امروز : یکشنبه دهم مهر 1401
روابط عمومی

روابط عمومی


راهنمای تلفن

شماره های داخلی دانشگاه صنعتی قم   

حوزه ریاستمعاونت اداری و مالیآقای دکتر محمدرضا فتح اللهیهیأت علمی برق مخابرات الکترونیک 
آقای دکتر جلال رضایی نوررئیس دانشگاه103آقای دکتر  سید محمد علی آل عمرانی نژادمعاونت اداری و مالی106آقای دکتر سعید فاخته بلسیهیأت علمی برق مخابرات الکترونیک 
آقای مهدی جباریمسئول دفتر ریاست130آقای میثم رفیعیمسئول دفتر معاونت 135آقای دکترعبدالرضا رسولی کناریهیأت علمی کامپیوتر 134
آقای امیر حسین اکبری 115آقای ابوافضل یوسفیمدیر امور اداری121سرکار خانم دکتر محبوبه شمسیمدیر گروه کامپیوتر 160
آقای محمد علی صادقیکارشناس دفتر ریاست107آقای محمد نوریکارشناس دفتر فنی 122آقای دکتر مرتضی محجل کفشدوزهیأت علمی کامپیوتر186
خانم نرجس دلاوریمسئول روابط عمومی175آقای امیر منوچهرآبادیکارشناس اداری174آقای دکتر مجید آقاییهیأت علمی کامپیوتر206
آقای فرشاد عربکارشناس روابط عمومی175آقای علی جعفریکارشناس اداری120دانشکده فنی و مهندسی
فکس ریاست25-36642418آقای نصرت ا... صدیقکارشناس اداری208آقای دکتر جعفر خادم زادهرئیس دانشکده168
انفورماتیکآقای یوسف ملکیکارپرداز139خانم سعیده سبحانیکارشناس آموزش 166
خانم عفیفه فریدونیمسئول انفورماتیک163آقای رضا نمازیانکارپرداز139 آقای دکتر علیرضا عزیزیمدیرگروه پلیمر173
آقای محسن طاهری کارشناس انفورماتیک154آقای محسن زارعیکارشناس امور انبار216آقای دکتر محسن محمدی هیأت علمی پلیمر181
آقای حسنعلی حقدوستکارشناس انفورماتیک133مدیریت مالیآقای دکتر علیرضا عزیزیهیأت علمی پلیمر181
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریآقای سید عبدالله بیکاییمدیر مالی 142آقای دکتر محسن نجفیهیأت علمی پلیمر173
حجت‌الاسلام دکترقربانی مبینرئیس نهاد رهبری223خانم فریده دانایی فرکارشناس مالی213آقای دکترمرتضی جیریاییمدیرگروه عمران187
آقای اسماعیل حسینیمدیر اجرایی نهاد123خانم الهه درویش زادهکارشناس مالی119آقای دکترعبدالرضا کریمی هیأت علمی عمران188
   آقای محمد ولی باباجانیکارشناس مالی140آقای دکتر بیت اله بدرلوهیأت علمی عمران185
دفتر جذب اعضاء هیأت علمیآقای سیدعباس حسینی خضرآبادیکارشناس مالی212آقای دکتربایرامعلی محمدنژادهیأت علمی عمران186
خانم خدیجه طاوسیکارشناس جذب هیأت علمی165آقای مهدی موسی زادهکارشناس مالی211آقای دکترمسعود عامل سخیهیأت علمی عمران187
 طرح و برنامهآقای علی حاج ابراهیمیکارشناس امین اموال و کارشناس مالی212آقای دکتر علی عطارزادههیأت علمی عمران219
آقای علیرضا نیک پورمدیر طرح و برنامه145معاونت آموزشی و پژوهشیآقای دکتر رضا علیزادههیأت علمی عمران 
آقای قاسم مرادیکارشناس طرح و برنامه145آقای دکتر مهدی سلیمانیمعاون آموزشی و پژوهشی 151آقای دکتر روح ا... بختیاری دوستهیأت علمی عمران 
خانم لیلا عسگریکارشناس طرح و برنامه145آقای حسن فرهادیمسئول دفتر177آقای دکترمحمدرضا مرجانیهیأت علمی صنایع188
اداره حقوقیآقای دکتر مرتضی محجلمدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی148آقای دکترفاضل حاجی زادهمدیرگروه صنایع189
آقای فرامرز رضائی پویامدیر حقوقی146خانم عاطفه تیموری کارشناس تحصیلات تکمیلی136آقای دکتر وحید موکدیهیأت علمی صنایع 
آقای مجتبی صداقتکارشناس حقوقی146آقای بهروز بیاتکارشناس آموزش کل131آقای دکتر پیمان اخوان مدیر گروه صنایع 
 حراستآقای سجاد حاتم نیاکارشناس حق التدریس و نظام وظیفه202آقای دکتر قربانعلی محمدی خشویی هیأت علمی صنایع206
آقای دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد مدیر حراست108آقای فرامرز اصغریکارشناس آموزش کل162دانشکده مکانیک
خانم فاطمه هنگی        کارشناس حراست 125   آقای دکتر مهدی صاحبی رئیس دانشکده 193
حجت الاسلام اسماعیل توکلیکارشناس حراست 126 گروه معارفخانم مونا گشتاسبیکارشناس آموزش 192
ارتباط پیامکی9163016371حجت‌الاسلام سعید امیدیانمدیر گروه معارف 159آقای دکتر جعفر قنبریهیأت علمی مکانیک183
ارتباط پیامکی9122520672    آقای دکتر مصطفی طالبیهیأت علمی مکانیک182
