امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Saeed Hasanzadeh

RSS

شنبه بیست و یکم بهمن 1402 ساعت 7:20 ب ظ - توسط : سعید حسن زاده


Saeed Hasanzadeh, Ph.D.

Associate Professor

IEEE Senior Member

Electrical Engineering -Power


E-mail: hasanzadeh@qut.ac.ir,

 

Education

 

Ph.D.: Electrical Engineering

University of Tehran, Iran

2012

Dissertation: Contactless Energy Transfer for High Power Applications

Grade: Excellent

M.Sc.: Electrical Engineering

University of Tehran, Iran

2006

Thesis: Multiple Re-ignitions in Vacuum Circuit Breaker and its Influence on other Components in Power Networks

Grade: Excellent

 

B.Sc.: Electrical Engineering

Shahrood University of Technology, Iran

2003

Project: Automotive Multiplex Wiring System

Score: 20

 

 

Research Interests and Technical Skills

Design and Control of Power Electronics

Design and Modeling of Inductive Power Transfer Systems

Design and Control of Electrical Machines and Drives

Design and Control of Supply for Electric Vehicles

Design, Modeling and Control of Magnetic Levitation Systems

Power System and High Voltage Engineering

 

Honors, Awards and Recognitions

Distinguished Teaching Lecturer Award, Qom University of Technology, 2023

Top researcher of the Faculty of Electrical and Computer Engineering, 2022

IEEE Senior member, 2022

Outstanding educational lecturer, Qom University of Technology, 2020

Top researcher of the Faculty of Electrical and Computer Engineering, 2019

Member of National Foundation of Elites, Iran, 2012

Ph.D. Scholarship Award, University of Tehran, (2006-2010)

Ranked first in Electrical PhD Course, university of Tehran, 2006

Ranked first among the students graduating from the faculty of Engineering, Shahrood University of Technology, 2002

 

Taught courses

Graduate

Linear Electric Machines, Drives, and MAGLEVs

Design of Electric Machines

Power Electronics I, II

Reactive Power Control

Power Systems Dynamics Stability and Control

Power Systems Operation and Control

 

Undergraduate

Electrical Machinery I, II, III

Engineering Mathematical

Linear Control Systems

Electromagnetics

Electronics I, II

Electrical Circuits I, II

Electrical Distribution Systems

Industrial Electronics

Production and Power Station

Insulation and High Voltage

Computer Application in Electrical Engineering

Analysis of Power systems I, II

 

 

 

Professional Activities and Memberships

IEEE Senior member

Editorial Board of the Power Electronics Society of Iran

Technical Board for PEDSTC Conference

Dean of Faculty of Electrical and Computer Engineering at Qom University of Technology

Membership in Educational and Research Councils at Qom University of Technology

Consultancy on electric machines

Consultancy on distribution networks

 

Reviewer,

Iran National Science Foundation

 

Notable Journals:

IEEE Transaction on Power Electronics,

IEEE Transaction on Vehicular Technology

IEEE Transaction on Energy conversion,

Electric Power Components and Systems

Journal of Magnetics

And several international Journals in engineering discipline

Several international conferences such as PEDSTC, IECON, ISIE, ECCE, ICEE, etc.

 


 

Publications

Journal Papers

 

 1. Hasanzadeh, K. Niayesh, H. Mohseni, and A. shayegani, “Multiple Re-ignitions in Vacuum Circuit Breaker and its Influence on other Components in Power Networks,” Journal of the College of Engineering, vol. 42, no. 7, pp. 831-840, 2009.

 

 1. Hasanzadeh, S. Vaez-Zadeh, and A. H. Isfahani, “Optimization of a contactless power transmission system for electric vehicles,” IEEE Transaction on Vehicular Technology, vol. 61, no. 8, pp. 3566-3573, Oct. 2012.

 

 1. Hasanzadeh, and S. Vaez-Zadeh, “Performance Analysis of Contactless Electrical Power Transfer for Maglev,” Journal of Magnetics, vol. 17, no. 2, pp. 115-123, 2012.

 

 1. Hasanzadeh, S. Ranjbar, and M. Rajabi-Sebdani, “A Proposed Structure for Enhancing the Electric System Availability in an Electric Vehicle,” Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), vol. 88, no. 5b, pp. 146-149, 2012.

