امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


behjat pouramiri

RSS
شنبه هفدهم تیر 1402 ساعت 11:18 ق ظ - توسط : مدیر پرتال
بهجت پورامیری

متولد: 1365/1/10

پست الکترونیکی: pouramiri@qut.ac.ir,b.pouramiri.chem@gmail.com               

شماره‌ همراه: 09138446072

https://publons.com/researcher/3684244/behjat-pouramiriPublons:

https://scholar.google.com/citations?user=vjmOALQAAAAJ&hl=en

                                                                                                                                                      تحصیلات          

 • پسا دکتری شیمی داروئی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 95- 97
 • عنوان طرح پسادکتری:

سنتزوبررسی اثرات سایتوتوکسیک مشتقات 2،5،6-تری آریل ایمیدازولو[2،1-b][1،3،4]تیادیازول  وz-6-آریلیدین-2-آریل ایمیدازو[2،1-b][1،3،4] تیازول-5-(6H)-اون ومطالعات داکینگ برای بررسی مهار پلیمریزاسیون توبولین.

 • دکتری شیمی آلی دانشگاه شهید باهنر-علوم پزشکی تهران سال 1395
 • عنوان پروژه مقطع دکتری:

سنتز مشتقات جدید ایندازول و پیرازول با استفاده از واکنشهای چند جزئی در مایعات یونی، سنتزو بررسی اثرات آنتی باکتریال مشتقات جدید بنزو[f]کرومن. طراحی، سنتز و ارزیابی بیولوژبیکی مشتقات بنزوفوران و بنزو[d]اکسازول به عنوان مهارکننده های استیل کولین استراز

 • دفاع از رساله دکتری با کسب نمره 20
 • کارشناسی ارشد در رشته شیمی، گرایش شیمی آلی از دانشگاه شهید باهنرکرمان در سال1390با معدل 67/18

            عنوان پروژه مقطع کارشناسی ارشد:

             سنتز مشتقات نفتواکسازین ومشتقات سمی کاربازید/تیوسمی کاربازید درحضورکاتالیزور لانتانیوم تری کلراید     ؛ تحت نظر دکتر عصمت توکلی نژاد کرمانی،  1390-1388.

 • فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی در رشته شیمی محض از دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 87 با معدل 68/17

             عنوان پروژه مقطع کارشناسی:

             استخراج ترکیبات موثر گیاهان دارویی بومی کرمان؛ تحت نظر دکتر علی مصطفوی، دانشکده شیمی،      دانشگاه شهید باهنرکرمان ، 1387- 1386.

  

سوابق کاری

 • محقق در مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت 2 سال
 • داوری مقالات مجلات بین المللی Polyciclic aromatic compounds , Molecular Diversity
 • استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی آلی و دارویی
 • مدرس کارگاه عصاره گیری و فراوری گیاهان دارویی
 • دستیار آموزشی درس شیمی آلی1و2، آزمایشگاه جداسازی و شناسایی مواد آلی، از سال 1391
 • مدرس درس آزمایشگاه شیمی آلی 1،2و مبانی شیمی آلی، بخش شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان1393 -1389
 • دستیار تحقیقاتی (Research Assistant) در دانشگاه شهید باهنر, دانشگاه جیرفت و علوم پزشکی تهران
 • هدایت پروژه های دانشجویی در ارتباط با سنتز و خالص سازی ترکیبات آلی و دارویی
 • هماهنگی در سرویس دهی، تعمیر و نگهداری تجهیزات موجود در آزمایشگاه
 • تهیه و تنظیم جزوات درسی مربوط به آزمایشگاه مبانی شیمی آلی و شیمی آلی 1 و2
 • همکاری در صنعت تصفیه روغن نباتی به مدت 5 ماه
 • سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی حیرفت

 

