امروز : سه شنبه هشتم اسفند 1402
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی عمران

اساس نامه انجمن علمی عمران

 


 
 
 
استاد مشاور انجمن علمی مهندسی عمران:
درگاه انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم:
www.csqut.vcp.ir
لوگو انجمن عمران:
 
 
 اعضای شورای مرکزی انجمن در سال تحصیلی 1400-1401
 

 

ردیفنام و نام خانوادگیانجمنسمت
1محمد پارسا علیزادهعمراندبیر
2امیر مهدی خسرو آبادیعمرانعضو شورا
3محمدرضا اژدری زادهعمرانعضو شورا
4رضا داداشپورعمرانعضو شورا
5علی آقا کریمیعمرانعضو شورا
منوی سریع
ویژه نامه