امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
دوشنبه پنجم اسفند 1392 ساعت 10:50 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


تئوری الاستیسیته 1

  • مراجع
    • Martin H. Sadd, Elasticity; Theory, Applications, and Numerics, Second Edition, Academic Press, 2009
    • Arthur P. Boresi, Ken P. Chong and James D. Lee, Elasticity in Engineering Mechanics, Third EditionJohn Wiley & Sons, 2011