امروز : پنجشنبه چهاردهم فروردین 1399
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


صفحه اصلی

لیست اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی صفحه شخصی ایمیل عکس
1 مهدی سلیمانی فیزیک دانشیار صفحه شخصی solaimani@qut.ac.ir
2 انوشه لطیفی شاهاندشتی فیزیک نظری استادیار صفحه شخصی latifi@qut.ac.ir
3 سپهر اربابی بیدگلی فیزیک استادیار صفحه شخصی arbabi@qut.ac.ir
4 محبوبه قلندری فیزیک استادیار صفحه شخصی ghalandari@qut.ac.ir
5 لیلا لوائی یانس فیزیک استادیار صفحه شخصی lavaee@qut.ac.ir
6 مهناز محمدی فیزیک استادیار صفحه شخصی mohammadi.m@qut.ac.ir
7 محمد حسین زارع فیزیک استادیار صفحه شخصی zare@qut.ac.ir
8 بهمن خسروی ریاضی استادیار صفحه شخصی khosravi@qut.ac.ir
9 بهمن بابایار رازلیقی ریاضی استادیار صفحه شخصی babayar@qut.ac.ir
10 مهرزاد قربانی ریاضی استادیار صفحه شخصی ghorbany@qut.ac.ir
11 سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد ریاضی استادیار صفحه شخصی aleomraninejad@qut.ac.ir
12 بهناز فرنام ریاضیات کاربردی استادیار صفحه شخصی farnam@qut.ac.ir
13 حسین پورقاسمیان آموزش زبان انگلیسی استادیار صفحه شخصی poorghasemian@qut.ac.ir
14 سید محمدهادی مشکوه السادات شیمی دانشیار صفحه شخصی meshkatalsadat.mh@qut.ac.ir
15 خدیجه ربیعی فرادنبه شیمی آلی استادیار صفحه شخصی rabee@qut.ac.ir
16 محمد کریمی تربیت بدنی وعلوم ورزشی استادیار صفحه شخصی karimi.m@qut.ac.ir
17 مجید محمدی مهندسی شیمی -انرژی استادیار صفحه شخصی m.mohammadi@qut.ac.ir
18 هادی حیدری مکانیک- انرژی استادیار صفحه شخصی heidary@qut.ac.ir
19 مصطفی باغشیخی مفرد مکانیک- انرژی استادیار صفحه شخصی baghsheikhi@qut.ac.ir
لیست اعضای هیئت علمی گروه معارف
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی صفحه شخصی ایمیل عکس
1 سعید امیدیان دهنو معارف مربی صفحه شخصی omidian@qut.ac.ir
لیست اعضای هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی صفحه شخصی ایمیل عکس
1 جواد شریفی برق-کنترل استادیار صفحه شخصی sharifi@qut.ac.ir
2 هادی زیانی برق-مخابرات استادیار صفحه شخصی zayyani@qut.ac.ir
3 شهرام نصرتی برق-کنترل استادیار صفحه شخصی nosrati@qut.ac.ir
4 احسان نجفی برق-قدرت استادیار صفحه شخصی najafi@qut.ac.ir
5 سیدمحمد دهقان دهنوی برق-قدرت استادیار صفحه شخصی dehghan@qut.ac.ir
6 عبدالرضا رسولی کناری کامپیوتر استادیار صفحه شخصی rasouli@qut.ac.ir
7 محبوبه شمسی کامپیوتر استادیار صفحه شخصی shamsi@qut.ac.ir
8 مجید آقایی کامپیوتر مربی صفحه شخصی agai@qut.ac.ir
9 مرتضی محجل کفشدوز کامپیوتر -سخت افزار استادیار صفحه شخصی mohajjel@qut.ac.ir
10 مهدی بکرانی برق استادیار صفحه شخصی bekrani@qut.ac.ir
11 یاسرعطار ایزی برق استادیار صفحه شخصی attarizi@qut.ac.ir
12 سعید حسن زاده برق استادیار صفحه شخصی hasanzadeh@qut.ac.ir
13 مجتبی حیدری برق استادیار صفحه شخصی heydari@qut.ac.ir
14 روزبه رجبی برق-مخابرات استادیار صفحه شخصی rajabi@qut.ac.ir
15 محمد مهدی تسخیری برق-مخابرات استادیار صفحه شخصی taskhiri@qut.ac.ir
16 سعید فاخته بلسی برق-مخابرات استادیار صفحه شخصی fakhte@qut.ac.ir
17 محمدرضا فتح اللهی برق-الکترونیک استادیار صفحه شخصی fathollahi@qut.ac.ir
18 نرگس صادق زاده نخود بریز برق-کنترل استادیار صفحه شخصی sadeghzadeh@qut.ac.ir
19 میثم یادگار برق-کنترل استادیار صفحه شخصی yadegar@qut.ac.ir
لیست اعضای هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی رزومه ایمیل عکس
1 جعفر قنبری مکانیک استادیار صفحه شخصی ghanbari@qut.ac.ir
2 جواد راستی مواد استادیار صفحه شخصی rasti@qut.ac.ir
3 مهدی محسنی مکانیک استادیار صفحه شخصی mohseni@qut.ac.ir
4 محمد فدایی مکانیک استادیار صفحه شخصی fadaee@qut.ac.ir
5 مصطفی طالبی توتی مکانیک استادیار صفحه شخصی talebi@qut.ac.ir
6 مهدی صاحبی مکانیک استادیار صفحه شخصی sahebi@qut.ac.ir
7 محمد صادق محبی مواد استادیار صفحه شخصی mohebbi@qut.ac.ir
8 قربانعلی محمدی خشوئی صنایع دانشیار صفحه شخصی mohammadi.g@qut.ac.ir
9 جلال رضائي نور صنایع دانشیار صفحه شخصی rezaeenour@qut.ac.ir
10 محمدرضا مرجانی صنایع استادیار صفحه شخصی marjani@qut.ac.ir
11 فاضل حاجی زاده ابراهیمی صنایع مربی صفحه شخصی hajizadeh@qut.ac.ir
12 محسن محمدی پلیمر استادیار صفحه شخصی mohammadi@qut.ac.ir
13 علیرضا عزیزی پلیمر استادیار صفحه شخصی azizi@qut.ac.ir
14 جعفر خادم زاده یگانه پلیمر استادیار صفحه شخصی khademzadeh@qut.ac.ir
15 محسن نجفی پلیمر استادیار صفحه شخصی najafi.m@qut.ac.ir
16 عبدالرضا کریمی محیط زیست استادیار صفحه شخصی karimi@qut.ac.ir
17 بیت اله بدرلو عمران-سازه استادیار صفحه شخصی badarloo@qut.ac.ir
18 مرتضی جیریایی شراهی عمران استادیار صفحه شخصی jiryaei@qut.ac.ir
19 علی عطارزاده عمران-آب استادیار صفحه شخصی attarzadeh@qut.ac.ir
20 مسعود عامل سخی عمران استادیار صفحه شخصی amelsakhi@qut.ac.ir
21 امیر کاری عمران-سازه استادیار صفحه شخصی kari@qut.ac.ir
22 بایرامعلی محمدنژاد عمران استادیار صفحه شخصی
23 روح اله بختیاری دوست عمران استادیار صفحه شخصی bakhtiaridoost@qut.ac.ir