امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی دانشجویی رباتیک

انجمن علمی رباتیک
دبیر انجمن علمی: فاطمه شعبانی
تاریخ تشکیل انجمن:
1390

اعضای شورای مرکزی سال تحصیلی 1401-1400 :

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1فاطمه شعبانیدبیر
2دانیال جعفریانعضو شورا
3هما نیک گفتارعضو شورا
4علی پاشاییعضو شورا
5الهه افخمیعضو شورا
منوی سریع
ویژه نامه