امروز : شنبه هفدهم خرداد 1399
روابط عمومی

روابط عمومی


راهنمای تلفن

دانشگاه صنعتی قم

حوزه ریاستمعاونت اداری و مالیآقای دکتر روزبه رجبیهیات علمی برق مخابرات الکترونیک134
آقای دکتر جلال رضایی نوررئیس دانشگاه103آقای دکتر محمدرضا مرجانیمعاونت اداری و مالی106آقای دکتر مهدی بکرانیهیات علمی برق مخابرات الکترونیک207
آقای امیرحسین اکبریدفتر ریاست130آقای احد حمیدیمسئول دفتر و امین اموال135آقای دکتر هادی زیانیهیات علمی برق مخابرات الکترونیک134
آقای مهدی جباریمسئول دفتر 107آقای مجتبی صداقتکارشناس حقوقی145آقای دکتر محمدمهدی تسخیریهیات علمی برق مخابرات الکترونیک 
 دفتر ریاست115آقای محمد نوری خضرآبادکارشناس دفتر فنی122آقای دکتر یاسر عطارایزیمدیرگروه برق مخابرات الکترونیک184
خانم نرجس دلاوریمسئول روابط عمومی 175آقای امیر منوچهرآبادیکارشناس دفتر فنی180آقای دکتر محمدرضا فتح اللهیهیات علمی برق مخابرات الکترونیک 
آقای فرشاد عربکارشناس روابط عمومی175 مدیریت اداریآقای دکتر سعید فاخته بلسیهیات علمی برق مخابرات الکترونیک 
فکس ریاست25-36642418    آقای ابوالفضل یوسفیمدیر اداری121آقای دکترعبدالرضا رسولی کناریهیات علمی کامپیوتر160
انفورماتیک    آقای احمد احمدآبادیکارشناس اداری174سرکار خانم دکتر محبوبه شمسیهیات علمی کامپیوتر 160
خانم عفیفه فریدونیمسئول انفورماتیک163   آقاي نصرت الله صديقيکارشناس کارگزینی208آقای دکتر مرتضی محجل کفشدوزمدیرگروه کامپیوتر 186
آقای محسن طاهری کارشناس انفورماتیک154      آقای علی جعفریکارشناس کارگزینی120آقای دکتر مجید آقاییهیات علمی کامپیوتر206
آقای حسنعلی حقدوستکارشناس انفورماتیک133آقای یوسف ملکیکارشناس کارپرداز139دانشکده فنی و مهندسی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریآقای فرامرز اصغری تکدامکارپرداز222آقای دکتر جعفر خادم زادهرئیس دانشکده168
حجت‌الاسلام دکترقربانی مبینرئیس نهاد رهبری223مدیریت مالیخانم فهیمه علیشاهیکارشناس آموزش 166
خانم عذری دانشمندی کارشناس نهاد خواهران143آقای عباس دلیرمدیر مالی 142 آقای دکتر جعفر خادم زادهمدیرگروه پلیمر173
آقای اسماعیل حسینیمدیر اجرایی نهاد123خانم فریده دانایی فرکارشناس مالی213آقای دکتر محسن محمدی هیات علمی پلیمر181
مرکز جذبخانم الهه درویش زادهکارشناس مالی119آقای دکتر علیرضا عزیزیهیات علمی پلیمر181
خانم خدیجه طاوسیکارشناس جذب هیات علمی165آقای ابوالفضل یوسفیکارشناس مالی118آقای دکتر محسن نجفیهیات علمی پلیمر173
 طرح و برنامهآقای محمد ولی باباجانیکارشناس مالی140آقای دکتر مصطفی طالبی هیات علمی مکانیک182
    آقای علیرضا نیک پورمدیر طرح و برنامه146آقای سیدعباس حسینی خضرآبادیکارشناس مالی212آقای دکتر مهدی محسنیهیات علمی مکانیک182
آقای قاسم مرادیکارشناس طرح و برنامه147آقای مهدی موسی زادهکارشناس مالی211آقای دکتر جعفر قنبری هیات علمی مکانیک183
حوزه حراستمعاونت آموزشی و پژوهشیآقای دکتر مهدی صاحبیمدیرگروه مکانیک183
آقای دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد مدیر حراست108آقای دکتر مجتبی حیدریمعاونت آموزش و پژوهش151آقای دکتر محمد فداییهیات علمی مکانیک184
  خانم فاطمه هنگی        کارشناس حراست 125آقای دکتر سیدمحمد دهقانمدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی148آقای دکترجهان تقی زادههیات علمی مکانیک184
حجت الاسلام اسماعیل توکلیکارشناس حراست 126آقای حسن فرهادیمسئول دفتر177آقای دکتر محمدصادق محبیهیات علمی مکانیک189
نظارت و ارزیابیخانم عاطفه تیموری کارشناس تحصیلات تکمیلی 136آقای دکترعلی عطارزادهمدیرگروه عمران219
سرکار خانم دکتر محبوبه شمسیمدیر نظارت و ارزیابی129آقای بهروز بیاتکارشناس آموزش کل131آقای دکتر امیر کاریهیات علمی عمران219
 کارشناس نظارت و ارزیابی127آقای سجاد حاتم نیاکارشناس نظام وظیفه202آقای دکترعبدالرضا کریمی هیات علمی عمران188
دبیرخانه دانشگاهآقای سیدمهدی موسویکارشناس آموزش217آقای دکتر بیت اله بدرلوهیات علمی عمران185
