امروز : یکشنبه دوم مهر 1402
کارکنان

 
مصطفی ملک لی
کارشناس دانشکده برق و کامپیوتر                               
شماره داخلی:711
رایانامه: malekli.qut@gmail.com
اتاق: دفتر دانشکده

 حمیدرضا بشارتی فرد
کارشناس آزمایشگاهها و کارگاههای برق                              
شماره داخلی:563
رایانامه: 
اتاق: آزمایشگاه برق