امروز : شنبه هشتم بهمن 1401
روابط عمومی

روابط عمومی


راهنمای تلفن

شماره های داخلی دانشگاه صنعتی قم   

حوزه ریاستحوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیگروه عمران
دکتر جلال رضایی نوررئیس دانشگاه110دکتر عبدالرضا کریمیمعاونت دانشجویی و فرهنگی410دکتر بایرامعلی محمدنژادهیات علمی عمران641
مهدی جباریرئیس دفتر 111نفیسه سوهانیان رئیس اداره تسهیلات و تغذیه 411دکتر بیت اله بدرلوهیات علمی عمران644
حسین ابراهیمیکارشناس دفتر113شهین محمودی گیگلوکارشناس امور دانشجویی412دکتر علی عطارزادههیات علمی عمران645
روابط عمومیحوزه فرهنگیدکتر مسعود عامل سخیهیات علمی عمران646
نرگس دلاوریمسئول روابط عمومی121حجت‌الاسلام محمود فخری الاسلامی       مدیر فرهنگی421دکتر مرتضی جیریاییهیات علمی عمران647
فرشاد عربکارشناس روابط عمومی122 علی مرادی کارشناس فرهنگی422دکتر روح الله بختیاری دوستمدیر گروه عمران648
حوزه حراست حمید صادقی مبارزکارشناس فرهنگی423دانشکده برق و کامپیوتر 
دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد مدیر حراست131 دانشجویی دکتر سعید حسن زادهرئیس دانشکده 710
فاطمه هنگی        کارشناس مسئول حراست 132فرامرز رضائی پویامدیر دانشجویی431 مصطفی ملک لیکارشناس دانشکده711
حجت الاسلام اسماعیل توکلی مقدمکارشناس حراست 133 عذرا دانشمندیکارشناس امور خوابگاه خواهران432گروه برق قدرت
گروه نظارت و ارزیابی صادق دارابیکارشناس امور خوابگاه برادران433دکتر فریبرز زارعی مدیر گروه قدرت و کنترل721
دکتر محمدرضا مرجانیمدیر نظارت و ارزیابی141 صديقه نصيري خليليکارشناس امور بین الملل434 دکتر احسان نجفیهیات علمی برق قدرت722
عباس دلیرکارشناس نظارت و ارزیابی142 احمد احمدآبادیکارشناس تغذیه435 دکتر احسان حیدریانهیات علمی برق قدرت724
مدیریت طرح و برنامهمجتبی شاه قلعهکارشناس تغذیه436گروه برق کنترل
علیرضا نیک پورمدیر طرح و برنامه151مرکز مشاوره دکتر جواد شریفی هیات علمی برق کنترل731
قاسم مرادیکارشناس طرح و برنامه152 محسن نصیریمسئول مرکز مشاوره441دکتر نرگس صادق زاده نخود بریزهیات علمی برق کنترل732
لیلا عسگریکارشناس طرح و برنامه153 فاطمه بیدآبادیکارشناس مرکز مشاوره442 دکتر میثم یادگارهیات علمی برق کنترل733
مدیریت حقوقیدکتر عباس پور احمدیپزشک443گروه برق مخابرات
ابوالفضل یوسفیمدیر حقوقی161تربیت بدنی دکتر مهدی بکرانیمدیر گروه مخابرات و الکترونیک741
مجتبی صداقتکارشناس حقوقی162 احد حمیدیرئیس اداره تربیت بدنی451 دکتر روزبه رجبیهیات علمی برق مخابرات742
فناوری اطلاعاتحوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دکتر محمد مهدی تسخیریهیات علمی برق مخابرات744
عفیفه فریدونیرئیس اداره فناوری اطلاعات171 دکتر مهدی سلیمانیمعاونت آموزشی و پژوهشی510 دکتر علی کوهستانیهیات علمی برق مخابرات745
محسن طاهری کارشناس فناوری اطلاعات172 حسن فرهادیمسئول دفتر511 دکتر سعید فاخته بلسیهیات علمی برق مخابرات746
حسنعلی حقدوستکارشناس فناوری اطلاعات173حوزه آموزش دکتر محمدرضا فتح اللهیهیات علمی برق مخابرات747
مرکز جذب دکتر مرتضی محجل کفشدوز مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی521گروه کامپیوتر
 خدیجه طاوسیکارشناس جذب هیات علمی191 بهروز بیاترئیس گروه برنامه ریزی آموزشی522 دکتر محبوبه شمسیمدیرگروه کامپیوتر751
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری عاطفه تیموری کارشناس تحصیلات تکمیلی 523دکتر عبدالرضا رسولی کناری هیات علمی کامپیوتر 752
حجت‌الاسلام دکتر قربانی مبینرئیس نهاد رهبری210سجاد حاتم نیاکارشناس نظام وظیفه524 دکتر مجید آقاییهیات علمی کامپیوتر754
اسماعیل حسینیمدیر اجرایی نهاد212 فرامرز اصغری تکدامکارشناس آموزش 525دانشکده مهندسی مکانیک
 کارشناس نهاد خواهران213 محمد صادق جلودار رئیس اداره دانش آموختگان 526 دکتر مهدی صاحبیرئیس دانشکده 810
حوزه معاونت اداری و مالی محمدعلی صادقیکارشناس بایگانی527 مونا گشتاسبیکارشناس آموزش 811
دکتر سیدمحدعلی آل عمرانی نژادمعاونت اداری و مالی310سیدمهدی موسویحضورو غیاب کلاس ها528گروه مکانیک
میثم رفیعی رادمسئول دفتر311حوزه پژوهش دکتر رسول صفدریانمدیرگروه مکانیک821
حوزه مدیریت اداری دکتر هادی زیانیمدیر پژوهش531 دکتر محمد فداییهیات علمی مکانیک822
امیرحسین اکبریمدیر اداری321معصومه کاشفی کارشناس پژوهش532 دکتر مصطفی طالبی هیات علمی مکانیک823
نصرت الله صديقيکارشناس اداری322سمیرا بهرامیکارشناس کتابخانه533 دکتر مهدی محسنیهیات علمی مکانیک824
علی جعفریکارشناس کارگزینی323دفتر ارتباط با صنعت دکتر جعفر قنبری هیات علمی مکانیک825
محمد نوریکارشناس دفتر فنی324 دکتر جواد راستی مدیر ارتباط با صنعت541 دکتر وحید زال قلقاچیهیات علمی مکانیک826
یوسف ملکیکارشناس خرید و کارپرداز325 سعادتمندکارشناس ارتباط با صنعت542گروه فیزیک 
رضا نمازیانمسئول خرید و کارپرداز326گروه معارف دکتر محمدحسین زارعمدیرگروه فیزیک 831
امیر منوچهرآبادیکارشناس کارگزینی و رفاه327حجت‌الاسلام دکترسعید امیدیانمدیر گروه551 دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتیهیات علمی فیزیک832
محسن زارعیانباردار328آزمایشگاه مرکزی دکتر مهناز محمدیهیات علمی فیزیک833
حوزه مدیریت مالی دکتر محسن نجفیمسئول آزمایشگاه مرکزی561 دکتر لیلا لوائی یانسهیات علمی فیزیک835
سید عبدالله بیکاییمدیر مالی 341سید رضا طباطباییکارشناس آزمایشگاه562گروه انرژی
محمد ولی باباجانیکارشناس مالی342حمیدرضا بشارتی فردکارشناس آزمایشگاه563 دکتر مجید محمدیمدیر گروه انرژی841
سیدعباس حسینی کارشناس مالی343هادی فضلی احمد آبادکارشناس آزمایشگاه564 دکتر هادی حیدریهیأت علمی انرژی842
مهدی موسی زادهکارشناس مالی344محمدفرید کرم اللهیکارشناس آزمایشگاه565 دکتر مصطفی باغشیخی مفردهیأت علمی انرژی843
فریده دانایی فرکارشناس مالی345مهدی حاجی باقریانکارشناس آزمایشگاه پلیمر566گروه های مستقل
الهه درویش زادهکارشناس مالی346دانشکده فنی و مهندسیگروه شیمی
رسول کمالیامین اموال و کارشناس مالی347 دکتر جعفر خادم زادهرئیس دانشکده610 دکتر محمدهادی مشکوه ساداتمدیر گروه شیمی851
دبیر خانه دانشگاهسعیده سبحانیکارشناس آموزش 611 دکتر خدیجه ربیعی فرادنبههیات علمی شیمی852
محمد محمدی دبیرخانه351گروه پلیمردکتر بهجت پورامینیهیات علمی شیمی853
فکس دبیرخانه025-36169359 دکتر محسن محمدی هیات علمی پلیمر622 دکتر محمد کریمیهیات علمی عمومی854
انتظامات دکتر علیرضا عزیزیهیات علمی پلیمر623 دکتر حسین پورقاسمیانهیات علمی عمومی855
انتظامات برادرانانتظامات برادران101گروه صنایعگروه ریاضی
 دکتر پیمان اخوانمدیرگروه صنایع631 دکتر بهمن بابایار رازلیقیهیات علمی ریاضی861
 دانشگاه صنعتی قم025-36169000 دکتر حمید موکدیهیات علمی صنایع632 دکتر بهناز فرنامهیات علمی ریاضی862
 دکتر فاضل حاجی زادههیات علمی صنایع633 دکتر مهرزاد قربانیهیات علمی ریاضی863
 دکتر قربانعلی محمدی خشویی هیات علمی صنایع634 دکتر علی تقویهیات علمی ریاضی864
    دکتر محمدرضا مرجانیهیات علمی صنایع635 دکتر بهمن خسروی مدیر گروه ریاضی865