امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه فیزیک مهندسی

دکتر محمدحسین زارع
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536169831)(98+)
•    رایانامه:zare@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...

دکتر مهدی سلیمانی
•    دانشیار
•    تخصص: فیزیک حالت جامد، دانشگاه شاهرود
•    زمینه پژوهشی: نانو ساختارها، فیزیک محاسباتی
•    تلفن:(2536169510)(98+)
•    رایانامه: solaimani82@gmail.com
 ادامه اطلاعات...
دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتی (مدیر گروه فیزیک مهندسی)
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک ریاضی، دانشگاه مونپلیه فرانسه
•    زمینه پژوهشی: تئوری سالیتون ها، سیستم های دینامیک، انرژی خورشیدی و همجوشی هسته ای
•    تلفن:(2536169832)(98+)
•    رایانامه: latifi@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر لیلا لوایی یانس
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک نظری، دانشگاه الزهرا
•    زمینه پژوهشی: میدانهای پیمانه ای در دو بعد
•    تلفن:(2536169835)(98+)
•    رایانامه:  yalda57l@yahoo.com
 ادامه اطلاعات...
 دکتر مهناز محمدی
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536169833)(98+)
•    رایانامه:mohammadi@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...