امروز : چهارشنبه سی ام مهر 1399
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


صفحه اصلی

لیست اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی صفحه شخصی ایمیل عکس
1 مهدی سلیمانی فیزیک دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
solaimani@qut.ac.ir
2 انوشه لطیفی شاهاندشتی فیزیک نظری استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
latifi@qut.ac.ir
3 سپهر اربابی بیدگلی فیزیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
arbabi@qut.ac.ir
4 محبوبه قلندری فیزیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
ghalandari@qut.ac.ir
5 لیلا لوائی یانس فیزیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
lavaee@qut.ac.ir
6 مهناز محمدی فیزیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohammadi.m@qut.ac.ir
7 محمد حسین زارع فیزیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
zare@qut.ac.ir
8 بهمن خسروی ریاضی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
khosravi@qut.ac.ir
9 بهمن بابایار رازلیقی ریاضی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
babayar@qut.ac.ir
10 مهرزاد قربانی ریاضی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
ghorbany@qut.ac.ir
11 سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد ریاضی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
aleomraninejad@qut.ac.ir
12 بهناز فرنام ریاضیات کاربردی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
farnam@qut.ac.ir
13 حسین پورقاسمیان آموزش زبان انگلیسی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
poorghasemian@qut.ac.ir
14 سید محمدهادی مشکوه السادات شیمی دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
meshkatalsadat.mh@qut.ac.ir
15 خدیجه ربیعی فرادنبه شیمی آلی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
rabee@qut.ac.ir
16 محمد کریمی تربیت بدنی وعلوم ورزشی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
karimi.m@qut.ac.ir
17 مجید محمدی مهندسی شیمی -انرژی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
m.mohammadi@qut.ac.ir
18 هادی حیدری مکانیک- انرژی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
heidary@qut.ac.ir
19 مصطفی باغشیخی مفرد مکانیک- انرژی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
baghsheikhi@qut.ac.ir
لیست اعضای هیئت علمی گروه معارف
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی صفحه شخصی ایمیل عکس
1 سعید امیدیان دهنو معارف مربی صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
omidian@qut.ac.ir
لیست اعضای هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی صفحه شخصی ایمیل عکس
1 جواد شریفی برق-کنترل استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
sharifi@qut.ac.ir
2 هادی زیانی برق-مخابرات استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
zayyani@qut.ac.ir
3 شهرام نصرتی برق-کنترل استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
nosrati@qut.ac.ir
4 احسان نجفی برق-قدرت استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
najafi@qut.ac.ir
5 سیدمحمد دهقان دهنوی برق-قدرت استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
dehghan@qut.ac.ir
6 عبدالرضا رسولی کناری کامپیوتر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
rasouli@qut.ac.ir
7 محبوبه شمسی کامپیوتر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
shamsi@qut.ac.ir
8 مجید آقایی کامپیوتر مربی صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
agai@qut.ac.ir
9 مرتضی محجل کفشدوز کامپیوتر -سخت افزار استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohajjel@qut.ac.ir
10 مهدی بکرانی برق استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
bekrani@qut.ac.ir
11 یاسرعطار ایزی برق استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
attarizi@qut.ac.ir
12 سعید حسن زاده برق استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
hasanzadeh@qut.ac.ir
13 مجتبی حیدری برق استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
heydari@qut.ac.ir
14 روزبه رجبی برق-مخابرات استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
rajabi@qut.ac.ir
15 محمد مهدی تسخیری برق-مخابرات استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
taskhiri@qut.ac.ir
16 سعید فاخته بلسی برق-مخابرات استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
fakhte@qut.ac.ir
17 محمدرضا فتح اللهی برق-الکترونیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
fathollahi@qut.ac.ir
18 نرگس صادق زاده نخود بریز برق-کنترل استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
sadeghzadeh@qut.ac.ir
19 میثم یادگار برق-کنترل استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
yadegar@qut.ac.ir
لیست اعضای هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی رزومه ایمیل عکس
1 جعفر قنبری مکانیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
ghanbari@qut.ac.ir
2 جواد راستی مواد استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
rasti@qut.ac.ir
3 مهدی محسنی مکانیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohseni@qut.ac.ir
4 محمد فدایی مکانیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
fadaee@qut.ac.ir
5 مصطفی طالبی توتی مکانیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
talebi@qut.ac.ir
6 مهدی صاحبی مکانیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
sahebi@qut.ac.ir
7 محمد صادق محبی مواد استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohebbi@qut.ac.ir
8 قربانعلی محمدی خشوئی صنایع دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohammadi.g@qut.ac.ir
9 جلال رضائي نور صنایع دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
rezaeenour@qut.ac.ir
10 محمدرضا مرجانی صنایع استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
marjani@qut.ac.ir
11 فاضل حاجی زاده ابراهیمی صنایع مربی صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
hajizadeh@qut.ac.ir
12 محسن محمدی پلیمر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohammadi@qut.ac.ir
13 علیرضا عزیزی پلیمر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
azizi@qut.ac.ir
14 جعفر خادم زاده یگانه پلیمر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
khademzadeh@qut.ac.ir
15 محسن نجفی پلیمر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
najafi.m@qut.ac.ir
16 عبدالرضا کریمی محیط زیست استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
karimi@qut.ac.ir
17 بیت اله بدرلو عمران-سازه استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
badarloo@qut.ac.ir
18 مرتضی جیریایی شراهی عمران استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
jiryaei@qut.ac.ir
19 علی عطارزاده عمران-آب استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
attarzadeh@qut.ac.ir
20 مسعود عامل سخی عمران استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
amelsakhi@qut.ac.ir
21 امیر کاری عمران-سازه استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
kari@qut.ac.ir
22 بایرامعلی محمدنژاد عمران استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
23 روح اله بختیاری دوست عمران استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
bakhtiaridoost@qut.ac.ir