امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
RSS

شنبه بیست و ششم آذر 1401 ساعت 11:22 ق ظ - توسط : علی عطارزاده


اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: علی عطارزاده

دکترای مهندسی عمران- گرایش آب و سازه های هیدرولیکی از دانشگاه تربیت مدرس تهران                           

 

آدرس محل کار:

 • قم- دانشگاه صنعتی قم- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران - تلفن 6642027-0253    

 

 

 

سوابق و مدارک علمی

 •  عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه صنعتی قم (1392 تاکنون)   رتبه علمی: استادیار
 • (1392-1387) : دكتری مهندسي عمران -گرایش آب، دانشگاه تربیت مدرس تهران

عنوان رساله: بررسي آزمايشگاهي اثر آبشکن با صفحات مستغرق یا آستانه بر كنترل رسوب و الگوي جريان در آبگيرهاي جانبي

       (شهریور 1392) : دفاع از رساله با درجه عالی

 • (1383 تا 1386) : کارشناسی ارشد مهندسي عمران -گرایش سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران،

عنوان پایان نامه: بررسی وضعیت جریان در محل تغییر شیب ناگهانی سرریزها

 (تیر 86) : دفاع از پایان نامه با درجه عالی  

 

 • (1378-1382): کارشناسی مهندسی عمران آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق پژوهشی

 • مقالات علمی پژوهشی و ISC
 • عطارزاده، ع.، زرّاتی، ا. ر.، شانه ساززاده، ا.، "بررسی وضعیت جریان در محل تغییر شیب ناگهانی سرریزها"، مهندسی عمران مدرس(1392); 12 (۱) :117-107
 • عطارزاده، ع.، قدسیان، م.، ايوب‌زاده، س. ع.، صالحی نیشابوری، س. ع. ا.، "بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب و توپوگرافی بستر در آبگیرهای جانبی"، مهندسی عمران مدرس(1392); 13 (3) :۱48-۱35
 • عطارزاده، ع.، قدسیان، م.، ايوب‌زاده، س. ع.، صالحی نیشابوری، س. ع. ا.، "مقایسه آزمایشگاهی روشهای مختلف از نظر کنترل رسوب و آبشستگی در آبگیرهای 90 درجه "، مهندسی عمران مدرس(1398); 19 (4) :۱۳۳-۱21
 • عطارزاده، ع.، قدسیان، م.، " بررسی پارامترهای عرض جدایی جریان و میزان رسوب ورودی به آبگیر 90 درجه در سامانه های مختلف کنترل رسوب "، مهندسی عمران مدرس(1400); ۲۱ (۱) :۱۳۳-۱۱۹
 • عطارزاده، ع.، قدسیان، م.، " بررسی تاثیر سامانه های مختلف کنترل رسوب بر توپوگرافی بستر در آبگیر جانبی 90 درجه"، مهندسی عمران مدرس(1399); ۲0 (3) :۱28-۱۱7
 • عطارزاده، ع.، باباخانی، ع.، " بررسی تاثیر حالتهای مختلف کنترل رسوب بر سواحل اطراف دهانه آبگیر جانبی "، مهندسی عمران امیرکبیر، پذیرفته شده (1401) ; 54 (11)
 • عطارزاده، ع.، سلیمانی، م.، " بررسی انتشار امواج صوتی در آبهای عمیق"، مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران(1400); 9 (2) :۱10-98
 • قادری، م.، عطارزاده، ع.، " حذف آلاینده 4-نیتروفنول به روش راکتور بیولوژیکی بستر متحرک با مدیای Bee Cell 2000 و مطالعه شوک‌پذیری راکتور"، نشریه عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز (1401);
 • باباخانی، ع.، عطارزاده، ع.، " مدلسازی عددی جریان جتهای برخوردی محصورشده در سازه مستهلک کنندۀ انرژی"، مجله مهندسی آبیاری و آب ایران(1401); (در نوبت انتشار)

 

 

 

 

 

 

 • مقالات کنفرانسی
 • عطارزاده، ع.، قدسیان، م.، ايوب‌زاده، س. ع.، صالحی نیشابوری، س. ع. ا.، " بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب در آبگیر 90 درجه"، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز (1394)
 • عطارزاده، ع.، قدسیان، م.، ايوب‌زاده، س. ع.، صالحی نیشابوری، س. ع. ا.، " مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سازه های کنترل رسوب بر توپوگرافی بستر در آبگیر جانبی "، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز (1394)
 • عطارزاده، ع.، قدسیان، م.، ايوب‌زاده، س. ع.، صالحی نیشابوری، س. ع. ا.، " مطالعه آزمایشگاهی سازه بهینه از نظر کنترل رسوب و آبشستگی در آبگیرهای جانبی"، اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب، دانشگاه شهید بهشتی، تهران (1394)
 • عطارزاده، ع.، " بررسی تاثیر ترکیب و آرایش آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب در آبگیر جانبی"، اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل(1395)
 • عطارزاده، ع. " بررسی تاثیر ترکیب و آرایش سازه های کنترل رسوب بر توپوگرافی بستر در اطراف آبگیر 90 درجه"، اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل(1395)
 • عطارزاده، ع.، قدسیان، م.، ايوب‌زاده، س. ع.، صالحی نیشابوری، س. ع. ا.، " مطالعه آزمایشگاهی سازه بهینه از نظر کنترل رسوب و آبشستگی در آبگیرهای جانبی "، اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل(1395)
 • عطارزاده، ع.، قدسیان، م.، ايوب‌زاده، س. ع.، صالحی نیشابوری، س. ع. ا.، " مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب در آبگیر جانبی"، چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه باهنر کرمان (1396)
 • عطارزاده، ع.، قدسیان، م.، ايوب‌زاده، س. ع.، صالحی نیشابوری، س. ع. ا.، " بررسی آزمایشگاهی تاثیر سازه های کنترل رسوب بر توپوگرافی بستر در اطراف آبگیر 90 درجه "، چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه باهنر کرمان (1396)
 • عطارزاده، ع.، قدسیان، م.، " بررسی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر پارامترهای عرض جدایی جریان و رسوب ورودی به آبگیر 90 درجه "، هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، دانشگاه شهرکرد (1397)
 • عطارزاده، ع.، قدسیان، م.، " مطالعه عرض جدایی جریان و میزان کنترل رسوب در سامانه های مختلف در آبگیر جانبی "، هفدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، دانشگاه شهرکرد (1397)
 • رزاقی، ح. م.، عطارزاده، ع.، قادری، ف.،" بررسی وضعیت جریان در سیستم تلفیقی UV/MBBR با استفاده از نرم افزار ANSYS"، ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (1397)
 • میرسالاری، ر.، عطارزاده، ع.، قادری، ف.،" بررسی جذب رنگ راکتیوقرمز198 از محلول های آبی  توسط ضایعات اصلاح شده بوته گوجه فرنگی"، ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (1397)
 • خیرخواه، ف.، عطارزاده، ع.، قادری، ف.،" بررسی همبستگی بین آلاینده های هوا با داده های هواشناسی در شهر تهران "، ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (1397)
 • رزاقی، ح. م.، عطارزاده، ع.، قادری، ف.،" مطالعه عددی پارامترهای جریان هوادهی در راکتور MBBR تحت شرایط مختلف "، نوزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • رزاقی، ح. م.، عطارزاده، ع.، قادری، ف.،" بررسی نحوه انتشار جریان هوا در راکتور MBBR توسط نرم افزار ANSYS "، نوزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد (1399)
 • نوری، و.، عطارزاده، ع.، جعفری، ح.،" مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و مدل ترکیبی شبکه عصبی-موجک در پیش بینی پارامتر های کیفی آب در رودخانه ی کرج)ایستگاه سیرا("، بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (1400)
 • نوری، و.، عطارزاده، ع.، جعفری، ح.،" پیش بینی پارامترهای کیفی آب رودخانه ی کرج با استفاده از مدل ترکیبی موجک-شبکه عصبی )ایستگاه بیلقان("، بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (1400)

 

 

 

 • سایر فعالیتهای پژوهشی
 • پروژه پژوهشی با دانشگاه صنعتی قم با عنوان " بررسی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر آبشستگی اطراف آبگیر جانبی " (1393)
 • پروژه پژوهشی با دانشگاه صنعتی قم با عنوان " بررسی تاثیر سازه های کنترل رسوب بر آبشستگی اطراف آبگیر جانبی" (1393)
 • پروژه پژوهشی با دفتر پژوهشهای کاربردی معاونت طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو با عنوان " بررسي آزمايشگاهي اثر آبشکن و صفحات مستغرق یا آستانه بر كنترل رسوب و الگوي جريان در آبگيرهاي جانبي" (1391 تا 1393)
 • دریافت پذیرش از دانشگاه Michigan Technological University آمریکا جهت فرصت مطالعاتی با موضوع پروژه : تاثیر جت هوا بر کاهش آبشستگی اطراف آبشکن (1391).
 • همکار طرح تحقیقاتی "راهکارهای قانونمند کردن و تعریف ابزارهای اجرایی برای تقویت مشارکت ذینفعان برای بهره‌برداری، حفاظت و برنامه‌ریزی منابع آب"، شرکت آب منطقه‌ای تهران، 1399-1397.
 • استاد راهنما پایان نامه های ذیل:
 • ساخت جاذب با استفاده از ضایعات گیاهان محلی و استفاده از آن در تصفیه فاضلاب های رنگی،

 نام دانشجو: رعناالسادات میرسالاری

 • استخراج مولفه های اصلی آلودگی هوای شهر تهران بر مبنای روش PCA و پهنه بندی این مولفه ها در نرم افزار GIS ،

 نام دانشجو: فاطمه خیرخواه

 • شبیه سازی نحوه پخش هوا در راکتور MBBR به منظور بررسی تاثیر آن بر عملکرد تصفیه ،

 نام دانشجو: محمدرضا رزاقی

 • پیش بینی پارامترهاي آب رودخانه ها با استفاده از مدلهاي ترکیبی مبتنی بر موجک بر پایه آنتروپی شانون ،

 نام دانشجو: واحد نوری

 

 

 

 

 

 

زمینه های مطالعاتی مورد علاقه

 • استفاده از شبکه عصبی در مطالعات آب و محیط زیست
 • خطوط انتقال آب و فاضلاب
 • هیدرولوژی
 • بتن بازیافتی
 • مهندسی رودخانه
 • سازه های هیدرولیکی

 

 

 

 

 

 

سوابق اجرایی

 • عضو کمیته اجرایی نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران (دانشگاه تربیت مدرس- آبان 1389)
 • مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم(97-95)

سوابق فعالیت آموزشی

 • تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک دوم دبیرستان (1376-1378)
 •  تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک سوم دبیرستان (1377-1378)
 •  تدریس خصوصی فیزیک و شیمی دوره پیش دانشگاهی (1378)
 • تدریس درس هیدرولوژی در دانشگاه شهید چمران اهواز (1381)
 • تدریس درس بارگذاری در دانشگاه شهید چمران اهواز (1381)
 •  تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک سوم دبیرستان (1377-1378)
 •  تدریس خصوصی فیزیک و شیمی دوره پیش دانشگاهی (1378)
 • تدریس درس هیدرولوژی در دانشگاه شهید چمران اهواز (1381)
 •  تدریس درس بارگذاری در دانشگاه شهید چمران اهواز (1381)
 •  تدریس دروس ذیل در دانشگاه صنعتی قم (1392 تاکنون)
 • ریاضیات عالی مهندسی مقطع کارشناسی ارشد
 • طراحی شبکه آب و فاضلاب مقطع کارشناسی ارشد
 • هیدرولوژی مهندسی پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد
 • مکانیک سیالات مقطع کارشناسی
 • هیدرولوژی مهندسی مقطع کارشناسی
 • هیدرولیک و آزمایشگاه مقطع کارشناسی
 • دینامیک مقطع کارشناسی
 • بناهای آبی مقطع کارشناسی
 • آبهای زیرزمینی مقطع کارشناسی
 • آزمایشگاه هیدرولیک مقطع کارشناسی
 • آزمایشگاه مکانیک سیالات مقطع کارشناسی
 • برنامه نویسی کامپیوتر مقطع کارشناسی
 • محاسبات عددی مقطع کارشناسی