 

 1. Hasanzadeh, M. Yazdanian, and M. Rajabi-Sebdani, “Investigation and Simulation Loss of Generator Excitation in Different Power Network Structures,” Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), vol. 88, no. 7a, pp. 82-85, 2012.

 

 1. Hasanzadeh, and S. Vaez-Zadeh, “Design of a Wireless Power Transfer System for High Power Moving Applications,” Progress in Electromagnetics Research M, vol. 28, pp. 258-271, 2013.

 

 1. Hasanzadeh, and S. Vaez-Zadeh, “Efficiency Analysis of Contactless Electrical Power Transmission Systems,” Elsevier Journal of Energy Conversion and Management, vol. 65, pp. 487-496, 2013.

 

 1. Meyar-Naimi, S. Hasanzadeh, and M. Sanaye-Pasand, “Discrimination of Arcing Faults on Overhead Transmission Lines for Single-Pole Auto-Reclosure”, International Transactions on Electrical Energy Systems, vol. 23, no. 8, pp. 1523-1535, 2013.

 

 1. H. Isfahani, S. Vaez-Zadeh, and S. Hasanzadeh, “An educational toolbox for performance analysis of line-start permanent magnet motors,” Computer Applications in Engineering Education, vol. 22, no. 3, pp. 452-462, 2014.

 

 1. Isfahani, A. H. S. Broujerdi, and S. Hasanzadeh, “Multi-Objective Design Optimization of a Large-Scale Direct-Drive Permanent Magnet Generator for Wind Energy Conversion Systems,” Frontiers in Energy, vol. 8, no. 2, pp. 182-119, 2014.

 

 1. Abbasian, D. Noorzadeh, S. Hasanzadeh, and V. Hanaeinejad, “A Systematic Approach for Optimal Design of SVC Controller to Reduce the Disturbances in Electric Arc Furnace using Generic Algorithm,” Applied Mechanics and Materials (Trans Tech Publications Ltd), vol. 789, pp. 1073-1077, 2015.

 

 1. Hasanzadeh, and S. Vaez-Zadeh, “A Review of Contactless Electrical Power Transfer: Applications, Challenges and Future Trends,” Automatika‒Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications vol. 56, no. 3, pp. 367-378, 2015.

 

 1. Hasanzadeh, H. Rezaei, and E. Qiyassi, “Analysis and Optimization of Permanent Magnet Dimensions in Electrodynamic Suspension Systems,” Journal of Electrical Engineering & Technology, vol. 13, no. 1, pp. 307-314, 2018.

 

 1. M. Salehi, S. M. Dehghan, and S. Hasanzadeh, “Interleaved-Input Series-Output Ultra-High Voltage Gain DC–DC Converter,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 34, no. 4, pp. 3397-3406, 2018.

 

 1. Shojaeian, S. Hasanzadeh, and M Heydari, “High Efficient and High Step-Up Dual Switches Converter Based on Three Coupled Inductors,” International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization, vol. 1, no. 2, pp. 143-152, 2018.

 

 1. M. Salehi, S. Hasanzadeh, and S. M. Dehghan, “An Investigation to the Atmospheric Effects on Generating Harmonic Distortion in a Solar Farm,” Journal of Solar Energy Research, vol. 4, no. 3, pp. 200-208, 2019.

 

 1. Shirali, S. Hasanzadeh, and S. M. Dehghan, “FEM-Aided Analytical Model and Control of SSLFSM Thrust Force,” Computational Intelligence in Electrical Engineering, vol. 11, no. 2, pp. 87-94, 2020.

 

 1. Khoramikia, S. M. Dehghan, and S. Hasanzadeh, “Droop control method based on fuzzy adaptive virtual resistance for DC microgrids,” International Journal of Power Electronics, vol. 14, no. 2, pp. 197-215, 2021.

 

 1. R. Esfahanian, S. Hasanzadeh, M. Heydari, and J. M. Guerrero, “Design, Optimization, and Control of a Linear Tubular Machine Integrated with Levitation and Guidance for Maglev Applications,” Scientia Iranica, 2021.

 

 1. Khoramikia, S. M. Dehghan, and S. Hasanzadeh, “Design of Intelligent Controller for Voltage Restoration and Controlled Load Sharing in a Low Voltage DC Microgrid,” Electronic Industries, vol. 12, no. 2, pp. 47-59, 2021.

 

 1. Hasanzadeh, M. Yazdanian, and S. M. Salehi, “Comparison of Radial Flux Air-cored Synchronous Superconducting Machine Topologies,” Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, vol. 18, no. 3, pp. 2288-2288, 2022.

 

 1. Hasanzadeh, S. M. Salehi, E. Najafi, and F. Horri, “High Voltage Gain Resonant DC-DC Converter with VM Cell for Renewable Sources Applications,” SJEE, vol. 19, no. 1, pp. 1-14, 2022.

 

 1. Besharatifard, S. Hasanzadeh, E. Heydarian-Forushani, H. H. Alhelou, and P. Siano, “Detection and analysis of partial discharges in oil-immersed power transformers using low-cost acoustic sensors,” Applied Sciences, vol. 12, no. 6, p. 3010, 2022.

 

 1. Sadeghzadeh-Nokhodberiz, N. Meskin, and S. Hasanzadeh, “Modified Particle Filters for Detection of False Data Injection Attacks and State Estimation in Networked Nonlinear Systems,” IEEE Access, vol. 10, pp. 32728-32741, 2022.

 

 1. Naseh, S. Hasanzadeh, S. M. Dehghan, H. Rezaei, and A. S. Al-Sumaiti, “Optimized design of rotor barriers in pm-assisted synchronous reluctance machines with Taguchi method,” IEEE Access, vol. 10, pp. 38165-38173, 2022.

 

 1. Hasanzadeh, H. Shojaeian, M. M. Mohsenzadeh, E. Heydarian-Forushani, H. H. Alhelou, and P. Siano, “Power Quality Enhancement of the Distribution Network by Multilevel STATCOM-Compensated Based on Improved One-Cycle Controller,” IEEE Access, vol. 10, pp. 50578-50588, 2022.

 

 1. Hasanzadeh, H. Rezaei, and H. Taheri, “Performance Improvement of the Hybrid Switch Reluctance Motor by Notching Method,” Scientia Iranica, 2022.

 

 1. Besharatifard, S. Hasanzadeh, E. Heydarian-Forushani, and S. M. Muyeen, “Acoustic Based Localization of Partial Discharge inside Oil-Filled Transformers,” IEEE Access, vol. 10, pp. 55288-55297, 2022.

 

 1. M. Roozbehani, E. Heydarian-Forushani, S. Hasanzadeh, and S. B. Elghali, “Virtual Power Plant Operational Strategies: Models, Markets, Optimization, Challenges, and Opportunities,” Sustainability, vol. 14, no. 19, p. 12486, 2022.

 

 1. Abroshan, S. Hasanzadeh, and J. Rahmani Fard, “Multi-objective optimization of a V-type line-start PM motor based on parameter stratification and RSM,” Electrical Engineering, pp. 1-10, 2022.

 

 1. Karimi, S. Jadid, and S. Hasanzadeh, “A stochastic tri-stage energy management for multi-energy systems considering electrical, thermal, and ice energy storage systems,” Journal of Energy Storage, vol. 55(A), p. 105393, 2022.

 

 1. Besharatifard, S. Hasanzadeh, S. M. Muyeen, and I. Kamwa, “Evaluation of a calibration technique in measuring partial discharges inside mineral oils with a high‐frequency current transformer (HFCT) sensor: A case study,” IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 17, no. 3, pp. 706-715, 2023.

 

 1. Karimi, S. Jadid, and S. Hasanzadeh, “Optimal-sustainable multi-energy management of microgrid systems considering integration of renewable energy resources: A multi-layer four-objective optimization,” Sustainable Production and Consumption, 2023.

 

 1. Hasanzadeh, S. F. Zarei, and E. Najafi, “A Train Scheduling for Energy Optimization: Tehran Metro System as a Case Study,” IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 24, no. 1, pp. 357-366, 2023.

 

 1. Haji-Aghajani, S. Hasanzadeh, and E. Heydarian-Forushani, “A novel framework for planning of EV parking lots in distribution networks with high PV penetration,” Electric Power Systems Research, vol. 217, p.109156, 2023.

 

 1. Hasanzadeh, “Resonance Converter for Inductive Charging of Electric Vehicles; Modeling and Design,” Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, vol. 20, no. 2, pp. 205-213, 2023.

 

 1. Hasanzadeh, Milad Asadi, and T. Sutikno, “Discontinuous conduction mode approach of ultra-lift DC-DC converter based on three windings coupled inductor,” International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS), vol. 14, no. 2, pp. 921-933, 2023.

