امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 10:52 ق ظ - توسط : جعفر قنبریجعفر قنبری
دکترا در مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم

 Google Sholar: https://scholar.google.com/citations?user=evegk6wAAAAJ&hl=en
LinkedIn: http://ir.linkedin.com/in/JaafarGhanbari
RSS
پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 ساعت 4:23 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


 • اجزاء محدود پیشرفته


  مراجع
 • Jacob Fish, Ted Belytschko, A First Course in Finite Elements, John Wiley & Sons, 2007

 • Klaus-Jurgen Bathe, Finite Element Procedures, Prentice Hall, 1996

 • J. N. Reddy, An Introduction to the Finite Element Method, 3rd edition, McGraw Hill, 2006

 • Thomas J.R. Hughes, The Finite Element Method – Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis, Prentice Hall, 1987

 • Daryl L. Logan, A First Course in the Finite Element Method, 5th edition, Thomson, 2007


اسلایدهای درس:

 

یکشنبه ششم مهر 1393 ساعت 8:39 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


مکانیک محیط های پیوسته


مراجع:

• W.M. Lai, D. Rubin, E. Krempl, Introduction to Continuum Mechanics, 4th ed., Elsevier, 2010
• J.N. Reddy, An Introduction to Continuum Mechanics, Cambridge, 2008
• G.T. Mase, R. Smelser, G.E. Mase, Continuum Mechanics for Engineers, CRC, 2010


اسلایدهای درس:
Get Dropbox 
دوشنبه پنجم اسفند 1392 ساعت 10:50 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


تئوری الاستیسیته 1

 • مراجع
  • Martin H. Sadd, Elasticity; Theory, Applications, and Numerics, Second Edition, Academic Press, 2009
  • Arthur P. Boresi, Ken P. Chong and James D. Lee, Elasticity in Engineering Mechanics, Third EditionJohn Wiley & Sons, 2011شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 1:43 ب ظ - توسط : جعفر قنبری • جهت طرح مطالب مرتبط با دروس از طریق ایمیل ghanbari AT qut.ac.ir اقدام نمایید.
 • مراجعه حضوری: گروه مهندسی مکانیک، اتاق ۲۴۱
شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 1:37 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


J. Ghanbari, Z. Rashidi, A micromechanical study on the existence of the interphase layer in particle-reinforced nanocomposites, Materials Research Express, vol. 4, pp. 115038, 2017.

A. Alighurchi, M. Tusai, J. Ghanbari, Experimental study of the effects of nanoclay content on mechanical properties of the caly-epoxy nanocomposites, 1st Iran Congress on Industrial Applications of Advanced Materials and Manufacturing, Tehran, Iran, 2017.

M. Tusai, A. Alighurchi, J. Ghanbari, An experimental investigation on the effects of nanosilica content on mechanical properties of silica-epoxy nanocomposites, 25th International Conference on Mechanical Engineering (ISME 2017), Tehran, Iran, 2017.

H. Naji, M. Fadaee, J. Ghanbari, Investigation on dynamics of multi-layered graphene sheets using an exact model for Van der Waals interactions, 1st Iranian Conference on Physical Mathematics, Qom, Iran, 2016.

عطیه صفایی عرشی، جعفر قنبری، تحلیل بالستیک داخلی پرتابه در پرتابگرهای گازی و بررسی اثر پارامترهای پرتابگر بر سرعت خروجی پرتابه، نشریه مهندسی مکانیک، ۱۳۹۵فاطمه خواجویی نژاد، جعفر قنبری، تحلیل كمانش نانولوله های كربنی با مدل تیرتیموشنكو و تئوری تنش كوپل اصلاح شده، یست و سومین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مكانیك ایران، تهران، 1394

محمدرضا اکبری، جعفر قنبری، تحلیل دقیق تنش و تغییر مكان دیسك دوار همگن حامل پره، بیست و سومین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مكانیك ایران، تهران، 1394

جعفر قنبری، محمدرضا اکبری، تحلیل ترموالاستیک تنش­ها و تغییر شکل در دیسک دوار FGM تحت فشار داخلی و گرادیان دمایی و با خواص متغیر در راستای شعاع، ششمین همایش تجهیزات دوار، تهران، 1393

علیرضااستادرحیمی، جمال ارغوانی هادی، جعفر قنبری، تحلیل تئوری و اجزاء محدود کمانش سازه های جدار نازك، هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، تهران، 1391J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Multiscale nonlinear constitutive modeling of carbon nanostructures based on interatomic potentials, Computers, Materials, and Continua (CMC), vol. 10, no. 1, pp. 41-64, 2009.

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Nonlinear hierarchical multiscale modeling of cortical bone considering its nanoscale microstructure, Journal of Biomechanics, vol. 42, pp. 1560-1565, 2009.

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Hierarchical multiscale modeling of Nanotube-reinforced polymer composites, International Journal for Multiscale Computational Engineering, vol. 7, no. 5, pp. 395-408, 2009.

