امروز : دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1398
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی

ثبت نام بازنشانی رمز ورود
لیست اعضای هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی
ردیفنام ونام خانوادگیرشتهمرتبه علمیدانشکدهرزومهآخرین مدرک تحصیلی
1جعفر قنبریمکانیکاستادیارفنی و مهندسیرزومهدکترا
2جهان تقی زادهمکانیک ساخت وتولیداستادیارفنی و مهندسیرزومهدکترا
3جواد راستیمواداستادیارفنی و مهندسیرزومهدکترا
4مهدی محسنیمکانیکاستادیارفنی و مهندسیرزومهدکترا
5محمد فداییمکانیکاستادیارفنی و مهندسیرزومهدکترا
6مصطفی طالبی توتیمکانیکاستادیارفنی و مهندسیرزومهدکترا
8قربانعلی محمدیصنایعدانشیارفنی و مهندسیرزومهدکترا
9ناصر صفاییصنایعاستادیارفنی و مهندسیرزومهدکترا
10محمدرضا مرجانیصنایعاستادیارفنی و مهندسیرزومهدکترا
11فاضل حاجی زاده ابراهیمیصنایع  مربی  فنی و مهندسیرزومهدانشجوی دکترا
12محسن محمدیپلیمراستادیارفنی ومهندسیرزومهدکترا
13علیرضا عزیزیپلیمراستادیارفنی ومهندسیرزومهدکترا
14جعفر خادم زاده یگانهپلیمراستادیارفنی ومهندسیرزومهدکترا
15عبدالرضا کریمیمحیط زیستاستادیارفنی و مهندسیرزومهدکترا
16بیت اله بدرلوعمران-سازهاستادیارفنی و مهندسیرزومهدکترا
17مرتضی جیریایی شراهیعمراناستادیارفنی و مهندسیرزومهدکترا
18علیرضا ضیاءعمراناستادیارفنی و مهندسیرزومهدکترا
19علی عطارزادهعمران-آباستادیارفنی و مهندسیرزومهدکترا
20مسعود عامل سخیعمراناستادیارفنی و مهندسیرزومهدکترا
21امیر کاریعمراناستادیارفنی و مهندسیرزومهدکترا
 
 
 
 
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir