امروز : یکشنبه دوم مهر 1402
ردیفنام دانشجورشته و گرایشاستاد راهنمااستاد مشاور
1علی رضا امیر جمشیدیمهندسی برق-کنترلجواد شریفی_
2سید محسن صالحیبرق قدرتسیدمحمد دهقان سعید حسن زاده
3سیده طاهره بهروزبرق قدرتمهدی بکرانی مجتبی حیدری
4سپیده لطیفیمهندسی برق-کنترلمهدی علی نقی زاده اردستانی_
5الهام فداییمهندسی برق-کنترلمهدی علی نقی زاده اردستانی محمود نجفی
6نادر رحیمیمهندسی برق-کنترلشهرام نصرتی_
7نرگس سراجمهندسی برق-کنترلجواد شریفی_
8احسان شیرالی اسماعیل زادهبرق قدرتاحسان نجفیسیدمحمد دهقان
9مجتبی فیروزیکامپيوتر - نرم افزارعبدالرضا رسولی کناریمحبوبه شمسی
10محمد دوستانیمهندسی برق-کنترلجواد شریفی_
11نفیسه سعیدنیامهندسی برق-کنترلجواد شریفی_
12محمد صادقیمهندسی برق-کنترلشهرام نصرتی_
13نسرین السادات شفاپور مهندسی برق-کنترلجواد شریفی_
14حسن شریفمهندسی برق-کنترلجواد شریفی_
15آرزو وکیلیمهندسی برق-کنترلمهدی علی نقی زاده اردستانی_
16محمد خادمیمهندسی برق-کنترلشهرام نصرتی_
17عاطفه امیدکار مهندسي برق - مخابرات سيستمیاسر عطار ایزیهادی زیانی
18سارا خوش سخن مهندسي برق - مخابرات سيستمروزبه رجبیهادی زیانی
19امید سوریبرق قدرتمجتبی حیدریاحسان نجفی
20حسین خرمی کیابرق قدرتسیدمحمد دهقانسعید حسن زاده
21حسین شجاعیانمهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشين‌هاي الکتريکي سعید حسن زادهمجتبی حیدری
22ناصر صالحیمهندسي برق - مدارهاي مجتمع الکترونيکمهدی بکرانیهادی زیانی
23سیمرا غضنفریمهندسي برق - مدارهاي مجتمع الکترونيکمهدی بکرانی_
24محمدرضا غریبمهندسی برق-کنترلمهدی علی نقی زاده اردستانی_
25حمیدرضا اصفهانیانمهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشين‌هاي الکتريکي سعید حسن زادهمجتبی حیدری
26کوروش خردمندانمهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشين‌هاي الکتريکي احسان نجفیسعید حسن زاده
27مهشید بسارهبرق قدرتسعید حسن زادهسیدمحمد دهقان
28فرزانه علی عسگریبرق قدرتسیدمحمد دهقانمجتبی حیدری
29وحید عبداللهی مهندسي برق - مخابرات سيستمهادی زیانیروزبه رجبی
30پریسا محمودیمهندسي برق - مدارهاي مجتمع الکترونيکعلیرضا مبینی_
31زهرا حیدریمهندسي برق - مدارهاي مجتمع الکترونيکیاسر عطار ایزیناصر محمدزاده
32سوسن قفاریمهندسي برق - مدارهاي مجتمع الکترونيکعلیرضا مبینیمهدی سلیمانی
33محمد لطافتکامپيوتر - نرم افزارعبدالرضا رسولی کناریمحبوبه شمسی
34محمدسینا محمدیمهندسی برق-کنترلجواد شریفی_
35روح الله ساری مهندسي برق - مخابرات سيستمهادی زیانییاسر عطارایزی
36علیرضا محمودی فردمهندسی برق-کنترلجواد شریفی_
37سید امین اله اصفهانیمهندسی برق-کنترلشهرام نصرتی_
38مهدی کاشیمهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشين‌هاي الکتريکي سیدمحمد دهقاناحسان نجفی
39مرضیه دیوانیکامپيوتر - نرم افزارمحبوبه شمسیعبدالرضا رسولی کناری
