امروز : سه شنبه چهارم اردیبهشت 1403
معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی


خدمات گروه درمانی

   اطلاعات در مورد خدمات گروه درمانی

دفاتر مشاوره دانشگاهها ، در اغلب مراكز ، خدمات مشاوره گروهی نیز ارائه می دهند. هر گروه توسط یك روانشناس یا یك متخصص مشاوره هدایت می شو د . بعضی از موضوعات ویژه این گروهها اضطراب امتحان یا اداره استرس می باشد . بعضی ازگروههای مشاوره ای حالت عمومی داشته و به شركت كننندگان كمك می كند تعداد زیادی از مشكلات شخصی ، شامل احساس افسردگی، اضطراب افراطی، نگرانی، مشكلات مربوط به احساس ارزشمندی و مشكلات ارتباطی را حل و فصل نمایند.

چه چیزی در یك گروه مشاوره ای رخ می دهد؟

/ عموماً ، گروهها از ٤ الی ٨ نفر كه بطور منظم هفته ای یكبار به مدت ١ ساعت دور هم جمع می شوند ، تشكیل می شو د .

حضور كامل در تمام جلسات از آغاز تا پایان هر جلسه بسیار مهم است . در جلسات گروهی ، شركت كننده ها درباه علائق شان بحث می كنند . در بعضی از گروهها ، مشاور ممكن است با هر شركت كننده بصورت فردی كار كند در حالی كه نظر تعدادمعدودی از سایر افراد گروه را نیز جویا می شو د . در صورتیكه گروههای دیگر عمدتاً بر مشاهدات و مباحث بین شركت كنندگان و مشاور استوار هستند و مشاور در مواقع لزوم جهت تسهیل كار، مشاوره هایی را ارائه می دهد.

در حالی كه مشكلات افراد متفاوت است چگونه گروه می تواند برایم مفید باشد؟

هر فرد موجودی منحصر بفرد است و بنابراین علائق اش نیز منحصر به فرد است . با این همه به عنوان موجودات انسانی مااشتراكات فراوانی نیز داریم (ما همگی در خانواده ها رشد و تحول را آغاز می كنیم ، همه ما به یك شیوه نسبت به ضربه هاواكنش نشان می دهیم  همه ما دراساس از توانایی رشد و تغییر یكسانی بخورداریم و تجربیات ما نشان می دهد گرچه مشكلاتی كه افراد با آنها وارد مشاوره می شوند ، می توانند متفاوت باشند اما علل زیربنایی ایجاد كننده این مشكلات در اغلب مواردمشابه هستند.

عامل اساسی مشكلات ما در زندگی ، ریشه در الگوها و عاداتی دارد كه در طی رشد یاد گرفته ایم و اكنون در پیشامدهای فعلی زندگی موثر نیستند و یا موجب عقب ماندگی ما می شوند . (به عنوان مثال خانواده ممكن است به ما یاد داده باشد كه از نشان دادن اشكال خاصی از بیان عواطف اجتناب كنیم ، اما اكنون كه با فشارهای طبیعی مربوط به زندگی بزرگسالی مواجه هستیم ،احساسات سركوب شده ناشی از این اجتناب علایمی همچون افسردگی، نگرانی یا واكنش افراطی را در ما برمی انگیزند.)

هدف مشاوره، یادگیری در مورد عادات و الگوهای احساسی و رفتاری و چگونگی نقش آنها در مشكلات می باشد . در نتیجه می توانیم عادات و رفتارهای جدیدی را یاد بگیریم كه به موفقیت بیشتر ما كمك نمایند.

گرچه عجیب به نظر می رسد كه فكر كنیم چیزهایی را كه در مورد خود نمی دانیم ولی تجارب نشان می دهد كه بسیاری ازعادات و الگوهای رفتاری مشكل زای ما چیزهایی هستند كه در زندگی خودمان انجام می دهیم ولی آنها آنقدر حالت خودكار پیداكرده اند كه حتی نمی توانیم فكر كنیم كه شاید حاصل یادگیری بوده و اختیاری باشند.

گروه، شرایطی ویژه برای فهم و یادگیری درباره خودمان، دیگران و ما در رابطه با دیگران فراهم می كند . در نتیجه ما قادر می شویم در روابط خود با دیگران و نیز در رابطه با خودمان در خارج از گروه كارآمدتر عمل كنیم . گروه درمانی به ما فرصت می دهد تا از مشاهدات كمك كننده و حمایت دیگران جهت فهم و تغییر شیوه های زندگی استفاده كنیم.

آیا نمی توانم از روشهای (كمكی) فردی استفاده كنم؟

در حالی كه مشاوره فردی در مورد مشكلات شدید خاص بسیار مفید است ، تجارب نشان می دهد كه گروه درمانی حتی دراغلب موارد درباره بسیاری از مشكلات مفیدتر است . در مشاوره گروهی ما این فرصت را پیدا می كنیم كه بفهمیم بسیاری ازرازهای وحشت زا و جنبه های نفرت انگیز خودمان در واقع تجارب معمول انسانی هستند و این باز شناسی بسیار كمك كننده است.

شرم و خجالت بسیاری از مردم را از منافع گروه درمانی محروم می كند. غلبه بر احساسات مربوط به این جنبه از خودمان بخش مهمی از زندگی و موفق تر شدن حیاتمان است. گروه درمانی در این رابطه بسیار سودمند است.

اعتماد و حرمت (رازداری)

هر چیزی كه در گروه گفته می شود به صورت یك راز حفظ می شو د . آنها به خارج از گروه منتقل نمی شوند و حتی در خارج ازگروه یا سایر اعضای گروه نیز مطرح نمی شوند . هر عضو گروه موافقت خود را در التزام به این قاعده با امضا كردن (برگه توافق) اعلام میدارد .

 (اگر می خواهیداز فرصت های مشاوره گروهی برای شناخت خودتان و تغییر جنبه های مشكل زای رفتارتان استفاده كنید با كارشناسان دفاتر مشاوره تماس حاصل نمائید.)