امروز : پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1401
روابط عمومی

روابط عمومی


راهنمای تلفن

شماره های داخلی دانشگاه صنعتی قم   

حوزه ریاستمعاونت اداری و مالیآقای دکتر محمدرضا فتح اللهیهیات علمی برق مخابرات الکترونیک 
آقای دکتر جلال رضایی نوررئیس دانشگاه103آقای دکتر محمدرضا مرجانیمعاونت اداری و مالی106آقای دکتر سعید فاخته بلسیهیات علمی برق مخابرات الکترونیک 
آقای مهدی جباریمسئول دفتر ریاست115آقای ابوالفضل یوسفیمدیر امور اداری  وپشتیبانی121آقای دکترعبدالرضا رسولی کناریهیات علمی کامپیوتر 134
آقای امیر حسین اکبریکارشناس دفتر ریاست107آقای محمد نوریکارشناس دفتر فنی 122سرکار خانم دکتر محبوبه شمسیهیات علمی کامپیوتر 160
خانم نرجس دلاوریمسئول روابط عمومی175آقای احمد احمدآبادیکارشناس اداری174آقای دکتر مرتضی محجل کفشدوزمدیرگروه کامپیوتر186
آقای فرشاد عربکارشناس روابط عمومی175آقای علی جعفریکارشناس اداری120آقای دکتر مجید آقاییهیات علمی کامپیوتر206
فکس ریاست25-36642418آقای نصرت ا... صدیقکارشناس اداری208دانشکده فنی و مهندسی
انفورماتیکآقای امیر منوچهر آبادیکارشناس امین اموال135آقای دکتر جعفر خادم زادهرئیس دانشکده168
خانم عفیفه فریدونیمسئول انفورماتیک163آقای یوسف ملکیکارپرداز139خانم فهیمه علیشاهیکارشناس آموزش 166
آقای محسن طاهری کارشناس انفورماتیک154آقای صادق دارابیکارپرداز180 آقای دکتر جعفر خادم زادهمدیرگروه پلیمر173
آقای حسنعلی حقدوستکارشناس انفورماتیک133آقای علی حاجی ابراهیمیکارشناس امور انبار216آقای دکتر محسن محمدی هیات علمی پلیمر181
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمدیریت مالیآقای دکتر علیرضا عزیزیهیات علمی پلیمر181
حجت‌الاسلام دکترقربانی مبینرئیس نهاد رهبری223آقای عباس دلیرمدیر مالی 142آقای دکتر محسن نجفیهیات علمی پلیمر173
خانم عذری دانشمندی کارشناس نهاد خواهران143خانم فریده دانایی فرکارشناس مالی213آقای دکترعلی عطارزادهمدیرگروه عمران219
آقای اسماعیل حسینیمدیر اجرایی نهاد123خانم الهه درویش زادهکارشناس مالی119آقای دکترعبدالرضا کریمی هیات علمی عمران188
مرکز جذبآقای محمد ولی باباجانیکارشناس مالی140آقای دکتر بیت اله بدرلوهیات علمی عمران185
خانم خدیجه طاوسیکارشناس جذب هیات علمی165آقای سیدعباس حسینی خضرآبادیکارشناس مالی212آقای دکتربایرامعلی محمدنژادهیات علمی عمران186
 طرح و برنامهآقای مهدی موسی زادهکارشناس مالی211آقای دکترمسعود عامل سخیهیات علمی عمران187
آقای علیرضا نیک پورمدیر طرح و برنامه146معاونت آموزشی و پژوهشیآقای دکترمرتضی جیریاییهیات علمی عمران187
آقای قاسم مرادیکارشناس طرح و برنامه147آقای دکتر جعفر قنبریمعاون آموزشی و پژوهشی 151آقای دکتر رضا علیزادههیات علمی عمران 
