امروز : یکشنبه دوم مهر 1402

سرفصل دروس


رشته

مقطع

دانلود

مهندسی برق 1394

کارشناسی ارشد

دانلود

مهندسی برق 1394

کارشناسی

دانلود

مهندسی برق 1400

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر 1394

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر 1397کارشناسی دانلود

مهندسی کامپیوتر 1394

کارشناسی ارشد

دانلود
چارت دروس

رشته

مقطع

دانلود

مهندسی برق(کلیه کرایش ها، برای ورودهای 94 و بعدازآن)

کارشناسی دانلود 

مهندسی مخابرات

کارشناسی

دانلود

مهندسی کنترل

کارشناسی

دانلود

مهندسی  قدرت

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر 97

کارشناسی

دانلودبرنامه پیشنهادی


رشته

مقطع

دانلود

مهندسی برق(مشترک کلیه گروها، از ترم 1 تا ترم 5)

کارشناسی دانلود 

مهندسی برق - قدرت( ورودی 94وبعداز آن)

 کارشناسی   دانلود  

مهندسی برق - کنترل (ورودی94 وبعداز آن)

 کارشناسیدانلود 

مهندسی برق - الکترونیک (ورودی94 وبعداز آن)

 کارشناسیدانلود 

مهندسی برق - مخابرات (ورودی94 وبعداز آن)

 کارشناسیدانلود

مهندسی کامپیوتر(معماری94)

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار94)

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)

کارشناسی

دانلود