امروز : جمعه بیست و یکم مرداد 1401
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Mohammad Mahdi Taskhiri

RSS
Introduction
شنبه هفدهم اسفند 1398 ساعت 9:36 ب ظ - توسط : محمد مهدی تسخیری


Dr. Mohammad Mahdi Taskhiri

Assistant Professor

Email:

taskhiri@qut.ac.ir

mm.taskhiri@gmail.com

Publications
شنبه هفدهم اسفند 1398 ساعت 9:36 ب ظ - توسط : محمد مهدی تسخیری


-       Naghavian, Abbas, Taskhiri, Mohammad Mahdi, Rajabi, Roozbeh "Design high gain flat lens to rotate a cylindrical beam of a line source to an arbitrary angle" Applied Optics, (2021)

     Taskhiri, Mohammad Mahdi "The focusing lens design in Ku-band using Ray Inserting Method (RIM)," IEEE Transactions on Antennas and Propagation , (2021)

     Taskhiri, Mohammad Mahdi "Axis-symmetric ellipsoidal lens antenna design with independent E and H radiation pattern beamwidth," Optics and Laser Technology, Vol. 140, (2021)

     Taskhiri, Mohammad Mahdi, Fakhte, saeed " Designing Wideband Dielectric Polygonal DirectionalBeam Antenna Using Ray Inserting Method (RIM)" Applied Optics, Vol. 59, No. 29 (2020)
 
-       Taskhiri, Mohammad Mahdi, Soleimani, Mohammad, hashemi, seyed mohammad “Multi-bit RFID Tag with Wideband Circular Polarization Antenna,” Mop. wiley.2018

-       Khalaj-Amirhosseini, Mohammad, and Mohammad-Mahdi Taskhiri. "Matched and wideband flat lens antennas using symmetric graded dielectrics." JOSA A 35.1 (2018): 73-77.

-       Taskhiri, Mohammad Mahdi, and Mohammad Khalaj Amirhosseini. "Rays inserting method (RIM) to design dielectric optical devices." Optics Communications 383 (2017): 561-565.‏

-       Taskhiri, Mohammad Mahdi, and Mohammad Khalaj Amirhosseini. "Design of a broadband hemispherical wave collimator lens using the ray inserting method." JOSA A 34.7 (2017): 1265-1271

-       Khalaj-Amirhosseini, Mohammad, and Mohammad-Mahdi Taskhiri. "Twofold Reflectionless Filters of Inverse-Chebyshev Response With Arbitrary Attenuation." IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 65.11 (2017): 4616-4620

-       Mohammad Mahdi Taskhiri and Mohammad Khalaj-Amirhosseini, "Inhomogeneous lens antenna design with fan-beam radiation pattern," Chin. Opt. Lett. 14, 121601- (2016)

-       Azarbar, Ali, Dahmardeh, Masoud, Taskhiri,Mohammad Mahdi “Phased array antenna using MEMS phase shifter,” International Journal of Automotive Engineering, may 2019


 بکرانی, مهدی, تسخیری, محمد مهدی, آسایش, سیدعلی (1401). طراحی تقویت‌کننده کم‌نویز فراپهن باند با استفاده از تکنیک معکوس‌کننده با پیک‌زنی القایی. دوفصلنامه علمی الکترومغناطیس کاربردی, 10(1),

-      
" تحلیل و شبیه سازی لنز چند لایه عرضی دی الکتریک" محمدمهدی تسخیری،محمدخلج امیرحسینی ، مجله علمی کاربردی اکترومغناطیس کاربردی، سالاول،شماره 1،زمستان1392،ص 8-1
 
-       " طراحی تقویت کننده ی کم نویز فراپهن باند با استفاده از تکنیک معکوس‌کننده با سلف پیک زن" سید علی آسایش،  مهدی بکرانی،  محمدمهدی تسخیری، ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر، 1398
 
-       " طراحی تقویت کننده فراپهن باند کم نویز از نوع تمام تفاضلی گیت مشترک"  مهدی بکرانی، ناصر صالحی، هادی زیانی، محمدمهدی تسخیری  ، فصلنامه صنایع الکترونیک ، 1398

 

Education
شنبه هفدهم اسفند 1398 ساعت 9:35 ب ظ - توسط : محمد مهدی تسخیری


2006-2010      

B.Sc in Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

 
2010-2012       

M.Sc in Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

 
 2012-2017  Analysis and Design of Elliptical Lens
antenna with Fan-Beam Radiation Pattern

Ph.D in Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

 
Research Interests
شنبه هفدهم اسفند 1398 ساعت 9:34 ب ظ - توسط : محمد مهدی تسخیری


Research Interests:

Optical devices
Ray trajectories in inhomogeneous media
inhomogeneous Lens
Transformation optics
Phased array antenna
Radome
RFID
MEMS