امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                 آزمایشگاه مدارهای پالس و دیجیتال 
        

آزمایشگاه الکترونیک
 
                                             
           آزمایشگاه سیستم­های دیجیتال 1
 
                                                                                                                                                                                                                                           
آزمایشگاه سیستم­های دیجیتال 2 
                                                                                                                                                                                                                                

آزمایشگاه الکترونیک 3
 
                                                                                                                                                                                                                             کارگاه برق
آزمایشگاه ریز موج و آنتن
   
 

آزمایشگاه پردازش سیگنال دیجیتال
(DSP)
 
         
           
آزمایشگاه مخابرات دیجیتال