امروز : جمعه ششم خرداد 1401
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم (جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025
فاکس:
36641604 -025
ایمیل:  
info.admin@qut.ac.ir


دانشکده مهندسی مکانیک
نام و نام خانوادگیسمتشماره داخلی
آقای دکتر محمد فداییرئیس دانشکده193
سرکار خانم مونا گشتاسبیکارشناس آموزش192
آقای دکتر مهدی صاحبیمدیر گروه مکانیک183
آقای دکتر مصطفی طالبیهیات علمی مکانیک182
آقای دکتر جعفر قنبریهیات علمی مکانیک183
آقای دکتر محمد فداییهیات علمی مکانیک184
آقای دکتر مهدی محسنیهیات علمی مکانیک182
آقای دکتر محمدصادق محبیهیات علمی مکانیک189
آقای دکتر جواد راستیهیات علمی مکانیک113
آقای دکتر وحید زال قلقاچیهیات علمی مکانیک 
آقای دکتر حمیدرضا طالش بهرامیهیات علمی مکانیک 
آقای دکتر رسول صفدریانهیات علمی مکانیک 
آقای دکتر مهدی سلیمانیهیات علمی فیزیک201
سرکار خانم دکتر لیلا لوائی یانسهیات علمی فیزیک198
سرکار خانم دکتر محبوبه قلندریمدیر گروه فیزیک198
آقای دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتیهیات علمی فیزیک199
آقای دکتر محمدحسین زارعمدیر گروه فیزیک218
سرکار خانم دکتر مهناز محمدیهیات علمی فیزیک165
آقای دکتر مجید محمدیمدیر گروه انرژی225
آقای دکتر مصطفی باغشیخی مفردهیات علمی انرژی225
آقای دکتر هادی حیدریهیات علمی انرژی225