امروز : سه شنبه سوم اردیبهشت 1398
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Masoud Amel Sakhi

RSS
مسعود عامل سخی
شنبه سیزدهم دی 1393 ساعت 11:44 ق ظ - توسط : مسعود عامل سخی


مسعود عامل سخی
دكترای مهندسی عمران  ژئوتكنیك لرزه ای

مدارک علمی دانشگاهی
دکترای مهندسی عمران- ژئوتکنیک لرزه ای از  پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
كارشناسی ارشد مهندسی عمران-خاك و پی از دانشگاه صنعتی اصفهان
كارشناسی مهندسی عمران – عمران از دانشگاه ارومیه
كارشناسی ارشد علوم سیاسی
تالیف كتاب
مهندسی پی، تهران، انتشارات مدرسان شریف، چاپ هفتم،( 1389 ، چاپ اول)
مكانیك خاك، تهران، انتشارات موسسه پژوهشی نوآوران شریف، چاپ اول، 1390
اصول مهندسی مكانیك سنگ، انتشارات نشر پژوهشی دیبای دانش، چاپ اول، 1392
شالوده های عمیق، انتشارات نشر پژوهشی دیبای دانش، چاپ اول، 1393
مقالات چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی و یا ISI
Ghazavi, M., Amel Sakhi, M. ‘Optimization of Aspect Ratio of Waste Tire Shreds in Sand –Shred Mixtures Using CBR Tests’, Geotechnical Testing Journal, Vol. 28, No.6, pp. 1-6, 2005.
Ghazavi, M., Amel Sakhi, M. ‘Influence of Optimized Tire Shreds on Shear Strength Parameters of Sand’, International Journal of Geomechanics, ASCE, Vol. 5, No.1, MARCH 1, pp. 58-65, 2005.
عامل سخی، مسعود، زائری، فرزام، "مطالعه عددی رفتار دینامیکی مخلوط خاک-تراشه لاستیک فرسوده"، نشریه زمین شناسی مهندسی، جلد چهارم، شماره 2، پاییز و زمستان 1389.

مقالات چاپ شده در مجلات علمی -ترویجی
عامل سخی، مسعود، "بررسی زلزله¬های القایی ناشی از احداث سدها" فصلنامه علمی – ترویجی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، سال بیست و دوم، شماره 100، صفحات 19-24، بهار 1384.

عامل سخی، مسعود، "کاربرد تراشه لاستیکهای فرسوده در پروژه¬های ژئوتکنیکی" فصلنامه علمی – ترویجی جاده در زمینه راه و مهندسی حمل و نقل، شماره 53، صفحات 28-36، تابستان 1384.

عامل سخی، مسعود، "بهینه¬سازی ابعاد تراشه¬های لاستیکهای فرسوده به منظور افزایش مقاومت ماسه¬ها" فصلنامه علمی – ترویجی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، شماره 89، صفحات 42-49، تابستان 1381.

 عامل سخی، مسعود، "تسلیح خاک توسط تراشه لاستیکهای فرسوده" فصلنامه علمی – ترویجی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، شماره 87، صفحات 1-9،زمستان 1379.
داودی، محمد، عامل سخی، مسعود، آزمایش میز لرزان و کاربرد آن در بررسی رفتار لرزه¬ای دیوارهای حایل مسلح" فصلنامه علمی ترویجی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، شماره 104، صفحات 56-64، بهار 1385.
 
عامل سخی، مسعود، داودی، محمد، جعفری، محمدكاظم، بررسی اندركنش سد-پی در بررسی سد خاكی-سنگریزه¬ای مسجد سلیمان با استفاده از ركوردهای ثبت شده زلزله، نشریه زمین شناسی مهندسی، جلد 3، شماره 2، 1388.

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی
Amel Sakhi, M. (2005), ‘Stochastic Estimation of the Nonlinear Deformation of Earth dams to Earthquakes’, 141-W4, ICOLD 73rd Annual Meeting, Tehran.

Ghazavi, M., Amel Sakhi, M., (2002), ‘Shear Strength Parameters of Sand –Reinforced with Waste Tire Shreds’ First Ground Improvement Conference, Amir Kabir University of Technology.

Ghazavi, M., Amel Sakhi, M. (2002), ‘Behavior of Sand – Reinforced with Waste Tire Shreds Using CBR Tests’ First Ground Improvement Conference, Amir Kabir University of Technology.

Davoodi, M., Amel Sakhi, M. and Jafari, M. K. (2009). “Comparing Classical and Modern Signal Processing Techniques in Evaluating Modal Frequencies of Masjed Soleiman Embankment Dam during Earthquakes ” Asian Journal of Applied Sciences, 2(1), 36-49.

Davoodi, M., Jafari, M.K ,Amel Sakhi, M. (2007), ‘Using TFD Signal Processing to Evaluate Dynamic Characteristics of Masjed Soleiman Embankment Dam by Blasting Tests’ Fifth International Conference on Seismology and Earthquake Engineering , IIEES, Tehran.

Davoodi, M., Amel Sakhi, M., Khandan Bakavoli, M. (2007), ‘Using Advanced Signal Processing Techniques on Ambient Vibration Records of a Structure’ International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, October24-26, Süleyman Demirel University, Isparta-Antalya, Turkey

Davoodi, M., Jafari, M.K ,Amel Sakhi, M. (2008), ‘Using New Signal Processing Techniques in Analyzing Masjed Soleyman Embankment Dam's Explosion Records’ The 6th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, August 11-16, USA.

Davoodi, M., Amel Sakhi, M. and Jafari, M. K. (2008). “Evaluating Masjed Soleiman Rockfill Dam Dynamic Characteristics by Earthquake Records”, 4th National Conference on Civil Engineering, Tehran.

Davoodi, M. and Amel Sakhi, M. (2008). “Wavelet Signal Processing Technique in Analyzing Earthquake Records of Masjed Soleyman Embankment Dam”, 4th Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, USA.

Davoodi, M., Amel Sakhi, M. and Jafari, M. K. (2008). “Comparing Recorded Earthquake Signals of MS Embankment Dam with Numerical Modeling Results” The 14th  World Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, Beijing, China

Davoodi, M., Amel Sakhi, M. and Jafari, M. K. (2009). “Dynamic Analysis of Masjed Soleiman Embankment Dam Using Recorded Earthquake Signals and TFD Method”, 8th International Congress on Civil Engineering, May 11-13, Shiraz University, Iran

Amel Sakhi, M., Davoodi, M. Jafari, M. K. (2010). “Using Recorded Earthquake Signals for Dynamic Analysis of Masjed Soleiman Embankment Dam” Fifth international Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, San Diego, California, May 24-29, USA.

Khandan Bakavoli, M., Haghshenas, e., Amel Sakhi, M.  (2011). “Experimental Study of the Ground Motion on a Topographic Irregularity Using SSR and H/V Method and New Signal Processing Techniques”, Sixth International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, IIEES, Tehran.

قضاوی، محمود، عامل سخی، مسعود، "تاثیر تراشه لاستیکهای فرسوده بر پارامترهای مقاومت برشی خاک" دومین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران"، دانشگاه تربیت مدرس، 1380.

عامل سخی، مسعود، آزادی، اصغر، فتاحی، سید عبدالکریم، بررسی نکات ژئوتکنیکی موجود در طرح تونل شماره 4 راه جایگزین سد کارون 4، سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، 1386.
داودی، محمد، جعفری، محمد کاظم، عامل سخی، مسعود، استفاده از روشهای نوین پردازش سیگنال در شناسایی پارامترهای دینامیکی سازه¬ها، دومین کنگره ملی نیروگاههای برقابی، شرکت توسعه آب و نیروی ایران، تهران، 1387.

عامل سخی، مسعود، استفاده از روش پردازش متقاطع نگاشتهای ثبت شده انفجار در حوزه زمان – فركانس به منظور استخراج فركانسهای مودی سدهای خاكی-سنگریزه¬ای، اولین كنفرانس پدافند غیر عامل و سازه¬های مقاوم، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 1389.

منافی، سیاوش، عامل سخی، مسعود، بررسی عددی تاثیر استفاده از ژئوفابریک در پایداری استاتیكی و شبه استاتیكی شیروانیهای خاکی، ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران، دانشگاه سمنان، 1390.

عامل سخی، مسعود، بررسی تاثیر زلزله شهریور ماه سال 1389 استان سمنان بر ساختمانهای روستایی، ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران، دانشگاه سمنان، 1390.

عامل سخی، مسعود، داودی، محمد، جعفری، محمد كاظم، استفاده از دو روش متفاوت توزیع زمان-فركانس در پردازش ركوردهای انفجار جهت برآورد فركانسهای مودی سد سنگریزه¬ای مسجد سلیمان، ششمین كنفرانس بین¬المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 1390.

عامل سخی، مسعود، استخراج فركانسهای مودی سد مسجد سلیمان توسط روش پردازش متقاطع در حوزه زمان – فركانس، اولین كنگره بین المللی و سومین كنگره ملی سد و نیروگاههای برق آبی، تهران، وزارت نیرو، 1390.

زائری، فرزام، عامل سخی، مسعود، بررسی عددی عملکرد جداساز لرزه ای با استفاده از مخلوط خاک و تراشه  لاستیک های فرسوده، كنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی، جهاد دانشگاهی استان كرمان، 1390.

زمانی، مجید، عامل سخی، مسعود، حاجیان نیا، البرز، بررسی ظرفیت باربری پی سطحی مستقر بر ماسه مسلح به تراشه لاستیک های فرسوده با استفاده از تحلیل شبه استاتیکی، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 19-21 اردیبهشت ماه 1391.

شارقی، آرش، عامل سخی، مسعود، مقایسه تاثیر رکورد حوزه دور و حوزه نزدیک زلزله بر تونل (مطاله موردی یکی از تونل های خط راه آهن اردبیل-میانه، واقع در شهرستان گیوی)، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 19-21 اردیبهشت ماه ،1391
Manafi, Siavash, Amel Sakhi, Masoud, “Static and Pseudo Static Stability Analysis of Reinforced Slope with Tire Shreds, 9th International Congress on Civil Engineering, May 8-10, 2012, Isfahan University of Technology (IUT), Isfahan, Iran.

مشاری، سمانه، عامل سخی، مسعود، قنبری، علی، بررسی بزرگنمایی پارامتر های مختلف در سدهای خاکی- سنگریزه ای تحت زلزله های حوزه نزدیک، اولین كنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسل‌های فعال، 2 و 3 اسفندماه 1391، تبریز، ایران

Amel Sakhi, M., Sohrabi-Bidar A. and Shareghi, A.,”Spectral Assessing of Topographic Effects on Seismic Behavior of Trapezoidal Hill”, International Journal of Environmental, Earth Science and Engineering, Vol. 8, No. 4, 2014, pp. 6-13.

کاوه آهنگری، امید، عامل سخی، مسعود، محمدی، میرعلی، "بررسی تغییرشکل افقی دیواره گود محافظت شده به روش میخ کوبی تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل به روش اجزای محدود"، کنفرانس بین¬المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 27 و 28 آذرماه 1392، تبریز، ایران.

کاوه آهنگری، امید، عامل سخی، مسعود، محمدی، میرعلی، "بررسی دینامیکی پایداری دیواره گود حفاظت شده به روش میخ کوبی تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل به روش اجزای محدود"، کنفرانس بین¬المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 27 و 28 آذرماه 1392، تبریز، ایران.

کاوه آهنگری، امید، عامل سخی، مسعود، محمدی، میرعلی، "بررسی رفتار دینامیکی دیواره گود میخ‌کوبی شده تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل به روش اجزاء محدود"، اولین كنفرانس ملی مهندسی ژئوتكنیك ایران، 30 مهر و 1 آبان 1392، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

زائری، فرزام، عامل سخی، مسعود، "بررسی تاثیر ویژگی¬های ساختگاه بر عملکرد دیوار¬های حایل با خاکریز ازجنس مخلوط خاک و خرده¬های لاستیک فرسوده"، اولین كنفرانس ملی مهندسی ژئوتكنیك ایران، 30 مهر و 1 آبان 1392، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

امینی، محمد مهدی، عامل¬سخی، مسعود، مومیوند، حسن، "بررسی اثر امواج ناشی از انفجار پرتابه بر روی مقطع تونل دایره¬ای شکل در محیط  های سنگی"، اولین كنفرانس ملی مهندسی ژئوتكنیك ایران، 30 مهر و 1 آبان 1392، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
میار چمندیان، علی، عامل سخی، مسعود، محمدی، میرعلی، "تحلیل استاتیکی دیواره‌های گود میخ‌کوبی شده (Nailing) "، اولین كنفرانس ملی مهندسی ژئوتكنیك ایران، 30 مهر و 1 آبان 1392، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

محمدسیدی، بهاره، عامل سخی، مسعود، "بررسی و مطالعه لرزه¬خیزی استان آذربایجان غربی با توجه ویژه به شهرهای ارومیه و خوی"، هشتمین كنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 17 و 18 اردیبهشت 1393، بابل، ایران.

میار چمندیان، علی، عامل سخی، مسعود، کاوه آهنگری، امید، "تحلیل شبه استاتیكی دیوارهای گود میخ كوبی شده (Nailing) "، هشتمین كنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 17 و 18 اردیبهشت 1393، بابل، ایران.

ثناجو، كیانا، عامل سخی، مسعود، "تحلیل و بررسی عددی پایداری شیروانی های مسلح شده با تراشه لاستیكهای فرسوده"، هشتمین كنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 17 و 18 اردیبهشت 1393، بابل، ایران.

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
ژئوتكنیك لرزه ای،  خاك مسلح،  سدهای خاكی و سنگریزه¬ای، روشهای عددی در تحلیل، گودبرداری، تونل

 طرحهای تحقیقاتی
مقایسه روشهای مختلف پردازش رکوردهای زلزله جهت برآورد فرکانسهای مودی
بهینه سازی عرض وعمق پی موثردرسدهای خاکی با استفاده ازآنالیزدینامیكی – مطالعه موردی سد نرماب
بررسی تغییرات پارامترهای ژئوتكنیكی خاك بر پاسخ لرزه¬ای تونلهای دایروی در تحلیلهای شبه استاتیكی
تعیین فرکانسهای مودی سد کرخه با استفاده از نگاشتهای ثبت شده زلزله و ارتعاش محیطی در بدنه سد

جوایز و پاداش ها
فارغ التحصیل رتبه اول دانشگاه صنعتی اصفهان – كارشناسی ارشد مهندسی عمران – مكانیك خاك و پی، 1380
ارائه مقاله برتر  در اولین كنفرانس پدافند غیر عامل و سازه¬های مقاوم، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 1389

سایر فعالیتها
همكاری با مهندسین مشاور ره آور  طی سالهای 1380-1385 (طراحی و نظارت عالیه راه جایگزین سد كارون 3، پلهای قوسی و تونلهای راه جایگزین سد كارون3، راه جایگزین سد كارون 4 و تونلهای آن، راه دسترسی به سد لیرو، راه دسترسی به سد زالكی، تقاطع غیرهمسطح میدان بار نوغان در مشهد،...)
همكاری با مهندسین مشاور  قدس نیرو  طی سالهای 1384-1385 (مطالعات منابع قرضه، طراحی و نظارت عالیه در سدهای رودبار لرستان، ونیار تبریز، پروژه¬های كنترل شوری آجی چای شامل طراحی و نظارت سدهای اجرایی بر روی رودخانه آجی چای،...)
همكاری با مهندسین مشاور ایران خاك طی سالهای 1382-1385
مدرس دوره های نظام مهندسی از سال 1385 تاكنون (مصالح ساختمانی، ژئوتكنیك و پی سازی، شالوده¬های عمیق، گودبرداری، بهسازی خاك)
همكاری با سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان غربی  و مدیریت منابع آب ایران

amelsakhi@qut.ac.ir
mamelsakhi@yahoo.com
 

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir