امروز : یکشنبه سیزدهم آذر 1401
پرتال دانشگاه صنعتی قم

پرتال دانشگاه صنعتی قم


مدیریت کاربران

نمایش اطلاعات کاربری
نام مجید
نام خانوادگی محمدی
علاقمندی ها
زمینه فعالیت
محل تولد اصفهان
تاریخ تولد
وب سایت https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Lr5SvmkAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
امضا