امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
روابط عمومی

روابط عمومی


راهنمای تلفن

شماره های داخلی دانشگاه صنعتی قم   

حوزه ریاست دانشجوییدانشکده برق و کامپیوتر 
دکتر جلال رضایی نوررئیس دانشگاه110محسن طاهری نیامدیر امور دانشجویی431 دکتر سعید حسن زادهرئیس دانشکده 710
مهدی جباریمسئول دفتر ریاست111 عذرا دانشمندیکارشناس امور خوابگاه خواهران432فهیمه علیشاهیکارشناس دانشکده711
حسین ابراهیمیکارشناس دفتر113 صادق دارابیکارشناس امور خوابگاه برادران433گروه برق قدرت
روابط عمومی صديقه نصيري خليليکارشناس امور بین الملل434دکتر فریبرز زارعی مدیر گروه قدرت و کنترل721
نرگس دلاوریمسئول روابط عمومی121مصطفی ملک لیکارشناس تغذیه435 دکتر احسان نجفیهیات علمی برق قدرت722
فرشاد عربکارشناس روابط عمومی122 مرکز مشاوره،سلامت وسبک زندگی دکتر احسان حیدریانهیات علمی برق قدرت724
 حراست محسن نصیریمسئول مرکز مشاوره سلامت وسبک زندگی441گروه برق کنترل
دکتر محمدعلی پورمحمدی ماهونکی مدیر حراست131 فاطمه بیدآبادیکارشناس مرکز مشاوره442 دکتر جواد شریفی هیات علمی برق کنترل731
حسن فرهادیکارشناس حراست 132دکتر عباس پور احمدیپزشک443دکتر نرگس صادق زاده نخود بریزهیات علمی برق کنترل732
حجت الاسلام اسماعیل توکلی مقدمکارشناس حراست 133تربیت بدنی دکتر میثم یادگارهیات علمی برق کنترل733
 نظارت و ارزیابی احد حمیدیرئیس اداره تربیت بدنی451گروه برق مخابرات
دکتر محمدرضا مرجانیمدیر نظارت و ارزیابی141حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دکتر مهدی بکرانیمدیر گروه مخابرات و الکترونیک741
عباس دلیرکارشناس نظارت و ارزیابی142 دکتر مهدی سلیمانیمعاونت آموزشی و پژوهشی510 دکتر روزبه رجبیهیات علمی برق مخابرات742
 طرح و برنامهمحمد علی صادقیمسئول دفتر511 دکتر محمد مهدی تسخیریهیات علمی برق مخابرات744
ابوالفضل یوسفیمدیر طرح و برنامه151 آموزش دکتر علی کوهستانیهیات علمی برق مخابرات745
قاسم مرادیرئیس گروه برنامه و بودجه152 دکتر مرتضی محجل کفشدوز مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی521 دکتر سعید فاخته بلسیهیات علمی برق مخابرات746
لیلا عسگریکارشناس طرح و برنامه153 بهروز بیاترئیس گروه برنامه ریزی آموزشی522 دکتر محمدرضا فتح اللهیهیات علمی برق مخابرات747
 حقوقی و پاسخ به شکایاتسجاد حاتم نیاکارشناس تحصیلات تکمیلی 523گروه کامپیوتر
ابوالفضل یوسفیمدیر حقوقی161 محمد صادق جلودار رئیس اداره دانش آموختگان 526 دکتر محبوبه شمسیهیات علمی کامپیوتر751
مجتبی صداقتکارشناس حقوقی162فرامرز اصغری تکدامکارشناس بایگانی527دکتر عبدالرضا رسولی کناری هیات علمی کامپیوتر 752
 فناوری اطلاعاتسید مهدی موسوینظام وظیفه و حضورو غیاب کلاس ها528 دکتر مجید آقاییهیات علمی کامپیوتر754
عفیفه فریدونیرئیس اداره فناوری اطلاعات171 پژوهشدکتر فاطمه سادات لسانیمدیر گروه کامپیوتر755
حسنعلی حقدوستکارشناس فناوری اطلاعات173 دکتر مهدی زیانیمدیر پژوهش531دانشکده مهندسی مکانیک
 فرهنگی و اجتماعیمجتبی شاه قلعهکارشناس پژوهش532 دکتر مهدی صاحبیرئیس دانشکده 810
علی مرادیمدیر فرهنگی و اجتماعی181سمیرا بهرامیکارشناس کتابخانه533 مونا گشتاسبیکارشناس آموزش 811
 حمید صادقی مبارزکارشناس فرهنگی182معصومه کاشفیکارشناس پژوهش534گروه مکانیک
یوسف ملکیکارشناس فرهنگی183 ارتباط با صنعت دکتر رسول صفدریانمدیرگروه مکانیک821
دفتر جذب دکتر جواد راستی مدیر ارتباط با صنعت541 دکتر محمد فداییهیات علمی مکانیک822
 خدیجه طاوسیکارشناس جذب هیأت علمی191محمدامین محمدابراهیمیکارشناس  ارتباط با صنعت542 دکتر مصطفی طالبی هیات علمی مکانیک823
