امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
گروه مهندسی مکانیک

دکتر محمد فدایی
•    دانشیار

•    مقالات
دکتر مصطفی طالبی توتی
•    دانشیار

•    مقالات
دکتر جعفر قنبری
•    استادیار


•    مقالات
دکتر مهدی صاحبی
•    استادیار

•    مقالات
دکتر مهدی محسنی
•    استادیار

•    مقالات
دکتر محمدصادق محبی
•    استادیار

•    مقالات
 دکتر وحید زال قلقاچی
•    استادیار

•    مقالات
 دکتر حمیدرضا طالش بهرامی
•    استادیار

•    مقالات
 دکتر رسول صفدریان
•    دانشیار

•    مقالات

 

 گروه فیزیک مهندسی


دکتر محبوبه قلندری
•    استادیار

•    مقالات
دکتر محمدحسین زارع
•    استادیار

•    مقالات
دکتر مهدی سلیمانی
•    دانشیار

•    مقالات 
دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتی
•    استادیار

•    مقالات 
دکتر لیلا لوایی یانس
•    استادیار

•    مقالات 
 دکتر مهناز محمدی
•    استادیار

•    مقالات 

 گروه مهندسی انرژی

دکتر مجید محمدی
•    استادیار

•    مقالات  

دکتر مصطفی باغشیخی مفرد
•    استادیار

•    مقالات 
دکتر هادی حیدری
•    استادیار

•    مقالات