امروز : سه شنبه یازدهم آذر 1399
حوزه ریاست

حوزه ریاست


معرفی ریاست دانشگاه

Dr. Jalal Rezaeenour
Faculty of Technology and Engineering
Head of Department of Industrial Engineering
دكتر جلال رضائي نور
تلفن : 02536641601
rezaeenour@qut.ac.ir
 پست الكترونيك:     rezaeenour@qut.ac.ir
وب سايت شخصي: http://www.qom.ac.ir/profs/j.rezaee
آدرس محل كار: دانشگاه صنعتی قم
شماره تماس: 
دانشكده: دانشكده فني و مهندسي
گروه: مهندسي صنايع
مرتبه علمي:  دانشيار 
سوابق تحصيلي
كارشناسي:  مهندسي صنايع ، تكنولوژي صنعتي ، 1380 ، دانشگاه علم و صنعت ايران ، ايران
كارشناسي ارشد:  مهندسي صنايع ، مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي ، 1383 ، دانشگاه امام حسين ( ع ) ، ايران
دكتراي تخصصي:  مهندسي صنايع ، مديريت سيستم و يهره وري ،  1390 ، دانشگاه علم و صنعت ايران ، ايران
فرصت مطالعاتي: مهندسي صنايع ، فناوري اطلاعات ، 1389 ، دانشگاه Monash ، استراليا
(جوايزعلمي (دستاوردها و افتخارات
1- رتبه اول مقطع فوق ليسانس 
2- رتبه دومي مقطع دكترا
3- عضو بنياد ملي نخبگان
4- مدير گروه برگزيده دانشگاه قم در سال 1393
5- پژوهشگر برتر دانشگاه قم در سال 1392 تا 1394
6- پژوهشگر برتر استان قم در سال 1395
زمينه ­هاي تخصصي و مورد علاقه
سيستمهاي مديريت دانش (Knowledge Management Systems)
سيستمهاي مديريت فرآيندهاي كسب و كار (Business Process Management Systems)
معماري سازماني (Enterprise Architecture)
داده كاوي و مهندسي دانش (Data Mining)
سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري (Decision Support Systems)
تصميم گير با معيارهاي چندگانه
ارزيابي و مديريت عملكرد
مديريت استراتژيك سازماني و فناوري اطلاعات
ارزيابي كار و مهندسي روش
اقتصاد مهندسي
طرح­هاي تحقيقاتي اجرا ­شده:
1- ارائه چهارچوبي اقتضايي براي انتخاب استراتژي مديريت دانش در سازمانهاي ايراني
2- طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت دانش در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوايي
دروس تدريس شده:
دروس كارشناسي: ارزيابي كار و زمان، مديريت توليد، اقتصاد مهندسي، اصول مديريت و تئوري سازمان
دروس كارشناسي ارشد يا دكتراي تخصصي : فناوريهاي مديريت دانش، مديريت دانش، معماري سازماني، روش تحقيق، سيستمهاي تصميم يارهوشمند، مدلها و تكنيك هاي تصميم گيري، سيستمهاي مديريت فرآيندهاي كسب و كار، برنامه ريزي منابع سازمان، مهندسي مجدد فرآيندها
كتاب هاي تأليف شده:
اقتصاد فناوري اطلاعات با رويكردي بر اقتصاد دانش بنيان (1393)، انتشارات آتي نگر، مولفين: جلال رضايي نور، رامين مولاناپور، هادي لاريجاني
مديريت دانش و بكارگيري آن در سازمانها (1394)، انتشارات آتي نگر، مولفين: جلال رضايي نور ، هادي لاريجاني، رامين مولاناپور
مديريت فرآيندهاي كسب و كار و كاربرد آن در سازمانها (1394)، انتشارات دانشگاه قم، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني
مجموعه مقدماتي توسعه به كمك فناوري اطلاعات و ارتباطات براي جوانان(1394)، انتشارات آتي نگر، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني
روشهاي تحقيق در مديريت (1395)، انتشارات دانشگاه قم، مولف: جف لنكستر، مترجمين: سيد جمال الدين حسيني، جلال رضائي نور.
معماري سازماني (1395)، (1394)، انتشارات خبرگان نخبه، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني
فناوري هاي مديريت دانش همراه با آموزش ابزارهاي مديريت دانش WordPress (1395)، انتشارات دانشگاه قم، مولفبن: جلال رضائي نور، نرگس آقاخاني، عبدالصمد كرامت فر

مقالات و پژوهش ها:
مقالات چاپ شده يا داراي پذيرش چاپ در مجلات معتبر علمي و پژوهشي

