امروز : دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1398
اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق قدرت

دکتر سعید حسن زاده (مدیر گروه مهندسی برق قدرت)
•    استادیار
•    تخصص:  برق قدرت
•    زمینه پژوهشی: الکترونیک قدرت، ماشین های الکتریکی، سیستم های قدرت، طراحی ماشین های الکتریکی، انتقال توان بدون 
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: hasanzadeh[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر سید محمد دهقان
•    استادیار
•    تخصص: برق قدرت
•    زمینه پژوهشی: الکترونیک قدرت، محرکه های الکتریکی، انرژی های تجدید پذیر
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: dehghan[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر احسان نجفی
•    استادیار
•    تخصص:  برق قدرت       
•    زمینه پژوهشی: الکترونیک قدرت، کیفیت توان، انرژی های نور، مبدلهای چند سطحی، روشهای کنترل جریان  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: najafi[AT]qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر مجتبی حیدری
•    استادیار
•    تخصص: برق قدرت
•    زمینه پژوهشی:الکترونیک قدرت، انرژی های تجدید پذیر، درایو، ماشین های الکتریکی، سیستم های قدرت                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: 
 ادامه اطلاعات...
اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق کنترل

دکتر جواد شریفی( مدیر گروه مهندسی برق کنترل)
•    استادیار
•    تخصص:کنترل 
•    زمینه پژوهشی: شناسایی سیستم، کنترل در سیستم های نهفته و هدایت و ناوبری                                                      
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: sharifi[AT]qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...

دکتر شهرام نصرتی
•    استادیار
•    تخصص: کنترل
•    زمینه پژوهشی:کنترل غیر خطی، عملگرهای الکترومغناطیسی، سروو سیستم ها، سیستم های نهفته، سیستم های چند عاملی                                   
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: nosrati[AT] qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات..

اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک

 دکتر روزبه رجبی
•    استایار
•    تخصص: مخابرات سیستم 
•    زمینه پژوهشی: یادگیری ماشین، پردازش سیگنال و تصویر، سنجش از دور                                 
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: rajabi[AT]qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...

                              دکتر یاسر عطار ایزی(مدیر گروه مهندسی مخابرات و الکترونیک )
•    استادیار
•    تخصص: سیستم های مخابرات دیجیتال
•    زمینه پژوهشی:سیستم های OFDM- MIMOو مخابرات تمام دو طرفه، رادیوی تعریف شده با نرم افزار
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: attarizi[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
        
دکترمهدی بکرانی
•    استادیار
•    تخصص: الکترونیک
•    زمینه پژوهشی: پردازش سیگنالهای آلتراسونیک، صوت، رادار، طراحی مدارهای مجتمع                  
•    رایانامه: bekrani[AT]qut.ac.ir
دکترهادی زیانی
•    استادیار
•    تخصص: مخابرات سیستم 
•    زمینه پژوهشی:پردازش سیگنال آرایه ای و توزیع شده و تنگ                                                                                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: zayyani[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

دکترعبدالرضا رسولی (مدیر گروه مهندسی کامپیوتر)
•    استادیار
•    تخصص: نرم افزار
•    زمینه پژوهشی: امنیت داده ها، بزرگ داده ها، پردازش ابری                                                                                                                  •    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: rasouli[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...

دکترمحبوبه شمسی
•    استادیار
•    تخصص:نرم افزار
•    زمینه پژوهشی:اینترنت اشیاء، بزرگ داده ها، پردازش تصویر                      
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: shamsi[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
                             
دکتر مجید آقایی
•    استادیار
•    تخصص: نرم افزار
•    زمینه پژوهشی:داده کاوی و سیستمهای تصمیم گیری، اینترنت اشیاء، شبکه های عصبی                                       
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: aghaee[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
                             
دکتر مرتضی محجل کفشدوز
•    استادیار
•    تخصص:معماری کامپیوتر
•    زمینه پژوهشی: سامانه های نهفته بی درنگ، اینترنت اشیاء                                                                                                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: mohajjel[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...


آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025 - فاکس: 36641604 -025
پست الکترونیک:: ece@qut.ac.ir