امروز : شنبه هشتم بهمن 1401
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


صفحه اصلی

لیست اعضای هیئت علمی دانشکده مکانیک
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی صفحه شخصی ایمیل عکس
1 جعفر قنبری مکانیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
ghanbari@qut.ac.ir
2 جواد راستی مواد استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
rasti@qut.ac.ir
3 مهدی محسنی مکانیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
m.mohseni@qut.ac.ir
4 محمد فدایی مکانیک دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
fadaee@qut.ac.ir
5 مصطفی طالبی توتی مکانیک دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
talebi@qut.ac.ir
6 مهدی صاحبی مکانیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
sahebi@qut.ac.ir
7 رسول صفدریان مکانیک دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
safdarian@qut.ac.ir
8 وحید زال مکانیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
zal@qut.ac.ir
9 مهدی سلیمانی فیزیک دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
solaimani@qut.ac.ir
10 انوشه لطیفی شاهاندشتی فیزیک نظری استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
latifi@qut.ac.ir
11 لیلا لوائی یانس فیزیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
lavaee@qut.ac.ir
12 مهناز محمدی فیزیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohammadi.m@qut.ac.ir
13 محمد حسین زارع فیزیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
zare@qut.ac.ir
14 مجید محمدی مهندسی شیمی -انرژی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
m.mohammadi@qut.ac.ir
15 هادی حیدری مکانیک- انرژی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
heidary@qut.ac.ir
16 مصطفی باغشیخی مفرد مکانیک- انرژی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
baghsheikhi@qut.ac.ir
لیست اعضای هیئت علمی گروه ریاضی
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی صفحه شخصی ایمیل عکس
1 بهمن خسروی ریاضی دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
khosravi@qut.ac.ir
2 بهمن بابایار رازلیقی ریاضی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
babayar@qut.ac.ir
3 مهرزاد قربانی ریاضی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
ghorbany@qut.ac.ir
4 سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد ریاضی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
aleomraninejad@qut.ac.ir
5 بهناز فرنام ریاضیات کاربردی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
farnam@qut.ac.ir
6 علی تقوی ریاضی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
taghavi@qut.ac.ir
لیست اعضای هیئت علمی گروه شیمی
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی صفحه شخصی ایمیل عکس
1 سید محمدهادی مشکوه السادات شیمی دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
meshkatalsadat.mh@qut.ac.ir
2 خدیجه ربیعی فرادنبه شیمی آلی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
rabee@qut.ac.ir
لیست اعضای هیئت علمی گروه معارف
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی صفحه شخصی ایمیل عکس
1 سعید امیدیان دهنو معارف استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
omidian@qut.ac.ir
لیست اعضای هیئت علمی گروه عمومی
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی صفحه شخصی ایمیل عکس
1 حسین پورقاسمیان آموزش زبان انگلیسی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
poorghasemian@qut.ac.ir
2 محمد کریمی تربیت بدنی وعلوم ورزشی استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
karimi.m@qut.ac.ir
لیست اعضای هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی صفحه شخصی ایمیل عکس
1 جواد شریفی برق-کنترل استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
sharifi@qut.ac.ir
2 هادی زیانی برق-مخابرات دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
zayyani@qut.ac.ir
3 احسان نجفی برق-قدرت استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
najafi@qut.ac.ir
4 سیدمحمد دهقان دهنوی برق-قدرت استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
dehghan@qut.ac.ir
5 عبدالرضا رسولی کناری کامپیوتر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
rasouli@qut.ac.ir
6 محبوبه شمسی کامپیوتر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
shamsi@qut.ac.ir
7 مجید آقایی کامپیوتر مربی صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
agai@qut.ac.ir
8 مرتضی محجل کفشدوز کامپیوتر -سخت افزار استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohajjel@qut.ac.ir
9 مهدی بکرانی برق استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
bekrani@qut.ac.ir
10 سعید حسن زاده برق استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
hasanzadeh@qut.ac.ir
11 مجتبی حیدری برق استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
heydari@qut.ac.ir
12 روزبه رجبی برق-مخابرات استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
rajabi@qut.ac.ir
13 محمد مهدی تسخیری برق-مخابرات استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
taskhiri@qut.ac.ir
14 سعید فاخته بلسی برق-مخابرات استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
fakhte@qut.ac.ir
15 محمدرضا فتح اللهی برق-الکترونیک استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
fathollahi@qut.ac.ir
16 نرگس صادق زاده نخود بریز برق-کنترل استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
sadeghzadeh@qut.ac.ir
17 میثم یادگار برق-کنترل استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
yadegar@qut.ac.ir
18 علی کوهستانی برق-مخابرات استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
kuhestani@qut.ac.ir
19 سید فریبرز زارعی برق-قدرت استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
zarei@qut.ac.ir
20 احسان حیدریان فروشانی برق-قدرت استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
heydarian@qut.ac.ir
لیست اعضای هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی رزومه ایمیل عکس
1 جلال رضائي نور صنایع دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
rezaeenour@qut.ac.ir
2 محمدرضا مرجانی صنایع استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
marjani@qut.ac.ir
3 فاضل حاجی زاده ابراهیمی صنایع مربی صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
hajizadeh@qut.ac.ir
4 حمید موکدی صنایع استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
moakedi@qut.ac.ir
5 پيمان اخوان صنایع استاد صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
akhavan@qut.ac.ir
6 محسن محمدی پلیمر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohammadi@qut.ac.ir
7 علیرضا عزیزی پلیمر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
azizi@qut.ac.ir
8 جعفر خادم زاده یگانه پلیمر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
khademzadeh@qut.ac.ir
9 محسن نجفی پلیمر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
najafi.m@qut.ac.ir
10 عبدالرضا کریمی محیط زیست استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
karimi@qut.ac.ir
11 بیت اله بدرلو عمران-سازه استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
badarloo@qut.ac.ir
12 مرتضی جیریایی شراهی عمران استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
jiryaei@qut.ac.ir
13 علی عطارزاده عمران-آب استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
attarzadeh@qut.ac.ir
14 مسعود عامل سخی عمران استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
amelsakhi@qut.ac.ir
15 بایرامعلی محمدنژاد عمران استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohammadnezhad@qut.ac.ir
16 روح اله بختیاری دوست عمران استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
bakhtiaridoost@qut.ac.ir
17 رضا علیزاده عمران استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
alizadeh@qut.ac.ir