خانم لیلا عسگریکارشناس طرح و برنامه152آقای حسن فرهادیمسئول دفتر177آقای دکتر روح ا... بختیاری دوستهیات علمی عمران 
اداره حقوقیآقای دکتر مهدی سلیمانیمدیر آموزش 148آقای دکترمحمدرضا مرجانیهیات علمی صنایع188
آقای فرامرز رضائی پویامدیر حقوقی175خانم عاطفه تیموری کارشناس نظام وظیفه136آقای دکترفاضل حاجی زادهمدیرگروه صنایع189
آقای مجتبی صداقتکارشناس حقوقی145آقای بهروز بیاتکارشناس آموزش کل131آقای دکتر وحید معکدیهیات علمی صنایع 
 حراستآقای سجاد حاتم نیاکارشناس حق التدریس202آقای دکتر پیمان اخوان هیات علمی  صنایع 
آقای دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد مدیر حراست108آقای سیدمهدی موسویکارشناس آموزش217آقای دکتر قربانعلی محمدی خشویی هیات علمی صنایع206
خانم فاطمه هنگی        کارشناس حراست 125آقای مجتبی شاه قلعهکارشناس فارغ التحصیلان162دانشکده مکانیک
حجت الاسلام اسماعیل توکلیکارشناس حراست 126 گروه معارفآقای دکتر محمد فدایی رئیس دانشکده 193
ارتباط پیامکی9163016371حجت‌الاسلام سعید امیدیانمدیر گروه معارف 157خانم مونا گشتاسبیکارشناس آموزش 192
ارتباط پیامکی9122520672آقای سید مهدی موسویکارشناس معارف 217آقای دکتر جعفر قنبریهیات علمی مکانیک183
نظارت و ارزیابیفارغ التحصیلانآقای دکتر مصطفی طالبیهیات علمی مکانیک182
سرکار خانم دکتر محبوبه شمسیمدیر نظارت و ارزیابی129آقای صادق جلودار کارشناس فارغ التحصیلان157آقای دکتر جواد راستیهیات علمی مکانیک113
خانم صديقه نصيري خليليکارشناس نظارت و ارزیابی127خانم سعیده سبحانی کارشناس فارغ التحصیلان124آقای دکترمهدی صاحبیهیات علمی مکانیک183
دبیرخانه دانشگاهپژوهش آقای دکترمهدی محسنیهیات علمی مکانیک182
آقای محمد محمدی دبیرخانه214آقای دکتر  طالبی توتی مدیر پژوهش 138آقای دکتر رسول صفدریانهیات علمی مکانیک218
فکس دبیرخانه25-36641604آقای سیدعبدالله بیکاییکارشناس پژوهش117آقای دکتر وحید زال قلقاچیهیات علمی مکانیک 
معاونت دانشجویی و فرهنگیخانم طیبه نوابیکارشناس کتابخانه137گروه فیزیک مهندسی
آقای دکتر عبدالرضا کریمیمعاونت دانشجویی و فرهنگی105آزمایشگاه مرکزی سرکارخانم دکتر قلندریهیات علمی فیزیک198
آقای حمیدیمسئول تربیت بدنی228آقای دکتر محسن نجفیمدیرآزمایشگاه مرکزی141آقای دکتر مهدی سلیمانیهیات علمی فیزیک148
خانم نفیسه سوهانیان کارشناس امور دانشجویی 170آموزش آزاد و مجازیسرکار خانم دکتر مهناز محمدیهیات علمی فیزیک167
دکترسید محمد علی آل عمرانی نژادمدیر دانشجویی144آقای دکتر محسن نجفی مدیر آموزش آزاد و مجازی 141 آقای دکتر محمد حسین زارعهیات علمی فیزیک218
خانم سمیرا بهرامیکارشناس امور خوابگاه برادران155 آقای عبدالغفار مقدمکارشناس آموزش آزاد و مجازی 128آقای دکتر انوشه لطیفی هیات علمی فیزیک199
آقای فرامرز اصغریکارشناس تغذیه171 ارتباط با صنعتسرکار خانم دکتر لیلا لواییهیات علمی فیزیک198
خانم سمیرا بهرامیکارشناس امور دانشجویی 210آقای دکتر جواد راستیمدیر ارتباط با صنعت113گروه مهندسی انرژی
خانم سمیرا بهرامیکارشناس دانشجویان خارجی210آقای سیدمرتضی موسوی کارشناس 128آقای دکتر مجید محمدیهیات علمی انرژی225
آقای محسن نصیریمسئول مرکز بهداشت209دانشکده برق و کامپیوتر آقای دکتر هادی حیدریهیات علمی انرژی225
خانم فاطمه بیدآبادی     کارشناس مشاوره و بهداشت161آقای دکتر سعید حسن زادهرئیس دانشکده برق و کامپیوتر114آقای دکتر مصطفی باغ شیخی مفرد هیات علمی انرژی225
آقای دکتر عباس پور احمدیپزشکآقای مصطفی ملک لی کارشناس دانشکده برق وکامپیوتر 203گروه شیمی
حوزه فرهنگیآقای حسین ابراهیمی مسئول آزمایشگاه برق132آقای دکتر محمدهادی مشکوه ساداتهیات علمی شیمی 195
حجت‌الاسلام طباطبایی       مدیر فرهنگی179آقای دکترسعید حسن زادههیات علمی برق قدرت185سرکارخانم دکتر خدیجه ربیعی فرادنبههیات علمی شیمی 196
آقای علی مرادی کارشناس فرهنگی178آقای دکتر سیدمحمد دهقانهیات علمی برق کنترل148گروه ریاضی 
آقای حمید صادقی مبارزکارشناس فرهنگی104آقای دکتر مجتبی حیدریهیات علمی برق کنترل134آقای دکتر مهرزاد قربانیهیات علمی ریاضی  
انجمن اسلامیآقای دکتر احسان نجفی  هیات علمی برق کنترل160آقای دکتر محمد علی آل عمرانی نژادهیات علمی ریاضی 200
آقای احمدیاندبیر204آقای دکتر فریبرز زارعیهیات علمی برق قدرت آقای دکتر بهمن خسرویهیات علمی ریاضی 200
جامعه اسلامیآقای دکتر احسان حیدریانهیات علمی برق قدرت  آقای دکتر بابایارهیات علمی ریاضی 197
آقای راداندبیر153آقای دکتر جواد  شریفی هیات علمی برق کنترل190آقای دکتر علی تقوی هیات علمی ریاضی 194
بسیج دانشجوییآقای دکتر میثم یادگارهیات علمی برق کنترل190سرکار خانم دکتر فرنامهیات علمی ریاضی 196
آقای کریمیانمدیر159خانم دکتر نرگس صادق زاده نخود بریزهیات علمی برق کنترل160گروه عمومی
جهاد دانشگاهیآقای دکتر روزبه رجبیهیات علمی برق مخابرات الکترونیک134آقای دکتر پورقاسمیانهیات علمی زبان 194
جهاد دانشگاهی25-36642541آقای دکتر مهدی بکرانیهیات علمی برق مخابرات الکترونیک207آقای دکتر محمد کریمیهیات علمی تربیت بدنی227
 آقای دکتر هادی زیانیهیات علمی برق مخابرات الکترونیک134انتظامات
آقای دکتر محمدتسخیریهیات علمی برق مخابرات الکترونیک انتظامات انتظامات101
   آقای دکتر علی کوهستانیهیات علمی برق مخابرات الکترونیک  مهمانسرا
      مهمانسرا 226
      آبدارخانه
      آقای یدا... مرادیآبدارخانه221
      آقای محمود محمدی خواهآبدارخانه221
      آقای محمدعلی بشیریآبدارخانه221
      دانشگاه صنعتی قم025-36169