امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


اعضای هیات علمی

  اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک


دکتر محمد فدایی
•    دانشیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536169822)(98+)
•    رایانامه:  fadaee@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر مصطفی طالبی توتی
•    دانشیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  talebi@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر جعفر قنبری
    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                             
•    تلفن:(2536169825)(98+)
•    رایانامه: ghanbari@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر مهدی صاحبی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536169810)(98+)
•    رایانامه: sahebi@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر مهدی محسنی
•    استادیار
•    تخصص:        
•    زمینه پژوهشی:                           
•    تلفن:(25361698242)(98+)
•    رایانامه: mohseni@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر جواد راستی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  rasti@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر محمدصادق محبی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:
•    رایانامه:  mohebbi@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر وحید زال قلقاچی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536169826)(98+)
•    رایانامه:  zal@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر حمیدرضا طالش بهرامی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:
•    رایانامه:  taleshbahrami@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر رسول صفدریان (مدیر گروه مهندسی مکانیک) 
•    دانشیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536169821)(98+)
•    رایانامه:  safdarian@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
 دکتر حمیدرضا قزوین لو
•   
استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536169821)(98+)
•    رایانامه:  GHAZVINLOO@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
 دکتر علی وجدانی
•   
استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536169821)(98+)
•    رایانامه:  vojdani@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...