 1. عليرضا مير محمد صادقي، جلال رضائي نور (1386)، مقدمه اي بر مديريت دانش، سامانه (فصلنامه علمي مهندسي صنايع)،  شماره 26
 2.  مصطفي جعفري، پيمان اخوان، جلال رضائي نور (1386)، تبيين عوامل بحراني موفقيت در مهندسي مجدد فرآيندها: مورد كاوي يكي از شركتهاي وابسته به صنايع دفاعي، فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره 13، شماره 1، تابستان 1388، صفحات 64-23
 3.  احمد ماكويي، جلال رضائي نور (1387)، ارزيابي عملكرد بخشهاي نت با استفاده از روش تحليل پوششي داده­ها، مجله اتوماسيون و ابزار دقيق، شماره 4، آبان 1387
 4.  مصطفي جعفري، جلال رضائي نور (1390)، توسعه فرآيند مديريت دانش با رويكرد تحليل ريسك «مورد كاوي يكي از شركتهاي دولتي در ايران، دوماهنامه علمي پژوهشي دانشور رفتار/مديريت پيشرفت،  شماره 44
 5.  مصطفي جعفري، جلال رضائي نور، پيمان اخوان (1390)، توسعه مدل كارت امتيازي متوازن مديريت دانش: مطالعه موردي يك گروه صنعتي تحقيقاتي دولتي در ايران، دوماهنامه علمي پژوهشي دانشور رفتار/مديريت پيشرفت، شماره 44
 6. هانيه هوشمند، سميه مير افضل،جلال رضايي نور (1393)، ارائه مدلي براي ارزيابي مديريت دانش سازمان هاي دانش بنيان مورد كاوي دانشگاه قم، مجله رشد فناوري، سال دهم، شماره 38، بهار 93، صص 77-65
 7.  جلال رضائي نور، رضوان لساني، عاطفه زكي زاده، غدير صفا مجيد (1393)، بررسي شبكه­هاي همكاري نويسندگي در حوزه­ فناوري اطلاعات با استفاده از تكنيك­هاي شبكه­هاي اجتماعي، فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات، دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صص 250-229
 8.  بهزاد لك، جلال رضايي نور (1392)، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻛﺸﻒ ﺟﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎوش ﻣﺘﻮن در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي، فصلنامه توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني، دوره 8، شماره 27، بهار 92، صص 181-159
 9.  جلال رضائي نور، حميدرضا ضرغامي، ياسر ممشي (1393)،"شناسايي رابطه بين فرايندهاي مديريت دانش با توانمندسازي كاركنان سازمان هاي تأمين اجتماعي (مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل)، مجله مديريت بهره وري  پاييز 1393، سال هشتم، شماره 30 ، صص. 181-153.
 10.  حسنعلي محمدي مطلق، عليرضا محمدي مطلق، جلال رضايي نور (1393)، طراحي يك سيستم خبره براي ارزيابي و انتخاب تأمين­كننده، نشريه مديريت صنعتي، دوره 7 شماره 2، صص. 403-385.
 11.  احسان پرنور، جلال رضائي نور (1393)، بهبودي در سيستمهاي پيشنهادگر خبره با استفاده از پرسش و مدل فضاي برداري، دوفصلنامه علمي-ترويجي محاسبات نرم، شماره ششم، پاييز و زمستان 93، صص 41-31
 12.  جلال رضايي نور، محمدعلي شاه­حسيني، سروش خسروي (1393)، ارائه مدل مفهومي بر اساس عوامل موثر بر پياده سازي سيستم مديريت دانش در گروه شركتهاي همكاران سيستم، فصلنامه مديريت توسعه فناوري، دوره اول شماره 4، صص. 104-79.
 13.  ميثم جهاني،  جلال رضايي نور، اسماعيل هداوندي، ايرج صالحي،  حبيب ا.. تحسيني (1394)، "مقايسه سيستم­هاي پشتيبان تصميمگيري در تشخيص  و پيش بيني بيماري ديابت"، مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران، دوره 11، شماره 2، صص 8-1.
 14.  محمدتقي تقوي‌فرد, نرگس آقاخاني, جلال رضائي نور (1394). چهارچوبي براي شناسايي و گروه‌بندي ابزارهاي تسهيم دانش (مورد مطالعه: گروه مپنا)، پژوهش‌هاي مديريت در ايران,دوره 19 شماره 3,صص 100-81.
 15.  فاطمه ابراهيمي، امير افسر، جلال رضايي نور، علي قنبري سرخي (1394)، روش موثر هوشمند جهت پيش بيني بار الكتريكي كوتاه مدت، مجله علمي پژوهشي شريف (پذيرش شده)
 16.  جلال رضائي نور، بهزاد لك  (1394)، ارائه مدل مديريت دانش مشتري اجتماعي در سازمانهاي ارائه دهنده خدمات الكترونيك، مديريت منابع در نيروي انتظامي، دوه 3، شماره 3، صص. 47-17.
 17.  احسان پرنور، جلال رضائي نور (1394)، مدل جديد پيشنهادگر فرد خبره با استفاده از ماتريس همبستگي كلمات، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، دوره 30 شماره 4، صص. 1171-1147.
 18.  سيد جمال الدين حسيني، نرگس آقاخاني، جلال رضائي نور (1394)، شناسايي فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي تسهيلگر فرآيند خلق دانش در شركت هاكوپيان، فصلنامه مطالعات مديريت فناوري اطلاعات، سال چهارم، شماره 14، صص. 95-71.
 19.  جلال رضائي نور، هابيل ديماذر (1395)، ارزيابي فاكتورهاي موثر در پذيرش مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در تجارت الكترونيكي، دوفصلنامه مديريت مهندسي و رايانش نرم، سال اول، شماره 2، بهار و تابستان 95. صص. 99-75.
 20.  جلال رضائي نور، بهزاد لك، عليرضا كنعاني، نرگس آقاخاني (1395)، انتخاب مناسبترين گزينه براي برنامه ريزي حمل و نقل عمومي درون شهري با استفاده از روشهاي تصميم گيري چندمعياره، پژوهشنامه مطالعات مديريت زنجيره تامين، سال اول، شماره اول، پاييز 1395، صص. 112-85.
 21.  سعيد اسماعيل نژاد، علي رهنما، جلال رضائي نور (1395)، ارزيابي كيفيت خدمات تحت وب بيمارستانهاي علوم پزشكي تهران بر اساس رويكرد تركيبي روشهاي تصميم گيري، مديريت اطلاعات سلامت، دوره  13 شماره 3، صص. 223-216.
 22.  عفت گلپر رابوكي، ساقي سادات ضرغامي فر، جلال رضائي نور (1395)، استخراج ويژگي ها و بسط لغت نامه در انديشه كاوي مورد استفاده در متون فارسي، مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، سال 14 شماره 3، صص. 8-1.
 23.  بهزاد لك، جلال رضائي نور (1395)، ارائه الگوي ارزيابي بلوغ مديريت دانش مشتري الكترونيكي مبتني بر عوامل كليدي موفقيت در خدمات الكترونيك پليس+10، فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي، دوره 11، شماره 3، صص. 474-441.
 24.  بهزاد لك، جلال رضائي نور (1395)، بهبود مدل ارزيابي بلوغ مبتني بر شاخصهاي عوامل اساسي موفقيت براي الگوي مديريت دانش مشتري الكترونيكي در دولت الكترونيك، پژوهشهاي دانش انتظامي، دوره 18، زمستان 95، صص. 194-168.
 25.  جلال رضائي نور، خيراله رهسپار فرد، زهرا روزبهاني (1395)، اولويت­بندي عوامل مؤثر بر انتخاب استاد راهنما و همكار پژوهشي  با فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي، نامه آموزش عالي، دوره 9، شماره 34، صص. 83-66.
 26.  بهزاد لك، جلال رضايي نور، الهام حسيني رضي، سروش خسروي (1395)، شناسايي عوامل موثر بر انتخاب راهبرد مديريت دانش در ناجا، فصلنامه مديريت منابع در نيروي انتظامي، دوره 4، شماره 3، صص. 30-11.
 27.  جلال رضائي نور، مونا ترابي، ناهيد بابايي (1395)، ارائه مدل تركيبي از متوسط وزني فازي مبتني بر امتيازات چپ و راست و سلسله مراتبي فازي بريا مكانيابي انبار كارخانه، فصلنامه مديريت صنعتي دانشكد علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، دوره 11، شماره 35، صص. 56-45.
 28.  جلال رضائي نور، بهزاد لك، عليرضا كنعاني، نرگس آقاخاني (1395)، انتخاب مناسبترين گزينه براي برنامه ريزي حمل و نقل عمومي درون شهري با استفاده از روشهاي تصميم گيري چندمعياره، پژوهشنامه مطالعات مديريت زنجيره تامين، دوره 1شماره 1، صص. 112-85.
 29.  جلال رضايي نور، مهدي غضنفري نصرآباد، علي درودي(1395)، توسعه روش بولزاي ـ بولزاي براي تصميم‎گيري چندمعيارهبا اعداد خاكستري به‎منظور انتخاب تأمين‎كنندۀ تجهيزات (مطالعه موردي: انتخاب و خريد تجهيزات بيمارستاني)، مديريت صنعتي،  دوره 8، شماره 4، صص. 624- 601
 30. جلال رضايي نور، ناهيد فرزان منش، حسين عموزاد خليلي (1396)، انتخاب پيكره بندي محصول لپ‌تاپ با تركيب روشهاي Fuzzy ANP و ELECTRE-TOPSIS، نشريه مهندسي صنايع، دوره 51، شماره 1، صص. 90-77.
 31.  عباس منوريان، جواد صفويه، نرگس آقاخاني، جلال رضائي‌نور (1396)، بررسي عوامل مؤثر در تدوين استراتژي‌‌هاي برندسازي دانشگاه‌‌هاي مبتني بر آموزش الكترونيكي، فناوري آموزش، دوره 11، شماره 3، صص. 236-221.
 32.  محمد رضا شيخ بهايي؛ جلال رضائي نور (1396)، كاربردهاي داده‌كاوي متني در حوزه مديريت دانش زنجيره خدمات دولت‌الكترونيكي، فصلنامه‌ي مديريت فناوري اطلاعات، دوره 9 شماره 6، بهار 1396، صص. 60-39.
 33.  ميثم جهاني، جلال رضايي نور، مهدي مهدوي،  اسماعيل هداوندي (1396)، ارائه مدلي جهت پيش بيني بيماري ديابت با استفاده از شبكه عصبي، مديريت سلامت، دوره 20، شماره 67، صص. 35-24.
 34.  جلال رضائي نور، بهزاد لك، محمد جواد جعفري (1396)، ارزيابي مدل بلوغ مديريت دانش مبتني بر عوامل اساسي موفقيت، فصلنامه مديريت منابع در نيروي انتظامي (پذيرش شده)
 35.  ميثم جهاني، جلال رضايي نور، مهدي مهدوي،  اسماعيل هداوندي (1396)، پيش بيني بيماري ديابت با استفاده از شبكه عصبي، مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد (پذيرش شده)
 36.  فاطمه ابراهيمي، امير افسر،  جلال رضايي نور، علي قنبري سرخي (1396)، روش موثر هوشمند جهت پيش بيني بار الكتريكي كوتاه مدت، مجله علمي و پژوهشي شريف (پذيرش شده)
 37.  جلال رضايي‌نور، فاطمه سادات لساني (1396)، سيستم پيشنهاد دهنده زمينه‌آگاه براي انتخاب گوشي تلفن همراه با تركيب روش‌هاي تصميم‌گيري جبراني و غيرجبراني، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات (پذيرش شده)
 38.  جلال رضائي نور، حسين جمشيدوند، بهرام كعبي (1396)، شناسايي و دسته بندي عوامل موثر در پياده سازي موفق مديريت دانش با استفاده از تكنيك ديمتل فازي  در شركت سرآمدان علم و فناوري سلمانيان فارس، مجله مديريت اطلاعات و دانش شناسي (پذيرش شده)
 39.  جلال رضائي نور، فرزانه عنايتي (1396)، ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد واحدهاي مركز رشد با تركيب روش هاي كارت امتيازي متوازن، تحليل شبكه اي و پرومته با داده هاي تركيبي (قطعي، فازي و خاكستري)، فصلنامه مديريت توسعه فناوري (پذيرش شده)
 40.  جلال رضائي نور، محمد موسوي صالح (1396)، بررسي و تعيين سطح عوامل خطر  در مشاركت هاي عمومي _خصوصي پروژه هاي آب با استفاده از روش هاي Fuzzy Synthetic Evaluation و FMEA : مطالعه موردي استان قم، مجله تحقيقات منابع آب ايران (پذيرش شده)
 41. Jafari, M., Akhavan, P., Rezaee Nour, J. And Fesharaki, M.N. (2007), ''Knowledge Management in Iran Aerospace Industries- Study on Critical Factors'', Aircraft Engineering and Aerospace Technology: an International Journal, Vol. 79 No. 4, pp. 375–389.
 42.  Jafari, M., Akhavan, P. and Rezaee Nour, J. (2007), “An Application of Factor Analysis for Change Resolution: The Preliminaries of Knowledge Management Establishment", the International Journal of Knowledge, Culture & Change Management, Vol. 7 No. 5, pp. 89-102.
 43.  Jafari, M., Rezaee Nour, J. (2008), “Developing a Knowledge Management Metric Model Based on Balanced Scorecard Methodology", the International Journal of Knowledge, Culture & Change Management, Vol. 8 No. 4, pp. 19-34.
 44.  Jafari, M., Rezaeenour, J., Akhavan, P. (2009), “Identifying Progressive Route of Organizational Knowledge CreationTheory", World Applied Science Journal. Vol. 7 no. 10.
 45.  Jafari, M., Rezaeenour, J., Akhavan, P. And Fesharaki, M.N. (2010), "Strategic Knowledge Management in Aerospace Industries: a Case Study", Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, Vol. 82 No.1, pp. 60-74.
 46.  Jafari, M., Rezaeenour, J., Mahdavi Mazdeh, M. and Hooshmandi, A. (2011), "Development and Evaluation of a Knowledge Risk Management Model for Project-based Organizations: A Multi-stage Study", Management Decision, Vol. 49 no. 3, pp.309 - 329
 47.  Rezaeenour, J. and Niknam, M.  (2013), Enterprise Microblogging Tool to Increase Employee Participation in Organizational Knowledge Management- Advances in Computer Science: an International Journal (ACSIJ), Vol 2. no.3. pp. 44-47.
 48.  Akhavan, P., Sanjaghi, M.E., Rezaeenour, J. and Ojaghi, H. (2014) "Examining the Relationships between Organizational Culture, Knowledge Management and Environmental Responsiveness Capability", VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, Vol. 44 no. 2, pp.228 - 248
 49.  Amini, M.  and Rezaeenour, J. (2014), “Early Fraud Detection for Online Auctions Using A Multiple-phased Modeling Method with a Neural Networks Ensemble Classifier”, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, Vol 2, pp. 560-567.
 50.  Aghaee, H., Rezaee nour, J.,  Najafi Alamouti, R., Nakhee, A., Dehghanian, S. and Jafar Abad, M. (2014), Formation of the Next Generation of Smart Mobs using Mobile Networks, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol. 4, pp. 8-16.
 51.  Amini, M., Rezaeenour, J. and Hadavandi, E. (2014), “Effective Intrusion Detection with a Neural Network Ensemble Using Fuzzy Clustering and Stacking Combination Method”, Journal of Computing and Security, Vol.1, No. 4, pp. 293-305.
 52.  Tavakkoli, A., Rezaeenour, J., & Hadavandi, E. (2015). “A Novel Forecasting Model Based on Support Vector Regression and Bat Meta-Heuristic (Bat–SVR): Case Study in Printed Circuit Board Industry”. International Journal of Information Technology & Decision Making, Vol. 14 no. 1, pp. 195-215.
 53.  Amini, M., Rezaeenour, J., & Hadavandi, E. (2015). A Neural Network Ensemble Classifier for Effective Intrusion Detection Using Fuzzy Clustering and RBF Networks. International Journal on Artificial Intelligence Tools, Vol. 25 no. 2, pp. 33-63.
 54.  Golpar-Rabooki, E., Zarghamifar, S., & Rezaeenour, J. (2015). Feature Extraction in Opinion Mining through Persian Reviews. Journal of AI and Data Mining, Vol. 3 no. 2, pp.169-179.
 55.  Amini, M., Rezaeenour, J. and Hadavandi, E. (2015), “ACluster-Based Data Balancing Ensemble Classifier for Response Modeling in BankDirect Marketing”, International Journal of Computational Intelligence andApplications. Vol 14 No. 4, pp. 1-23.
 56.  Rezaeenour, J., Yari-Eili, M., Roozbahani, Z., & Ebrahimi, M. (2016). Prediction of Protein Thermostability by an Efficient Neural Network Approach. Journal of Health Management and Informatics, Vol. 3 no. 4, pp. 102-110.
 57.  Amini, F. and Rezaeenour, J., 2016. Ranking Healthcare Centers Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process and TOPSIS: Iranian Experience. International Journal of Applied, Vol 6 no.1, pp.25-39.
 58.  Rezaeenour, J. and Mohammad-Lou, A. (2016), The Impact of Knowledge Management Processes on Agile Supply Chain (Case Study: Irankhodro Foundry Co.), African Journal of Environmental Assessment and Management, Vol. 21 no. 6, pp. 101-122.
 59.  Roozbahani, Z., Rezaeenour, J., YariEili, M. and Katanforoush, A. (2017), An Analysis of Gene Expression Variations in Lymphoma Using a Fuzzy Classification Model, Journal of Health Management and Informatics, Vol. 4 no.1, pp. 1-6.
 60.  Lak, B. and Rezaeenour, J. (2017), Effective Factors of Social Customer Knowledge Management (SCKM) in Organisations: Study of Electronic Service Providers in Iran, Journal of Information & Knowledge Management (In press).
 61.  Rezaeenour, J. Mousavi-Saleh, M. and Kolahkaj, A.R. (2017), Analyzing the Risk Factors of Private-Public Partnerships for Water Supply Projects Using Fuzzy Synthetic Evaluation: A Case Study of Iranian Water Supply Projects (Analysing Risk Factors for Water Supply Projects Using the FSE technique), Water Science and Technology: Water Supply (In press)

  مقالات ارائه شده در همايشهاي ملي و بين المللي

 1. جلال رضائي نور، سيد مسعود ميركاظمي، عزيزالله معمارياني (1383)، سنجش عملكرد بخش هاي نگهداري و تعمير سازمانهاي صنعتي، دومين همايش تخصصي مهندسي صنايع
 2. مصطفي جعفري، جلال رضائي نور، رضا حسنوي (1385)، بازنگري روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري: يك رويكرد كل نگر، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت 
 3. مصطفي جعفري، سيد اصغر ابن الرسول، جلال رضائي نور، پيمان اخوان (1386)، مطالعه تطبيقي رويكردهاي اندازه­گيري دارائيهاي دانش، پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع ايران 
 4. مصطفي جعفري، كامران شهانقي، پيمان اخوان، جلال رضائي نور (1386)، توسعه مدل ديناميكي مديريت دانش در سازمانهاي دانش محور، پنجمين بين المللي مهندسي صنايع ايران 
 5. سيد مسعود ميركاظمي، عزيزالله معمارياني، احمد ماكوئي، مصطفي جعفري، جلال رضائي نور (1386)، چهارمين كنفرانس بين المللي نگهداري و تعمير 
 6. جلال رضائي نور، حامد موسوي راد، حميد خواجويي (1387)، توسعه مدلي جهت تبيين جايگاه فرهنگ، ساختار و فناوري دانشي سازمان در مديريت ارتباط با مشتري، پنجمين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و ارتباطات 
 7. جلال رضائي نور، مليحه باقري دهنوي، مهري فياضي، امير افسر (1391)، ارزيابي نقش مديريت دانش مشاركتي بر افزايش يكپارچگي زنجيره تامين، همايش ملي تجربه نگاري، تجربه كاوي و مديريت دانش در سازمان، دانشگاه امام حسين (ع) 
 8. مليحه باقري دهنوي، جلال رضائي نور، سيد حسن هاني زواره اي طبا (1391)، ارائه مدلي مفهومي براي ارزيابي آمادگي الكترونيكي سازمان­هاي دولتي، كنفرانس ملي مهندسي نرم افزار لاهيجان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان
 9. سعيده مسجد جامعي، جلال رضايي نور و فرانك فتوحي قزويني(1391)، استفاده از كد پاسخگويي سريع در واقعيت افزود، كنفرانس ملي مهندسي برق و كامپيوتر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان 
 10. مهري فياضي، فرانك فتوحي، علي رمزي، جلال رضايي نور (1391)، دسته بندي الگوريتم‌هاي مطرح در مسيريابي هوشمند كاراكترهاي محيط بازي تلفن همراه، كنفرانس ملي مهندسي برق و كامپيوتر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان
 11. فروغ السادات شبيري، جلال رضائي نور، سكينه شريفي (1392)، ارائه يك سيستم به منظور مديريت دانش پروژه ها در فاز اجرايي، همايش ملي مهندسي مديريت كسب و كار، دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
 12.  سميرا يوسفي ناغاني، محمد مهدوي­زاده و جلال رضايي نور (1392)، ارائه روشي براي در نظر گرفتن ارتباط مكاني نقاط تصوير در الگوريتم تحليل مولفه­هاي مستقل، شانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون
 13. آتوسا فيلي، فرانك فتوحي، جلال رضايي نور (1392)، انتقال امن و بلادرنگ سرويس بليط سيار از طريق بستر GPRS، اولين همايش بين المللي تجارت و اقتصاد الكترونيكي، انجمن علمي تجارت الكترونيكي ايران، برج ميلاد، تهران
 14.  جلال رضايي نور ، حميدرضا ضرغامي، ياسر ممشي (1392)، بررسي تأثير فرايندهاي مديريت دانش بر توانمندسازي كاركنان در سازمان تامين اجتماعي )مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل)، دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي، دانشگاه پيام نور، قم
 15.  زهره گلي ملك آبادي ،محمدكاظم اكبري ،مرتضي سرگلزايي جوان،جلال رضايي نور (1392)، بررسي مدلهاي مختلف استقرار دانش در بستر رايانش ابري وارائه راهكار مديريت دانش بابهره گيري از پايگاه داده No SQL و رايانش ابراي، پنجمين كنفرانس فناوري اطلاعات و دانش، دانشگاه شيراز
 16.  فاطمه اردكاني، فرانك فتوحي، جلال رضايي‏نور (1392)، بررسي و ارزيابي طراحي بازي‏هاي چندرسانه‏اي زبان در محيط آموزش سيار، پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و الكترونيك ايران، دانشگاه آزاد اسلامي گناباد
 17.  سميرا يوسفي ناغاني، خديجه خشنوا طاهر، جلال رضايي‏ نور (1392)، پياده سازي امنيت و انكارناپذيري در مكالمات تلفني، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات، دانشگاهآزاداسلاميواحدرودسرواملش
 18.  آتوسا فيلي، فرانك فتوحي، جلال رضايي‏نور (1392)، پيام هاي همه پخشي در شبكه هاي موردي بين خودرويي، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات، دانشگاهآزاداسلاميواحدرودسرواملش
 19.  بهنام مهدي خشوعي، جلال رضائي نور (1392)، داشبوردهاي مديريتي گامي بسوي هوشمندي مدارس، همايش ملي فناوري هاي نوين در تعليم و تربيت، اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان
 20.  عاطفه شرفي، جلال رضائي نور (1392)، روش ارزيابي HRD مبتني بر شبكه هاي عصبي BP، كنفرانس ملي حسابداري و مديريت، موسسه بين المللي آموزشي و پژوهشي خوارزمي، شيراز
 21.  فريبا اسلامپناه، فرانك فتوحي قزويني، جلال رضائي نور (1392)، سلامت سيارو خدمات مبتني بر مكان در پياده سازي برنامه پزشك ياب، دومين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين، دانشكده فني شهيد مفتح همدان
 22.  پيمان متقي، جلال رضائي نور، جواد زواري (1392)، يكپارچه سازي اطلاعات در بستر هوش تجاري : مطالعه موردي پياده سازي داشبورد مديريتي شركت پارس خودرو، كنفرانس ملي مديريت و حسابداري، موسسه بين المللي آموزشي و پژوهشي خوارزمي، صفاشهر، شيراز
 23.  محمد متو، جلال رضائي نور، اسماعيل هداوندي (1392)، ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان در زنجيره تامين تامين شركت آلفا مدار صنعت با استفاده از تكنيك خوشه بندي، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر و املش
 24.  فتانه فرحبخش، جلال رضائي نور (1392)، ارزيابي كارايي پارامترهاي موثر در روش Wavwshrink در حذف نويز از سيگنال گفتار، اولين همايش تخصصي علوم فناوري و سامانه هاي مهندسي برق، دانشگاه پيام نور استان تهران
 25.  مهدي نيكنام، جلال رضائي نور (1392)، ميكروبلاگينگ ابزاري براي افزايش مشاركت كاركنان در مديريت دانش سازمان، همايش تخصصي بررسي ابعاد شبكه هاي اجتماعي، پژوهشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي- تهران
 26.  طاهره پيام مقدم ، جلال رضايي نور،حميدرضا ضرغامي، 1392) بررسي اثرات و زمينه هاي به كارگيري شبكه هاي اجتماعي در تسهيل بهره برداري از قابليت هاي فرآيند مديريت دانش در سازمان ، اولين كنفرانس حسابداري و مديريت 
 27. سودابه ايمان زاده، امير افسر، جلال رضايي نور(1392) ، بررسي زنجيره تامين آموزشي (دانشگاه)، همايش بين المللي مديريت
 28.  زينب فولادي، سيد حسن هاني زواره طبايي، يعقوب فرجامي، جلال رضايي نور، كشف حملات بات نت ها بر اساس رفتار ترافيكي شبكه، (1392) ، دومين همايش ملي كامپيوتر
 29.  حجت اسماعيلي ، سيد حسن هاني، جلال رضايي نور(1392) ، آناليز عملكرد پروتكل AOVD تحت حمله سياه چاله در شبكه هاي موردي متحرك، همايش منطقه اي بهينه سازي روش هاي محاسبه نرم در مهندسي كامپيوتر
 30.  حجت اسماعيلي ، سيد حسن هاني، جلال رضايي نور(1392) ، انواع معماري هاي سيستم تشخيص نفوذ در شبكه هاي موردي متحرك، همايش منطقه اي بهينه سازي روش هاي محاسبه نرم در مهندسي كامپيوتر
 31.  عفت گلپر رابوكي، جلال رضايي نور ، ساقي السادات ضرغامي فر(1392) ، استخراج ويزگي ها در انديشه كاوي مورد استفاده در متون فارسي، دومين همايش ملي كامپيوتر
 32.  جلال رضايي نور، (1392) ، بررسي نقش شبكه هاي اجتماعي منطبق بر مديريت دانش در مديريت پروزه براي رسيدن به مزيت رقابتي مطالعه موردي مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي نور  ، كنفرانس ملي حسابداري ومديريت
 33.  جلال رضايي نور ، رقيه تجار الموتي،محمد جعفر آباد،خبات عبدي(1392) ، عوامل كليدي در تشكيل يك جمعيت هوشمند، ششمين كنفرانس ملي مديريت دانش
 34.  هادي پرياني برزگي، جلال رضائي نور، رحيم فوكردي(1392)، خوشه بندي مشتريان كارت اعتباري بانك بر اساس الگوريتم بهينه ساز مبتني بر حركت آشفته مورچه ها (CAC)، اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات
 35.  زينب موحدي، امينه مازندراني، جلال رضائي نور،(1392) ، بررسي پروتكل هاي مسيريابي در شبكه هاي موردي بين خودرويي: بررسي و مقايسه، كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات
 36.  خديجه خشنواطاهر، بهروز مينايي بيدگلي، جلال رضائي نور،( 1392)مروري بر روشهاي دسته بندي سلسله مراتبي اسناد متني با ديد مقايسه اي، دومين كنفرانس ملي كامپيوتر
 37.  ميرمحمد توكلي، جلال رضائي نور، اسماعيل هداوندي، (1392) ، مرروي بر بكارگيري SVR در مسائل پيش بيني و بررسي روشهاي تنظيم پارامترهاي SVR، دومين كنفرانس ملي كامپيوتر
 38.  احمد غيور، سروش خسروي، سعيد ديناروند، جلال رضايي نور(1392)، بررسي روش اجراي بزرگراه طبقاتي شهيد صدر، اولين كنفرانس ملي مديريت پروژه هاي ساخت
 39.  الهام يوسفي,جلال رضايي نور,ماريه براتي(1392)، بررسي روش هاي مورد استفاده در ارزيابي عملكرد اقتصاد دانش هحور كشور هاي آسيا و خاورهيانه، اولين همايش ملي مديريت كسب و كار
 40.  شهاب الدين احمدي،رحيم فوكردي،جلال رضايي نور،(1392) بهبود مديريت جريانات مالي در زنجيره تأمين، كنفرانس بين المللي مديريت چالش ها و راهكارها، شيراز
 41.  محمد عسگري ، جلال رضايي نور ، حميدرضا بهرامي (1393)، ارايه مدلي براي ارزيابي عملكرد پروزه هاي CRM(مورد مطالعه : شعب بانك پارسيان استان قم)، ششمين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي
 42.  سودابه ايمان زاده، فرانك فتوحي، جلال رضايي نور (1393)، بررسي بازي هاي مبتني بر مكان، چهارمين همايش بين المللي مديريت فناوري اطلاعات، ارتباطات و كامپيوتر
 43.  فاطمه صوفي وند، سعيده رنجبر، جلال رضايي نور(1393)،  بررسي عوامل مهم در خريد اينترنتي B2Cو عوامل موثر بر خريد مجدد، همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات
 44.  سعيده رنجبر ، فاطمه صوفيوند ، جلال رضايي نور(1393)،  بررسي اثر ريسك و كيفيت خدمات بر وفاداري مشتريان در بانكداري الكترونيكي، همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات
 45.  منصوره ياري ايلي، سيد جمال حسيني، جلال رضايي نور(1393)، مطالعه كاربردهاي RFIDدر مديريت زنجيره تامين ، نهمين سمپوزيم پيشرفتهاي علوم و تكنولوزي
 46.  جلال رضايي نور، حافظ قاسمي ، علي حيدري، (1393)، پيش بيني نرخ تورم ماهانه در ايران با رويكرد مدل هاي سري زماني ، اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت، حسابداريو علوم اجتماعي
 47. جلال رضايي نور،بهنام خوش سفر،اكبر خالقي، فرانك فريدوني(1393)، ارائه مدلي براي بررسي تاثير  كيفيت رابطه زنجيره تامين برروي استراتژي تعاوني در سازمان هاي خدماتي، ششمين كنفرانس بين المللي مديريت،كارآفريني و توسعه اقتصادي
 48. موسي آذري ، جلال رضايي نور(1393)، ارزيابي چابكي سازماني در شركت هاي توليدي، اولين همايش منطقه اي فناوري اطلاعات برق پايش
 49. الهام يوسفي،جلال رضايي نور، فروغ شبيري،(1393) بررسي مدل عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيكي، همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات، مركز آموزش فني و حرفه اي همدان
 50. نداشاهپوري،جلال رضايي نور، بهنوش شاهپوري آراني (1393)، بررسي يكپارچگي بين برنامه ريزي منابع انساني (ERP)و مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
 51. نجمه تقي زاده، لاله مداح علي، امير افسر، جلال رضائي نور (1393)، مديريت ريسك زنجيره ي تامين عامل گرا، همايش ملي الكترونيكي دستاوردهاي نوين در علوم مهندسي و پايه، مركز پژوهشهاي زمين كاو
 52. منصوره ياري ايلي، آلا نداوندي، جلال رضائي نور (1394)، بررسي روش ميوچوال اينفورميشن در انتخاب مشخصه، دومين همايش ملي پژوهشهاي كاربردي در علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات، دانشگاه تهران
 53. عباس غلامزاده، جلال رضائي نور، سروش خسروي (1394)، بررسي تاثير حمايت و رهبري مديريت در پياده سازي مديريت دانش در سازمان فاواي شهرداري مشهد، كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات و مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه
 54. فرزانه رحمانيان فر، جلال رضائي نور، سروش خسروي (1394)، ارزيابي معماري سازماني شهرستان جهرم، هفتمين كنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري، دانشگاه فردوسي مشهد.
 55. جلال رضائي نور، علي امخواني صمدي، نرگس آقاخاني (1395)، ارائه مدل رنجيره اي دانش سازمان، دومين كنفرانس بين المللي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات.
 56. علي درودي، جلال رضائي نور، مهدي غضنفري نصرآباد (1395)، رتبه بندي  بانكهاي منتخب ايران با تكنيك بولزاي –بولزاي براي داده هاي بازه اي بااستفاده از شاخصهاي سيستم رتبه بندي  CAMEL ، دومين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مكانيك، صنايع و هوافضا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.
 57.  جلال رضائي نور، مريم نوروزي (1395)، رتبه بندي عملكرد نمايندگي‏هاي بيمه آلفا با تركيب روشهاي بهترين-بدترين و الكتره، اولين كنفرانس جامع علوم مهندسي در ايران، منطقه آزاد تجاري اقتصادي بندر انزلي.
 58. محمد دانش دزفولي، جلال رضائي نور، مقداد حاجي محمدعلي جهرمي (1394)، شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر زنجيره تامين صنعت نفت و گاز در شرايط تحريمي با استفاده از تئوري سه شاخگي، كنفرانس بين المللي تحقيقات كاربردي درمديريت، مهندسي صنايع، اقتصاد و حسابداري با رويكرد توسعه كسب و كار، موسسه آموزش شهر تهران.
 59. عباس غلامزاده، جلال رضائي نور (1395)، سيستم يكپارچه پرداخت الكترونيك شهرداريها، تلفيق پرداخت الكترونيك و هوش تجاري، سومين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي، موسسه مديران ايده پرداز پايتخت.
 60.  Rezaeenour, Jalal. And Nazaridoust, Maryam (2012), Data Mining Application in Analysis of Knowledge Management Gaps, 2nd World Conference on Soft Computing (WConSC (2012), Ministry of Communication and Information  Technologies of the Republic of Azerbaijan.
 61. Amini, Mohammad,  Jalal Rezaeenoor, and Esmaeil Hadavandi (2013), The Application of EnsembleClassification Techniques in Network Intrusion Detection: a Review, 1st National Conference on New Approaches in Computer Engineering and Information Retrieval, Islamic Azad University, Roudsar-Branch
 62. Masoud Rezaei Rad, Jalal Rezaeenour (2015), Using Analytical Hierarchy Process to Rank Methodologies of Classic and Agile Enterprise Architecture based on Software Engineering Process Models, International Conference on Economics, Management and Social Sciences ,International Center of Academic Communication, Spain.

 پايان نامه هاي كارشناسي ارشد راهنمايي شده

- سميه فرهنگ اديب، ارائه مدلي جهت ارزيابي پروژه هاي ECRM با استفاده از كارت امتيازي متوازن، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، شهريور 1391
 - سروش خسروي، تبيين مدل مرحله اي پياده سازي سيستم مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي : گروه شركت هاي همكاران سيستم)، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالي مهرالبرز، شهريور 1391
 - مليحه باقري دهنوي، ارزيابي آمادگي الكترونيكي با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري چندشاخصه: مورد مطالعه استان قم، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، آبان 1391
 - هابيل ديماذر، تحليل فاكتورهاي پذيرش مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، اسفند 1391
 -امير محمد توكلي، توسعه يك مدل پيش بيني توزيع شده و مبتني بر عامل: مطالعه موردي داده هاي فروش بردهاي مدارات چاپي، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهر 1392
 -محمد متو، تقسيم بندي مشتريان بطور هوشمند براي استراتژيهاي بازاريابي مبتني بر الگوريتمهاي متاهيوريستيك، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهر 1392
 - محمد جواد جعفري، طراحي و توسعه مدلي براي سنجش بلوغ مديريت دانش و استراتژي سنجي آن جهت پياده سازي سيستم مديريت دانش، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهر 1392
 - محمد اميني ولاشاني، طراحي و توسعه مدلي براي تشخصي نفوذ با استفاده از تركيب تكنيك هاي كلاسبندي در داده كاوي، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهر 1392
 - محمد مهدي مهدوي، ارائهمدلكاربرديمميزيدانشبارويكردفازي، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، مهر 1392
 - ياسر ممشي، شناسايي رابطه بين فرايندهاي مديريت دانش با توانمندسازي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالي مهرالبرز، مهر 1392
 - علي آرمات، بررسي تاثير فرآيند هاي مديريت دانش بر مزيت رقابتي سازمان: مطالعه موردي شركت ايران ترانسفو، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالي مهرالبرز، مهر 1392
 -سميه قصوري، بررسي عوامل كليدي تاثيرگذار بر روي اعتماد كاربران شبكه هاي اجتماعي، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالي مهر البرز، بهار 93
 -احسان پر نور ،ارائه مدل جديد پيشنهادگر منابع دانشي بر اساس مدل فضاي برداري.پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات،دانشگاه قم، تابستان 93
 - ميثم جهاني، طراحي يك سيستم پشتيبان تصميم گيري جهت تشخيص  و پيش بيني بيماري ديابت ، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات،دانشگاه قم، تابستان 93
 -موسي الرضا غلامي ،توسعه مدل پيش بيني بر مبناي تكنيك هاي منطق فازي و راف ست و الگوريتم ژنتيك براي پيش بيني بازار سهام، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات،دانشگاه قم، تابستان 93
 - محمد عسگري، ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري در شعب بانك پارسيان استان قم با استفاده از كارت امتيازي متوازن، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني ،دانشگاه ازاد اسلامي واحد نراق. تابستان 93
 - الهام حسيني رضي، ارائه مدلي براي استخراج استراتژي مديريت دانش، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع، موسسه آموزش عالي مهر البرز، پاييز 93
 - عليرضا يارجانلي، ارائه روش تركيبي و مفهومي جديد براي بسط پرس و جوي متون در سيستمهاي بازيابي اطلاعات، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات،دانشگاه قم، بهمن 93
 - محسن نخجواني، استخراج شاخصهاي طراحي وب سايت دانشگاهي دسته بندي آنها بر اساس ماهيت و مدل ارزيابي رضايت كاربران و بررسي تاثير آنها بر رضايتمندي كاربران: مورد مطالعه وب سايت دانشگاه قم، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، ارديبهشت 94
- منصوره ياري ايلي، ارائه مدل تامين فرآوري و عرضه فولاد جهت پيش بيني مصرف فولاد با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات،دانشگاه قم، مهرماه 94
 فرناز نجارباشي تهرانپور، توسعه سيستم خبره ارزيابي بلوغ ECRM (مطالعه موردي : بانك سامان)، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، موسسه آموزش عالي مهر البرز،  آذرماه 94
- محمدجواد مهرآبادي، ارائه چارچوبي براي ايجاد يك سيستم تصميم يار انتخاب منابع انساني، براي تصدي پست‌هاي سازماني با استفاده از رده‌بندي فازي در داده‌كاوي (مطالعه موردي دانشگاه قم)، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، شهريور 1394.
- مريم بهزاد پور، تقابل با حملات اينترنتي با استفاده از الگوريتم انتخاب معكوس، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم، زمستان 1394.
- عبدالمجيد شيخ شعاعي، شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانش بااستفاده از روشهاي تصميم گيري چند معياره ، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع، دانشگاه قم، شهريور 1395
 سيد مهدي اردستاني، طراحي سيستم تصميم يار رتبه بندي شركتهاي پخش ايران، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات، دانشگاه قم  مهرماه 95.


سوابق كاري

مديريت امور فناوري اطلاعات دانشگاه قم، 95-1392

مديريت گروه مهندسي صنايع دانشگاه قم، 94-1390

مدير مسئول دوفصلنامه مديريت مهندسي و رايانش نرم، 95-1393

كارشناس مسئول سيستم و روشها در يكي از صنايع تابعه سازمان هوافضا، 83-1381

رئيس اداره تضمين كيفيت در يكي از صنايع تابعه سازمان هوافضا، 86-1383

رئيس اداره آموزش در يكي از صنايع تابعه سازمان هوافضا، 88-1386

نماينده مدير عامل در سيستم مديريت كيفيت در يكي از صنايع تابعه سازمان هوافضا، 86-1385

مدير بخش هوش تجاري شركت نماسامانه عصر، 89-1388

مدير اجرايي و مدير بخش سيستمها و بهبود روشها شركت مهرنگار آكام، 95-1392

تجربيات اجرايي:

طراحي و اجراي سيستم خريد اقتصادي در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و اجراي سيستم مديريت ريسك از دست رفتن دانش كاركنان در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و اجراي سيستم مديريت آموزش‌هاي كوتاه مدت در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و اجراي سيستم مديريت دانش در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و استقرار سيستم مديريت پيكره‌بندي محصولات در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و استقرار سيستم طراحي و توسعه محصولات در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

طراحي و استقرار سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2000 در يكي از صنايع تابعه سازمان صنايع هوافضا

دوره هاي آموزشي كوتاه مدت ارائه شده در موسسات:

رديف

عنوان آموزش

موسسه آموزشي

مدت (ساعت)

1

آشنايي با مديريت دانش

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

32

2

مديريت دانش پروژه

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

48

3

ارزيابي و بلوغ مديريت دانش

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

8

4

مديريت دانش در سازمانهاي تحقيق و توسعه

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

8

6

دوره جامع مديريت دانش

شركت مگفا

24

7

انجمن هاي خبرگي (COPs)

شركت مگفا

8

8

فرهنگ سازي مديريت دانش

شركت نوداك

4

 آشنايي با زبان­هاي خارجي:
1- زبان انگليسي در حد عالي

جهش تولید
امام جواد - علیه السلام - فرمود:
مَنْ زارَ قَبْرَ عَمَّتی بِقُمْ، فَلَهُ الْجَنَّتهُ. هركس قبر عمّه ام ـ حضرت معصومه سلام الله علیها ـ را با علاقه و معرفت در قم زیارت كند، أهل بهشت خواهد بود.
«كامل الزیارات، ص 536، ح 827»
هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است... هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد
خطبه ی غدیریه
حضرت امام هادی (ع):
شکرگزاری از نعمت، از خود نعمت بهتر است چون نعمت متاع دنیای فانی است و لکن شکر، نعمت جاودانه آخرت است.
(بحارالانوار، ج75، ص 365؛ تحف العقول، ص 483)
پیامبر خدا (ص) می فرمایند :
مَن سَعی عَلی عِیالِهِ فی طَلَبِ الحَلالِ فَهُوَ فی سَبیلِ اللّه ِ؛ هركس در جست و جوی حلال، برای گذران زندگی خانواده اش بكوشد،[تلاشِ] او در راه خدا است.
كنز العمّال : 4 / 12 / 9252 . 
امام سجاد(ع) فرمودند:
رَأیتُ الْخَیرَ كُلَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فی قَطْعِ الطَّمَعِ عَمّا فی أیدی ‌النّاسِ. همه خوبی ها را در بریدن طمع از آنچه در دست مردم است دیدم.
(بحارالأنوار، ج52، ص2)
امام صادق(ع) می‏ فرمایند:
مَن كَسِلَ عَن طَهورِهِ وصَلاتِهِ فَلَیسَ فیهِ خَیرٌ لِأَمرِ آخِرَتِهِ ، ومَن كَسِلَ عَمّا یُصلِحُ بِهِ أمرَ مَعیشَتِهِ فَلَیسَ فیهِ خَیرٌ لِأَمرِ دُنیاهُ ؛  هر كس در طهارت و نمازش سستی كند ، خیری در كار آخرتش نباشد و هر كه در سامان بخشی به گذران زندگی اش سستی ورزد ، خیری در كار دنیایش نباشد .
الكافی : 5 / 85 / 3
امام سجاد(ع) فرمودند:
قالَ الاْمامُ عَلیّ بنُ الْحسَین، زَیْنُ الْعابدین (عَلَیْهِ السَّلام) : نَظَرُ الْمُؤْمِنِ فِی وَجْهِ أخِیهِ الْمُؤْمِنِ لِلْمَوَدَّهِ وَالْمَحَبَّهِ لَهُ عِبادَه. امام سجاد(ع) فرمود: نظر كردن مؤمن به صورت برادر مؤمنش از روی علاقه و محبّت عبادت است.
تحف العقول: ص 204
امام رضا (ع)می‏ فرمایند:
هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی برطرف نماید، خداوند در روز قیامت انـدوهش را از قلبش برطرف می سازد
(اصول کافی، ج ۳، ص ۲۶۸)
گالری دانشگاه