امروز : شنبه پنجم مهر 1399
اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق قدرت

 سعید حسن زاده (مدیر گروه مهندسی برق قدرت)
•    استادیار
•    تخصص:  برق قدرت
•    زمینه پژوهشی: الکترونیک قدرت، ماشین های الکتریکی، سیستم های قدرت، طراحی ماشین های الکتریکی، انتقال توان بدون 
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: hasanzadeh[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...
 سید محمد دهقان
•    استادیار
•    تخصص: برق قدرت
•    زمینه پژوهشی: الکترونیک قدرت، محرکه های الکتریکی، انرژی های تجدید پذیر
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: dehghan[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...
احسان نجفی
•    استادیار
•    تخصص:  برق قدرت       
•    زمینه پژوهشی: الکترونیک قدرت، کیفیت توان، انرژی های نور، مبدلهای چند سطحی، روشهای کنترل جریان  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: najafi[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
ادامه اطلاعات...
 مجتبی حیدری
•    استادیار
•    تخصص: برق قدرت
•    زمینه پژوهشی:الکترونیک قدرت، انرژی های تجدید پذیر، درایو، ماشین های الکتریکی، سیستم های قدرت                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:heydari[AT]qut.ac.ir 
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...
اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق کنترل

 جواد شریفی( مدیر گروه مهندسی برق کنترل)
•    استادیار
•    تخصص:کنترل 
•    زمینه پژوهشی: شناسایی سیستم، کنترل در سیستم های نهفته و هدایت و ناوبری                                                      
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: sharifi[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
ادامه اطلاعات...

شهرام نصرتی
•    استادیار
•    تخصص: کنترل
•    زمینه پژوهشی:کنترل غیر خطی، عملگرهای الکترومغناطیسی، سروو سیستم ها، سیستم های نهفته، سیستم های چند عاملی                                   
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: nosrati[AT] qut.ac.ir 
صفحه Google Scholar
  ادامه اطلاعات..
اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک

 روزبه رجبی
•    استایار
•    تخصص: مخابرات سیستم 
•    زمینه پژوهشی: یادگیری ماشین، پردازش سیگنال و تصویر، سنجش از دور                                 
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: rajabi[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
  ادامه اطلاعات...

                              یاسر عطار ایزی(مدیر گروه مهندسی مخابرات و الکترونیک )
•    استادیار
•    تخصص: سیستم های مخابرات دیجیتال
•    زمینه پژوهشی:سیستم های OFDM- MIMOو مخابرات تمام دو طرفه، رادیوی تعریف شده با نرم افزار
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: attarizi[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...
        
مهدی بکرانی
•    استادیار
•    تخصص: الکترونیک
•    زمینه پژوهشی: پردازش سیگنالهای آلتراسونیک، صوت، رادار، طراحی مدارهای مجتمع                  
•    رایانامه: bekrani[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
هادی زیانی
•    استادیار
•    تخصص: مخابرات سیستم 
•    زمینه پژوهشی:پردازش سیگنال آرایه ای و توزیع شده و تنگ                                                                                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:zayyani[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...
اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

عبدالرضا رسولی
•    استادیار
•    تخصص: نرم افزار
•    زمینه پژوهشی: امنیت داده ها، بزرگ داده ها، پردازش ابری                                                                                                           •    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: rasouli[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...

محبوبه شمسی
•    استادیار
•    تخصص:نرم افزار
•    زمینه پژوهشی:اینترنت اشیاء، بزرگ داده ها، پردازش تصویر                      
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: shamsi[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...
                             
 مجید آقایی
•    استادیار
•    تخصص: نرم افزار
•    زمینه پژوهشی:داده کاوی و سیستمهای تصمیم گیری، اینترنت اشیاء، شبکه های عصبی                                       
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: aghaee[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...
                             
 مرتضی محجل کفشدوز(مدیر گروه مهندسی کامپیوتر)
•    استادیار
•    تخصص:معماری کامپیوتر
•    زمینه پژوهشی: سامانه های نهفته بی درنگ، اینترنت اشیاء                                                                                                        •    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: mohajjel[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...