امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم (جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025
فاکس:
36641604 -025
ایمیل: ece@qut.ac.ir


دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

شماره داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

114

رئیس دانشکده

آقای دکتر سعید حسن زاده

202

کارشناس آموزش دانشکده

آقای سجاد حاتم نیا

203

کارشناس آموزش دانشکده

آقای مصطفی ملک لی

132

آزمایشگاه برق

آقای حسین ابراهیمی

190

مدیر گروه برق کنترل

آقای دکتر جواد شریفی

190

هیات علمی گروه برق کنترل

آقای دکتر شهرام نصرتی

114

مدیر گروه برق قدرت

آقای دکتر سعید حسن زاده

185

هیات علمی گروه برق قدرت

آقای دکتر احسان نجفی

134

هیات علمی گروه برق قدرت

آقای دکتر مجتبی حیدری

148

هیات علمی گروه برق قدرت

آقای دکتر سید محمد دهقان

184

مدیر گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر یاسر عطار ایزی

134

هیات علمی گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر روزبه رجبی

134

هیات علمی گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر هادی زیانی

207

هیات علمی گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر مهدی بکرانی

160

مدیر گروه کامپیوتر

آقای دکتر عبدالرضا رسولی کناری

160

هیات علمی گروه کامپیوتر

خانم دکتر محبوبه شمسی

186

هیات علمی گروه کامپیوتر

آقای دکتر مرتضی محجل کفشدوز

206

هیات علمی گروه کامپیوتر

آقای دکتر مجید آقایی

آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025 - فاکس: 36641604 -025
پست الکترونیک:: ece@qut.ac.ir