امروز : یکشنبه سی ام شهریور 1399
کارکنان

 مصطفی ملک لی
کارشناس آموزش رشته برق                              
شماره داخلی:203
رایانامه:
اتاق
 سجاد حاتم نیا
کارشناس آموزش رشته کامپیوتر
شماره داخلی:202
رایانامه:
اتاق