امروز : یکشنبه سی ام دی 1397

سرفصل دروس


رشته

مقطع

دانلود

مهندسی برق 94

کارشناسی ارشد

دانلود

مهندسی برق 94

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر 94

کارشناسی ارشد

دانلود

مهندسی کامپیوتر 94

کارشناسی

دانلود

چارت دروس


رشته

مقطع

دانلود

مهندسی مخابرات

کارشناسی

دانلود

مهندسی کنترل

کارشناسی

دانلود

مهندسی  قدرت

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)

کارشناسی

دانلود

برنامه پیشنهادی

رشته

مقطع

دانلود

مهندسی برق

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(معماری94)

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار94)

کارشناسی

دانلود

مهندسی برق 94

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

کارشناسی

دانلود

مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)

کارشناسی

دانلود

 آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025 - فاکس: 36641604 -025
پست الکترونیک:: ece@qut.ac.ir