امروز : جمعه بیست و یکم مرداد 1401
کارکنان

 
مصطفی ملک لی
کارشناس آموزش دانشکده برق و کامپیوتر                               
شماره داخلی:203
رایانامه: malekli.qut@gmail.com
اتاق: دفتر دانشکده

حسین ابراهیمی
کارشناس آزمایشگاهها و کارگاههای برق                              
شماره داخلی:132
رایانامه: ehossein8998@gmail.com
اتاق: آزمایشگاه برق