امروز : شنبه بیست و نهم شهریور 1399
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Mohammad Mahdi Taskhiri

RSS
Introduction
شنبه هفدهم اسفند 1398 ساعت 9:36 ب ظ - توسط : محمد مهدی تسخیری


Dr. Mohammad Mahdi Taskhiri

Assistant Professor

Email:

taskhiri@qut.ac.ir

mm.taskhiri@gmail.com

Publications
شنبه هفدهم اسفند 1398 ساعت 9:36 ب ظ - توسط : محمد مهدی تسخیری


     Taskhiri, Mohammad Mahdi, Fakhte, saeed " Designing Wideband Dielectric Polygonal DirectionalBeam Antenna Using Ray Inserting Method (RIM)" Applied Optics, Vol. 59, No. 29 (2020)
 
-       Taskhiri, Mohammad Mahdi, Soleimani, Mohammad, hashemi, seyed mohammad “Multi-bit RFID Tag with Wideband Circular Polarization Antenna,” Mop. wiley.2018

-       Khalaj-Amirhosseini, Mohammad, and Mohammad-Mahdi Taskhiri. "Matched and wideband flat lens antennas using symmetric graded dielectrics." JOSA A 35.1 (2018): 73-77.

-       Taskhiri, Mohammad Mahdi, and Mohammad Khalaj Amirhosseini. "Rays inserting method (RIM) to design dielectric optical devices." Optics Communications 383 (2017): 561-565.‏

-       Taskhiri, Mohammad Mahdi, and Mohammad Khalaj Amirhosseini. "Design of a broadband hemispherical wave collimator lens using the ray inserting method." JOSA A 34.7 (2017): 1265-1271

-       Khalaj-Amirhosseini, Mohammad, and Mohammad-Mahdi Taskhiri. "Twofold Reflectionless Filters of Inverse-Chebyshev Response With Arbitrary Attenuation." IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 65.11 (2017): 4616-4620

-       Mohammad Mahdi Taskhiri and Mohammad Khalaj-Amirhosseini, "Inhomogeneous lens antenna design with fan-beam radiation pattern," Chin. Opt. Lett. 14, 121601- (2016)

 
 
 
-       Azarbar, Ali, Dahmardeh, Masoud, Taskhiri,Mohammad Mahdi “Phased array antenna using MEMS phase shifter,” International Journal of Automotive Engineering, may 2019
 
-       " تحلیل و شبیه سازی لنز چند لایه عرضی دی الکتریک" محمدمهدیتسخیری،محمدخلجامیرحسینی ، مجله علمی کاربردی اکترومغناطیس کاربردی، سالاول،شماره 1،زمستان1392،ص 8-1
 
-       " طراحی تقویت کننده ی کم نویز فراپهن باند با استفاده از تکنیک معکوس‌کننده با سلف پیک زن" سید علی آسایش،  مهدی بکرانی،  محمدمهدی تسخیری، ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر، 1398
 
-       " طراحی تقویت کننده فراپهن باند کم نویز از نوع تمام تفاضلی گیت مشترک"  مهدی بکرانی، ناصر صالحی، هادی زیانی، محمدمهدی تسخیری  ، فصلنامه صنایع الکترونیک ، 1398

 

Education
شنبه هفدهم اسفند 1398 ساعت 9:35 ب ظ - توسط : محمد مهدی تسخیری


2006-2010      

B.Sc in Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

 
2010-2012       

M.Sc in Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

 
 2012-2017  Analysis and Design of Elliptical Lens
antenna with Fan-Beam Radiation Pattern

Ph.D in Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

 
Research Interests
شنبه هفدهم اسفند 1398 ساعت 9:34 ب ظ - توسط : محمد مهدی تسخیری


Research Interests:

Optical devices
Ray trajectories in inhomogeneous media
inhomogeneous Lens
Transformation optics
Phased array antenna
Radome
RFID
MEMS