امروز : شنبه سیزدهم آذر 1400
روابط عمومی

روابط عمومی


راهنمای تلفن

 

                                                                            شماره های داخلی دانشگاه صنعتی قم                                  ( به روز رسانی شده در تاریخ1399/3/31)
حوزه ریاستمعاونت اداری و مالیآقای دکتر محمدرضا فتح اللهیهیات علمی برق مخابرات الکترونیک 
آقای دکتر جلال رضایی نوررئیس دانشگاه103آقای دکتر محمدرضا مرجانیمعاونت اداری و مالی106آقای دکتر سعید فاخته بلسیهیات علمی برق مخابرات الکترونیک 
آقای مهدی جباریمسئول دفتر ریاست115آقای ابوالفضل یوسفیمدیر امور اداری  وپشتیبانی121آقای دکترعبدالرضا رسولی کناریهیات علمی کامپیوتر 134
آقای امیر حسین اکبریکارشناس دفتر ریاست107   آقای محمد نوریکارشناس دفتر فنی 122سرکار خانم دکتر محبوبه شمسیهیات علمی کامپیوتر 160
آقای فرامرز رضایی پویامسئول روابط عمومی 175 آقای احمد احمدآبادیکارشناس اداری174آقای دکتر مرتضی محجل کفشدوزمدیرگروه کامپیوتر186
خانم نرجس دلاوریکارشناس روابط عمومی175 آقای حاج ابراهیمیکارشناس اداری216آقای دکتر مجید آقاییهیات علمی کامپیوتر206
آقای فرشاد عربکارشناس روابط عمومی175 آقای علی جعفریکارشناس اداری120دانشکده فنی و مهندسی
فکس ریاست25-36642418 آقای نصرت ا.. صدیقکارشناس کارگزینی208آقای دکتر جعفر خادم زادهرئیس دانشکده168
انفورماتیکآقای یوسف ملکیکارپرداز139خانم فهیمه علیشاهیکارشناس آموزش 166
خانم عفیفه فریدونیمسئول انفورماتیک163آقای امیر منوچهرآبادیکارپرداز180 آقای دکتر جعفر خادم زادهمدیرگروه پلیمر173
آقای محسن طاهری کارشناس انفورماتیک154آقای فرامرز اصغری تکدامکارشناس امور انبار222آقای دکتر محسن محمدی هیات علمی پلیمر181
آقای حسنعلی حقدوستکارشناس انفورماتیک133مدیریت مالیآقای دکتر علیرضا عزیزیهیات علمی پلیمر181
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریآقای عباس دلیرمدیر مالی 142آقای دکتر محسن نجفیهیات علمی پلیمر173
حجت‌الاسلام دکترقربانی مبینرئیس نهاد رهبری223خانم فریده دانایی فرکارشناس مالی213آقای دکتر مصطفی طالبی هیات علمی مکانیک182
خانم عذری دانشمندی کارشناس نهاد خواهران143خانم الهه درویش زادهکارشناس مالی119آقای دکتر مهدی محسنیهیات علمی مکانیک182
آقای اسماعیل حسینیمدیر اجرایی نهاد123آقای محمد ولی باباجانیکارشناس مالی140آقای دکتر جعفر قنبری هیات علمی مکانیک183
مرکز جذبآقای سیدعباس حسینی خضرآبادیکارشناس مالی212آقای دکتر مهدی صاحبیمدیرگروه مکانیک183
خانم خدیجه طاوسیکارشناس جذب هیات علمی165آقای مهدی موسی زادهکارشناس مالی211آقای دکتر محمد فداییهیات علمی مکانیک184
 طرح و برنامهمعاونت آموزشی و پژوهشیآقای دکترجهان تقی زادههیات علمی مکانیک184
آقای علیرضا نیک پورمدیر طرح و برنامه146آقای دکتر جعفر قنبریمعاون آموزشی و پژوهشی 151آقای دکتر محمدصادق محبیهیات علمی مکانیک189
آقای قاسم مرادیکارشناس طرح و برنامه147آقای حسن فرهادیمسئول دفتر177آقای دکترعلی عطارزادهمدیرگروه عمران219
خانم لیلا عسگریکارشناس طرح و برنامه152آقای دکتر مهدی سلیمانیمدیر آموزش 148آقای دکتر امیر کاریهیات علمی عمران219
اداره حقوقیخانم عاطفه تیموری کارشناس نظام وظیفه136آقای دکترعبدالرضا کریمی هیات علمی عمران188
 مدیر حقوقی175آقای بهروز بیاتکارشناس آموزش کل131آقای دکتر بیت اله بدرلوهیات علمی عمران185
آقای مجتبی صداقتکارشناس حقوقی145آقای سجاد حاتم نیاکارشناس حق التدریس202آقای دکتربایرامعلی محمدنژادهیات علمی عمران186
 حراستآقای سیدمهدی موسویکارشناس آموزش217آقای دکترمسعود عامل سخیهیات علمی عمران187
آقای دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد مدیر حراست108آقای مجتبی شاه قلعهکارشناس فارغ التحصیلان162آقای دکترمرتضی جیریاییهیات علمی عمران187
خانم فاطمه هنگی        کارشناس حراست 125 گروه معارفآقای دکتر روح ا... بختیاری دوستهیات علمی عمران 
حجت الاسلام اسماعیل توکلیکارشناس حراست 126حجت‌الاسلام سعید امیدیانمدیر گروه معارف 157آقای دکترمحمدرضا مرجانیهیات علمی صنایع188
ارتباط پیامکی9163016371قای سید مهدی موسویکارشناس معارف 217آقای دکترفاضل حاجی زادهمدیرگروه صنایع189
ارتباط پیامکی9122520672فارغ التحصیلانآقای دکتر قربانعلی محمدی خشویی هیات علمی صنایع206
نظارت و ارزیابیآقای صادق جلودار کارشناس فارغ التحصیلان157دانشکده علوم پایه
سرکار خانم دکتر محبوبه شمسیمدیر نظارت و ارزیابی129خانم سعیده سبحانی کارشناس فارغ التحصیلان124آقای دکتر مهدی سلیمانی رئیس دانشکده 193
خانم صديقه نصيري خليليکارشناس نظارت و ارزیابی127پژوهش خانم مونا گشتاسبیکارشناس آموزش 192
دبیرخانه دانشگاهآقای دکتر  طالبی توتی مدیر پژوهش 138آقای دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد مدیرگروه ریاضی197
آقای محمد محمدی دبیرخانه214آقای سیدعبدالله بیکاییکارشناس پژوهش117آقای دکتر بهمن بابایار رازلیقیهیات علمی ریاضی200
فکس دبیرخانه25-36641604خانم طیبه نوابیکارشناس کتابخانه137سرکار خانم دکتر بهناز فرنامهیات علمی ریاضی196
معاونت دانشجویی و فرهنگیآزمایشگاه مرکزی آقای دکتر مهرزاد قربانیهیات علمی ریاضی 
آقای دکتر عبدالرضا کریمیمعاونت دانشجویی و فرهنگی105آقای دکتر محسن نجفیمدیرآزمایشگاه مرکزی141آقای دکتر بهمن خسروی هیات علمی ریاضی200
آقای حمیدیمسئول تربیت بدنی228آموزش آزاد و مجازیآقای دکتر محمدحسین زارعهیات علمی فیزیک218
خانم نفیسه سوهانیان کارشناس امور دانشجویی 170آقای دکتر محسن نجفی مدیر آموزش آزاد و مجازی 141آقای دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتیهیات علمی فیزیک199
 آقای عبدالغفار حقیقی مقدممدیر دانشجویی144 آقای دکتر عباس ملاتقیکارشناس آموزش آزاد و مجازی 128سرکار خانم دکتر مهناز محمدیهیات علمی فیزیک167
آقای صادق دارابیکارشناس امور خوابگاه برادران155 ارتباط با صنعتآقای دکتر مهدی سلیمانیهیات علمی فیزیک201
آقای رضا زلفی گلکارشناس تغذیه171آقای دکتر جواد راستیمدیر ارتباط با صنعت113سرکار خانم دکتر لیلا لوائی یانسهیات علمی فیزیک198
خانم سمیرا بهرامیکارشناس امور دانشجویی 210آقای سیدمرتضی موسوی کارشناس 128آقای دکتر سپهر اربابی بیدگلیهیات علمی فیزیک194
دکتر عباس پوراحمدیپزشک156آقای مهدی رضائیکارشناس114آقای دکتر حسین پورقاسمیانهیات علمی عمومی194
آقای محسن نصیریمسئول مرکز بهداشت209آقای محمد جلیلیکارشناس128آقای دکتر محمد کریمیهیات علمی عمومی227
خانم فاطمه بیدآبادی     کارشناس مشاوره و بهداشت161دانشکده برق و کامپیوتر آقای دکتر محمدهادی مشکوه ساداتمدیرگروه شیمی195
ارتباط پیامکی9396706393آقای دکتر سعید حسن زادهرئیس دانشکده برق و کامپیوتر114سرکارخانم دکتر خدیجه ربیعی فرادنبههیات علمی شیمی196
حوزه فرهنگیآقای مصطفی ملک لی کارشناس دانشکده برق وکامپیوتر 203سرکار خانم دکتر محبوبه قلندریمدیرگروه انرژی198
حجت‌الاسلام طباطبایی       مدیر فرهنگی179آقای دکتر حسین ابراهیمی هیات علمی برق قدرت132آقای دکتر مجید محمدیهیات علمی انرژی225
آقای علی مرادی کارشناس فرهنگی178آقای دکترسعید حسن زادههیات علمی برق قدرت185آقای دکتر مصطفی باغ شیخی مفرد هیات علمی انرژی225
آقای حمید صادقی مبارزکارشناس فرهنگی104آقای دکتر سیدمحمد دهقانهیات علمی برق کنترل148آقای دکتر هادی حیدریهیات علمی انرژی 
انجمن اسلامیآقای دکتر مجتبی حیدریهیات علمی برق کنترل134انتظامات
آقای پویا عمادیدبیر204آقای دکتر احسان نجفی  هیات علمی برق کنترل160انتظامات انتظامات9
جامعه اسلامیآقای دکتر جواد  شریفی هیات علمی برق کنترل190مهمانسرا
آقای سید سجاد حشمتیدبیر153آقای دکتر میثم یادگارهیات علمی برق کنترل190مهمانسرا 226
بسیج دانشجوییخانم دکتر نرگس صادق زاده نخود بریزهیات علمی برق کنترل آبدارخانه
آقای حیدریمدیر159آقای دکتر روزبه رجبیهیات علمی برق مخابرات الکترونیک134آقای یدا... مرادیآبدارخانه221
جهاد دانشگاهیآقای دکتر مهدی بکرانیهیات علمی برق مخابرات الکترونیک207آقای محمود محمدی خواهآبدارخانه 
جهاد دانشگاهی25-36642541آقای دکتر هادی زیانیهیات علمی برق مخابرات الکترونیک134آقای محمدعلی بشیریآبدارخانه 
 آقای دکتر محمدمهدی تسخیریهیات علمی برق مخابرات الکترونیک دانشگاه صنعتی قم025-36169
آقای دکتر یاسر عطارایزیمدیرگروه برق مخابرات الکترونیک184