امروز : چهارشنبه دوم مهر 1399
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Mahboubeh Ghalandari

RSS
معرفی
Mahboubeh Ghalandari
دوشنبه یکم دی 1393 ساعت 10:7 ق ظ - توسط : محبوبه قلندری


Personal Information
Mahboubeh Ghalandari
Email : ghalandari@qut.ac.ir & mahboubeh.ghalandari@gmail.com
Date of Birth : 1981/07/29

Educational Information

Degree

Institution

Field

Date

B.Sc:

Damghan university

physics

2003

M.Sc:

Mazandaran university

Atomic and molecular physics

2008

Ph.D:

Mazandaran university

Atomic and molecular physics

2012

Work Experience
Sep. 2011-Apr. 2012: Researcher at Extreme Light Group, Heriot Wattuniversity- UK- Optics in moving media

Publications

[1] F. Sohbatzadeh, S. Mirzanejhad and M. Ghalandari"Optical guiding in a plasma channel having top-hat refractiveindex radial profile”,Journal of  Plasma Physics 78, 39–45(2012).
________________________________________
[2] F. Sohbatzadeh, M. Rabbani and M. Ghalandari, "Numerical investigation of relativistic self-focusing of intense laser beam with LG01 mode in plasmas",  Optics Communications 285, 3191-3194 (2012).
________________________________________
[3] F. Sohbatzadeh, S. Mirzanejhad and M. Ghalandari,"The effect of performed plasma strings on the propagation of ultra-short laser pulse in air",Optik – International Journal for Light and Electron  Optics (2013).
_______________________________________
[4] AD. Faccio,E. Rubino, A. Lotti, A. Couairon, A. Dubietis,G. Tamoˇsauskas,4 M.Ghalandari,1 D. G. Papazoglou, and S. Tzortzakisو "Towards light-matter interaction at extreme intensities using high-angle Bessel beams"CM3K.4.pdf-CLEO Technical Digest © OSA (2012).
________________________________________
[5]Mehdi Solaimani, Leila Lavaei and Mahboubeh Ghalandari, “Intersubband optical properties of a two electron GaN/AlN constant total effective radius multi-shells quantum rings”, Superlattices and Microstructures 82 (2015) 1–10.
________________________________________
[6] Mehdi Solaimani, Mahboubeh Ghalandari and Leila Lavaei, “Donor impurity effects on optical properties of
GaN/AlN constant total effective radius multishell
quantum dots”, Journal of the Optical Society of America B ,Vol. 33, No. 3 (2016 ).
________________________________________
[7] Mahboubeh Ghalandari and Mehdi Solaimani” Spatial soliton propagation through waveguides: rectangular and parabolic rectangular index profile”, Opt Quant Electron (2016) 48:514.
________________________________________
[8] Mahboubeh Ghalandari, “Moving media: Second harmonic generation investigation”, International Journal of Modern Physics B Vol. 30 (2016).
________________________________________
[9] S. Z. Seyed Shirazi, M. Solaimani, B. Farnam, M. Ghalandari, S. M. A. Aleomraninejad, “Spatial Soliton Propagation through a TriangularWaveguide: a Runge Kutta Study”, optik (2017).
________________________________________
[10] S.M.A. Aleomraninejad, M. Ghalandari,, B. Babayar Razlighi, L. Lavaei, “Variational method to spatial soliton propagation in a waveguide with periodic parabolic index profile”, Optik 142 (2017).
________________________________________
[11] M. Solaimani, B. Farnam, M. Ghalandari, S. Z. Seyed Shirazi, “Wave localization in two dimensional parabolic periodic refractive index profiles: a 4th order Runge–Kutta study”, Opt Quant Electron (2018).
________________________________________
[12] Mehdi Solaimani, Mahboubeh Ghalandari, Leila Lavaei, “Competition of parabolic and periodic sinusoidal potential in the propagation of a soliton”, Optik 155 (2018).
________________________________________
[13] Mahboubeh Ghalandari, Amin Ghadi, Mehdi Solaimani, Saeed Mirzanejhad, Saturation and refractive index geometry effects on localization of a spatial soliton in a waveguide with parabolic rectangular index profile”, Journal of Electronic Materials, (2019).

________________________________________
[14] Mahboubeh Ghalandari,  M. Solaimani*, "Wave transport in fractional Schrodinger equations", Optical and Quantum Electronics, (2019) 51:303.


[15] Mehdi Solaimani, Mahboubeh Ghalandari, Alireza Aghajamali, "Band gap engineering in constant total length nonmagnetized
plasma-dielectric multilayers", optik 207 (2020) 164476.
Seminars-Conferences

[16]فرشاد صحبت زاده، سعید میرزانژاد و محبوبه قلندری، "مدلسازی تشکیل پلاسمای حلقه ای توسط پالس فوق کوتاه لیزر با مد لاگر  LG01در هوا "، کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ماه 1388
________________________________________
[17]فرشاد صحبت زاده و محبوبه قلندری، "اثر غیر¬خطی کر در هدایت سازگار پالس لیزر گوسی از کانال پلاسما با ضریب شکست flat-top"،  کنفرانس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران، بهمن¬ ماه 1388
________________________________________
[18] فرشاد صحبت زاده و محبوبه قلندری، " انتشار پیاپی پالس¬های لیزر لاگر با مد LG01 در هوا و بررسی اثر پلاسمای پالس اول بر انتشار پالس دوم"، کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ماه 1389
________________________________________
[19]فرشاد صحبت زاده، حسین آکو، سعید میرزانژاد و محبوبه قلندری، "  تحول زمانی و فضایی پلاسمای تولید شده توسط تپ لیزر فمتو¬ثانیه در هوا"، دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران، اردیبهشت ماه 1390.
________________________________________
[20] محبوبه قلندری، " خودکانونی نسبیتی باریکه¬ی لیزر پر شدت با مد LG10 در پلاسما"، بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه یزد، 6 تا 8 بهمن ماه 94.
________________________________________
[21] محبوبه قلندری و فرشاد صحبت زاده، " بررسی عددی انتشار پالس لیزر فمتو ثانیه در هوا"، کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، دانشگاه صنعتی قم، 13 آبان ماه 1395.
________________________________________
[22] بهمن بابایار رازلیقی، محبوبه قلندری و شادی رومیانی کار، " بررسی عددی هدایت اپتیکی تپ لیرز گاوسی از درون کانال پالسمای شلجمی: روش برونیابی"، ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پالسما، 27 و 28 تیرماه 1397.

______________________________________

[23] مهدی سلیمانی و محبوبه قلندری، "انتشار امواج سالیتونی در موجبرهای شبه گاوسی چند لایه ای"، چهارمین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران، 17 بهمن ماه 1398

Teaching

Lasers

Plasma 1, 2

Principles of Plasma Diagnostics

Plasma applications

Electromagnetism 1, 2

Quantum Mechanics 1, 2

Classical Mechanics 1, 2


________________________________________


Interest

Soliton propagation in waveguides
________________________________________
Plasma photonic crystals
________________________________________
Anderson localization
________________________________________
Optics in moving media
________________________________________
High harmonic generation
________________________________________
Laser – plasma interaction
________________________________________
Femtosecond laser phenomena
________________________________________
Long range propagation of laser pulse
________________________________________

 

________________________________________