امروز : دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1398
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


صفحه اصلی

لیست اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی رزومه آخرین مدرک تحصیلی عکس
1 مهدی سلیمانی فیزیک استادیار رزومه دکترا
2 انوشه لطیفی شاهاندشتی فیزیک نظری استادیار رزومه دکترا
3 سپهر اربابی بیدگلی فیزیک استادیار رزومه دکترا
4 محبوبه قلندری فیزیک استادیار رزومه دکترا
5 لیلا لوائی یانس فیزیک استادیار رزومه دکترا
6 مهناز محمدی فیزیک استادیار رزومه دکترا
7 محمد حسین زارع فیزیک استادیار رزومه دکترا
8 بهمن خسروی ریاضی استادیار رزومه دکترا
9 بهمن بابایار رازلیقی ریاضی استادیار رزومه دکترا
10 مهرزاد قربانی ریاضی استادیار رزومه دکترا
11 سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد ریاضی استادیار رزومه دکترا
12 بهناز فرنام ریاضیات کاربردی استادیار رزومه دکترا
13 حسین پورقاسمیان آموزش زبان انگلیسی استادیار رزومه دکترا
14 محمدهادی مشکوه السادات شیمی دانشیار رزومه دکترا
15 خدیجه ربیعی فرادنبه شیمی آلی استادیار رزومه دکترا
16 محمد کریمی تربیت بدنی وعلوم ورزشی استادیار رزومه دکترا
لیست اعضای هیئت علمی گروه معارف
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی رزومه آخرین مدرک تحصیلی عکس
1 سعید امیدیان دهنو معارف مربی رزومه دکترا
لیست اعضای هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی رزومه آخرین مدرک تحصیلی عکس
1 جواد شریفی برق-کنترل استادیار رزومه دکترا
2 هادی زیانی برق-مخابرات استادیار رزومه دکترا
3 شهرام نصرتی برق-کنترل استادیار رزومه دکترا
4 احسان نجفی برق-قدرت استادیار رزومه دکترا
5 سیدمحمد دهقان دهنوی برق-قدرت استادیار رزومه دکترا
6 عبدالرضا رسولی کناری کامپیوتر استادیار رزومه دکترا
7 محبوبه شمسی کامپیوتر استادیار رزومه دکترا
8 مجید آقایی کامپیوتر مربی رزومه فوق لیسانس
9 مهدی بکرانی برق استادیار رزومه دکترا
10 یاسرعطار ایزی برق استادیار رزومه دکترا
11 سعید حسن زاده برق استادیار رزومه دکترا
12 مجتبی حیدری برق استادیار رزومه دکترا
13 روزبه رجبی برق-مخابرات استادیار رزومه دکترا
لیست اعضای هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی رزومه آخرین مدرک تحصیلی عکس
1 جعفر قنبری مکانیک استادیار رزومه دکترا
2 جواد راستی مواد استادیار رزومه دکترا
3 مهدی محسنی مکانیک استادیار رزومه دکترا
4 محمد فدایی مکانیک استادیار رزومه دکترا
5 مصطفی طالبی توتی مکانیک استادیار رزومه دکترا
6 مهدی صاحبی مکانیک استادیار رزومه دکترا
7 محمد صادق محبی مواد استادیار رزومه دکترا
8 قربانعلی محمدی خشوئی صنایع دانشیار رزومه دکترا
9 جلال رضائي نور صنایع دانشیار رزومه دکترا
10 محمدرضا مرجانی صنایع استادیار رزومه دکترا
11 فاضل حاجی زاده ابراهیمی صنایع مربی رزومه دانشجوی دکترا
12 محسن محمدی پلیمر استادیار رزومه دکترا
13 علیرضا عزیزی پلیمر استادیار رزومه دکترا
14 جعفر خادم زاده یگانه پلیمر استادیار رزومه دکترا
15 محسن نجفی پلیمر استادیار رزومه دکترا
16 عبدالرضا کریمی محیط زیست استادیار رزومه دکترا
17 بیت اله بدرلو عمران-سازه استادیار رزومه دکترا
18 مرتضی جیریایی شراهی عمران استادیار رزومه دکترا
19 علی عطارزاده عمران-آب استادیار رزومه دکترا
20 مسعود عامل سخی عمران استادیار رزومه دکترا
21 امیر کاری عمران-سازه استادیار رزومه دکترا
22 بایرامعلی محمدنژاد عمران استادیار رزومه دکترا
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir