امروز : سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398
روابط عمومی

روابط عمومی


راهنمای تلفن

دانشگاه صنعتی قم

حوزه ریاستحوزه معاونت اداری و مالیآقای دکتر مهدی بکرانیهیات علمی برق مخابرات207
آقای دکتر جلال رضایی نوررئیس دانشگاه103آقای مهندس ابوالفضل یاریمعاونت اداری و مالی106آقای هادی زیانیهیات علمی برق مخابرات134
آقای دکتر مسعود کفايتمند غيورمشاور عالی رئیس130خانم سمیرا بهرامیمسئول دفتر162آقای دکتر یاسر عطارایزیمدیرگروه  برق مخابرات184
آقای مهدی جباریمسئول دفتر 107آقای مجتبی صداقتکارشناس حقوقی145آقای دکترعبدالرضا رسولی کناریمدیرگروه کامپیوتر160
خانم نرگس دلاوریمسئول روابط عمومی 175آقای محمد نوری خضرآبادکارشناس دفتر فنی122سرکار خانم دکتر محبوبه شمسیهیات علمی کامپیوتر 160
   آقای امیر منوچهرآبادیکارشناس دفتر فنی180آقای دکتر مرتضی محجل کفشدوزهیات علمی کامپیوتر 186
فاکس ریاست25-36642418حوزه مدیریت اداریآقای دکتر مجید آقاییهیات علمی کامپیوتر206
انفورماتیکآقای ابوالفضل یوسفیمدیر اداری121دانشکده فنی و مهندسی
خانم عفیفه فریدونیمسئول انفورماتیک163آقای احمد احمدآبادیکارشناس کارگزینی174آقای دکتر محسن نجفیرئیس دانشکده168
آقای محسن طاهری کارشناس انفورماتیک154آقاي نصرت الله صديقيکارشناس اداری174خانم فهیمه علیشاهیکارشناس آموزش 166
آقای حسنعلی حقدوستکارشناس انفورماتیک133آقای رضا زلفی گلکارشناس اموررفاهیات120خانم سعیده سبحانیکارشناس دانشکده 166
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریآقای فرامرز رضایی پویامسئول خدمات228 آقای دکتر جعفر خادم زادهمدیرگروه پلیمر173
حجت‌الاسلام دکترقربانی مبینرئیس نهاد رهبری123آقای فرامرز اصغری تکداممسئول خرید و کارپرداز222آقای دکتر محسن محمدی هیات علمی پلیمر181
خانم عذری دانشمندی کارشناس نهاد خواهران143حوزه مدیریت مالیآقای دکتر علیرضا عزیزیهیات علمی پلیمر181
آقای اسماعیل حسینیمدیر اجرایی نهاد123آقای عباس دلیرمدیر مالی 142آقای دکتر محسن نجفیهیات علمی پلیمر173
مرکز جذبخانم فریده دانایی فرکارشناس مالی213آقای دکتر مصطفی طالبی هیات علمی مکانیک182
خانم خدیجه طاوسیکارشناس جذب هیات علمی165خانم الهه درویش زادهکارشناس مالی119آقای دکتر مهدی محسنیهیات علمی مکانیک182
حوزه طرح و برنامهآقای ابوالفضل یوسفیکارشناس مالی118آقای دکتر جعفر قنبری هیات علمی مکانیک183
آقای دکتر فضل ا... آقامحمدیمشاور برنامه بودجه آقای محمد ولی باباجانیکارشناس مالی140آقای دکتر مهدی صاحبیمدیرگروه مکانیک183
آقای علیرضا نیک پورمدیر طرح و برنامه146آقای سیدعباس حسینی خضرآبادیکارشناس مالی212آقای دکتر محمد فداییهیات علمی مکانیک184
آقای قاسم مرادیکارشناس طرح و برنامه147آقای مهدی موسی زادهکارشناس مالی211آقای دکترجهان تقی زادههیات علمی مکانیک184
حوزه حراستآقای احد حمیدیامین اموال135آقای دکتر محمدصادق محبیهیات علمی مکانیک189
آقای دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد مدیر حراست108حوزه معاونت آموزشی و پژوهشیآقای دکترعلی عطارزادهمدیرگروه عمران219
آقای میثم رفیعی رادمسئول انتظامات126آقای دکتر محمدرضا مرجانیمعاونت آموزش و پژوهش151آقای دکتر امیر کاریهیات علمی عمران219
خانم عذری دانشمندی کارشناس حراست 126آقای دکتر سیدمحمد دهقانمدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی148آقای دکترعبدالرضا کریمی هیات علمی عمران188
خانم فاطمه هنگی        کارشناس حراست 125آقای حسن فرهادیمسئول دفتر177آقای دکتر بیت اله بدرلوهیات علمی عمران185
خانم فاطمه بیدآبادی        کارشناس حراست 153خانم عاطفه تیموری کارشناس تحصیلات تکمیلی 136آقای دکتربایرامعلی محمدنژادهیات علمی عمران186
نظارت و ارزیابیآقای بهروز بیاتکارشناس آموزش کل131آقای دکترمسعود عامل سخیهیات علمی عمران187
دکتر قربانعلی محمدی خشویی مدیر نظارت و ارزیابی129خانم عاطفه تیموری کارشناس نظام وظیفه131آقای دکترمرتضی جیریاییهیات علمی عمران187
آقای امیرحسین اکبریکارشناس نظارت و ارزیابی127آقای حمید صادقی مبارزکارشناس آموزش124آقای دکتر فضل ا... آقامحمدیهیات علمی صنایع151
 گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر گروه معارفآقای دکترمحمدرضا مرجانیمدیرگروه صنایع188
آقای سعید بداقیرئيس شاهدوايثارگر104حجت‌الاسلام سعید امیدیانمدیر گروه169آقای دکترفاضل حاجی زادههیات علمی صنایع189
دبیر خانه دانشگاهفارغ التحصیلانآقای دکتر قربانعلی محمدی خشویی هیات علمی صنایع206
آقای علی حاجی ابراهیمیدبیرخانه216آقای صادق جلودار کارشناس فارغ تحصیلان 157دانشکده علوم پایه
آقای محمد محمدی دبیرخانه214حوزه پژوهشآقای دکتر بهمن خسروی رئیس دانشکده 193
فاکس دبیرخانه25-36641604آقای دکتر مجتبی حیدریمدیر پژوهش150خانم مونا گشتاسبیکارشناس آموزش 192
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگیآقای سید عبدالله بیکاییکارشناس پژوهش117خانم لیلا عسگریکارشناس آموزش 192
آقای دکتر عبدالرضا کریمیمعاونت دانشجویی و فرهنگی105خانم طیبه نوابیکارشناس کتابخانه137آقای دکتر بهمن بابایار رازلیقیهیات علمی ریاضی200
آقای دکتر محمد کریمیمدیر تربیت بدنی158آزمایشگاه فیزیک 1و2آزمایشگاه138سرکار خانم دکتر بهناز فرنامهیات علمی ریاضی196
خانم نفیسه سوهانیان مسئول دفتر 170آزمایشگاه اپتیکآزمایشگاه167آقای دکتر مهرزاد قربانیهیات علمی ریاضی200
آقای منصور رحیمیمدیر دانشجویی144دفتر آموزش آزاد و مجازیآقای دکتر بهمن خسروی هیات علمی ریاضی201
خانم صديقه نصيري خليليکارشناس امور خوابگاه خواهران220آقای دکتر عباس ملاتقیمدیرآموزش آزاد و مجازی141آقای دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد مدیرگروه ریاضی197
آقای صادق دارابیکارشناس امور خوابگاه برادران155آقای حميدرضا جعفريکارشناس آزاد و مجازی141آقای دکتر محمدحسین زارعمدیرگروه فیزیک 218
آقای مجتبی شاقلعهکارشناس تربیت بدنی158دفتر ارتباط با صنعتآقای دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتیهیات علمی فیزیک199
آقای علی جعفریمسئول تغذیه155آقای دکتر جواد راستی مدیر کارآفرینی128سرکار خانم دکتر مهناز محمدیهیات علمی فیزیک167
دکتر عباس پور احمدیمسئول مرکز بهداشت156آقای عبدالغفار مقدمکارشناس128آقای دکتر مهدی سلیمانیهیات علمی فیزیک201
آقای محسن نصیریمشاوره 209آقای سیدمرتضی موسوی کارشناس  128سرکار خانم دکتر لیلا لوائی یانسهیات علمی فیزیک198
حوزه فرهنگیدانشکده برق و کامپیوتر سرکار خانم دکتر محبوبه قلندریمدیرگروه انرژی198
حجت‌الاسلام طباطبایی       مدیر فرهنگی179آقای دکتر سعید حسن زادهرئیس دانشکده 114آقای دکتر سپهر اربابی بیدگلیهیات علمی فیزیک194
آقای علی مرادی کارشناس فرهنگی178آقای حسین ابراهیمیمسئول آزمایشگاه برق132آقای دکتر حسین پورقاسمیانهیات علمی عمومی194
حجت الاسلام اسماعیل توکلیکارشناس فرهنگی104آقای مصطفی ملک لیکارشناس آموزش 203آقای دکتر محمدهادی مشکوه ساداتهیات علمی شیمی195
آزمایشگاه مرکزیآقای سجاد حاتم نیاکارشناس دانشکده202سرکارخانم دکتر خدیجه ربیعی فرادنبههیات علمی شیمی196
آقای دکتر عباس ملاتقیمسئول آزمایشگاه مرکزی141آقای دکترسعید حسن زادهمدیرگروه برق قدرت134انتظامات
انجمن اسلامیآقای دکتر سیدمحمد دهقانهیات علمی برق قدرت148انتظامات انتظامات9
آقای پویا عمادیدبیر204آقای دکتر مجتبی حیدریهیات علمی برق قدرت134آبدارخانه
جامعه اسلامیآقای دکتر احسان نجفی  هیات علمی برق قدرت185آقای یدا... مرادیآبدارخانه221
آقای سید سجاد حشمتیدبیر153آقای دکتر جواد  شریفی هیات علمی برق کنترل190آقای محمود محمدی خواهآبدارخانه 
بسیج دانشجوییآقای دکتر شهرام نصرتی ساربانقليهیات علمی برق کنترل190
آقای علی اکبریمدیر159آقای دکتر روزبه رجبیهیات علمی برق مخابرات134
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir