امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Masoud Amel Sakhi

RSS
مسعود عامل سخی
یکشنبه هشتم اردیبهشت 1398 ساعت 9:16 ق ظ - توسط : مسعود عامل سخی


مسعود عامل سخي
دكتراي مهندسي عمران –ژئوتكنيك لرزه­اي
 مدارک علمی دانشگاهی
دکترای مهندسی عمران- ژئوتکنیک لرزه ای از  پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
كارشناسي ارشد مهندسي عمران-خاك و پي از دانشگاه صنعتي اصفهان
كارشناسي مهندسي عمران – عمران از دانشگاه اروميه
كارشناسي ارشد علوم سياسي
تاليف كتاب
مهندسي پي، تهران، انتشارات مدرسان شريف، چاپ هفتم،( 1389 ، چاپ اول)
مكانيك خاك، تهران، انتشارات موسسه پژوهشي نوآوران شريف، چاپ اول، 1390
اصول مهندسي مكانيك سنگ، انتشارات نشر پژوهشي ديباي دانش، چاپ اول، 1392
شالوده­هاي عميق، انتشارات نشر پژوهشي ديباي دانش، چاپ اول، 1393
گودبرداری و پایش، انتشارات نشر پژوهشي ديباي دانش، چاپ دوم،  چاپ اول 1394

مقالات
 
Ghazavi, M., Amel Sakhi, M. ‘Optimization of Aspect Ratio of Waste Tire Shreds in Sand –Shred Mixtures Using CBR Tests’, Geotechnical Testing Journal, Vol. 28, No.6, pp. 1-6, 2005.
 
Ghazavi, M., Amel Sakhi, M. ‘Influence of Optimized Tire Shreds on Shear Strength Parameters of Sand’, International Journal of Geomechanics, ASCE, Vol. 5, No.1, MARCH 1, pp. 58-65, 2005.
عامل سخی، مسعود، زائري، فرزام، "مطالعه عددی رفتار دینامیکی مخلوط خاک-تراشه لاستیک فرسوده"، نشريه زمين شناسي مهندسي، جلد چهارم، شماره 2، پاييز و زمستان 1389.
 
عامل سخي، مسعود، منافي، سياوش، "تحليل پايداري استاتيكي و شبه استاتيكي شيرواني­هاي خاكي مسلح به ژئوفابريك"، نشريه مهندسي عمران و محيط زيست، جلد 43، شماره 4، زمستان 1392، پياپي 73، 87-96.
 
عامل سخي، مسعود، داودي، محمد، جعفري، محمدكاظم، بررسي اندركنش سد-پي در بررسي سد خاكي-سنگريزه­اي مسجد سليمان با استفاده از ركوردهاي ثبت شده زلزله، نشريه زمين­شناسي مهندسي، جلد 3، شماره 2، 1388.
 
عامل سخی، مسعود، "بررسی زلزله­های القايی ناشی از احداث سدها" فصلنامه علمی – ترويجی ژئوتکنيک و مقاومت مصالح، سال بيست و دوم، شماره 100، صفحات 19-24، بهار 1384.
 
عامل سخی، مسعود، "کاربرد تراشه لاستيکهای فرسوده در پروژه­های ژئوتکنيکی" فصلنامه علمی – ترويجی جاده در زمينه راه و مهندسی حمل و نقل، شماره 53، صفحات 28-36، تابستان 1384.
 
عامل سخی، مسعود، "بهينه­سازی ابعاد تراشه­های لاستيکهای فرسوده به منظور افزايش مقاومت ماسه­ها" فصلنامه علمی – ترويجی ژئوتکنيک و مقاومت مصالح، شماره 89، صفحات 42-49، تابستان 1381.
 
 عامل سخی، مسعود، "تسليح خاک توسط تراشه لاستيکهای فرسوده" فصلنامه علمی – ترويجی ژئوتکنيک و مقاومت مصالح، شماره 87، صفحات 1-9،زمستان 1379.
 
داودی، محمد، عامل سخی، مسعود، آزمايش ميز لرزان و کاربرد آن در بررسی رفتار لرزه­ای ديوارهای حايل مسلح" فصلنامه علمی – ترويجی ژئوتکنيک و مقاومت مصالح، شماره 104، صفحات 56-64، بهار 1385.
 
