امروز : دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1398
کارکنان

 مصطفی ملک لی
کارشناس آموزش رشته برق                              
شماره داخلی:203
رایانامه:
اتاق
 سجاد حاتم نیا
کارشناس آموزش رشته کامپیوتر
شماره داخلی:202
رایانامه:
اتاق
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025 - فاکس: 36641604 -025
پست الکترونیک:: ece@qut.ac.ir