     آقای علی حاجی ابراهیمیدبیرخانه216 گروه معارفآقای دکتربایرامعلی محمدنژادهیات علمی عمران186
        آقای محمد محمدی دبیرخانه214  حجت‌الاسلام سعید امیدیانمدیر گروه169آقای دکترمسعود عامل سخیهیات علمی عمران187
فکس دبیرخانه25-36641604فارغ التحصیلانآقای دکترمرتضی جیریاییهیات علمی عمران187
معاونت دانشجویی و فرهنگیآقای صادق جلودار کارشناس فارغ تحصیلان 157آقای دکتر روح ا... بختیاری دوستهیات علمی عمران 
آقای دکتر عبدالرضا کریمیمعاونت دانشجویی و فرهنگی105خانم لیلا عسگریکارشناس فارغ التحصیلان 152آقای دکترمحمدرضا مرجانیمدیرگروه صنایع188
آقای فرامرز رضایی پویامدیر تربیت بدنی228خانم سعیده سبحانیمسئول بایگانی آموزش124آقای دکترفاضل حاجی زادههیات علمی صنایع189
خانم نفیسه سوهانیان کارشناس امور دانشجویی 170 پژوهشآقای دکتر قربانعلی محمدی خشویی هیات علمی صنایع206
   آقای عبدالغفار حقیقی مقدممدیر دانشجویی144آقای دکتر مصطفی طالبی توتیمدیر پژوهش150دانشکده علوم پایه
خانم  نصيري کارشناس امور دانشجویان غیر ایرانی و خوابگاه خواهران220آقای سیدعبدالله بیکاییکارشناس پژوهش117آقای دکتر مهدی سلیمانی رئیس دانشکده 193
آقای صادق دارابیکارشناس امور خوابگاه برادران155خانم طیبه نوابیکارشناس کتابخانه137خانم مونا گشتاسبیکارشناس آموزش 192
آقای مجتبی شاقلعهکارشناس تربیت بدنی158آزمایشگاه فیزیک 1و2آزمایشگاه138آقای دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد مدیرگروه ریاضی197
آقای رضا زلفی گلکارشناس تغذیه171آزمایشگاه مرکزیآقای دکتر بهمن بابایار رازلیقیهیات علمی ریاضی200
دکتر عباس پور احمدیپزشک156آقای دکتر محسن نجفیمدیر سرکار خانم دکتر بهناز فرنامهیات علمی ریاضی196
آقای محسن نصیریمسئول مرکز بهداشت209خانم سمیرا بهرامیکارشناس آزاد و مجازی210آقای دکتر مهرزاد قربانیهیات علمی ریاضی 
خانم فاطمه بیدآبادی     مشاوره 205آموزش آزاد و مجازیآقای دکتر بهمن خسروی هیات علمی ریاضی200
حوزه فرهنگیآقای دکتر عباس ملاتقیمدیرآموزش آزاد و مجازی141آقای دکتر محمدحسین زارعهیات علمی فیزیک218
   حجت‌الاسلام سید محمود فخرالاسلامی طباطبایی       مدیر فرهنگی179 ارتباط با صنعتآقای دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتیهیات علمی فیزیک199
آقای علی مرادی کارشناس فرهنگی178آقای دکتر روزبه رجبی مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت113سرکار خانم دکتر مهناز محمدیهیات علمی فیزیک167
آقای حمید صادقی مبارزکارشناس فرهنگی104آقای سیدمرتضی موسوی کارشناس ارتباط با صنعت 128آقای دکتر مهدی سلیمانیهیات علمی فیزیک201
انجمن اسلامیآقای مهدی رضائیکارشناس کارآفرینی128سرکار خانم دکتر لیلا لوائی یانسهیات علمی فیزیک198
آقای پویا عمادیدبیر204آقای محمد جلیلیکارشناس کارآفرینی128آقای دکتر سپهر اربابی بیدگلیهیات علمی فیزیک194
جامعه اسلامیدانشکده برق و کامپیوتر آقای دکتر حسین پورقاسمیانهیات علمی عمومی194
آقای سید سجاد حشمتیدبیر153آقای دکتر سعید حسن زادهرئیس دانشکده 114آقای دکتر محمد کریمیهیات علمی عمومی227
بسیج دانشجوییآقای حسین ابراهیمیمسئول آزمایشگاه برق132آقای دکتر محمدهادی مشکوه ساداتمدیرگروه شیمی195
آقای حیدریمدیر159آقای مصطفی ملک لیکارشناس آموزش 203سرکارخانم دکتر خدیجه ربیعی فرادنبههیات علمی شیمی196
جهاد دانشگاهیآقای دکترسعید حسن زادهمدیرگروه برق قدرت134سرکار خانم دکتر محبوبه قلندریمدیرگروه انرژی198
 25-36642541آقای دکتر سیدمحمد دهقانهیات علمی برق قدرت148آقای دکتر مجید محمدیهیات علمی انرژی 
آبدارخانهآقای دکتر مجتبی حیدریهیات علمی برق قدرت134آقای دکتر مصطفی باغ شیخی مفرد هیات علمی انرژی 
آقای یدا... مرادیآبدارخانه221آقای دکتر احسان نجفی  هیات علمی برق قدرت185آقای دکتر هادی حیدریهیات علمی انرژی 
آقای محمود محمدی خواهآبدارخانه آقای دکتر جواد  شریفی هیات علمی برق کنترل190انتظامات
آقای محمدعلی بشیریآبدارخانه آقای دکتر میثم یادگاریهیات علمی برق کنترل190انتظامات انتظامات9
   خانم دکتر نرگس صادق زاده نخود بریزهیات علمی برق کنترل مهمانسرا
        226