امروز : چهارشنبه دوم مهر 1399

کارشناسان


 
مونا گشتاسبی
کارشناس آموزش دانشکده
شماره: 02536641601 داخلی 192
رایانامه:
اتاق: دفتر دانشکده
هادی فضلی
کارشناس کارگاه و آزمایشگاه مکانیک
شماره: 02536641601 داخلی
رایانامه:
اتاق: آزمایشگاه مکانیک