امروز : یکشنبه دوم مهر 1402
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم (جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36169000-025
فاکس:
36641604 -025
ایمیل: ece@qut.ac.ir


دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

شماره داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

710

رئیس دانشکده

آقای دکتر سعید حسن زاده

711

کارشناس دانشکده

آقای مصطفی ملک لی

563

آزمایشگاه برق

آقای حمیدرضا بشارتی فرد

721

مدیر گروه برق کنترل و قدرت

آقای دکتر سید فریبرز زارعی

722

هیات علمی گروه برق کنترل و قدرت

آقای دکتر احسان نجفی

724

هیات علمی گروه برق کنترل و قدرت

آقای دکتر احسان حیدریان

731

هیات علمی گروه برق کنترل و قدرت

آقای دکتر جواد شریفی

732

هیات علمی گروه برق کنترل و قدرت

آقای دکتر میثم یادگار

733

هیات علمی گروه برق کنترل و قدرت

سرکارخانم دکتر نرگس صادق زاده

741

مدیر گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر مهدی بکرانی

742

هیات علمی گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر روزبه رجبی

743

هیات علمی گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر مهدی تسخیری

744

هیات علمی گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر علی کوهستانی

745

هیات علمی گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر سعید فاخته بلسی

746

هیات علمی گروه برق مخابرات و الکترونیک

آقای دکتر محمدرضا فتح الهی

751

مدیر گروه کامپیوتر

سرکارخانم دکتر محبوبه شمسی

752

هیات علمی گروه کامپیوتر

آقای دکتر عبدالرضا رسولی کناری

753

هیات علمی گروه کامپیوتر

آقای دکتر مرتضی محجل

754

هیات علمی گروه کامپیوتر

آقای دکتر مجید آقایی