امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی

لیست اعضای هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی
ردیف نام ونام خانوادگی رشته مرتبه علمی رزومه ایمیل عکس
1 قربانعلی محمدی خشوئی صنایع دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohammadi.g@qut.ac.ir
2 جلال رضائي نور صنایع دانشیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
rezaeenour@qut.ac.ir
3 محمدرضا مرجانی صنایع استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
marjani@qut.ac.ir
4 فاضل حاجی زاده ابراهیمی صنایع مربی صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
hajizadeh@qut.ac.ir
5 حمید موکدی صنایع استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
moakedi@qut.ac.ir
6 پيمان اخوان صنایع استاد صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
akhavan@qut.ac.ir
7 محسن محمدی پلیمر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohammadi@qut.ac.ir
8 علیرضا عزیزی پلیمر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
azizi@qut.ac.ir
9 جعفر خادم زاده یگانه پلیمر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
khademzadeh@qut.ac.ir
10 محسن نجفی پلیمر استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
najafi.m@qut.ac.ir
11 عبدالرضا کریمی محیط زیست استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
karimi@qut.ac.ir
12 بیت اله بدرلو عمران-سازه استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
badarloo@qut.ac.ir
13 مرتضی جیریایی شراهی عمران استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
jiryaei@qut.ac.ir
14 علی عطارزاده عمران-آب استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
attarzadeh@qut.ac.ir
15 مسعود عامل سخی عمران استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
amelsakhi@qut.ac.ir
16 بایرامعلی محمدنژاد عمران استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
mohammadnezhad@qut.ac.ir
17 روح اله بختیاری دوست عمران استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
bakhtiaridoost@qut.ac.ir
18 رضا علیزاده عمران استادیار صفحه شخصی
Google Scholar
Scopus
alizadeh@qut.ac.ir
 
 
 
 
ثبت نام بازنشانی رمز ورود