 
Amel Sakhi, M. (2005), ‘Stochastic Estimation of the Nonlinear Deformation of Earth dams to Earthquakes’, 141-W4, ICOLD 73rd Annual Meeting, Tehran.
 
Ghazavi, M., Amel Sakhi, M., (2002), ‘Shear Strength Parameters of Sand –Reinforced with Waste Tire Shreds’ First Ground Improvement Conference, Amir Kabir University of Technology.
 
Ghazavi, M., Amel Sakhi, M. (2002), ‘Behavior of Sand – Reinforced with Waste Tire Shreds Using CBR Tests’ First Ground Improvement Conference, Amir Kabir University of Technology.
 
Davoodi, M., Amel Sakhi, M. and Jafari, M. K. (2009). “Comparing Classical and Modern Signal Processing Techniques in Evaluating Modal Frequencies of Masjed Soleiman Embankment Dam during Earthquakes ” Asian Journal of Applied Sciences, 2(1), 36-49.
 
Davoodi, M., Jafari, M.K ,Amel Sakhi, M. (2007), ‘Using TFD Signal Processing to Evaluate Dynamic Characteristics of Masjed Soleiman Embankment Dam by Blasting Tests’ Fifth International Conference on Seismology and Earthquake Engineering , IIEES, Tehran.
 
Davoodi, M., Amel Sakhi, M., Khandan Bakavoli, M. (2007), ‘Using Advanced Signal Processing Techniques on Ambient Vibration Records of a Structure’ International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, October24-26, Süleyman Demirel University, Isparta-Antalya, Turkey
 
Davoodi, M., Jafari, M.K ,Amel Sakhi, M. (2008), ‘Using New Signal Processing Techniques in Analyzing Masjed Soleyman Embankment Dam's Explosion Records’ The 6th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, August 11-16, USA.
 
Davoodi, M., Amel Sakhi, M. and Jafari, M. K. (2008). “Evaluating Masjed Soleiman Rockfill Dam Dynamic Characteristics by Earthquake Records”, 4th National Conference on Civil Engineering, Tehran.
 
Davoodi, M. and Amel Sakhi, M. (2008). “Wavelet Signal Processing Technique in Analyzing Earthquake Records of Masjed Soleyman Embankment Dam”, 4th Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, USA.
 
Davoodi, M., Amel Sakhi, M. and Jafari, M. K. (2008). “Comparing Recorded Earthquake Signals of MS Embankment Dam with Numerical Modeling Results” The 14th  World Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, Beijing, China
 
Davoodi, M., Amel Sakhi, M. and Jafari, M. K. (2009). “Dynamic Analysis of Masjed Soleiman Embankment Dam Using Recorded Earthquake Signals and TFD Method”, 8th International Congress on Civil Engineering, May 11-13, Shiraz University, Iran
 
Amel Sakhi, M., Davoodi, M.Jafari, M. K. (2010). “Using Recorded Earthquake Signals for Dynamic Analysis of Masjed Soleiman Embankment Dam” Fifth international Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, San Diego, California, May 24-29, USA.
 
Khandan Bakavoli, M., Haghshenas, e., Amel Sakhi, M.  (2011). “Experimental Study of the Ground Motion on a Topographic Irregularity Using SSR and H/V Method and New Signal Processing Techniques”, Sixth International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, IIEES, Tehran.
 
 
قضاوی، محمود، عامل سخی، مسعود، "تاثير تراشه لاستيکهای فرسوده بر پارامترهای مقاومت برشی خاک" دومين کنفرانس زمين شناسی مهندسی و محيط زيست ايران"، دانشگاه تربيت مدرس، 1380.
 
عامل سخی، مسعود، آزادی، اصغر، فتاحی، سيد عبدالکريم، بررسی نکات ژئوتکنيکی موجود در طرح تونل شماره 4 راه جايگزين سد کارون 4، سومين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، 1386.
 
داودی، محمد، جعفری، محمد کاظم، عامل سخی، مسعود، استفاده از روشهاي نوين پردازش سيگنال در شناسايي پارامترهاي ديناميکي سازه­ها، دومين کنگره ملی نيروگاههای برقابی، شرکت توسعه آب و نيروی ايران، تهران، 1387.
 
عامل سخي، مسعود، استفاده از روش پردازش متقاطع نگاشتهاي ثبت شده انفجار در حوزه زمان – فركانس به منظور استخراج فركانسهاي مودي سدهاي خاكي-سنگريزه­اي، اولين كنفرانس پدافند غير عامل و سازه­هاي مقاوم، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، 1389.
 
منافي، سياوش، عامل سخی، مسعود، بررسی عددي تاثیر استفاده از ژئوفابریک در پایداری استاتيكي و شبه استاتيكي شیروانيهای خاکی، ششمین کنـگره ملي مهنـدسي عمـران، دانشگاه سمنان، 1390.
 
عامل سخی، مسعود، بررسي تاثير زلزله شهريور ماه سال 1389 استان سمنان بر ساختمانهاي روستايي، ششمین کنـگره ملي مهنـدسي عمـران، دانشگاه سمنان، 1390.
 
عامل سخي، مسعود، داودي، محمد، جعفري، محمد كاظم، استفاده از دو روش متفاوت توزيع زمان-فركانس در پردازش ركوردهاي انفجار جهت برآورد فركانسهاي مودي سد سنگريزه­اي مسجد سليمان، ششمین كنفرانس بين­المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، تهران، پژوهشگاه بين­المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، 1390.
 
عامل سخي، مسعود، استخراج فركانسهاي مودي سد مسجد سليمان توسط روش پردازش متقاطع در حوزه زمان – فركانس، اولين كنگره بين المللي و سومين كنگره ملي سد و نيروگاههاي برق آبي، تهران، وزارت نيرو، 1390.
 
زائري، فرزام، عامل سخي، مسعود، بررسی عددی عملکرد جداساز لرزه­ای با استفاده از مخلوط خاک و تراشه­ لاستیک­هاي فرسوده، كنفرانس زلزله، سازه و روشهاي محاسباتي، جهاد دانشگاهي استان كرمان، 1390.
 
زماني، مجيد، عامل سخي، مسعود، حاجيان­نيا، البرز، بررسی ظرفیت باربری پی سطحی مستقر بر ماسه مسلح به تراشه لاستیک های فرسوده با استفاده از تحلیل شبه استاتیکی، نهمين کنگره بین المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 19-21 ارديبهشت ماه 1391.
 
شارقي، آرش، عامل سخي، مسعود،مقایسه تاثیر رکورد حوزه دور و حوزه نزدیک زلزله بر تونل (مطاله موردی یکی از تونل های خط راه آهن اردبیل-میانه، واقع در شهرستان گیوی)، نهمين کنگره بین المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 19-21 ارديبهشت ماه ، 1391
 
Manafi, Siavash, Amel Sakhi, Masoud, “Static and Pseudo Static Stability Analysis of Reinforced Slope with Tire Shreds, 9th International Congress on Civil Engineering, May 8-10, 2012, Isfahan University of Technology (IUT), Isfahan, Iran.
 
مشاري، سمانه، عامل سخي، مسعود، قنبري، علي، بررسی بزرگنمایی پارامتر­های مختلف در سدهای خاکی- سنگریزه­ای تحت زلزله­های حوزه نزدیک، اولين كنفرانس ملي بهسازي و مقاوم سازي بافتهاي شهري در مجاورت گسل‌هاي فعال،2 و 3 اسفندماه 1391، تبريز، ايران
 
Amel Sakhi, M., Sohrabi-Bidar A. and Shareghi, A.,”Spectral Assessing of Topographic Effects on Seismic Behavior of Trapezoidal Hill”, International Journal of Environmental, Earth Science and Engineering, Vol. 8, No. 4, 2014, pp. 6-13.
 
کاوه آهنگری، امید، عامل سخی، مسعود، محمدی، میرعلی، "بررسی تغییرشکل افقی دیواره گود محافظت شده به روش میخ­کوبی تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل به روش اجزای محدود"، کنفرانس بین­المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 27 و 28 آذرماه 1392، تبریز، ایران.
 
کاوه آهنگری، امید، عامل سخی، مسعود، محمدی، میرعلی، "بررسی دینامیکی پایداری دیواره گود حفاظت شده به روش میخ­کوبی تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل به روش اجزای محدود"، کنفرانس بین­المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 27 و 28 آذرماه 1392، تبریز، ایران.
 
کاوه آهنگری، امید، عامل سخی، مسعود، محمدی، میرعلی، "بررسی رفتار دینامیکی دیواره گود میخ‌کوبی شده تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل به روش اجزاء محدود"، اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران، 30 مهر و 1 آبان 1392، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران.
 
زائری، فرزام، عامل سخی، مسعود، "بررسی تاثیر ویژگی­های ساختگاه بر عملکرد دیوار­های حایل با خاکریز ازجنس مخلوط خاک و خرده­های لاستیک فرسوده"، اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران، 30 مهر و 1 آبان 1392، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران.
 
امینی، محمد مهدی، عامل­سخی، مسعود، مومیوند، حسن، "بررسی اثر امواج ناشی از انفجار پرتابه بر روی مقطع تونل دایره­ای شکل در محیط­­های سنگی"، اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران، 30 مهر و 1 آبان 1392، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران.
 
میار چمندیان، علی، عامل سخی، مسعود، محمدی، میرعلی، "تحلیل استاتیکی دیواره‌های گود میخ‌کوبی شده (Nailing) "، اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران، 30 مهر و 1 آبان 1392، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران.
 
محمدسيدي، بهاره، عامل سخي، مسعود، "بررسي و مطالعه لرزه­خيزي استان آذربايجان غربي با توجه ويژه به شهرهاي اروميه و خوي"، هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، 17 و 18 ارديبهشت 1393، بابل، ايران.
 
میار چمندیان، علی، عامل سخی، مسعود، کاوه آهنگری، امید، "تحليل شبه استاتيكي ديوارهاي گود ميخ­كوبي شده (Nailing) "، هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، 17 و 18 ارديبهشت 1393، بابل، ايران.
 
ثناجو، كيانا، عامل سخي، مسعود، "تحلیلوبررسیعددي پایداريشیروانی هايمسلحشدهباتراشه لاستيكهاي فرسوده"، هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، 17 و 18 ارديبهشت 1393، بابل، ايران.
 
عباسی محله، یدا...، عامل سخی، مسعود، " تحلیل عدم قطعیت پایداری سد خاکی ساروق به روش شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه با روش تعادل حدی"، نخستین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، دانشگاه شهید رجایی، 12 و 13 آذرماه 1393، تهران، ایران.
 
محمد سیدی، بهاره، مددی، نسترن، عامل سخی، مسعود، "تقریب سازی شتاب حداکثر متاثر از شرایط آبرفتی ساختگاه با استفاده از شبکه های عصبی"، دومین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران، مهرماه 1393، کرمانشاه، ایران.
 
علی اشرفی، هادی، عامل سخی، مسعود، شیری، توحید، حسین زاده، سعید، "تحلیل شبه استاتیکی اثر زلزله بر تونل توسط نرم افزار PLAXIS"، دومین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران، مهرماه 1393، کرمانشاه، ایران.
 
علی اشرفی، هادی، عامل سخی، مسعود، شیری، توحید، حسین زاده، سعید، "مقایسه نتایج مدل سازی پايداري ديواره گودبرداری های عمیق توسط روشهای تحلیل تعادل حدی، المان محدود و تفاضل محدود"، دومین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران، مهرماه 1393، کرمانشاه، ایران.
 
پورلنبر، جعفرحسین، عامل سخی، مسعود، "بررسی اثر وجود یک لایه خاک ضعیف در پایداری شیروانی های خاکی"، دومین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران، مهرماه 1393، کرمانشاه، ایران.
 
خانی فر، شهاب، عامل سخی، مسعود، محمدی، میرعلی، "بررسي شبه استاتیکی تاثير استفاده از ژئوسل در افزايش ظرفيت باربري پي هاي سطحي مشرف به شيب"، دومین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران، مهرماه 1393، کرمانشاه، ایران.
 
حیدری، ابوالفضل، عامل سخی، مسعود، محمدی، میرعلی، "بررسی خصوصیات تثبیت خاک ها با سیمان جهت افزایش مقاومت خاک"، نخستین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، دانشگاه شهید رجایی، 12 و 13 آذرماه 1393، تهران، ایران.
 
