امروز : دوشنبه هجدهم اسفند 1399
کارکنان

 
 مصطفی ملک لی
کارشناس آموزش دانشکده برق و کامپیوتر                               
شماره داخلی:203
رایانامه: malekli.qut@gmail.com
اتاق: دفتر دانشکده
  

 حسین ابراهیمی
کارشناس آزمایشگاهها و کارگاههای برق                              
شماره داخلی:132
رایانامه: ehossein8998@gmail.com
اتاق: آزمایشگاه برق