 

 1. Golnazari, S. Hasanzadeh, E. Heydarian-Forushani, and I. Kamwa, “Coordinated active and reactive power management for enhancing PV hosting capacity in distribution networks,” IET Renewable Power Generation, pp. 1–13, 2023.

 

 1. Golnazari, S. Hasanzadeh, E. Heydarian-Forushani, H. R. Sezavar, and N. Fahimi, “Techno-Economic Model for Enhancing PV Hosting Capacity through Capabilities of Smart Inverters and Soft Open Points,” IET Renewable Power Generation, pp. 1–16, 2023.

 

 1. M. Mohsenzadeh, S. Hasanzadeh, H. R. Sezavar, and M. H. Samimi, “Flashover voltage and time prediction of polluted silicone rubber insulator based on artificial neural networks,” Electric Power Systems Research, vol. 221, p.109456, 2023.

 

 1. Karimi, S. Hasanzadeh, and H. Saboori, “Cooperative scheduling and trading in sustainable water-integrated and networked energy systems incorporating power-to-gas,” Sustainable Cities and Society, vol. 101, p.105052, 2024.

 

 1. A. Babaei, S. Hasanzadeh, and H. Karimi, “Cooperative energy scheduling of interconnected microgrid system considering renewable energy resources and electric vehicles,” Electric Power Systems Research, vol. 229, p.110167, 2024.

 

 

Patent

 1. Implementation and Design of an Ultra Setup DC-DC Converter Based on Three Windings Coupled Inductor, 2017 (Iran Patent)

 

 

Conference Papers

 

 1. Hasanzadeh, K. Niayesh, Y. Sheikhghomi, J. Pahlevani, “Application of Black-Box Modeling to Define of the Most Critical Short-Line Fault Condition”, 21st International Power System Conference (PSC2006), Tehran, Iran 13-15 Nov. 2006.

 

 1. Hasanzadeh, K. Niayesh, H. Mohseni, “The Influence of a Vacuum Generator Circuit Breaker and Parameters of Switching Over voltages Generated during Load Shedding,” 21st International Power System Conference (PSC2006), Tehran, Iran 13-15 Nov. 2006.

 

 1. Faiz, S. Hasanzadeh, “Determine Minimum Capacitance for Deriving a Self-Excited Induction Generator,” The 14th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2006), Tehran, Iran (in Persian)

 

 1. Faiz, S. Hasanzadeh, “Minimum Capacitance Requirement for Starting a SEIG,” 14th International Symposium on Power Electronics, Ee 2007.

 

 1. Hasanzadeh, and B. Asaei, “A Proposed Structure for Enhancing the System Availability in an Electric Vehicle,” 6th International Energy Conversion Engineering Conference (IECEC), p. 5722. 2010.

 

 1. Hasanzadeh, K. Niayesh, and B. Asaei, “Mechanical Fluctuations in Induction Motors Caused by Multiple Re-Ignitions of VCBs,” 6th International Energy Conversion Engineering Conference (IECEC), p. 5678. 2010.

 

 1. Hasanzadeh, S. Vaez-Zadeh, “Enhancement of overall coupling coefficient and efficiency of contactless energy transmission systems,” 2011 2nd Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference, Tehran, Iran, 2011, pp. 638-643

 

 1. Hasanzadeh, S. Vaez-Zadeh, “Analysis of Contactless Power Transfer Systems for Maglev,” Progress in Electromagnetics Research Symposium, Moscow, Russia, Aug. 19-23, 2012, pp. 191-194.

 

 1. Hasanzadeh, S. Vaez-Zadeh, “Resonance based contactless energy transmission systems,” 2012 3rd Power Electronics and Drive Systems Technology (PEDSTC), Tehran, Iran, 2012, pp. 441-447.

 

 1. Rajabi-Sebdani, S. Hasanzadeh, “Study and analysis of Loss of Generator Excitation in Power System,” The 3rd National Electrical Engineering Conference, February 2012, Najafabad Branch of IAU (in Persian).

 

 

 1. Rezaei, S. Hasanzadeh and M. Bathaei, “Using Levitation systems for launchers,” ICEE2013, Tehran, Iran (in Persian)

 

 1. Abbasian, D. Noorzadeh, S. Hasanzadeh, V. Hanaeinejad, “A Systematic Approach for Optimal Design of SVC Controller to Reduce the Disturbances in Electric Arc Furnace using Generic Algorithm,” the 4th International Conference on Power and Energy Systems (ICPES 2014).

