امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


طرح های پژوهشی


قراردادهای پژوهشی خارجی دانشکده مکانیک

ردیفعنوانسالکارفرمامجری
1تحقیق و بررسی سناریوهای مختلف توسعه فناوری پیل سوختی در حوزه خودرو برقی1399پژوهشگاه نیرودکتر هادی حیدری
2ارزیابی، طراحی و تحلیل سازه راه اندازی سریع و نظارت بر ساخت مقطع اعضای اسکلت اصلی1398سازمان صنایع دفاعدکتر جعفر قنبری
3بررسی ساختار قیمت تمام شده و ارائه راهکارهای افزایش بهره وری در صنایع منتخب استان قم جهت حمایت از کالای ایرانی با اولویت صنایع کفش و دمپایی و صنایع معدنی1397سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قمدکتر جواد راستی
4فیزیک روندهای تحول خطوط ساحلی1394مرکز مطالعات و همکاري هاي علمي بين الملليدکتر انوشه لطیفی شاهاندشتی
5طراحی و مشاوره در نصب و آزمون های عملکردی صافی های بخارات محفظه لنگ1393شرکت کنترل کیفیت هوادکتر محمدعلی احترام