K. Behfar, P. Seifi, R. Naghdabadi, J. Ghanbari, An analytical approach to determination of bending modulus of a multi-layered graphene sheet, Thin Solid Films 496 (2006) 475 – 480.
 
J. Ghanbari, R. Naghdanadi, Mechanical Properties of Carbon Nanotube Reinforced Composites: A Hierarchical Multiscale Study, The 8th International Annual Conference of Iranian Aerospace Society, Isfahan, 2009.

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Multiscale modeling of bending behavior of nanotube reinforced polymer composite beams, The 2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, Tabriz, 2008

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Nonlinear hierarchical multiscale analysis and elastic properties of bone considering its nanoscale microstructure, The 1st Iran-India Joint Conference on Nanotechnology, Tehran, 2008

J. Ghanbari, R. Naghdanadi, Modeling the interphase layer between CNT and matrix in nanocomposites using nonlinear large deformation hierarchical multiscale, Fourth International Conference on Multiscale Materials Modeling (MMM-2008), Tallahassee 2008.

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Nonlinear material behavior for CNT reinforced nanocomposites with linear material model for microstructural constituents at large deformations using multiscale analysis, The 3rd International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials (NanoSMat 2008), Barcelona, 2008.

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Hierarchical multiscale modeling of nanotube reinforced polymer composites, 2ndConference on Nanostructures, Kish Island, 2008

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Elastic Moduli of a Single-Layered Graphene Sheet with Finite Element and Geometrical Approaches Using Equivalent Spring Modeling, ICCES Conference, Portugal, 2004.

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Interlayer shear modulus of a multi-layered Graphene sheet using Lennard-Jones potential, IMECE Conference, Kuwait, 2004

K. Behfar, P. Seifi, J. Ghanbari, An analytical approach to determination of bending stiffness of a multi-layered graphene sheet, Nanosingapore Conference, Singapore, 2004 

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Elastic modulus of a single-layered graphene sheet using equivalent spring modeling, AERO2004 Conference, Iran, 2004 (In Persian).

شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 1:32 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


 • نانومکانیک محاسباتی
 • نانو بیو مواد
 • مکانیک تغییر شکل های بزرگ
 • مکانیک ضربه
 • رفتار مواد در نرخ کرنش های بالا
 • مکانیک محیط های پیوسته ناموضعی و مرتبه بالا
شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 1:29 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


سوابق تدریس


 • کارشناسی ارشد: ریاضیات پیشرفته، مکانیک محیط های پیوسته، الاستیسیته، اجزاء محدود پیشرفته
 • کارشناسی:
 • دروس پایه: ریاضی عمومی 1، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی،
 • دروس اصلی: علم مواد، مقاومت مصالح 1،۲، طراحی اجزاء 1،2،
 • دروس تخصصی: مقاومت مصالح ۳، مقدمه ای بر اجزاء محدود

سوابق پژوهشی
 • مدلسازی دینامیکی-سازه ای خودرو تحت بارهای ضربه ای، 1389
 • مدلسازی چندمقیاسی بافت استخوانی، دانشگاه صنعتی شریف، 1388
 • مطالعه رفتار مواد تحت نرخ کرنش های بالا، دانشگاه صنعتی شریف، 1387
 • ارائه مدل ساختاری محیط پیوسته معادل برای نانوسازه های کربنی، 1383
 • مدلسازی پدیده نفوذ، نفوذگر و ضدنفوذگر، 1382
 • بررسی، طراحی و بهینه سازی بوم حلقوی شونده ماهواره، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1381

سوابق اجرایی

 • سرپرست دانشکده فنی مهندسی
 • معاون دانشجویی دانشگاه
 • معاون فرهنگی دانشگاه
 • مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه
 • مدیر فنی، شرکت مهندسی پیشرفته و پژوهشی عطاء، تهران 1384-1387


شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 1:17 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
۱۳۹۵-۱۳۹۷

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
1394-1396

سرپرست دانشکده فنی مهندسی
1393-1394

دبیر شورای هم اندیشی اساتید
1393-1397

عضو هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم
1393-

معاون دانشجویی دانشگاه 
1391-1393

معاون فرهنگی دانشگاه
1391-1391

مدیر کل امور دانشجویی
1390-1391
شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 1:15 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


دکتری مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 1383-1388
عنوان رساله: تحلیل چندمقیاسی مواد نانوساختاری به روش اجزاء محدود غیر خطی بر مبنای مکانیک محیط پیوسته معادل
پذیرش بدون آزمون از طریق استعدادهای درخشان

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 1381-1383
عنوان پایان نامه: تحلیل اجزاء محدود سازه های نانو
رتبه هفتم آزمون ورودی کارشناسی ارشد

کارشناسی مهندسی مکانیک، طراحی جامدات، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1377-1381
عنوان پایان نامه، تحلیل عملکرد بوم حلقوی شونده یک ماهواره نمونه
رتبه سوم فارغ التحصیلان دوره

دیپلم ریاضی-فیزیک، مرکز آموزشی شهید قدوسی (ره)، قم، 1373-1377