امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


اعضائ هیات علمی دانشکده

اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

دکتر مهدی صاحبی 
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536169810)(98+)
•    رایانامه: sahebi[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر محمد فدایی
    دانشیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536169822)(98+)
•    رایانامه:  fadaee@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر مصطفی طالبی توتی
•    دانشیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536169823)(98+)
•    رایانامه:  talebi@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر جعفر قنبری
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:         
•    تلفن:(2536169825)(98+)
•    رایانامه: ghanbari@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر مهدی محسنی
•    استادیار
•    تخصص:        
•    زمینه پژوهشی:                           
•    تلفن:(2536169824)(98+)
•    رایانامه: mohseni@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر جواد راستی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536169541)(98+)
•    رایانامه:  rasti@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر وحید زال قلقاچی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536169826)(98+)
•    رایانامه:  zal@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر رسول صفدریان (مدیرگروه مهندسی مکانیک)
•    دانشیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536169821)(98+)
•    رایانامه:  safdarian@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
 دکتر حمیدرضا قزوین لو
•   
استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536169821)(98+)
•    رایانامه:  GHAZVINLOO@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
 دکتر علی وجدانی
•   
استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536169821)(98+)
•    رایانامه:  vojdani@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...

اعضای هیات علمی گروه فیزیک مهندسی


دکتر محمدحسین زارع
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536169831)(98+)
•    رایانامه:zare@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...

دکتر مهدی سلیمانی
•    استاد
•    تخصص: فیزیک حالت جامد، دانشگاه شاهرود
•    زمینه پژوهشی: نانو ساختارها، فیزیک محاسباتی
•    تلفن:(2536169510)(98+)
•    رایانامه: solaimani82@gmail.com
 ادامه اطلاعات...
دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتی (مدیر گروه فیزیک مهندسی)
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک ریاضی، دانشگاه مونپلیه فرانسه
•    زمینه پژوهشی: تئوری سالیتون ها، سیستم های دینامیک، انرژی خورشیدی و همجوشی هسته ای
•    تلفن:(2536169832)(98+)
•    رایانامه: latifi@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر لیلا لوایی یانس
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک نظری، دانشگاه الزهرا
•    زمینه پژوهشی: میدانهای پیمانه ای در دو بعد
•    تلفن:(2536169835)(98+)
•    رایانامه:  yalda57l@yahoo.com
 ادامه اطلاعات...
 دکتر مهناز محمدی
•    دانشیار
•    تخصص: فیزیک
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536169833)(98+)
•    رایانامه:mohammadi@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...

اعضای هیات علمی گروه مهندسی انرژی
دکتر مجید محمدی(مدیر گروه مهندسی انرژی)
•    استادیار
•    تخصص:مهندسی شیمی گرایش مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
•    زمینه پژوهشی: تبدیل انرژی، انرژی و محیط زیست، آسفالتین، نفت و گاز، پیل های سوختی
•    تلفن:(2536169841)(98+)
•    پست الکترونیکی:m.mohammadi@qut.ac.ir ، majidmohammadi88@yahoo.com
  ادامه اطلاعات...

دکتر مصطفی باغشیخی مفرد
•    استادیار
•    تخصص:مهندسی مکانیک گرایش سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
•    زمینه پژوهشی: بهینه سازی سیستم های انرژی، اگزرژی، نیروگاهی، پینچ
•    تلفن:(2536169843)(98+)
•    پست الکترونیکی:baghsheikhi@qut.ac.ir ، mostafa.baghsheikhi@gmail.com
  ادامه اطلاعات...
دکتر هادی حیدری
•    استادیار
•    تخصص:مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
•    زمینه پژوهشی: انرژی های تجدیدپذیر، پیل های سوختی، خودروها با سوخت جایگزین، اقتصاد انرژی
•    تلفن:(2536169842)(98+)
•    پست الکترونیکی:Heidary@qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...