سهرابی بیدار، عبدا..، عامل سخی، مسعود، محمدی، جواد، "بررسی فشار‌های پیزومتری پی سد ماکو و ارزیابی عملکرد پرده تزریق"، نخستین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، دانشگاه شهید رجایی، 12 و 13 آذرماه 1393، تهران، ایران.
 
خلیلی، نیما، عامل سخی، مسعود، محمدی، میرعلی، " بررسی رفتار استاتیکی و شبه استاتیکی مصالح ژئوسنتتیک و تامین پایداری شیب‌های خاکی در دو حالت اجرای روش رویه ( پوششی) و خاک مسلح"، نخستین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، دانشگاه شهید رجایی، 12 و 13 آذرماه 1393، تهران، ایران.
 
AhmadPour, Behrouz, AmelSakhi, Masoud, Tavakoli, Mostafa,”Comparison of HS and MC Constitutive Models in Sheet Piling Excavation Method in Dry Soil Layered Models (Dynamic Analysis)”, Second Geotechnical Engineering Conference, 2015, Qom University of Technology.
 
AhmadPour, Behrouz, AmelSakhi, Masoud, Tavakoli, Mostafa,”Excavation Incidents in Urban Areas, Case Study: Qom, Iran”, Second Geotechnical Engineering Conference, 2015, Qom University of Technology.
 
AhmadPour, Behrouz, AmelSakhi, Masoud, Kamalian, Mohsen, Tavakoli, Mostafa,”Comparison of HS and MC Constitutive Models in Sheet Piling Excavation Method in Dry Soil Layered Models”, Second Geotechnical Engineering Conference, 2015, Qom University of Technology.
 
AhmadPour, Behrouz, AmelSakhi, Masoud, Kamalian, Mohsen,”Study of the Effects of Loose Clay Layer Existence on Sheet Piling Excavation Method”, Second Geotechnical Engineering Conference, 2015, Qom University of Technology.
 
Heidari, S. Abolfazl, AmelSakhi, Masoud, Arianpour, Shoja, Mousavi, S. Mohamad,”Comparison of Different Methods of Hazard Estimating of Soil Settlements in Loose Sands Due to Liquefaction”, Second Geotechnical Engineering Conference, 2015, Qom University of Technology.
 
AhmadPour, Behrouz, AmelSakhi, Masoud,”Stress and Displacement Study of Earth-Fill Dam in Layered and Single-Layered Models”, Second Geotechnical Engineering Conference, 2015, Qom University of Technology.
 
Heidari, S. Abolfazl, AmelSakhi, Masoud, “Evaluation for Post-Liquefaction Settlement Procedures”, Second Geotechnical Engineering Conference, 2015, Qom University of Technology.
 
Ahmadpour, Behrouz, Amelsakhi, Masoud, " Static and pseudo-static study of stress and displacement of earth-fill dam using layered and single-layer models", 2017, Journal of Engineering Geology, No. 3.
 
Amelsakhi, Masoud, Sohrabi bidar, Abdollah, Shareghi, Arash, "Spectral Assesing of Topographic Effects on Seismic Behavior of Trapezoidal Hill", 2014, Internatioal Journal of Structural and Construction Engineering, No.4.
 
Shareghi, Arash, Amelsakhi, Masoud, Sohrabi bidar, Abdollah, "Seismic Assessment of Trapezoidal-Shaped Hills Induced by Strong Ground Motion Records" , 2017, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, No.4
 
 
توکلی، مصطفی،احمدی،ابوالفضل، خزایی زاده، محمد علی، عامل سخی، مسعود، "مروری بر خصوصیات حرارتی خاک و روش های تعیین آن"، دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران، 1394، دانشگاه صنعتی قم.
 
احمدپور، بهروز، کریمی، عبدالرضا، عامل سخی، مسعود، "بررسی عملکرد شمع های مبدل انرژی به عنوان سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان"، دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران، 1394، دانشگاه صنعتی قم.
 
سهیلی، حمیدرضا، عامل سخی، مسعود، "تحلیل استاتیکی تونل های دایره ای و نعل اسبی اصلاح شده"، دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران، 1394، دانشگاه صنعتی قم.
 
احمدپور، بهروز،عامل سخی، مسعود، توکلی، مصطفی، "بهسازی خاک با استفاده از بیو آنزیم ها"، دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران، 1394، دانشگاه صنعتی قم.
 
سعیدی، احسان، احمدی، شروین، عامل سخی، مسعود، "رفتار دینامیکی سد خاکی سنگریزه ای با رویه بتنی در زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل"، دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران، 1394، دانشگاه صنعتی قم.
 
احمدی، شروین، سعیدی، احسان، عامل سخی، مسعود، "ارزیابی رفتار دینامیکی سد خاکی با هسته رسی در زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل"، دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران، 1394، دانشگاه صنعتی قم.
 
شش پری، فاطمه، عامل سخی، مسعود، "آنالیز شمع گرمایی به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر تحت بارگذاری مکانیکی حرارتی"، کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، 1397، دانشگاه تهران.
 
شارقی، آرش، عامل سخی، مسعود، سهرابی بیدار، عبدالله، "بررسی بزرگنمایی امواج زلزله ناشی از تپه ذوزنقه ای شکل در حالت یک بعدی و دوبعدی در حوزه زمان"، 1393، نشریه زمین شناسی مهندسی، شماره 4.
 
احمدپور، بهروز،عامل سخی، "مطالعه استاتیکی و شبه استاتیکی اثر وجود لایه سست رسی بر رفتار سپری­های فلزی"، علوم مهندسی زلزله، 1395، شماره 2.
  
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
ژئوتكنيك لرزه­اي،  خاك مسلح،  سدهاي خاكي و سنگريزه­اي، روشهاي عددي در تحليل، گودبرداري، تونل
 
 طرحهای تحقیقاتی
مقايسه روشهای مختلف پردازش رکوردهای زلزله جهت برآورد فرکانسهای مودی
بهينه سازی عرض وعمقپی موثردرسدهای خاکی با استفاده ازآناليزديناميكي – مطالعه موردی سد نرماب
بررسي تغييرات پارامترهاي ژئوتكنيكي خاك بر پاسخ لرزه­اي تونلهاي دايروي در تحليلهاي شبه استاتيكي
تعیین فرکانسهای مودی سد کرخه با استفاده از نگاشتهای ثبت شده زلزله و ارتعاش محیطی در بدنه سد
 
جوایز و پاداش ها
فارغ­التحصيل رتبه اول دانشگاه صنعتی اصفهان – كارشناسي ارشد مهندسي عمران – مكانيك خاك و پي، 1380
ارائه مقاله برتر  در اولين كنفرانس پدافند غير عامل و سازه­هاي مقاوم، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، 1389
 
ساير فعاليتها
همكاري با مهندسين مشاور ره آور  طي سالهاي 1380-1385 (طراحي و نظارت عاليه راه جايگزين سد كارون 3، پلهاي قوسي و تونلهاي راه جايگزين سد كارون3، راه جايگزين سد كارون 4 و تونلهاي آن، راه دسترسي به سد ليرو، راه دسترسي به سد زالكي، تقاطع غيرهمسطح ميدان بار نوغان در مشهد،...)
همكاري با مهندسين مشاور  قدس نيرو  طي سالهاي 1384-1385 (مطالعات منابع قرضه، طراحي و نظارت عاليه در سدهاي رودبار لرستان، ونيار تبريز، پروژه­هاي كنترل شوري آجي چاي شامل طراحي و نظارت سدهاي اجرايي بر روي رودخانه آجي چاي،...)
همكاري با مهندسين مشاور ايران خاك طي سالهاي 1382-1385
مدرس دوره هاي نظام مهندسي از سال 1385 تاكنون (مصالح ساختماني، ژئوتكنيك و پي سازي، شالوده­هاي عميق، گودبرداري، بهسازي خاك)
برگزاری دوره های آمادگی آزمونهای نظام مهندسی ورود به حرفه از سال 1390 تاکنون
همكاري با سازمان آب منطقه اي استان آذربايجان غربي  و مديريت منابع آب ايران
 
mamelsakhi@yahoo.com