نظارت و ارزیابیفارغ التحصیلانآقای دکتر جواد راستیهیأت علمی مکانیک113
آقای دکتر محسن نجفیمدیر نظارت و ارزیابی129آقای صادق جلودار کارشناس فارغ التحصیلان157آقای دکترمحمد فداییهیأت علمی مکانیک183
آقای عباس دلیرکارشناس نظارت و ارزیابی127   آقای دکترمهدی محسنیهیأت علمی مکانیک182
دبیرخانه دانشگاهپژوهش آقای دکتر رسول صفدریانمدیر گروه مکانیک218
آقای محمد محمدی دبیرخانه214آقای دکتر هادی زیانیمدیر امور پژوهشی  و فناوری150آقای دکتر وحید زال قلقاچیهیأت علمی مکانیک 
فکس دبیرخانه25-36641604آقای مجتبی شاه قلعهکارشناس پژوهش117گروه فیزیک مهندسی
معاونت دانشجویی و فرهنگیخانم طیبه نوابیکارشناس کتابخانه137آقای دکتر مهدی سلیمانیهیأت علمی فیزیک148
آقای دکتر عبدالرضا کریمیمعاونت دانشجویی و فرهنگی105آزمایشگاه مرکزی سرکار خانم دکتر مهناز محمدیهیأت علمی فیزیک167
آقای حمیدیمسئول تربیت بدنی آقای دکتر محسن نجفیمدیرآزمایشگاه مرکزی141 آقای دکتر محمد حسین زارعهیأت علمی فیزیک218
خانم نفیسه سوهانیان کارشناس امور دانشجویی 170آموزش آزاد و مجازیآقای دکتر انوشه لطیفی هیأت علمی فیزیک199
آقای فرامرز رضایی پویامدیر امور دانشجویی144آقای دکتر محسن نجفی مدیر آموزش آزاد و مجازی 141سرکار خانم دکتر لیلا لواییهیأت علمی فیزیک198
آقای صادق دارابیکارشناس امور خوابگاه برادران155   گروه مهندسی انرژی
خانم سمیرا بهرامی کارشناس امور خوابگاه خواهران210 ارتباط با صنعتآقای دکتر مجید محمدیمدیر گروه انرژی225
خانم سمیرا بهرامی کارشناس دانشجویان خارجی210آقای دکتر جواد راستیمدیر ارتباط با صنعت113آقای دکتر هادی حیدریهیأت علمی انرژی225
خانم صدیقه نصیریکارشناس امور دانشجویی 149آقای سعادتمندکارشناس ارتباط با صنعت128آقای دکتر مصطفی باغ شیخی مفرد هیأت علمی انرژی225
آقای احمدآبادی، آقای موسویکارشناس تغذیه205دانشکده برق و کامپیوتر گروه شیمی
آقای محسن نصیریمسئول مرکز بهداشت209آقای دکتر سعید حسن زادهرئیس دانشکده برق و کامپیوتر114آقای دکتر محمدهادی مشکوه ساداتهیأت علمی شیمی 195
خانم فاطمه بیدآبادی     کارشناس مشاوره و بهداشت161آقای مصطفی ملک لی کارشناس دانشکده برق وکامپیوتر 203سرکارخانم دکتر خدیجه ربیعی فرادنبههیأت علمی شیمی 196
آقای دکتر عباس پور احمدیپزشک156آقای حسین ابراهیمی مسئول آزمایشگاه برق132گروه ریاضی 
حوزه فرهنگیآقای دکترسعید حسن زادههیأت علمی برق قدرت185آقای دکتر مهرزاد قربانیهیأت علمی ریاضی  
حجت‌الاسلام سیدمحمود  طباطبایی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی179آقای دکتر سیدمحمد دهقانهیأت علمی برق کنترل آقای دکتر محمد علی آل عمرانی نژادهیأت علمی ریاضی 200
آقای علی مرادی کارشناس فرهنگی178آقای دکتر مجتبی حیدریهیأت علمی برق کنترل134آقای دکتر بهمن خسرویهیأت علمی ریاضی 200
آقای حمید صادقی مبارزکارشناس فرهنگی104آقای دکتر احسان نجفی  هیأت علمی برق کنترل160 آقای دکتر بابایارهیأت علمی ریاضی 197
انجمن اسلامیآقای دکتر فریبرز زارعیمدیر گروه برق کنترل قدرت آقای دکتر علی تقوی هیأت علمی ریاضی 194
 دبیر104آقای دکتر احسان حیدریانهیأت علمی برق قدرت سرکار خانم دکتر فرنامهیأت علمی ریاضی 196
جامعه اسلامیآقای دکتر جواد  شریفی هیأت علمی برق کنترل190گروه عمومی
آقای راداندبیر153آقای دکتر میثم یادگارهیأت علمی برق کنترل190آقای دکتر پورقاسمیانهیأت علمی زبان 194
بسیج دانشجوییخانم دکتر نرگس صادق زاده نخود بریزهیأت علمی برق کنترل160آقای دکتر محمد کریمیهیأت علمی تربیت بدنی227
آقای کریمیانمسئول 159آقای دکتر روزبه رجبیهیأت علمی برق مخابرات الکترونیک134انتظامات
جهاد دانشگاهیآقای دکتر مهدی بکرانیمدیر گروه برق مخابرات الکترونیک207انتظامات انتظامات101
جهاد دانشگاهی25-36642541آقای دکتر هادی زیانیهیأت علمی برق مخابرات الکترونیک134دانشگاه صنعتی قم025-36169
آبدارخانهآقای دکتر محمدتسخیریهیأت علمی برق مخابرات الکترونیک 
آقای یدا... مرادیآبدارخانه221آقای دکتر علی کوهستانیهیأت علمی برق مخابرات الکترونیک 
آقای محمدعلی بشیریآبدارخانه221