انجمن علمی دانشجویی میان رشته ای می باشد. انجمن های علمی دانشجویی فعال دانشگاه به ترتیب حروف الفبا:  "" برق، پلیمر، رباتیک،صنایع، عمران، کامپیوتر، مکانیک، نجوم آماتوری"" و تنها رشته فیزیک در میان رشته های کنونی دانشگاه هنوز بدون انجمن علمی می باشد.

امید واریم در آینده با جذب رشته های بیشتر؛ با همت دانشجویان علاقه مند به فعالیت های گروهی انجمن های علمی دانشجویی متناظر با آن رشته تشکیل و به فعالیت های علمی بپردازد.

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir