امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
کارکنان

 
 فریده دانایی فر
کارشناس دانشکده برق وکامپیوتر
شماره داخلی:711

 حمیدرضا بشارتی فرد
کارشناس آزمایشگاهها و کارگاههای برق                              
شماره داخلی:563
رایانامه: 
اتاق: آزمایشگاه برق