40يوسف علي دوست الانقکامپيوتر - نرم افزارعبدالرضا رسولی کناریمحبوبه شمسی
41زینب گائینیمهندسي برق - مخابرات ميدان و موجهادی زیانیسجاد محمدعلی نژاد
42علی کاسه گرمهندسی برق-کنترلشهرام نصرتی_
43زهره عباسیمهندسی برق-کنترلشهرام نصرتی_
44حانیه عباسیکامپيوتر - نرم افزارمحبوبه شمسیعبدالرضا رسولی کناری
45سیده مریم سیدیکامپيوتر - نرم افزارمحبوبه شمسیعبدالرضا رسولی کناری
46مهدی شیرزادیمهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشين‌هاي الکتريکي سیدمحمد دهقاناحسان نجفی
47نسرین حسین زاده مهندسي برق - مخابرات سيستمیاسر عطار ایزیهادی زیانی
48حدیثه رادمانمهندسي برق - مدارهاي مجتمع الکترونيکعلیرضا مبینی_
49بیتا اعتمادیمهندسي برق - مدارهاي مجتمع الکترونيکعلیرضا مبینی_
50مهدی احدیمهندسی برق-کنترلشهرام نصرتی_
51عطیه سپهوندمهندسی برق-کنترلجواد شریفی_
52روح الله نجفیمهندسی برق-کنترلشهرام نصرتی_
53فرشته واعظیمهندسی برق-کنترلجواد شریفی_
54مهدیه واحدی پورکامپيوتر - نرم افزارمحبوبه شمسیعبدالرضا رسولی کناری
55مهدی علی پور معصوم آبادمهندسي برق - مخابرات ميدان و موجروزبه رجبی_
56محمدشمس صالحی مهندسي برق - مخابرات سيستمیاسر عطار ایزیروزبه رجبی
57مهدی ذوالفقارمهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشين‌هاي الکتريکي احسان نجفیسعید حسن زاده
58بهنام ابراهیمی احمدآبادمهندسی برق-کنترلمهدی بکرانیجواد شریفی
59فریبا داورزنیمهندسي برق - مدارهاي مجتمع الکترونيکمهدی بکرانیروزبه رجبی
60سیدعلی آسایشمهندسي برق - مدارهاي مجتمع الکترونيکمهدی بکرانیمحمدمهدی تسخیری
61علی بیرانوندمهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشين‌هاي الکتريکي مجتبی حیدریسعید حسن زاده
62امیرحسین رشیدیمهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشين‌هاي الکتريکي احسان نجفیسیدمحمد دهقان
63وجيهه ونداي باصريمهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشين‌هاي الکتريکي سعید حسن زادهاحسان نجفی
64احسان بادفرمهندسی برق-کنترلمهدی علی نقی زاده اردستانیسیدمحمد دهقان
65فرهاد مختاری بصیرتمهندسی برق-کنترلشهرام نصرتی_
66شاهین اوچیمهندسی برق-کنترلشهرام نصرتی_
67مرجان هاشمیکامپيوتر - نرم افزار محبوبه شمسیعبدالرضا رسولی کناری
68لیلا رضوی مهرکامپيوتر - نرم افزار محبوبه شمسیعبدالرضا رسولی کناری
69فاطمه حسنیانکامپيوتر - نرم افزار محبوبه شمسیعبدالرضا رسولی کناری
70سیدعلی محسنیمهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشين‌هاي الکتريکي سعید حسن زادهسیدمحمد دهقان
71مسعود بهروزی موخرمهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشين‌هاي الکتريکي احسان نجفیمجتبی حیدری
72بهاره اسماعیلیمهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشين‌هاي الکتريکي مجتبی حیدریسیدمحمد دهقان
73وحید الهیاری مجیدآبادمهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشين‌هاي الکتريکي مجتبی حیدری_
74سیدحسین موسوی آذرنگ مهندسي برق - مخابرات سيستمروزبه رجبیهادی زیانی
75محمدصادق میرزائیانمهندسی برق-کنترلجواد شریفی_
76مهدی ملکی طولابیمهندسی برق-کنترلشهرام نصرتی_
77اتابک قنبریمهندسی برق-کنترلشهرام نصرتی_
78مهدی معصومیمهندسی برق-کنترلجواد شریفی_
79نفیسه محمودیکامپيوتر - نرم افزارمحبوبه شمسیعبدالرضا رسولی کناری
80رقیه آقامحمدیکامپيوتر - نرم افزارمحبوبه شمسیعبدالرضا رسولی کناری
81شهریار غلامی مهرآبادی مهندسي برق - مخابرات سيستمیاسر عطار ایزی_
82سیدسبحان عطاری مهندسي برق - مخابرات سيستمروزبه رجبییاسر عطارایزی
83ماشاالله فرخی طامهکامپيوتر - نرم افزارمحبوبه شمسیعبدالرضا رسولی کناری
84میلاد تیموریکامپيوتر - نرم افزارمحبوبه شمسیعبدالرضا رسولی کناری
85سامان رضایی زاده مهندسي برق - مخابرات سيستممهدی بکرانییاسر عطارایزی
86علی شهبازیمهندسی برق-کنترلجواد شهبازی_
87ابوالفضل ابراهیمیکامپيوتر - نرم افزارمحبوبه شمسیمرتضی محجل کفشدوز
88علیرضا رمضانپور مهندسي برق - مخابرات سيستمهادی زیانیروزبه رجبی
89سلیمان گروسیمهندسي برق - مدارهاي مجتمع الکترونيکمهدی بکرانی_
90میلاد جورابچیمهندسي برق - مدارهاي مجتمع الکترونيکمهدی بکرانیمهدی سلیمانی
91حمید عابدیمهندسي برق - مخابرات ميدان و موجمحمدمهدی تسخیری_
92عباس نقویانمهندسي برق - مخابرات ميدان و موجروزبه رجبیمحمدمهدی تسخیری
93رسول لطیفیمهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشين‌هاي الکتريکي مجتبی حیدریاحسان نجفی
94ابوالفضل مشیدیکامپيوتر - نرم افزارعبدالرضا رسولی کناریمحبوبه شمسی
95محمدهادی صافی مهندسي برق - مخابرات سيستمروزبه رجبی_
96مجتبی شهیدی زندی مهندسي برق - مخابرات سيستمروزبه رجبی_
97زهرا محققیانمهندسي برق - مدارهاي مجتمع الکترونيکمهدی بکرانی_
98سینا عرب زادهکامپيوتر - نرم افزارعبدالرضا رسولی کناری_
مرتضی محجل کفشدوز
99میلاد اسدیمهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشين‌هاي الکتريکي سیدمحمد دهقان_
100ابوالفضل خدامرادیمهندسي برق - الکترونيک قدرت و ماشين‌هاي الکتريکي مجتبی حیدری_
101فاطمه مهدوی مهندسي برق - مخابرات سيستمهادی زیانیروزبه رجبی
102لیلا هاوشکیکامپيوتر - نرم افزارمحبوبه شمسیعبدالرضا رسولی 
103صبا فرهاديکامپيوتر - نرم افزارمحبوبه شمسیعبدالرضا رسولی 
104مینا ابارقیکامپيوتر - نرم افزارعبدالرضا رسولی محبوبه شمسی
105زهرا محمدبیگی دهقیکامپيوتر - نرم افزارعبدالرضا رسولی محبوبه شمسی
106مصطفی دهقانی اشکذری مهندسي برق - مخابرات سيستمهادی زیانیمهدی بکرانی
107حجت چگيني فردبرق سیستم قدرتسعید حسن زادهاحسان نجفی
108مریم وعیدیبرق سیستم قدرتمجتبی حیدریسیدمحمد دهقان