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری کارشناس مرکز نوآوری543 دکتر مهدی محسنیهیات علمی مکانیک824
حجت‌الاسلام دکتر قربانی مبینرئیس نهاد رهبری210گروه معارف دکتر جعفر قنبری هیات علمی مکانیک825
اسماعیل حسینیمدیر اجرایی نهاد212حجت‌الاسلام دکتر سعید امیدیانمدیر گروه551 دکتر وحید زال قلقاچیهیات علمی مکانیک826
حوزه معاونت اداری و مالیآزمایشگاه مرکزیدکتر حمیدرضا قزوینلوهیات علمی مکانیک827
دکتر سیدمحدعلی آل عمرانی نژادمعاونت اداری و مالی310دکتر محمدمهدی تسخیریمسئول آزمایشگاه مرکزی561دکتر علی وجدانیهیات علمی مکانیک828
میثم رفیعیمسئول دفتر311سید رضا طباطباییکارشناس آزمایشگاه562گروه فیزیک 
  امور اداری و پشتیبانی  حمیدرضا بشارتی فردکارشناس آزمایشگاه563 دکتر محمدحسین زارعمدیرگروه فیزیک 831
امیرحسین اکبریمدیر امور اداری و پشتیبانی321هادی فضلی احمدآبادکارشناس آزمایشگاه564 دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتیهیات علمی فیزیک832
فاطمه هنگیکارشناس اداری332محمد فرید کرم اللهیکارشناس آزمایشگاه565 دکتر مهناز محمدیهیات علمی فیزیک833
نصرت الله صديقيکارشناس اداری322مهدی حاجی باقریانکارشناس آزمایشگاه پلیمر566 دکتر لیلا لوائی یانسهیات علمی فیزیک835
علی جعفریکارشناس کارگزینی323دانشکده فنی و مهندسیگروه انرژی
محمد نوریکارشناس دفتر فنی324 دکتر جعفر خادم زادهرئیس دانشکده610 دکتر مجید محمدیمدیر گروه انرژی841
علی الیاسیکارشناس خرید و کارپرداز325سعیده سبحانیکارشناس آموزش 611 دکتر هادی حیدریهیأت علمی گروه انرژی842
رضا نمازیانمسئول خرید و کارپرداز326گروه پلیمر دکتر مصطفی باغشیخی مفردهیأت علمی گروه انرژی843
امیر منوچهرآبادیکارشناس کارگزینی و رفاه327 دکتر محسن محمدی هیات علمی پلیمر622گروه های مستقل
محسن زارعیانباردار328 دکتر علیرضا عزیزیمدیر گروه پلیمر623گروه شیمی
حوزه مدیریت مالیدکتر محسن نجفیهیات علمی پلیمر624 دکتر محمدهادی مشکوه ساداتمدیر گروه شیمی851
سید عبدالله بیکاییمدیر امور مالی 341دکتر عاطفه نژاد ابراهیمهیات علمی پلیمر625 دکتر خدیجه ربیعی فرادنبههیات علمی شیمی852
محمد ولی باباجانیرئیس اداره اعتبارات342گروه صنایعدکتر بهجت پورامینیهیات علمی شیمی853
سیدعباس حسینی کارشناس مسئول حقوق و دستمزد343 دکتر پیمان اخوانمدیرگروه صنایع631 دکتر محمد کریمیهیات علمی عمومی854
مهدی موسی زادهکارشناس مالی344 دکتر حمید موکدیهیات علمی صنایع632 دکتر حسین پورقاسمیانهیات علمی عمومی855
فریده دانایی فرکارشناس مالی345 دکتر فاضل حاجی زادههیات علمی صنایع633گروه ریاضی
الهه درویش زادهکارشناس مالی346 دکتر محمدرضا مرجانیهیات علمی صنایع635دکتر بهمن خسرویمدیر گروه ریاضی861
دبیر خانه دانشگاهگروه عمران دکتر بهمن بابایار رازلیقیهیات علمی ریاضی862
محمد محمدی دبیرخانه351دکتر بایرامعلی محمدنژادهیات علمی عمران641دکتر بهناز فرنامهیات علمی ریاضی863
فکس دبیرخانه025-36169359دکتر بیت اله بدرلوهیات علمی عمران644دکتر مهرزاد قربانیهیات علمی ریاضی864
حوزه معاونت دانشجویی دکتر علی عطارزادههیات علمی عمران645 دکتر علی تقویهیات علمی ریاضی865
دکتر عبدالرضا کریمیمعاونت دانشجویی و فرهنگی410دکتر مسعود عامل سخیهیات علمی عمران646انتظامات
نفیسه سوهانیان رئیس اداره تسهیلات و تغذیه411دکتر مرتضی جیریاییهیات علمی عمران647انتظامات برادرانانتظامات برادران101
 کارشناس امور دانشجویی412دکتر روح الله بختیاری دوستمدیر گروه عمران649دانشگاه صنعتی قم025-36169000