امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


هیئت علمی دانشکده مکانیک

لیست اعضای هیئت علمی دانشکده مکانیک
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی صفحه شخصی ایمیل عکس
1 جعفر قنبری مکانیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
ghanbari@qut.ac.ir
2 جواد راستی مواد استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
rasti@qut.ac.ir
3 مهدی محسنی مکانیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohseni@qut.ac.ir
4 محمد فدایی مکانیک دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
fadaee@qut.ac.ir
5 مصطفی طالبی توتی مکانیک دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
talebi@qut.ac.ir
6 مهدی صاحبی مکانیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
sahebi@qut.ac.ir
7 محمد صادق محبی مواد استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohebbi@qut.ac.ir
8 رسول صفدریان مکانیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
safdarian@qut.ac.ir
9 حمید رضا طالش بهرامی مکانیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
taleshbahrami@qut.ac.ir
10 وحید زال مکانیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
zal@qut.ac.ir
11 مهدی سلیمانی فیزیک دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
solaimani@qut.ac.ir
12 انوشه لطیفی شاهاندشتی فیزیک نظری استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
latifi@qut.ac.ir
13 محبوبه قلندری فیزیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
ghalandari@qut.ac.ir
14 لیلا لوائی یانس فیزیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
lavaee@qut.ac.ir
15 مهناز محمدی فیزیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohammadi.m@qut.ac.ir
16 محمد حسین زارع فیزیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
zare@qut.ac.ir
17 مجید محمدی مهندسی شیمی -انرژی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
m.mohammadi@qut.ac.ir
18 هادی حیدری مکانیک- انرژی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
heidary@qut.ac.ir
19 مصطفی باغشیخی مفرد مکانیک- انرژی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
baghsheikhi@qut.ac.ir
ثبت نام بازنشانی رمز ورود