امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403

کارشناسان


 
مونا گشتاسبی
کارشناس آموزش دانشکده
شماره: 02536169811
رایانامه: m.gashtasebi@gmail.com
اتاق: دفتر دانشکده
هادی فضلی احمدآباد
کارشناس کارگاه و آزمایشگاه مکانیک
شماره: 02536169561
رایانامه:
اتاق: آزمایشگاه مکانیک