امروز : شنبه بیست و هفتم شهریور 1400
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی عمران

اساس نامه انجمن علمی عمران

 


 
 
 
استاد مشاور انجمن علمی مهندسی عمران:
درگاه انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم:
www.csqut.vcp.ir
لوگو انجمن عمران:
 
 
 اعضای شورای مرکزی انجمن در سال تحصیلی 1399-1400
 

 

ردیفنام و نام خانوادگیانجمنسمت
1میثم بختیاری دوستعمراندبیر
2امیرمهدی خسروآبادیعمرانعضو شورا
3سینا اصلانخانیعمرانعضو شورا
4علی یحیایی طرقیعمرانعضو شورا
5محمد پارسا علیزادهعمرانعضو شورا
منوی سریع
ویژه نامه