امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Mehrzad Ghorbany

RSS
مهرزاد قربانی، استادیار گروه ریاضی
یکشنبه دوم شهریور 1393 ساعت 3:34 ب ظ - توسط : مهرزاد قربانی


1. دکترای ریاضی کاربردی، گرایش آنالیز عددی، دانشگاه سیستان بلوچستان، از 78 تا 84. (روش های بدون شبکه متحرک برای حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی وابسته زمانی)
Moving Meshless Methods
2. کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، گرایش آنالیز عددی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، از مهر 76 تا 78 . (روش های اجزاء محدود متحرک برای حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی وابسته زمانی )
Moving Finite Elements
3. کارشناسی ریاضی کاربردی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، از 71 تا 75 .
4. کاردان فنی مکانیک، تاسیسات حرارتی نیروگاه ها، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز از 68 تا 71.
Power Plant Heating systems, Refrigeration, Ventilation and Air Coditioning Systems
5. دیپلم هنرستان، گرایش مکانیک-صنایع فلزی، هنرستان فنی فتح المبین اهواز، از  64 تا 68.
........................................................................................................................
سوابق تدریس:
ریاضی عمومی 1، 2 و 3،  معادلات دیفرانسیل معمولی، آنالیز عددی 1 و 2، آنالیز عددی پیشرفته، ریاضی مهندسی، ریاضی مهندسی پیشرفته، روش های ریاضی در فیزیک 2 و 3، زبان تخصصی ریاضی، حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی و معمولی، نظریه معادلات دیفرانسیل جزیی، حل عددی معادلات دیفرانسیل با استفاده از روش اجزاء  متناهی، نظریه گراف و کاربردها، ریاضیات گسسته، تاریخ علم ریاضی، مبانی آموزش ریاضی، فلسفه علم ریاضی، جبر خطی، جبر خطی عددی، محاسبات عددی، محاسبات عددی پیشرفته، CFD، روش های بدون شبکه و توابع پایه ای شعاعی برای حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی، تحقیق در عملیات 1 و  2، تحقیق در عملیات پیشرفته، آنالیز ریاضی 1 و 2، نرم افزارهای ریاضی (متمتیکا و متلب، Mathemaica and MatLab)، توابع و متغیرهای مختلط....
...........................................................................................................................
زمینه های پژوهشی:
اجزاء محدود یا عناصر متناهی (Finite Element Methods)، روش های بدون شبکه دامنه ای و مرزی (Domain and Boundary Meshless Methods)، روش های ریاضی در فیزیک، ریاضی مهندسی، حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی و معمولی، روش های تفاضلات متناهی (Finite Difference Methods)، معادله برگر، معادله KdV، معادله Fisher، کلاین گوردون، ساین گوردون، اشتورم لیوویل و معادلات غیر خطی شوک دار، مسائل بد حالت یا سخت (Stiff Problems)، جبر خطی عددی، نرم افزارهای ریاضی (MatLab, Mathematica)، توابع پایه ای شعاعی (RBF)، روش جواب های بنیادی (MFS)...

...........................................................................................................................English Researchs:

M. Ghorbani, M. Solaimani, "Optical properties of a few semiconducting heterostructures in the presence of Rashba spin-orbit interactions: a two-dimensional finite-difference numerical approach", 2019, Journal of the Optical Society of America B 36(7):1774-1782.

Mehrzad Ghorbani, Saeid Saki, "Numerical Solution of Klein-Gordon and Sine-Gordon Equations Using Numerical Method of Gridless Lines", May 2018, International Journal of Engineering Research and Applications, Vol.8, Issue 5.

M. Ghorbani, M. Solaimani, "Wave Packet Broadening through Different Semiconducting Mediums: A Meshless Multi-quadric radial base function study",   International Journal of Modern Physics B (IJMPB), vol. 32, 2018, 9pages.

Mehrzad Ghorbani, "Investigation and Evaluation of Operational Matrix In Order To Solve the Partial Differential Equation",  INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION, 2018, VOL. 11, NO. 4, 349-358. It is an Open Access Journal.

Mahdi Solaimani, Mehrzad Ghorbani, "A meshless method of line radial base function study of Gaussian wave packet broadening....", Optical and Quantum Electronics, October 2018.. It is an interdissiplinary high quality paper between Meshless methods and Physical interpretation. The Schrodinger PDE is the main problem of this research.

Mehrzad Ghorbani, Daniel Watson, A Collocation and Least Squares p-Singular Boundary Method Without Fictitious Boundary, Accepted in: Engineering Analysis with Boundary Elements, 2015.
(Daniel Watson from: University of Southern Mississippi, Hattiesburg)

Mehrzad Ghorbani, shokoofeh sayyad, "Study of some effective factors on teaching mathematics, causes of non-utilization of new teaching methods, and consideration of the effects of active and inactive methods on learning ", Journal of applied science and agriculture,  pages: 317-323, 9(1), january 2014.  (ISI)

 Sh. Sayyad, M. Ghorbani, F. Sayyad, "The Roots of Lack of Mathematics Learning among Boy
and Girl Students Who Study in Third Grade of Guidance Schools in Iranshahr", Life Science
Journal, vol. 10 (3s), 2013. (ISI)

M. Ghorbani, Y. Nafisinia, R. Ghorbani jafarbeigloo, "Application of Collocated Legendre
Expansions on Some IBVPs", Life Journal Science, 2013:10:1, Page: 1004--1009.  (ISI) Mehrzad Ghorbani, "Diffuse Element Kansa Method", Applied Mathematical Sciences, vol.
4, No. 12, 2010, page: 583--594.

M. Ghorbani, A. R. Soheili, "Corrected Fundamental Solution for Numerical Solution of
Elliptic PDEs", Applied Mathematics and Computation, Elsevier, vol. 181, issue 1, 1 october
2006, pages 175--184. (ISI)

A. R. Soheili, M. Ghorbani, "Meshless Methods for Numerical Solution of PDE's", Journal of
Basic Sciences, Vol. 3, No. 2, 2006, pp: 29--39.

A. R. Soheili, M. Ghorbani, "A Modified Moving Element Free Petrov Galerkin Viscous
Method", Journal of Computational Mathematics and Computation, Vol. 1, No. 3, 2005, pp.
151--176.

M. Ghorbani, A. R. Soheili, "Moving Element Free Petrov- Galerkin Viscous Method", Journal
of the chinese Institute of Engineers, Vol. 27, No. 4, pp. 473--479, 2004.

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پژوهش های فارسی: 
نگارش کتاب:
1. کتاب "نرم افزارھای کاربردی ریاضی، جلد اول: متمتیکا"، تالیف مھرزاد قربانی و رضا مختاری، انتشارات پلک، 1393.
مورد تایید شرکت ولفرام و درج در سایت این شرکت به آدرس:  http://www.wolfram.com/books/profile.cgi?id=9111
2. کتاب "واژه نامه پیشرفته آموزش ریاضی و ریاضی، انتشارات مطبوعات دینی قم، تابستان 1393. 
کتاب متمتیکا برای رشته های ریاضی، فیزیک و مهندسی، تالیف: دکتر مهرزاد قربانی، سال 1395، انتشارات مطبوعات دینی در قم. تایید شده توسط شرکت ولفرام  .http://www.wolfram.com/books/profile.cgi?id=9523 این کتاب در سامانه شرکت ولفرام قرار دارد.

ھمایش ھای ملی و بین المللی داخلی:

1. ھمایش ملی مدیریت پژوھش و فناوری، 6 و 7 دی ماه 1389 ، "برخی اصلاحات ساختاری و آیین نامه ای جھت بھبود مدیریت دانش"، مھرزاد  قربانی، چاپ در مجموعه مقالات، صفحه 205 ، تھران، سالن اجلاس سران  کشورھای اسلامی.

2. دانشگاه شھید چمران اھواز، 23 مین کنفرانس بین المللی جانگ، جیون، 8 تا 10 فوریه 2010  
A boundary Meshless Method for Bi-harmonic problems,
M. Ghorbani, Mehri Sohrabi

3.  سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران، 12 تا 15 شھریور 86 ، دانشگاه زنجان،  "روش ھای تخفیف موجی چند شبکه ای در  معادلات دیفرانسیل جزیی سهموی. مهرزاد قربانی، طاھره جباری.

4.  38 مین کنفرانس ریاضی ایران، 12 تا 15 شھریور 86 ، دانشگاه زنجان،  روشی برای حل مسائل وابسته زمانی با استفاده از حرکت شبکه بر  اساس قانون بقاء جرم، مھرزاد قربانی، سید علی احمدیان حسینی،  جاھد نقی پور.

5. ارائه کارگاه آموزشی " آشنایی با نرم افزار متمتیکا"، بنیاد علمی فیزیک و زندگی، سال 1388. 

6.  39 مین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه شھید با ھنر کرمان، 3 تا 6 شھریور 1387
A Combination of Diffuse Element and Kansa's Method
for Numerical Solution of PDEs.

7. چھلمین کنفرانس ریاضی کشور، دانشگاه صنعتی شریف، 
M. Ghorbani, Alireza Heidarpoor, "Dual Reciprocity Method as a Boundary Method for Numerical Solution of Nonhomogenous elliptic PDEs"
8. چھلمین کنفرانس ریاضی کشور، دانشگاه صنعتی شریف،
M. Ghorbani, Mehri Sohrabi, "A Galerkin Boundary Meshless Method for Bi-harmonic
Problem",

9. چھل و دومین کنفرانس ریاضی ایران، 14 تا 17 شھریور 1390 
دانشگاه ولیعصر رفسنجان،  محاسبه تقریبی مقادیر ویژه حالت خاصی از معادله اشتورم لیوویل با روش ھم محلی، مھرزاد قربانی، الھام زارعین، مھری سھرابی.

10.  International Workshop of Meshfree Methods, 21-23 July 2003, Lisbon, Portugal, "Moving Meshless Methods, Moving Element Free Petrov Galerkin Viscous Methods"... http://www.math.ist.utl.pt/~calves/meshfree2003/Wmm2003-pg.html#gho,   
http://www.math.ist.utl.pt/~calves/meshfree2003/ghorbany.pdf

11.  برگزاری کارگاه "آشنایی با نرم افزار متمتیکا"  در بنیاد علمی فیزیک و زندگی، زاهدان،  10//2//1388.

 

پایان نامه ها و پروژه ها:

1.  پروژه کارشناسی فیزیک، گروه فیزیک زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، "توابع گرین و کاربرد آنها در حل معادلات دیفرانسیل جزیی". بابک رحمانی. سال 1387. 
2. پروژه کارشناسی، گروه فیزیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، "تانسورها و کاربرد آنها در نسبیت"، حسن مهر افزا، سال 1387.

3. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، خانم سمیه سندگل ثمره، "روشی بدون شبکه برای حل عددی معادلات غیر خطی واکنشی پخشی"، بهمن 1391. 

4. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، خانم الهام زارعین، " محاسبه تقریبی مقادیر ویژه حالاتی خاص از معادله اشتورم- لیوویل با استفاده از یکی از روش های باقیمانده وزندار"، تابستان  1390.  

5. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، خانم مهری سهرابی، "حل عددی معادلات با مشتقات جزیی بیضوی با استفاده از روش جواب های بنیادی"، زمستان  1388. 

6.   راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، خانم سمیه تحققی عرب، "روش تقریب جواب های خصوصی برای حل معادلات دیفرانسیل جزیی خاص"، تابستان  1393. 

7.   راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، خانم صغری ساری، "روش بدون شبکه EFG  برای حل معادله دیفرانسیل جزیی وابسته زمانی  Kdv"، تابستان  1393.  

8.  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، یونس نفیسی نیا، "بررسی یک روش اساسی بدون شبکه ای در معادلات دیفرانسیل جزیی بدن مرز مجازی"، زمستان 1391.  

9.  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، خانم فرح سراوانی، "روش جواب های بنیادی برای حل معادلات همرفتی پخش (کنوکسیون- دیفیوژن) با ضرایب متغیر "، تابستان  1390.  

10. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، خانم مبینا اسدی، "تقریب کمترین مربعات متحرک از نوع هرمیتی "، زمستان  1389.  

11. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، کریم بخش بلوچ زاده، "حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی وابسته زمانی با استفاده از روش بدون شبکه ترفتز"، پاییز  1392. 
 12. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،  علیرضا حیدر پور 
13. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،   محدثه   کوهستانی 
14. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،  سهیلا پیری مقدم، "روش های درونی بهینه سازی غیر خطی"،  زمستان  1386. 
15. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،  ندا گیلانی، قابلیت اجرا یا کاربرد پذیری روش جواب های بنیادی،

16.  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، خانم زهرا سادات نوالی میر، "حل عددی معادلات انتگرال ولترا با استفاده از الگوریتم موازی"، زمستان  1393.

17.   راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،  خانم سارا کلانتری
18.  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،  خانم محبوبه نخعی مقدم، "روش بدون شبکه مرزی برای معادلات وابسته زمانی با ضریب متغیر" ، زمستان  1393. 
19.   راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، صدر الدین صفوی
20. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، خانم شکوفه صیاد، "نقاط تحول، استفاده از داستان های زندگی معلمان ریاضی برای اصلاح آموزش ریاضیات"، زمستان 1388. 
21.  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، خانم زهره صحرا نشین کرباسکی، "......."، ----------. 
22.   راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، خانم آسیه اسلامی، "حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی با استفاده از روش پخش عنصر کانزا"، تابستان  1390.
راهنمایی و مشاور دیگر دانشجویان ارشد در دانشگاه صنعتی قم:
مرتضی کاکلی، سعید ساکی، ستار مطاعی، حسین آرین فر، مهدی خادم، سهیلا انصاری، لیلا قاسمی، مینا ویسی، الهه معصومی تبار، محدثه اربابی برزکی، منصوره کاظمی پور (BSM)، راحله مظاهری، آتنا سادات شریفی، حمید جعفری، سمانه زند،
دانشجویان دکترا:
مشاور خانم مریم سبزوار، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه سمنان.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پست های الکترونیکی:
mehrzadghorbany@yahoo.com, mehrzadghorbany@gmail.com, ghorbani@qut.ac.ir و ایمیل قدیمی از سامانه دانشگاه سیستان و بلوچستان که گهگاهی سری به آن می زنم: ghorbany@hamoon.usb.ac.ir