طرح های تحقیقاتی

 • بررسی اثرات ضدسرطانی مشتقات جدید سنتز شده کریسین
 • سنتز و ارزیابی بیولوژیک مشتقات جدید اکتا هیدرو کینازولین پیریمیدینی به عنوان مهار کننده انزیم استیل کولین استراز در بیماری الزایمر
 • بررسی اثر کربن فعال هسته خرما به عنوان جاذب آفت کش ها وسموم از انواع خاک های کشاورزی
 • ارزیابی مشتقات تترا هیدرو پیریمیدینی دارای استخلاف بنزیل در مهار انزیم استیل کولین استراز
 • سنتز مشتقات بنزوفوران فنیل متیل آمین به عنوان داروهای ضد آلزایمر
 • سنتز و بررسی اثرات سایتوتوکسیک ترکییات بر پایه ایمیدازوتیادیازول های پراستخلاف تری آریل ایمیدازولو[2،1-b] [1،3،4]تیادیازول
 • سنتز و بررسی اثرات ضد سرطان مشتقات N-آلکیل-2،6-دی آریل ایمیدازو[1،2-b] [1،3،4] تیازول-5-آمین

 

مقالات چاپ شده ISI

 1. Mariki, A.A., Anaeigoudari, A., Zahedifar, M., Pouramiri, B., Ayati, A. and Lotfi, S., 2022. Design, Green Synthesis, and Biological Evaluation of New Substituted Tetrahydropyrimidine Derivatives as Acetylcholinesterase Inhibitors. Polycyclic Aromatic Compounds42(8), pp.5231-5241.
 2. Pouramiri. B., Eco-friendly, Fact and Green Synthesis of Methanobenzo[d]naphtho[1,2-g][1,3]Oxazocines Using 1‑Butyl‑3‑methylimidazolium Hydroxide Under Solvent-free Ball milling. Letters in Organic Chemistry, accepted.
 3. Meshkatalsadat, M.H., Zahedifar, M. and Pouramiri, B., 2022. Facile green synthesis of CaO NPs using the Crataegus pontica C. Koch extract for photo-degradation of MB dye. Environmental Science and Pollution Research, pp.1-10.
 4. Meshkatalsadat, M.H., Mahmoudi, A., Lotfi, S., Pouramiri, B. and Foroumadi, A., 2022. Green and four-component cyclocondensation synthesis and in silico docking of new polyfunctionalized pyrrole derivatives as the potential anticholinesterase agents. Molecular Diversity, pp.1-15.
 5. Niyazi, S., Pouramiri, B., & Rabiei, K. (2022). Functionalized nanoclinoptilote as a novel and green catalyst for the synthesis of Mannich bases derived from 4-hydroxy coumarin. Journal of Molecular Structure1250, 131908.
 6. Nazari, Z., Hadi Nematollahi, M., Zareh, F., Pouramiri, B., & Mehrabani, M. (2023). An Electrochemical Sensor Based on Carbon Quantum Dots and Ionic Liquids for Selective Detection of Dopamine. ChemistrySelect8(3), e202203630.
 7. Pouramiri, B., Zahedifar, M., Ayati, A., Pouramiri, F. and Ahmadi, M., 2020. Design, synthesis and biological evaluation of new substituted benzofuran-based derivatives via C−H bond activation. Journal of the Serbian Chemical Society85(11), pp.1405-1415.
 8. Niyazi, S., Pouramiri, B. and Rabiei, K., 2022. Functionalized nanoclinoptilote as a novel and green catalyst for the synthesis of Mannich bases derived from 4-hydroxy coumarin. Journal of Molecular Structure1250, p.131908.
 9. Ayati, A., Moghimi, S., Salarinejad, S., Safavi, M., Pouramiri, B. and Foroumadi, A., 2020. A review on progression of epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitors as an efficient approach in cancer targeted therapy. Bioorganic chemistry99, p.103811.
 10. Manavi, M.A., Fathian Nasab, M.H., Dashti, F., Moghimi, S., Saniee, P., Pouramiri, B., Foroumadi, A. and Pirali-Hamedani, M., 2022. Green and one-pot synthesis of novel amidoalkyl naphthols using triethanolammonium acetate [(OHCH2CH2) 3NH][OAc]) ionic liquid and their anti-H. pylori activity. Research on Chemical Intermediates48(10), pp.4049-4062.
 11. Zahedifar, M., Pouramiri, B. and Razavi, R., 2020. Triethanolamine lactate-supported nanomagnetic cellulose: a green and efficient catalyst for the synthesis of pyrazolo [3, 4-b] quinolines and theoretical study. Research on Chemical Intermediates46(5), pp.2749-2765.
 12. Lotfi, S., Rahmani, T., Hatami, M., Pouramiri, B., Kermani, E.T., Rezvannejad, E., Mortazavi, M., Hafshejani, S.F., Askari, N., Pourjamali, N. and Zahedifar, M., 2020. Design, synthesis and biological assessment of acridine derivatives containing 1, 3, 4-thiadiazole moiety as novel selective acetylcholinesterase inhibitors. Bioorganic Chemistry105, p.104457.
 13. Zahedifar, M., Pouramiri, B., Ezzati Ghadi, F., Razavi, R. and Ramzani Ghara, A., 2021. Unexpected regio-and stereoselective [4+ 3] cycloaddition reaction of azomethine ylides with benzylidene thiazolidinediones: synthesis of pharmacologically active spiroindoline oxazepine derivatives and theoretical study. Molecular Diversity25(1), pp.29-43.
 14. Behjat Pouramiria, Mohammad Mahdavib, Setareh Moghimib, Loghman Firoozpourc, Hamid Nadrid, Esmat Tavakolinejad-Kermania, Abbas Shafieeb and Alireza Foroumadi, Synthesis and antiacetylcholinesterase activity evaluation of new 2-aryl benzofuran derivatives, Letters in drug design discovery, 13.9 (2016): 897-902.
 15. Elahe Hadadianpour, Behjat Pouramiri*, Facile, efcient and one‑pot access to diverse new functionalized aminoalkyl and amidoalkyl naphthol scafolds via green multicomponent reaction using triethylammonium hydrogen sulfate ([Et3NH][HSO4]) as an acidic ionic liquid under solvent‑free conditions. Molecular Diversity, 2019, Accepted.
 16. Behjat Pouramiri, Esmat Tavakolinejad Kermani, One-pot, four-component synthesis of new 3,4,7,8-tetrahydro-3,3-dimethyl-11-aryl-2H-pyridazino[1,2-a]indazole-1,6,9(11H)-triones and 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-1,6,11(13H)-triones using an acidic ionic liquid N,N-diethyl-Nsulfoethanammoniumchloride ([Et3N–SO3H]Cl) as a highly efficient and recyclable catalyst, Tetrahedron Letters, (2016).
 17. Behjat Pouramiri , Esmat Tavakolinejad Kermani, Solvent-free, four-component synthesis of 3,4,7,8-tetrahydro-3,3-dimethyl-11-aryl-2H-pyridazino[1,2-a]indazole-1,6,9(11H)-triones; using 1- butyl-3-methylimidazolium hydroxide ([bmim]OH) as a green and reusable catalyst, Journal of the Iranian Chemical Society, accepted, 2016, 1-7
 18. .Behjat Pouramiri, Reza Ghahramani Far, Mahboobeh Zahedifar ACIDIC IONIC LIQUIDS: HIGHLY EFFICIENT CATALYSTS FOR ONE-POT FOUR-COMPONENT SYNTHESIS OF PYRAZOLO[1,2-b]PHTHALAZINES UNDER SOLVENT-FREE CONDITIONS, 54, (2018), 1056-1060.
 19. Behjat Pouramiri, Setareh Moghimi, Mohammad Mahdavi, Hamid Nadri, Alireza Moradi, Esmat    Tavakolinejad-Kermani, Loghman Firoozpour, Ali Asadipour, Alireza Foroumadi,  Synthesis and anti-cholinesterase activity of new substituted benzo[d]oxazole-based derivatives. Chemical Biology & Drug Design, 89.5 (2017): 783-789.
 20. Behjat Pouramiri, Esmat Tavakolinejad Kermani, A Fast and Highly Efficient Protocol for Synthesis of Dihydropyrano[2,3]Pyrazole Compounds Using Acidic Ionic Liquid 3-Methyl-1-Sulfonic Acid Imidazolium Chloride ([Msim]Cl) as Catalyst and Green Solvent, Scientia Iranica C (2016).
 21. Behjat Pouramiri, Esmat Tavakolinejad Kermani, Lanthanum(III) chloride/chloroacetic acid as an efficient and reusable catalytic system for the synthesis of new  1-((2-hydroxynaphthalen-1-yl)(phenyl)methyl,  Arabian Journal of Chemistry (2012).
 22. Behjat Pouramiri, Esmat Tavakolinejad Kermani, Efficient, three-component synthesis of 1-aryl-2,3-dihydro-3-phenyl-1H-naphth[1,2-e][1,3] oxazines derivatives, using LaCl3/ClCH2COOH as an environmentally benign and green catalytic system, Scientia Iranica C (2014) 21(3), 703-707
 23. Hoda Khajesamani, Behjat Pouramiri, Esmat. Tavakolinejad Kermany*, and H. Khabazzadeh, An Efficient, Three-Component Synthesis of 3,4-DiHydropyrimidin-2(1H)-Ones Using LaCl3/ClCH2COOH as Environmentally Benign and Green Catalytic System, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 25(4): 323- 327 (2014).
 24. Behjat Pouramiri, Ali Bazgiri, Behjat Bananejad, Acidic Ionic Liquids Catalyzed One-Pot and Three-Component Synthesis of Octahydroquinazolin-2,5-dione Derivatives Under Ambient Conditions, Letters in Organic Chemistry, 2017, accepted manuscript.
 25. Behjat. Pouramiri, Maryam. Shirvani, Esmat. Tavakolinejad Kermani, Facile and rapid synthesis of divers xanthene derivatives using Lanthanum(III) chloride/chloroacetic acid as an efficient and reusable catalytic system under solvent-free conditions. J. Serb. Chem. Soc. (2017), doi: 10.2298/JSC160803034P
 26. Behjat Pouramiri, Raziye Fayazi, Esmat Tavakolinejad Kermani, Facile and Rapid Synthesis of 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-one Derivatives Using [Et3NH][HSO4] as Environmentally Benign and Green Catalyst, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), accepted paper, (2017).
 27. Salarinejad, S., Reza Islami, M., Abbasnejad, M., Zigheimat, F., Kooshki, R., Pouramiri, B. and Sadat Hosseini, F., 2020. Access to the Naproxen Ring System, a Crowded β‐Lactam, through In Situ Generated Ketenes: Synthesis, Molecular Docking, and Evaluation of Anticonvulsant Activity. ChemistrySelect5(44), pp.14190-14197.
 28. Mohammad Ali Taher • Maryam Fayazi •Behjat Pooramiri • Masoud Ghanei-Motlagh •Ali Dorehgiraee, Lanthanum-selective sensors based on 3-amino-2-mercapto-3Hquinazolin-4-one in PVC matrix, J IRAN CHEM SOC (2013) 10:151–159.
 29. ALI DOREGIRAEE, ESMAT TAVAKOLINEJAD KERMANI*, HOJATOLLAH KHABAZZADEH AND BEHJAT POURAMIRI, SYNTHESIS OF NEW 1,3-THIAZOLE DERIVATIVES; USING 1-(4-CARBAMOYLPHENYL)-3- METHYLTHIOUREA AND 1-METHYL-3-(QUINOLIN-8-YL)THIOUREA AS STARTING MATERIALS,  J. Chil. Chem. Soc., 60, Nº 3 (2015).
 30. Seyyed Yousef Ebrahimipour,  Zohre Rashid Ranjabr,  Esmat Tavakolinejad KermaniBehjat Pour Amiri,  Hadi Amiri Rudbari,  Alessandro Saccá,  Fatemeh Hoseinzade, A mixed-ligand ternary complex of nickel(II): synthesis, characterization and catalytic investigation for the synthesis of pyranopyrazoles, Transition Metal Chemistry, 2015, Vol.40 (1), pp.39-45
 31. Esmat Tavakolinejad Kermany*, Kazem Saidi, Hassan Sheibani, Hossien Alipour and Behjat Pouramiri, SYNTHESIS OF 2-ALKENYL- 4H-3, 1-BENZOXAZIN–4 –ONE UNDER ACIDIC AND BASIC MEDIA, heteroletters.org, Vol. 4: (1), 2014, 17-21.
 32. Mahboobeh Zahedifar, Behjat Pouramiri, Maryam Fathabadia, Hassan Sheibani, and Kazem Saidi, Polyaniline, Polyaniline/SiO2 and Poly (4-vinylpyridine): As Highly Efficient and Recyclable Green Heterogeneous Basic Catalysts for The Three-Component Synthesis of Tetrahydrobenzopyran and 3, 4-Dihydropyrano [c] Chromene Derivatives." Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE) (2020).
 33. Behnaz Afzalian, Joel T. Mague, Maryam Mohamadi, S. Yousef Ebrahimipour, Behjat Pouramiri, Esmat Tavakolinejad Kermani. Ni(II), Co(II), and Cu(II) complexes incorporating 2-pyrazinecarboxylic acid: Synthesis, characterization, electrochemical evaluation, and catalytic activity for the synthesis of 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-triones. Chinese Journal of Catalysis, 36 (2015) 1101–1108.
 34. Behjat Pouramiri*, Milad Daneshi, Fatemeh Seyedi and Najmeh Amirmahani, Triethanolammonium Acetate ([TEAH][OAc]) as a Recyclable Promoter and Medium for Green and Four-component Synthesis of Polyfunctionalized Pyrrole Derivatives. Letters in Organic Chemistry, accepted. On line. DOI: 10.2174/1570178617999200611150616

 

مقالات سمیناری:

سخنران شیمی دارویی در همایش توسعه علوم و صنایع شیمیایی 13و14- بهمن 95 در دانشگاه جیرفت

ارئه دو مقاله شیمی دارویی

1-Green Synthesis of Methyl-1,3,4-Thiadiazol-2-yl)Cinnamamides as a Potential Anti-Cancer Agents

        2- Design and Green Synthesis of Novel (E)-3,3,6,6-Tetramethyl-9-Styryl-3,4,5,6,7,9-Hexahydro-1H-Xanthene-1,8(2H)-Dione as a Potential Anti-Helicobacter pylori Agents

 

 در همایش علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 • Behjat Pouramiri, Esmat Tavakolinejad Kermani and Alireza Foroumadi, Synthesis of new benzofuran derivatives and evaluation of their biological activity as acetylcolinestras inhibitors.14th Iranian Pharmaceutical Science Congress and 1stSymposium of Bio pharmaceutics and pharmacokinetics, Tehran University of Medical Science, 21-24 December 2015, Tehran.
 • Behjat Pouramiri, Esmat Tavakolinejad Kermani and Alireza Foroumadi,1,2,3- Triazole based acetylcolinestrase: Synthesis, biological evaluation and docking study. Tehran University of Medical Science, 21-24 December 2015, Tehran.
 • Behjat Pouramiri, Esmat Tavakolinejad Kermani, A Facile One-pot Synthesis of Tetrahydropyridines And Pyranopyrazoles Using [Et3NH]+[HSO4]- as Efficient and Reusable Catalyst, The 22nd Iranian Seminar of Organic Chemistry 19-21 August 2014 Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
 • Behjat Pouramiri, Esmat Tavakolinejad Kermani, Efficient One-pot Synthesis of Highly Substituted Quinoxaline Derivatives Using [Et3NH4]+[H2PO4]-Catalysts, The 17th Congress of Chemistry, Valli-e-Asr University of Rafsanjan, (2014).
 • Behjat Pouramiri, Esmat Tavakolinejad Kermani, Efficient and Multicomponent Synthesis of Dihydropyrano[2,3-c]Pyrazoles Catalyzed by [Et3NH4] + [H2PO4] - , The 17th Congress of Chemistry, Valli-e-Asr University of Rafsanjan, (2014).
 • Behjat Pouramiri, Esmat Tavakolinejad Kermani, An efficient, one-pot synthesis of 14-aryl-4H-dibenzo[a,j]xanthenes, using Lanthanum(III) chloride heptahydrate, The first national conference of modern chemistry, Islamic Azad University, Shiraz,  4-5 May 2011.
 • Behjat Pouramiri, Esmat Tavakolinejad Kermani, Aceticacid as an Environmentally Friendly Catalyst for One-Pot Synthesis of 1,2-dihydroquinazoline derivatives. The first national conference of modern chemistry, Islamic Azad University, Shiraz,  4-5 May 2011.
