امروز : سه شنبه یکم مهر 1399
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر

لیست اعضای هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر
ردیفنام ونام خانوادگیرشتهمرتبه علمیدانشکدهرزومهآخرین مدرک تحصیلی
1جواد شریفیبرق-کنترلاستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
2مهدی علینقی زاده اردستانیبرق-کنترلاستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
3هادی زیانیبرق-مخابراتاستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
4شهرام نصرتیبرق-کنترلاستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
5احسان نجفیبرق-قدرتاستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
6سید محمد دهقانبرق-قدرتاستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
7عبدالرضا رسولی کناریکامپیوتراستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
8محبوبه شمسیکامپیوتراستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
9مهدی بکرانیبرقاستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
10علیرضا مبینیبرقاستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
11یاسرعطار ایزیبرق استادیار  برق وکامپیوتررزومهدکترا
12سعید حسن زادهبرقاستادیاربرق و کامپیوتررزومهدکترا
13مجتبی حیدریبرقاستادیاربرق و کامپیوتررزومهدکترا
14روزبه رجبیبرق-مخابراتاستادیاربرق و کامپیوتررزومهدکترا
 
 
 
 
ثبت نام بازنشانی رمز ورود