امروز : چهارشنبه پنجم مهر 1402
روابط عمومی

روابط عمومی


راهنمای تلفن

شماره های داخلی دانشگاه صنعتی قم   

حوزه ریاست دانشجوییدانشکده برق و کامپیوتر 
دکتر جلال رضایی نوررئیس دانشگاه110محسن طاهریمدیر امور دانشجویی431 دکتر سعید حسن زادهرئیس دانشکده 710
مهدی جباریمسئول دفتر ریاست111 عذرا دانشمندیکارشناس امور خوابگاه خواهران432 مصطفی ملک لیکارشناس دانشکده711
حسین ابراهیمیکارشناس دفتر113 صادق دارابیکارشناس امور خوابگاه برادران433گروه برق قدرت
روابط عمومی صديقه نصيري خليليکارشناس امور بین الملل434دکتر فریبرز زارعی مدیر گروه قدرت و کنترل721
نرگس دلاوریمسئول روابط عمومی121 احمد احمدآبادیکارشناس تغذیه435 دکتر احسان نجفیهیات علمی برق قدرت722
فرشاد عربکارشناس روابط عمومی122رسول کمالیکارشناس تغذیه436 دکتر احسان حیدریانهیات علمی برق قدرت724
 حراستمرکز مشاوره و بهداشتگروه برق کنترل
دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد مدیر حراست131 محسن نصیریمسئول مرکز مشاوره و بهداشت441 دکتر جواد شریفی هیات علمی برق کنترل731
حسن فرهادیکارشناس حراست 132 فاطمه بیدآبادیکارشناس مرکز مشاوره442دکتر نرگس صادق زاده نخود بریزهیات علمی برق کنترل732
حجت الاسلام اسماعیل توکلی مقدمکارشناس حراست 133دکتر عباس پور احمدیپزشک443 دکتر میثم یادگارهیات علمی برق کنترل733
 نظارت و ارزیابیتربیت بدنیگروه برق مخابرات
دکتر محمدرضا مرجانیمدیر نظارت و ارزیابی141 احد حمیدیرئیس اداره تربیت بدنی451 دکتر مهدی بکرانیمدیر گروه مخابرات و الکترونیک741
عباس دلیرکارشناس نظارت و ارزیابی142حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دکتر روزبه رجبیهیات علمی برق مخابرات742
 طرح و برنامه دکتر مهدی سلیمانیمعاونت آموزشی و پژوهشی510 دکتر محمد مهدی تسخیریهیات علمی برق مخابرات744
 مدیر طرح و برنامه151محمد علی صادقیمسئول دفتر511 دکتر علی کوهستانیهیات علمی برق مخابرات745
قاسم مرادیرئیس گروه برنامه و بودجه152 آموزش دکتر سعید فاخته بلسیهیات علمی برق مخابرات746
لیلا عسگریکارشناس طرح و برنامه153 دکتر مرتضی محجل کفشدوز مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی521 دکتر محمدرضا فتح اللهیهیات علمی برق مخابرات747
 حقوقی و پاسخ به شکایات بهروز بیاترئیس گروه برنامه ریزی آموزشی522گروه کامپیوتر
ابوالفضل یوسفیمدیر حقوقی161 عاطفه تیموری کارشناس تحصیلات تکمیلی 523 دکتر محبوبه شمسیمدیرگروه کامپیوتر751
مجتبی صداقتکارشناس حقوقی162سجاد حاتم نیاکارشناس نظام وظیفه524دکتر عبدالرضا رسولی کناری هیات علمی کامپیوتر 752
 فناوری اطلاعات محمد صادق جلودار رئیس اداره دانش آموختگان 526 دکتر مجید آقاییهیات علمی کامپیوتر754
عفیفه فریدونیرئیس اداره فناوری اطلاعات171فرامرز اصغری تکدامکارشناس بایگانی527دانشکده مهندسی مکانیک
حسنعلی حقدوستکارشناس فناوری اطلاعات173سید مهدی موسویحضورو غیاب کلاس ها528 دکتر مهدی صاحبیرئیس دانشکده 810
 فرهنگی و اجتماعی پژوهش مونا گشتاسبیکارشناس آموزش 811
حجت‌الاسلام محمود فخری اسلامی       مدیر فرهنگی و اجتماعی181 دکتر مهدی زیانیمدیر پژوهش531گروه مکانیک
 حمید صادقی مبارزکارشناس فرهنگی182مجتبی شاه قلعهکارشناس پژوهش532 دکتر رسول صفدریانمدیرگروه مکانیک821
دفتر جذبسمیرا بهرامیکارشناس کتابخانه533 دکتر محمد فداییهیات علمی مکانیک822
 خدیجه طاوسیکارشناس جذب هیأت علمی191معصومه کاشفیکارشناس پژوهش534 دکتر مصطفی طالبی هیات علمی مکانیک823
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ارتباط با صنعت دکتر مهدی محسنیهیات علمی مکانیک824
حجت‌الاسلام دکتر قربانی مبینرئیس نهاد رهبری210 دکتر جواد راستی مدیر ارتباط با صنعت541 دکتر جعفر قنبری هیات علمی مکانیک825
اسماعیل حسینیمدیر اجرایی نهاد212 سعادتمندکارشناس  ارتباط با صنعت542 دکتر وحید زال قلقاچیهیات علمی مکانیک826
حوزه معاونت اداری و مالیعلی الیاسیکارشناس مرکز نوآوری543گروه فیزیک 
دکتر سیدمحدعلی آل عمرانی نژادمعاونت اداری و مالی310گروه معارف دکتر محمدحسین زارعمدیرگروه فیزیک 831
میثم رفیعیمسئول دفتر311حجت‌الاسلام دکتر سعید امیدیانمدیر گروه551 دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتیهیات علمی فیزیک832
  امور اداری و پشتیبانی  آزمایشگاه مرکزی دکتر مهناز محمدیهیات علمی فیزیک833
امیرحسین اکبریمدیر امور اداری و پشتیبانی321 دکتر محسن نجفیمسئول آزمایشگاه مرکزی561 دکتر لیلا لوائی یانسهیات علمی فیزیک835
فاطمه هنگیکارشناس اداری329سید رضا طباطباییکارشناس آزمایشگاه562گروه انرژی
نصرت الله صديقيکارشناس اداری322حمیدرضا بشارتی فردکارشناس آزمایشگاه563 دکتر مجید محمدیمدیر گروه انرژی841
علی جعفریکارشناس کارگزینی323هادی فضلی احمدآبادکارشناس آزمایشگاه564 دکتر هادی حیدریهیأت علمی گروه انرژی842
محمد نوریکارشناس دفتر فنی324محمد فرید کرم اللهیکارشناس آزمایشگاه565 دکتر مصطفی باغشیخی مفردهیأت علمی گروه انرژی843
علی مرادیکارشناس خرید و کارپرداز325مهدی حاجی باقریانکارشناس آزمایشگاه پلیمر566گروه های مستقل
رضا نمازیانمسئول خرید و کارپرداز326دانشکده فنی و مهندسیگروه شیمی
امیر منوچهرآبادیکارشناس کارگزینی و رفاه327 دکتر جعفر خادم زادهرئیس دانشکده610 دکتر محمدهادی مشکوه ساداتمدیر گروه شیمی851
محسن زارعیانباردار328سعیده سبحانیکارشناس آموزش 611 دکتر خدیجه ربیعی فرادنبههیات علمی شیمی852
حوزه مدیریت مالیگروه پلیمردکتر بهجت پورامینیهیات علمی شیمی853
سید عبدالله بیکاییمدیر امور مالی 341 دکتر محسن محمدی هیات علمی پلیمر622 دکتر محمد کریمیهیات علمی عمومی854
محمد ولی باباجانیرئیس اداره اعتبارات342 دکتر علیرضا عزیزیمدیر گروه پلیمر623 دکتر حسین پورقاسمیانهیات علمی عمومی855
سیدعباس حسینی کارشناس مسئول حقوق و دستمزد343گروه صنایعگروه ریاضی
مهدی موسی زادهکارشناس مالی344 دکتر پیمان اخوانمدیرگروه صنایع631 دکتر بهمن بابایار رازلیقیهیات علمی ریاضی861
فریده دانایی فرکارشناس مالی345 دکتر حمید موکدیهیات علمی صنایع632 دکتر بهناز فرنامهیات علمی ریاضی862
الهه درویش زادهکارشناس مالی346 دکتر فاضل حاجی زادههیات علمی صنایع633 دکتر مهرزاد قربانیهیات علمی ریاضی863
یوسف ملکیامین اموال و کارشناس مالی347 دکتر محمدرضا مرجانیهیات علمی صنایع635 دکتر بهمن خسرویمدیر گروه ریاضی864
دبیر خانه دانشگاهگروه عمران دکتر علی تقوی هیات علمی ریاضی865
محمد محمدی دبیرخانه351دکتر بایرامعلی محمدنژادهیات علمی عمران641انتظامات
فکس دبیرخانه025-36169359دکتر بیت اله بدرلوهیات علمی عمران644انتظامات برادرانانتظامات برادران101
حوزه معاونت دانشجویی دکتر علی عطارزادههیات علمی عمران645
دکتر عبدالرضا کریمیمعاونت دانشجویی و فرهنگی410دکتر مسعود عامل سخیهیات علمی عمران646دانشگاه صنعتی قم025-36169000
نفیسه سوهانیان رئیس اداره تسهیلات و تغذیه411دکتر مرتضی جیریاییهیات علمی عمران647
شهین محمودی گیگلوکارشناس امور دانشجویی412دکتر روح الله بختیاری دوستمدیر گروه عمران648