امروز : جمعه بیست و یکم مرداد 1401
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم (جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025
فاکس:
36641604 -025
ایمیل: ece@qut.ac.ir


دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

شماره داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

114

رئیس دانشکده

آقای دکتر سعید حسن زاده

203

کارشناس دانشکده

آقای مصطفی ملک لی

132

آزمایشگاه برق

آقای حسین ابراهیمی

184

مدیر گروه برق کنترل و قدرت

آقای دکتر سید فریبرز زارعی

190

هیات علمی گروه برق کنترل و قدرت

آقای دکتر میثم یادگار

114

هیات علمی گروه برق کنترل و قدرت

آقای دکتر سعید حسن زاده

190

هیات علمی گروه برق کنترل و قدرت

آقای دکتر جواد شریفی

185

هیات علمی گروه برق کنترل و قدرت

آقای دکتر احسان نجفی

160

هیات علمی گروه برق کنترل و قدرت

خانم دکتر نرگس صادق زاده

 

هیات علمی گروه برق کنترل و قدرت

آقای دکتر احسان حیدریان

207

مدیر گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر مهدی بکرانی

207

هیات علمی گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر هادی زیانی

129

هیات علمی گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر روزبه رجبی

 

هیات علمی گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر محمد رضا فتح اللهی

 

هیات علمی گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر مهدی تسخیری

 

هیات علمی گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر سعید فاخته بلسی

 

هیات علمی گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر علی کوهستانی

186

مدیر گروه کامپیوتر

آقای دکتر مرتضی محجل کفشدوز

134

هیات علمی گروه کامپیوتر

آقای دکتر عبدالرضا رسولی کناری

160

هیات علمی گروه کامپیوتر

خانم دکتر محبوبه شمسی

206

هیات علمی گروه کامپیوتر

آقای دکتر مجید آقایی