امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی


صفحه اصلی

معاونت دانشجویی

 حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از مهمترین و فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان می باشد.

وظایف معاونت دانشجویی

 1-اعمال خط مشي و سياست هاي هيأت رييسه و شوراي دانشگاه در حوزه معاونت دانشجويي.

2- نظارت و كنترل بر فعاليت هاي مراكز و مديريت هاي تحت سرپرستي .

3- تدوين و هماهنگي مسائل مربوط به كميته انضباطي بدوي دانشجويان و شركت در جلسات مربوطه (رييس كميته).

4- تدوين و هماهنگي مسائل مربوط به كميته انضباطي تجديد نظر دانشجويان و شركت در جلسات مربوطه (دبير كميته).

5- تدوين و هماهنگي مسائل مربوط به كميسيون موارد خاص دانشگاه و كمسيون موارد خاص استاني و شركت در جلسات مربوطه (دبير كميسيون ).

6- نظارت ، كنترل و پيگيري مصوبات مربوط به كميته ها وكميسيون هاي مربوطه.

7- همسو نمودن فعاليت هاي مركز و مديريت هاي حوزه معاونت دانشجويي در راستاي سياست هاي دانشگاه ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دولت .

8- نظارت و كنترل بر فعاليت هاي امور حسابداري در حوزه معاونت دانشجويي.

9- نظارت و كنترل وي‍ژه بر ادارات خدمات دانشجويي، صندوق رفاه ، خوابگاهها ، تغذيه ، فوق برنامه و تربيت بدني ، بهداشت و درمان و مشاوره دانشجويي.

10- هدايت اقدامات جاري و ايجاد هماهنگي و برنامه ریزی و تقسیم کار بين فعاليت هاي واحدهاي تابعه.

11- مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل مطروحه دانشجويي.

12- تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مختلف دانشجويي و نظارت بر حسن اجراي آنها.

13- انجام ساير امور محوله از سوي رييس دانشگاه.اخبار امور دانشجویی