 

 1. Hasanzadeh, K. Nazerian, Katebi, “Analysis of Vacuum Circuit Breaker in Distribution Systems,” 20th Electric Power Distribution Conf., Zahedan, Iran, April 28-29, 2015. (in Persian) 

 

 1. Hasanzadeh, A. Askarian, “Linear Motion Contactless Power Supply-A Comparative Study on Topologies,” 2015 International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology (SMART), Kuwait, Kuwait, 2015, pp. 1-6.

 

 1. M. Salehi, S.M. Dehghan, S. Hasanzadeh, “Ultra Setup DC-DC Converter Based on Three Windings Coupled Inductor,” 7th Power Electronics and Drive Systems Technologies Conference (PEDSTC), Tehran, Iran, 2016, pp. 171-176.

 

 1. M. Salehi, S. Hasanzadeh, M. Hosseini, S. M. Dehghan, “An Investigation to the Atmospheric Effects on Generating Harmonic Distortion in A Solar Farm,” 21th Electric Power Distribution Conf., Karaj, Iran, April 26-27, 2016.

 

 1. Madani, R. Dashti, S. Hasanzadeh, “Reliability Enhancement and Outage Reduction in Tehran Power Distribution Network,” 21th Electric Power Distribution Conf., Karaj, Iran, April 26-27, 2016. (in Persian)

 

 1. Hasanzadeh, H. Khoramikia, M. Zolghadr, “Feasibility Study of a Combined Heat and Power CHP Plant for QUT,” 31st International Power System Conf., Tehran, Iran, Oct. 24-16, 2016.

 

 1. Shojaeian, M. Heydari and S. Hasanzadeh, “Improved Interleaved High Step-Up Converter with High Efficiency for Renewable Energy Applications,” 8th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC), Mashhad, Iran, 2017, pp. 288-293

 

 1. Hasanzadeh, Z. Ebrahimi, Z. Memarian, “Design and Implementation of a Smart Lighting System,” 2nd International Conference on Applied Research in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering, Tehran, Iran, Feb. 16-17, 2017.

 

 1. Derakhshan, S. Hasanzadeh, “Impact of Electromagnetic Pulses (EMP) on Electrical Equipment,” 2nd International Conference on Applied Research in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering, Tehran, Iran, Feb. 16-17, 2017.

 

 1. Kashi, S. Hasanzadeh, S. M. Dehghan, “Simulation and study of a DC-DC ultra-step-up converter for a transformerless photovoltaic system,” 22nd Electrical Power Distribution Conference, Semnan, Iran, April. 19 -20, 2017.

 

 1. Mehrara, S. Hasanzadeh, “Assessment of the Brake Energy Restoring in Subway Lines by Supercapacitors,” 5th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering, Tehran, Iran, May 15-16, 2017.

 

 1. Babaei, S. Hasanzadeh, “Improvement of Power Quality Using the Integrated Active Power Filter with an Energy Storage System,” 5th International Conf. on Electrical and Computer Engineering, Tehran, Iran, Jan. 16-17, 2017.

 

 1. Hasanzadeh, M. H. Sharifian, A. A. Shayegani Akmal, “The Impact of Environmental Issues on the Electric Field Distribution of Offshore Silicon Rubber Insulators,” 2nd national conference on interdisciplinary researches in computers, mechanics, electrical and mechatronics, Qazvin, Iran, 20 Sep. 2017

 

 1. Hasanzadeh, M. H. Sharifian, A. A. Shayegani Akmal, “The Evaluation on the Electric Field Caused by the Presence of Air Holes in the Coating of Silicone Rubber Insulators,” 2nd national conference on interdisciplinary researches in computers, mechanics, electrical and mechatronics, Qazvin, Iran, 20 Sep. 2017

 

 1. Memarian, S. Hasanzadeh, “High-Order Resonant Converter Topology with Extremely Low-Coupling Transformers,” International conf. on fundamental research in electrical engineering, Tehran, Iran, July 21, 2017.

 

 1. Shojaeian, S. Hasanzadeh and M. Heydari, “Improvement of Distribution Network Disturbances by Controlling Multi-Level STATCOM Performance,”32nd International Power System Conf., Tehran, Iran, Oct. 24-16, 2017.

 

 1. Khoramikia, S. M. Dehghan, S. Hasanzadeh, “A Fuzzy Based Voltage Control to Improve the Performance of The Voltage Drop Control in a DC Microgrid,” Smart Grid Conference (SGC2017).

 

 1. Zolfaghar, E. Najafi and S. Hasanzadeh, “A Modified Diode Clamped Inverter with Reduced Number of Switches,” 2018 9th Annual Power Electronics, Drives Systems and Technologies Conference (PEDSTC), Tehran, Iran, 2018, pp. 53-58.

 

 1. R. Esfahanian, S. Hasanzadeh and M. Heydari, “Performance Analysis and Force Components Improvement of a Tubular Linear Induction Motor Used in a Novel Magnetic Train by 3-D FEM,” Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Mashhad, Iran, 2018, pp. 1368-1372.

 

 1. Shojaeian, M. Heydari, and S. Hasanzadeh, “DC-DC Ultra-setup Converter with High Voltage Gain and Efficiency in Photovoltaic Systems,” 33rd International Power System Conf., Tehran, Iran, Oct. 2018.

 

 1. M. Salehi, S. Hasanzadeh, and S. M. Dehghan, “Ultra setup DC-DC converter with one-cycle controller,” 5th Conference on Electrical and Computer Engineering Technology (ETECH), ICT Research Institute, Tehran, Iran, Oct. 2020.

 

 1. M. Salehi, S. Hasanzadeh, “Improvement of the system power quality by using a three-phase to two-phase matrix converter in the electric train power supply,” 5th Conference on Electrical and Computer Engineering Technology (ETECH), ICT Research Institute, Tehran, Iran, Oct. 2020.

 

 1. Khodamoradi, M. Heydari and S. Hasanzadeh, “Design of Robust H∞ Controller based on Nonlinear Observer for Sensorless PMSM using LMIs,” 2021 7th International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA), 2021, pp. 1-6

 

 1. Mohsen Salehi, S. Hasanzadeh and H. Shojaeian, “A Dual Switch/Inductor Isolated High Voltage Gain Based on Voltage Lift,” 2021 12th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC), 2021, pp. 1-5.

 

 1. Shojaeian, S. Hasanzadeh and S. M. Salehi, “A Single Switch High Voltage Gain DC-DC Converter Based on Coupled Inductor and Switched-Capacitor for Renewable Energy Systems,” 2021 12th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC), 2021, pp. 1-6.

 

 1. Najafi, S. Hasanzadeh, and K. Kheradmandan, “Induction Balance Metal Detector Using Multi-Level Chirp Signal,” 13th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC), pp. 479-483. IEEE, 2022.

 

 1. H. Amiri, R. Rouhani, S. E. Abdollahi, and S. Hasanzadeh, “Effects of Multi-phasing on the Performance of Flux-intensifying IPM Machines,” 2023 14th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC), Babol, Iran, Islamic Republic of, 2023, pp. 1-7.

 

 1. H. Amiri, R. Rouhani, S. E. Abdollahi, and S. Hasanzadeh, “Comparison and Performance Analysis of IPM, SynRM and Flux-intensifying IPM Machines,” 2023 14th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC), Babol, Iran, Islamic Republic of, 2023, pp. 1-6.

 

 1. Hasanzadeh and H. Besharatifard, “Analysis, Modeling, and Simulation of a PM Linear Actuator with Surface Motion Ability,” 2023 14th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC), Babol, Iran, Islamic Republic of, 2023, pp. 1-6.

 

 1. H. Amiri, S. E. Abdollahi, S. Hasanzadeh, “Performance Comparison of Different Methods of Torque Ripple Reduction for Permanent Magnet-assisted Synchronous Reluctance Motor,” The 3rd International Conference on Electrical Machines and Drives (ICEMD), 2023, pp. 10-15.

 

 1. Mohsen Salehi, S. Hasanzadeh and M. Farsijani, “A Step-up DC-DC Converter with High Voltage Gain Suitable for Renewable Energy Sources,” 15th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC), 2024, pp. 1-5.

 

Citations                                                                                                                                                                  


http://scholar.google.com/citations?user=_oN9i68AAAAJ&hl=en

https://orcid.org/0000-0003-2272-9970

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54889801500

https://www.webofscience.com/wos/author/rid/AAA-9756-2019/