امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Nargess Sadeghzadeh Nokhodberiz

RSS

دوشنبه بیست و یکم بهمن 1398 ساعت 11:37 ق ظ - توسط : نرگس صادق زاده نخود بریز


 • Nargess Sadeghzadeh Nokhodberiz
  Assistant Professor
  Electrical-Control Engineering
   
  Education:
  PhD, Electrical-Control Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
  MSC, Electrical-Control Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
  BSC, Electrical-Control Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

  Visiting Scholar:
  Automation Laboratory of Heidelberg University, Heidelberg, Germany
  Department of Electrical Engineering at Qatar University, Doha, Qatar
  Department of Engineering at Lancaster University, Lancaster, UK

  Industrial Cooperation with:
 • Niroo Research Institute, Teharn, Iran:
   * last project involved (2018): Conceptual design of Microgrids
 • Niroo Consulting Engineers Co, Tehran, Iran
 • Iranian Space Research Center, Tehran, Iran:
  * last project involved: Multi rate attitude estimation fusing gyro and star tracker with long delays

  Research Interests:
  --Robotic (localization, mapping, formation control)
  --Cyber Physical Systems and Networked Control Systems
  --Distributed and Decentralized Algorithms for Control Applications
  --Statistical Approaches and Monte Carlo Simulations in Nonlinear Stochastic State Estimation
  --Fault Diagnosis (sensors and systems) and Fault Tolerant Control
  --Multi Agent Systems

  Teaching Experiences:
  Qom University of Technology (Assistant Professor (2019-present)):
  Master degree: Adaptive control, Robotic, Optimal Control
  Bachelor degree:Modern Control, Linear Control, Signal & Systems, Electrical Circuits, Linear Algebra, Instrumentation
  Islamic Azad University, Tehran Central Brranch (As Assistant Professor (2015-2019)): System Identification, Adaptive Control, Electrical Circuits 1 & 2, Linear Control Systems, Modern Control, Digital Control, Linear Algebra, Signal & Systems, Instrumentation and Industrial Control , Linear Control Systems LAB, Electrical Circuits LAB.
  Shaheed Rajaee University (2010-2012), Tehran, Iran: Electric Circuit 1, 2
   
