امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 ساعت 4:23 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


  • اجزاء محدود پیشرفته


    مراجع
  • Jacob Fish, Ted Belytschko, A First Course in Finite Elements, John Wiley & Sons, 2007

  • Klaus-Jurgen Bathe, Finite Element Procedures, Prentice Hall, 1996

  • J. N. Reddy, An Introduction to the Finite Element Method, 3rd edition, McGraw Hill, 2006

  • Thomas J.R. Hughes, The Finite Element Method – Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis, Prentice Hall, 1987

  • Daryl L. Logan, A First Course in the Finite Element Method, 5th edition, Thomson, 2007


اسلایدهای درس: