امروز : دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1398

سرفصل دروس


رشته

مقطع

دانلود

مهندسی برق 94

کارشناسی ارشد

دانلود

مهندسی برق 94

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر 94

کارشناسی ارشد

دانلود

مهندسی کامپیوتر 94

کارشناسی

دانلود

چارت دروس


رشته

مقطع

دانلود

مهندسی برق(کلیه کرایش ها، برای ورودهای 94 و بعدازآن)

کارشناسی دانلود 

مهندسی مخابرات

کارشناسی

دانلود

مهندسی کنترل

کارشناسی

دانلود

مهندسی  قدرت

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)

کارشناسی

دانلود

برنامه پیشنهادی

رشته

مقطع

دانلود

مهندسی برق(مشترک کلیه گروها، از ترم 1 تا ترم 5)

کارشناسی دانلود 

مهندسی برق - قدرت( ورودی 94وبعداز آن)

کارشناسی   دانلود  

مهندسی برق - کنترل (ورودی94 وبعداز آن)

 کارشناسیدانلود 

مهندسی برق - الکترونیک (ورودی94 وبعداز آن)

 کارشناسیدانلود 

مهندسی برق - مخابرات (ورودی94 وبعداز آن)

 کارشناسیدانلود

مهندسی برق

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(معماری94)

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار94)

کارشناسی

دانلود

مهندسی برق 94

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)

کارشناسی

دانلود

 آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025 - فاکس: 36641604 -025
پست الکترونیک:: ece@qut.ac.ir