امروز : جمعه ششم خرداد 1401
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


اعضای هیات علمی

  اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک


دکتر محمد فدایی
•    دانشیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  fadaee[AT]qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر مصطفی طالبی توتی
•    دانشیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  talebi[AT]qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر جعفر قنبری
    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                             
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: ghanbari[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر مهدی صاحبی (مدیر گروه مهندسی مکانیک)
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: sahebi[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر مهدی محسنی
•    استادیار
•    تخصص:        
•    زمینه پژوهشی:                           
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: mohseni[AT]qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر جواد راستی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  rasti[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر محمد صادق محبی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  mohebbi[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر وحید زال قلقاچی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  zal[AT]qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر حمیدرضا طالش بهرامی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  taleshbahrami[AT]qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر رسول صفدریان
•    دانشیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  safdarian[AT]qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...