امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403

کرسی های آزاداندیشی

کرسی آزاداندیشی: نشستی است که در آن افرادی از دانشگاھیان به صورت آزاد، نظام مند، مودبانه، محترمانه، عقلانی و منطقی در باب موضوعات معین، و در حضور حضاربه اظهار نظر و تبادل آراء و گفتگو همراه با استدلال و یا ارائه مستندات می پردازند.

انواع کرسی ها: به لحاظ کارکرد،کرسی ها به دو دسته تقسیم می شوند:

1 2 کرسی هایی که هدف آنها تولید علم و اندیشه های نو بوده و به دو صورت زیر برگزار می شود:

الف: نظریه پردازی: ارائه ی نظریه ی علمی جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از سطح علمی لازم بوده، دارای مبانی منطق، فرضیه و دلایل کافی و ساختار علمی مناسب و کاربرد در خور باشد.

ب: نقد: استقراء مستدل، متقن و مستند مجموعه ی محاسن و معایب یک مکتب، نظریه، و نظر یا اثر علمی، در مسیر ابطال یا تکمیل آن نظریه، با رعایت ادبیات رشته ی علمی مربوط و منطق و اخلاق نقد، که از چارچوب نظری و ساختار علمی روشن برخوردار باشد.

تبصره: کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در چارچوب نظامنامه و آیین نامه های هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار خواهد شد.

2 2 کرسی هایی که هدف اصلی آنها، تضارب افکار و عقلانی نمودن محیط و تبیین تدریجی حق بوده و به عنوان مقدمه و زمینه سازی برای تولید علم می باشد که به دو روش زیر برگزار می شود:

الف: مناظره: به هرگونه مباحثه رو در رو، روشمند و منطقی میان دو صاحب نظر، که به گونه ی نقادانه دیدگاه ها و نظریات یکدیگر را درباره ی موضوعی خاص به چالش می کشند تا دیدگاه برتر، محرز گردد، گفته می شود و حسب مورد براساس آیین نامه های تشکل های اسلامی دانشگاھیان یا هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی برگزار می شود.

هر یک از مجموعه ها و اشخاص زیر می توانند درخواست برگزاری کرسی را به هیئت موسسھ ارایه نمایند:

الف: هرکدام از تشکل های اسلامی،بسیج دانشجویی،بسیج اساتید،انجمن های علمی و یا کانون های فرھنگی  ھنری

ب : حداقل 3نفر از دانشگاهیان(دانشجویان و یا اعضای هیئت علمی)

ج: هریک از اعضای شورای فرهنگی

د: هریک از اعضای هیئت موسسه

منوی سریع
ویژه نامه