امروز : سه شنبه سوم اردیبهشت 1398
اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق قدرت

دکتر سعید حسن زاده (مدیر گروه مهندسی برق قدرت)
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: hasanzadeh[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر سید محمد دهقان
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                             
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: dehghan[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر احسان نجفی
•    استادیار
•    تخصص:        
•    زمینه پژوهشی:                           
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: najafi[AT]qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر مجتبی حیدری
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: 
 ادامه اطلاعات...
اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق کنترل

دکتر جواد شریفی( مدیر گروه مهندسی برق کنترل)
•    استادیار
•    تخصص: 
•    زمینه پژوهشی:                                                       
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: sharifi[AT]qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...

دکتر شهرام نصرتی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                   
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: nosrati[AT] qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات..

اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک

 دکتر روزبه رجبی(مدیر گروه مهندسی مخابرات و الکترونیک )
•    استایار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: rajabi[AT]qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...

                              دکتر یاسر عطار ایزی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                                                    
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: attarizi[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
        
دکترمهدی بکرانی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                                                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: bekrani[AT]qut.ac.ir
دکترهادی زیانی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                                                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: zayyani[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

دکترعبدالرضا رسولی (مدیر گروه مهندسی کامپیوتر)
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                                                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: rasouli[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...

دکترمحبوبه شمسی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                                                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: shamsi[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
                             
دکتر مجید آقایی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                                                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: aghaee[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
                             
دکتر مرتضی محجل کفشدوز
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                                                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: mohajjel[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...


آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025 - فاکس: 36641604 -025
پست الکترونیک:: ece@qut.ac.ir