امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
RSS

سه شنبه هشتم بهمن 1398 ساعت 6:11 ب ظ - توسط : مجید محمدی


Dr. MAJID MOHAMMADI
Assistant Professor

CONTACT

Address:

Department of Energy Engineering, Qom University of Technology, Martyred Brigadier Khodakaram Blvd, Qom, Iran

P. O. Box: 1519-37195

Tell:

+98 25 36169841

Email:

majidmohammadi88@yahoo.com

majidmohammadi.ac@gmail.com

m.mohammadi@qut.ac.ir

Web:

Google Scholar

h-index:      19

i10-index:   24

Scopus

h-index:      15

ResearchGate

h-index:      16

EDUCATION

2012 - 2017
PhD. in Chemical Engineering/ Energy Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. GPA: 18.00/ 20

2009 – 2011
M.Sc. in Chemical Engineering/ Gas Processing and Transmission, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. GPA: 18.00/ 20

RESEARCH INTERESTS

- Energy Conversion- Carbon Dioxide (CO2) Conversion to Highly Valuable Products.

- Energy and Environmental.

- Nanotechnology.

- Petroleum and Gas.

- Enhanced Oil Recovery (EOR).

- Asphaltene.

- Microbial Desalination Cell (MDC).

- Water and Wastewater Treatment.

- Solar Desalination.

- Feasibility Study and Economic Assessment for Processes.

- The energy, exergy, economic analysis and optimization of Processes.


HONORS AND AWARDS

- Ranked 3th in the Graduated B.Sc. Students among 40, 2008.

- Ranked 17th in the National Scientific Olympiad for university students in chemical engineering in Iran, 2008.

- Ranked 7th amongst nearly 3000 participants in the University Entrance Exam for M.Sc. degree in Chemical Engineering, 2009.

- Rank 1 in the Graduated M.Sc. Students among 7, 2010.

- Get admission of Amirkabir University of Technology in PhD. as a privileged student., Tehran, Iran, 2012.

- Excellent Level in PhD Thesis, 2017.


JOURNAL PAPERS
2020

1- Ghasemi, M., Mohammadi, M., & Sedighi, M. (2020). Sustainable production of light olefins from greenhouse gas CO2 over SAPO-34 supported modified cerium oxide. Microporous and Mesoporous Materials, 297, 110029.

2- Sedighi, M., Mohammadi, M. (2020). CO2 hydrogenation to light olefins over Cu-CeO2/SAPO-34 catalysts: product distribution and optimization. Journal of CO2 Utilization, 35, 236-244.

3- Safari, M., Gholami, R., Khajehvandi, E., & Mohammadi, M. (2020). Temperature profile estimation: A study on the Boberg and Lantz steam stimulation model. Petroleum, 6(1), 92-97.

4- Mohammadi, M., Sedighi, M., & Hemati, M. (2020). Removal of petroleum asphaltenes by improved activity of NiO nanoparticles supported on green AlPO-5 zeolite: Process optimization and adsorption isotherm. Petroleum, 6(2), 182-188.

5- Shamshiri, A., Alimohammadi, V., Sedighi, M., Jabbari, E., & Mohammadi, M. (2020). Enhanced removal of phosphate and nitrate from aqueous solution using novel modified natural clinoptilolite nanoparticles: process optimization and assessment. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 1-20.

6- Mohammadi, M., Sedighi, M., Natarajan, R., Hassan, S. H. A., & Ghasemi, M. (2020). Microbial fuel cell for oilfield produced water treatment and reuse: Modelling and process optimization. Korean Journal of Chemical Engineering, 1-9.

2019

6- Sedighi, M., Mohammadi, M., Fard, S. F., & Sedighi, M. (2019). The Nexus between Stock Returns of Oil Companies and Oil Price Fluctuations after Heavy Oil Upgrading: Toward Theoretical Progress. Economies, 7(3), 71.

7- Mohammadi, M., Sedighi, M., & Alimohammadi, V. (2019). Modeling and optimization of Nitrate and total Iron removal from wastewater by TiO2/SiO2 nanocomposites. International Journal of Nano Dimension, 10(2), 195-208.

8- Mohammadi, M., Safari, M., Ghasemi, M., Daryasafar, A., & Sedighi, M. (2019). Asphaltene adsorption using green nanocomposites: Experimental study and adaptive neuro-fuzzy interference system modeling. Journal of Petroleum Science and Engineering, 177, 1103-1113.

2018

9- Sedighi, M., Aljlil, S. A., Alsubei, M. D., Ghasemi, M., & Mohammadi, M. (2018). Performance optimisation of microbial fuel cell for wastewater treatment and sustainable clean energy generation using response surface methodology. Alexandria engineering journal, 57(4), 4243-4253.

10- Sedighi, M., Mohammadi, M., & Sedighi, M. (2018). Green SAPO-5 supported NiO nanoparticles as a novel adsorbent for removal of petroleum asphaltenes: Financial assessment. Journal of Petroleum Science and Engineering, 171, 1433-1442.

11- Sedighi, M., & Mohammadi, M. (2018). Application of green novel NiO/ZSM-5 for removal of lead and mercury ions from aqueous solution: investigation of adsorption parameters. Journal of Water and Environmental Nanotechnology, 3(4), 301-310.

12- Sedighi, M., Mohammadi, M., Sedighi, M., & Ghasemi, M. (2018). Biobased cadaverine as a green template in the synthesis of NiO/ZSM-5 nanocomposites for removal of petroleum asphaltenes: financial analysis, isotherms, and kinetics study. Energy & fuels, 32(7), 7412-7422.

13- Shahveh, S., Mohammadi, M., & Sedighi, M. (2018). A Novel Application of Combined Biological and Physical Method for Nitrate and Nitrite Removal from Water. Journal of Environmental Science and Technology, In Press.

14- Mohammadi, M., Dadvar, M., & Dabir, B. (2018). Application of response surface methodology for optimization of the stability of asphaltene particles in crude oil by TiO2/SiO2 nanofluids under static and dynamic conditions. Journal of Dispersion Science and Technology, 39(3), 431-442.

2017

15- Mohammadi, M., Dadvar, M., & Dabir, B. (2017). TiO2/SiO2 nanofluids as novel inhibitors for the stability of asphaltene particles in crude oil: Mechanistic understanding, screening, modeling, and optimization. Journal of Molecular Liquids, 238, 326-340.

16- Safari, M., Mohammadi, M., & Sedighi, M. (2017). Effect of neglecting geothermal gradient on calculated oil recovery. Journal of Applied Geophysics, 138, 33-39.

2015

17- Mohammadi, M., Sedighi, M., Hashemi Kiasari, H., & Hosseini, S. M. (2015). Genetic algorithm development for prediction of modified langmuir isotherm parameters of asphaltene adsorption onto metal surfaces: using novel quartz crystal nanobalance. Journal of Dispersion Science and Technology, 36(3), 384-392.

18- Mohammadi, M., & Naderifar, A. (2015). Effects of Increment or Decrement Operational Factors on Asphaltene Deposition in Shahid Mansoori Oilfield of Iran. International Journal of Petroleum and Geoscience Engineering, 3 (2), 90-99.

2014

19- Mohammadi, M., Khamehchi, E., & Sedighi, M. (2014). The prediction of asphaltene adsorption isotherm constants on mineral surfaces. Petroleum Science and Technology, 32(7), 870-877.

20- Mohammadi, M., Mousavi Dehghani, S. (2014). A Study of Asphaltene Adsorption Manner on Reservoir Rock Surfaces with Application of Langmuir Isotherm Modification. Journal of Petroleum Research, 23(76), 154-167.

21- Sedighi, M., Ghasemi, M., Mohammadi, M., & Hassan, S. H. (2014). A novel application of a neuro–fuzzy computational technique in modeling of thermal cracking of heavy feedstock to light olefin. RSC Advances, 4(54), 28390-28399.

2013

22- Nouri, M., Sedighi, M., Ghasemi, M., & Mohammadi, M. (2013). Evaluation of solvent dearomatization effect in heavy feedstock thermal cracking to light olefin: An optimization study. Korean Journal of Chemical Engineering, 30(9), 1700-1709.

23- Mohammadi, M., & Sedighi, M. (2013). Modification of Langmuir isotherm for the adsorption of asphaltene or resin onto calcite mineral surface: Comparison of linear and non-linear methods. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 49(4), 460-470.

2012

24- Mohammadi, M., Shahrabi, M. A., & Sedighi, M. (2012). Comparative study of linearized and non-linearized modified Langmuir isotherm models on adsorption of asphaltene onto mineral surfaces. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 48(3), 234-243.

CONFERENCE PAPERS

1- Mohammadi, M. (2010). A review of experimental investigation of asphaltene adsorption on reservoir minerals and metal. 2rd National Conference on Modern Researches in Chemical Engineering, Mahshahr, Iran.

2- Mohammadi, M. (2010). Improved Methods of Claus Sulfur Recycling Process and Overview of New Alternative Methods. 2rd National Conference on Modern Researches in Chemical Engineering, Mahshahr, Iran.

3- Mohammadi, M. (2011). Methods to increase the efficiency of the Claus Sulfur Recycling Process due to its old process and a review of new alternative processes. 1rd National Conference of Novel Technologies in Oil & Gas Industries, Omidiyeh, Iran.

4- Mohammadi, M. (2012). Investigation of asphaltene adsorption on mineral surfaces of different reservoirs. National Conference on High Technologies in Chemical Industries, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

5- Mohammadi, M. (2012). Comparison of Modified Langmuir Model with Generalized Langmuir Model and its Application in Prediction of Asphaltene Adsorption Parameters. National Conference on High Technologies in Chemical Industries, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

6- Mohammadi, M. (2012). Experimental investigation of asphaltene adsorption on different mineral surfaces and effect of various parameters on the adsorption rate: Study of adsorption with UV spectroscopy. 243rd ACS National Meeting & Exposition, San Diego, California, USA.

7- Mohammadi, M. (2012). An Investigation about of Asphaltene Adsorption Extracted from Brazilian Southern Oil Fields onto Different Minerals Surfaces- Comparative Study of Linearized and Non-Linearized. The First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant, Tehran, Iran.

8- Mohammadi, M. (2012). An Investigation about of Adsorption of Asphaltenes and Resin Extracted from Brazilian Oil Fields onto Calcite Mineral Surface. The 14th Iranian National Chemical Engineering Congress, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

9- Mohammadi, M. (2013). Investigation about Examination of Asphaltene Deposition and Precipitation Changes Mode during Increment or Decrement of some Operational Factors in Shahid Mansoori Oilfield of Iran. The First Petroleum Technical Conference & Exhibition, the Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran.

10- Mohammadi, M. (2014). Modeling of Steam Pyrolysis of Heavy Liquid Hydrocarbon to Light Olefin; Using Neuro-Fuzzy Computational Technique. The 8th International Chemical Engineering Congress and Exhibition, Kish, Iran.

11- Mohammadi, M. (2015). Introducing a New Solution for Nitrate and Nitrite Removal, Combining Biological and Physical Methods. The International Conference on Environmental Science Engineering and Technologies, Tehran University, Tehran, Iran

12- Mohammadi, M. (2016). Nitrate Removal from Water Using Combined Biological and Physical method. The 3th International Conference on New Research Achievements in Chemistry & Chemical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

13- Mohammadi, M. (2017). Optimizing air cooling tower of the power plant in order to reuse consuming water in cycle using response surface methodology. The 4th Conference on Environmental Planning and Management, University, Tehran, Iran.

14- Mohammadi, M. (2019). Use of nanofluids in heat exchangers: A review. The 5th International Conference on Technology and Energy Management, Chemistry & Chemical Engineering Research Center of Iran.

15- Mohammadi, M. (2019). An Overview on Biodiesel Fuel Production Optimization Based on Experimental design. The 5th International Conference on Technology and Energy Management, Chemistry & Chemical Engineering Research Center of Iran.

BOOKS

1- Hashemizadeh, A., Mohammadi, M. & Akbari, M.R. (2013). Utilization of New Approaches in the Energy Management. Hakim Sabzevari University Press, Sabzevari, Iran (Translation to Persian).

2- Mohammadi, M., & Sedighi, M. (2016). Solutions Manual for Gas Dynamics of John and Keith. Aeej Press, Tehran, Iran.

3- Mohammadi, M., Sedighi, M. & Hemmati-Sarapardeh, A. (2019). Book Chapter: Application of Nanofluids for Enhanced Oil Recovery: A Systematic Literature Review and Organizing Framework. Taylor & Francis, (CRC Press), United States.

4- Hashemizadeh, A., Mohammadi, M. & Sedighi, M. (2019). Transport Phenomena-Momentum Transport. Hakim Sabzevari University Press, Sabzevari, Iran (Translation to Persian).

5- Mohammadi, M., Sedighi, M. & Hashemizadeh, A. (2019). Transport Phenomena-Heat Transport. Hakim Sabzevari University Press, Sabzevari, Iran (Translation to Persian).

6- Sedighi, M., Hashemizadeh, A.& Mohammadi, M. (2019). Transport Phenomena-Mass Transport. Hakim Sabzevari University Press, Sabzevari, Iran (Translation to Persian).

REVIEWER OF SCIENTIFIC JOURNALS

- Journal of Petroleum Science and Engineering (Elsevier).

- Journal of Molecular Liquids (Elsevier).

- Fuel (Elsevier).

- Journal of Natural Gas Science and Engineering (Elsevier).

- International Journal of Greenhouse Gas Control (Elsevier).

- Energy & Fuel (ACS).

- Industrial and Chemical Engineering Research (ACS).

- Canadian Journal of Chemical Engineering (Wiley).

- SN Applied Sciences (Springer).

- Journal of Renewable and Sustainable Energy (AIP).

- Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering.

 

SELECTED PROJECT

- Carbon Dioxide (CO2) Conversion to Light Olefins.

- CO2 hydrogenation to light olefins over Cu-CeO2/SAPO-34 catalysts.

- Carbon Dioxide (CO2)Conversion to Gasoline.

- Asphaltene adsorption using green nanocomposites.

- Nexus between Stock Returns of Oil Companies and Oil Price Fluctuations after Heavy Oil Upgrading.

- Simulation of Oil Refinery by Petroplan Software.

- Nitrate Removal from Water Using Combined Biological and Physical Method.

- Nitrate and Total Iron Removal from Wastewater by TiO2/SiO2 Nanocomposites.

- Application of Green Novel NiO/ZSM-5 for Removal of Lead and Mercury Ions from Aqueous Solution.

- Microbial Fuel Cell for Wastewater Treatment and Sustainable Clean Energy Generation

- Biodiesel Fuel Production Optimization Based on Experimental Design.

- Use of Nanofluids in Heat Exchangers.

- Using Neuro-Fuzzy Computational Technique for Modeling of Steam Pyrolysis of Heavy Liquid.

- Experimental Investigation of Asphaltene Adsorption on Reservoir Minerals and Metal.

- Methods to Increase the Efficiency of the Claus Sulfur Recycling Process.

- Modification of Langmuir Isotherm for the Adsorption of Asphaltene or Resin onto Calcite Mineral.

- Genetic Algorithm Development for Prediction of Modified Langmuir Isotherm Parameters of Asphaltene.

- TiO2/SiO2 Nanofluids as Novel Inhibitors for the Stability of Asphaltene Particles in Crude Oil.

- Application of RSM for Optimization of the Stability of Asphaltene in Crude Oil by TiO2/SiO2 Nanofluids.

- Effect of Neglecting Geothermal Gradient on Calculated Oil Recovery.

- Temperature Profile Estimation: A Study on the Boberg and Lantz Steam Stimulation Model.

- Optimizing air cooling tower of the power plant in order to reuse consuming water in cycle.


WORK EXPERIENCE

- Assistant Professor of Energy Engineering, Qom University of Technology, January 2019-now.

- Working for Petro Makhzan Kav Company (Technical advisor), Tehran from 2014 until now.

- Research Assistant, Amirkabir University of Technology, March 2017-now.

- Working for Research Institute of Petroleum Industry, Tehran for one year.

- Working for Arak Petrochemical Corporation, Arak for six months.

- Working for Sarkhoon and Qeshm Gas Refinary, Bandar Abbas for one year.

- Visiting Professor of Energy Engineering Department for three years, Qom University of Technology.

- Visiting Professor of Heat Transfer Course for two semesters, University of Qom.

- Visiting Professor of Introduction to Chemical Engineering Course for two semesters, University of Qom.

- Visiting Professor of Fluid Mechanics Course for three semesters, Arak University.

- Visiting Professor of Mass Transfer Course for one semester, Azad University of Arak.

- Visiting Professor of Thermodynamics Course for one semester, Azad University of Arak.

- Visiting Professor of Mass Transfer and Unit Operations Courses for one semesters, Azad University.

 

COMPUTER SKILLS

- Expert in programming with MATLAB, Using MATLAB Toolboxes (Control System, Neural Network, Fuzzy Logic, Genetic Algorithm, Optimization, Model Predictive Control, Curve Fitting, PDE Tools, …).

- Aspen Plus.

- Aspen Pinch.

- PIPEPHASE.

- OLGA.

- COMSOL.

- MINITAB.

- PetroPlan.

- Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Visio).

- Familiar with Solid Works, Photoshop.

 

LANGUAGE SKILLS

Farsi: Native

English: Fluent

 

REFERENCES

- B. Dabir, Professor of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, Amirkabir University of technology, Tehran, Iran, drbdabir@aut.ac.ir

- M. Dadvar, Professor of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, Amirkabir University of technology, Tehran, Iran, dadvar@aut.ac.ir

- M.J. Ameri, Associate Professor of Petroleum Engineering, Department of Petroleum Engineering, Amirkabir University of technology, Tehran, Iran, ameri@aut.ac.ir