امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر

ثبت نام بازنشانی رمز ورود
لیست اعضای هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر
ردیفنام ونام خانوادگیرشتهمرتبه علمیدانشکدهرزومهآخرین مدرک تحصیلی
1جواد شریفیبرق-کنترلاستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
2مهدی علینقی زاده اردستانیبرق-کنترلاستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
3هادی زیانیبرق-مخابراتاستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
4شهرام نصرتیبرق-کنترلاستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
5احسان نجفیبرق-قدرتاستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
6سید محمد دهقانبرق-قدرتاستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
7عبدالرضا رسولی کناریکامپیوتراستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
8محبوبه شمسیکامپیوتراستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
9مهدی بکرانیبرقاستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
10علیرضا مبینیبرقاستادیاربرق وکامپیوتررزومهدکترا
11یاسرعطار ایزیبرق استادیار  برق وکامپیوتررزومهدکترا
12سعید حسن زادهبرقاستادیاربرق و کامپیوتررزومهدکترا
13مجتبی حیدریبرقاستادیاربرق و کامپیوتررزومهدکترا
14روزبه رجبیبرق-مخابراتاستادیاربرق و کامپیوتررزومهدکترا
 
 
 
 
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir