امروز : پنجشنبه شانزدهم تیر 1401

کارشناسان


 
مونا گشتاسبی
کارشناس آموزش دانشکده
شماره: 02536641601 داخلی 192
رایانامه: m.gashtasebi@gmail.com
اتاق: دفتر دانشکده
هادی فضلی احمدآباد
کارشناس کارگاه و آزمایشگاه مکانیک
شماره: 02536641601 داخلی
رایانامه:
اتاق: آزمایشگاه مکانیک