 • بهجت پورامیری، عصمت توکلی نژاد کرمانی، سنتز کارآمد و یک مرحله ای 14-آریل یا آلکیل-14-اچ-دی بنزوزانتین ها با استفاده از کاتالیزور دوستدار محیط زیست لانتانیوم تری کلرید هفت آبه .. نهمین همایش ملی شیمی. 16-17-مهر 1390- دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.
 • بهجت پورامیری، عصمت توکلی نژاد کرمانی، استفاده از کاتالیزور سولفامیک اسید برای سنتز ترکیبات 3-آریل 2- H-بنزو[1,4] –تیازین.. نهمین همایش ملی شیمی. 16-17-مهر 1390- دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.
 • Ahmad Mahmoudi1, Behjat Pouramiri*1 and Esmat Tavakolinejad Kermani1.One-Pot and Green Synthesis of tetrahydropyridine-3-carboxylates using[Et3NH][HSO4], The first conference on development science and chemical industry. Feb 1-2, 2017, Jiroft University.
 • Talaat Rrahmanni1 Behjat Pouramiri1 Esmat tavakolinejad Kermani, One- pot synthesize of benzo[a,j]xanthene derivatives using ZnCl2 as a highly efficient and reusable catalyst under solvent-free condition, The second conference of oil industry, 27,28-November, Tehran University

جوایز و نشان ها

 • كسب رتبه 10 در کنکور دكتري تخصصي سال 1391
 • عضو دائم انجمن شیمی ایران
 • کسب نمره 19 در امتحان جامع دکتری
 • دفاع از رساله دکتری با کسب نمره 20
 • کسب رتیه اول در مقطع دکتری
 • کسب رتبه 12 المپياد بين‌المللي شيمي در سال 87 در دانشگاه شهيد بهشتي تهران
 • کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی با معدل 68/17
 • کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد با معدل 67/18
 • عضويت در دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شهيد باهنر كرمان در از سال 89
 • داور مقالات ژورنال های Polyciclic aromatic compounds , Molecular Diversity

دوره‌های آموزشی               

 • شركت در اولين كنگره شيمي ملي ايران در شيراز و ارائه مقاله به صورت پوستر
 • شرکت در کارگاه شرکت های دانش بنیان
 • شركت در كنگره شيمي بهشهرو ارائه مقاله به صورت پوستر
 • مدرس مدرسه پاییزه مقاله نویسی آذرماه 98
 • مدرس کارگاه گیاهان دارویی آذر 98 در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 

مهارت های آزمایشگاهی

 • آشنایی با انواع سنتز های ترکیبات دارویی ضد سرطان، ضد هلیکوباکتر و ضد آلزایمر و هتروسیکل
 • آشنایی کامل با اصول انواع خالص سازی ترکیبات دارویی، خشک کن ها و حلال ها
 • مسلط به سنتز انواع ترکیبات آلی و هتروسیکل و شیمی سبز
 • آشنایی کامل به دوره کشت سلول و پروژه های بیولوژیک


مهارتهای رایانه ای                      

 • نرم افزارهای تخصصی: تسلط نسبی بر نرم افزار CHEM DREW, ISIS, MESTRYC
 • دیگر نرم افزارها: تسلط کامل به نرم افزار Office (Word، Excel، Power Point)، تسلط نسبی بر نرم افزار GOUSIAN

مهارت های زبانی

 • تسلط کامل به زبان انگلیسی