امروز : یکشنبه دوم آبان 1400
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Mohammad Mahdi Taskhiri

Publications
شنبه هفدهم اسفند 1398 ساعت 9:36 ب ظ - توسط : محمد مهدی تسخیری


-       Naghavian, Abbas, Taskhiri, Mohammad Mahdi, Rajabi, Roozbeh "Design high gain flat lens to rotate a cylindrical beam of a line source to an arbitrary angle" Applied Optics, (2021)

     Taskhiri, Mohammad Mahdi "The focusing lens design in Ku-band using Ray Inserting Method (RIM)," IEEE Transactions on Antennas and Propagation , (2021)

     Taskhiri, Mohammad Mahdi "Axis-symmetric ellipsoidal lens antenna design with independent E and H radiation pattern beamwidth," Optics and Laser Technology, Vol. 140, (2021)

     Taskhiri, Mohammad Mahdi, Fakhte, saeed " Designing Wideband Dielectric Polygonal DirectionalBeam Antenna Using Ray Inserting Method (RIM)" Applied Optics, Vol. 59, No. 29 (2020)
 
-       Taskhiri, Mohammad Mahdi, Soleimani, Mohammad, hashemi, seyed mohammad “Multi-bit RFID Tag with Wideband Circular Polarization Antenna,” Mop. wiley.2018

-       Khalaj-Amirhosseini, Mohammad, and Mohammad-Mahdi Taskhiri. "Matched and wideband flat lens antennas using symmetric graded dielectrics." JOSA A 35.1 (2018): 73-77.

-       Taskhiri, Mohammad Mahdi, and Mohammad Khalaj Amirhosseini. "Rays inserting method (RIM) to design dielectric optical devices." Optics Communications 383 (2017): 561-565.‏

-       Taskhiri, Mohammad Mahdi, and Mohammad Khalaj Amirhosseini. "Design of a broadband hemispherical wave collimator lens using the ray inserting method." JOSA A 34.7 (2017): 1265-1271

-       Khalaj-Amirhosseini, Mohammad, and Mohammad-Mahdi Taskhiri. "Twofold Reflectionless Filters of Inverse-Chebyshev Response With Arbitrary Attenuation." IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 65.11 (2017): 4616-4620

-       Mohammad Mahdi Taskhiri and Mohammad Khalaj-Amirhosseini, "Inhomogeneous lens antenna design with fan-beam radiation pattern," Chin. Opt. Lett. 14, 121601- (2016)

-       Azarbar, Ali, Dahmardeh, Masoud, Taskhiri,Mohammad Mahdi “Phased array antenna using MEMS phase shifter,” International Journal of Automotive Engineering, may 2019
 
-       " تحلیل و شبیه سازی لنز چند لایه عرضی دی الکتریک" محمدمهدیتسخیری،محمدخلجامیرحسینی ، مجله علمی کاربردی اکترومغناطیس کاربردی، سالاول،شماره 1،زمستان1392،ص 8-1
 
-       " طراحی تقویت کننده ی کم نویز فراپهن باند با استفاده از تکنیک معکوس‌کننده با سلف پیک زن" سید علی آسایش،  مهدی بکرانی،  محمدمهدی تسخیری، ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر، 1398
 
-       " طراحی تقویت کننده فراپهن باند کم نویز از نوع تمام تفاضلی گیت مشترک"  مهدی بکرانی، ناصر صالحی، هادی زیانی، محمدمهدی تسخیری  ، فصلنامه صنایع الکترونیک ، 1398