  Publications:
  • Journals:
  • N. Sadeghzadeh-Nokhodberiz, H. Malakoutikhah, A. Montazeri, Simultaneous localization and mapping of a multi-robot system in a dynamic environment with unknown initial correspondence, Frontiers in Robotics and AI, vo1. 10, 2024.
  • Sadeghzadeh-Nokhodberiz, N. Meskin, Consensus Based Distributed Formation Control of Multi-Quadcopter System: Barrier Lyapunov Function Approach, IEEE Access, 2023.
  • N. Sadeghzadeh-Nokhodbderiz, M. Iranshahi, A. Montazeri, Vision-based Particle Filtering for Quad-Copter Attitude Estimation Using Multirate Delayed Measurements, Frontiers in Robotics and AI, vol. 10, 2023.
  • N. Sadeghzadeh-Nokhodberiz, B. Soltani, M. Pasand, H. Radmanesh, Additive Multi-rate Delayed Extended Kalman Filter Attitude Estimation Fusing Gyroscope and Star Tracker Sensors,  Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, vol. 20, no. 3, pp. 149-158, 2023.
  • N. Sadeghzadeh-Nokhodberiz,N. Meskin; S. Hasanzadeh, Modified Particle Filters for Detection of False Data Injection Attacks and State Estimation in Networked Nonlinear Systems, IEEE Access, 10, pp. 32728 - 32741, 2022.
  • N. Sadeghzadeh-Nokhodberiz, A. Can, R. Stolkin, A. Montazeri, Dynamics based Modified Fast-SLAM for Unmanned Aerial Vehicle with Joint Inertial Sensor Bias and Drift Estimation , IEEE Access, vol. 9, pp.120247 - 120260, 2021.
  • N. Sadeghzadeh N.,M. Pasand, M. Mirzaei, B. Soltani, Sensor and Actuator Fault Diagnosis in a Satellite System (in Persian), TABRIZ JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, vol. 50, no.4,pp. 1709-1722, 2021.
  • N. Sadeghzadeh-Nokhobberiz, M. Rezaee, J. Poshtan, Sensor Fault Detection and Identification in an Electro-Pump System Using Extended Kalman Filter, Majlesi Journal of Electrical Engineering, vol. 15, no.4, pp.13-25, 2021.
  • N.Sadeghzadeh-Nokhodberiz, N. Meskin, Protocol Based Particle Filtering and Divergence Estimation, IEEE Systems Journal: vol. 15, no.3, pp. 4537-4544, 2021.
  • N.Sadeghzadeh-Nokhodberiz, M. R. Davoodi, N. Meskin, Cramer Rao Lower Bound for Event Triggered Particle Filtering, IMECHE: Jouranl of Systems and Control Engineering, vol. 235, no.4, pp. 503-516, 2021. 
  • N. Sadeghzadeh-Nokhodberiz, H. Nemati, A. Montazeri, Event-Triggered Based State Estimation for Autonomous Operation of an Aerial Robotic Vehicle, IFAC-PapersOnLine, vol. 52, no. 13, pp. 2348-2353 , 2019.
  • N. Sadeghzadeh-Nokhodberiz,J. Poshtan,Distributed Interacting Multiple Filters for Diagnosis and Identification of Robotic Sensor Faults, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Systems, vol. PP, no. 99, 2016
  • N.Sadeghzadeh-Nokhodberiz, J.Poshtan, Belief Consensus Based Distribute Particle Filtering Fault Diagnosis for Nonlinear Distributed Systems, Journal of Systems and Control Engineering ,vol. 228, no. 3, p. 123–137, 2014
  • N. Sadaghzadeh N., J. Poshtan, A. Wagner, E. Nordheimer, E. Badreddin, Cascaded Kalman-Particle Filters for Photogrametry based Gyroscope Drift and Robot Attitude Estimation, ISA Transactions,vol. 53, no. 2, p. 524–532, 2014
  • N. Sadeghzadeh--Nokhodberiz, J. Poshtan, A. Wagner, E. Nordheimer, E. Badreddin, Distributed Observers for Pose Estimation in the Presence of Inertial Sensory Soft Faults, ISA Transactions, vol. 53, no. 4, p. 1307–1319, 2014 
  • N. Sadeghzadeh-Nokhodberiz,J. Poshtan,Interconnected maximum likelihood estimator and extended Kalman filter for inertial measurement unit calibration fusing 3D camera information,  Journal of Systems and Control Engineering, vol. 229, no. 2, p. 106–117, 2015
  • N. Sadeghzadeh-Nokhodberiz,J. Poshtan,Loosely coupled fusion of camera and inertial sensors for distributed error compensation in strapdown inertial navigation system, Transactions of the Institute of Measurement and Control, vol. 38, no. 11, pp. 1283-1297, 2015.  
  • N. Sadeghzadeh-Nokhodberiz,J. Poshtan,Distributed Strapdown Inertial Navigation System Error and Inertial Sensory Bias Compensation, Majlesi Journal of Electrical Engineering, vol. 9, no. 2, 27-35, 2015 
  •  
  • Conferences:
  • N.Sadeghzadeh-Nokhodberiz, A. Montazeri, H. Nemati,  Event Triggered State Estimation in Unmanned Arial Vehicles, in the proceeding of  9th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control, Berlin, Germany, 2019
   M. Rezaee, N.Sadeghzadeh-Nokhodberiz, J. Poshatn, Kalman filtering based sensor fault detection and identification in an electro-pump system, in the proceeding of 5th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA2017), Publisher:IEEE
  • N.Sadeghzadeh-Nokhodberiz, M. R. Davoodi, N. Meskin,  Stochastic Event-Triggered Based Particle Filtering for State Estimation, In the Proceeding of Second International Conference on Event-Based Control, Communication and Signal Processing EBCCSP 2016, 13 – 15 June 2016, Krakow, Poland, Publisher:IEEE
  • N.Sadeghzadeh-Nokhodberiz, J. Poshtan, Z. Shahrokhi, Particle Filtering based Gyroscope Fault Diagnosis and Rigid Body Attitude Estimation with Uncertain Dynamics Fusing Camera Information,22th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2014), Page(s): 1221–1226, New York:IEEE
  • N. Sadeghzadeh-Nokhodberiz, L. Mekacher Zouaghi, A. Wagner, J. Poshtan, E. Badreddin, Cascaded Estimation and Compensation of Inertial Navigation Sensor Error Fusing Optical and Inertial Sensors, In the Proceeding of Competitiveness Through Maintenance and Asset Management (COMADEM13), June 2013, Helsinki, Finland
  • N. Sadeghzadeh-Nokhodberiz, L. Mekacher Zouaghi, A. Wagner, E. Nordheimer, J. Poshtan, E. Badreddin, Cascaded Kalman Filters for Inertial Navigation System Error Estimation Fusing Optical and Inertial Sensors, In the Proceeding of the 5th International Conference on Mechatronics (ICOM13), July 2013, Kuala Lumpur, Malaysia
  • N.Sadeghzadeh-Nokhodberiz, J. Poshtan, Decentralized Particle Filtering Based Fault Diagnosis for Nonlinear Distributed and Interconnected Systems, 21th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2013), Page(s): 1-6, New York:IEEE
  • N.Sadeghzadeh.N., J. Poshtan, Study of  Decentralized Robust Nonlinear Fault Diagnosis for an Interconnected Four-Tank Process,  In the proceeding of the 7th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2011), Kish, Iran
  • N. Sadeghzadeh.N., A. Afshar, New Approaches for Distributed Sensor Networks Consensus in the Presence of Communication Time Delay, Chinese Control and Decision Conference 2009 (CCDC 2009), Page(s): 3632-3637, New York:IEEE
  • N. Sadeghzadeh.N., A. Afshar, Consensus-based Distributed Particle Filters in Sensor Networks, Chinese Control and Decision Conference 2009 (CCDC 2009), Page(s): 5314-5318, New York:IEEE
  • N. Sadeghzadeh.N., A. Afshar,  A New Approach for Distributed Sensor Networks Consensus, In the proceeding of  17th Iranian Conference of Electrical Engineering (ICEE2009), Tehran, Iran
  •  N. Sadeghzadeh.N. A. Afshar, Consensus-based Distributed Kalman Filters in Sensor Networks, In the proceeding of  17th Iranian Conference of Electrical Engineering (ICEE2009), Tehran, Iran
  • N. Sadeghzadeh.N., A. Afshar, M.B.Menhaj, An MLP Neural Network for Time Delay Prediction in Networked Control Systems, Chinese Control and Decision Conference 2008 (CCDC 2008), Page(s):5314 – 5318, New York:IEEE.
   
  Technical Report:
  I. N. Sadeghzadeh N., A. Wagner, L. Mekacher Zouaghi, E. Nordheimer, E. Badreddin, Photogrammetry based cascaded Kalman-Particle Filtering for Gyroscope errors and robot attitude estimation in a host target architecture, ZITI Annual Report 2012, Institute of Computer Engineering (ZITI), Heidelberg University.

  Programming Languages:

  • MATLAB & SIMULINK
  • PLC LOGO
  • Familiar with embedded C for microcontrollers

  Honors:
  -- Distinguished student
  of National Organization of Educational Testing (2001)
  --Distinguished student of Electrical Engineering Department (PhD), Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran (2010)
  --Distinguished researcher of Electrical Engineering Department, Qom University of Technology, Qom, Iran (2020)
  -- Distinguished Instructor of Electrical Engineering Department, Qom University of Technology, Qom, Iran (2022)