امروز : پنجشنبه بیست و نهم مهر 1400

 مجموعه مدیریت دانشکده برق و کامپیوتر


سعید حسن زاده (رئیس دانشکده برق و کامپیوتر)
•    استادیار
•    تخصص: برق قدرت
•    زمینه پژوهشی: الکترونیک قدرت، ماشین های الکتریکی، سیستم های قدرت، طراحی ماشین های الکتریکی، انتقال توان بدون 
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: hasanzadeh[AT]qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات..
 جواد شریفی (مدیر گروه مهندسی برق کنترل و قدرت) 
•    استادیار
•    تخصص:کنترل 
•    زمینه پژوهشی: شناسایی سیستم، کنترل در سیستم های نهفته و هدایت و ناوبری                                                      
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: sharifi[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
ادامه اطلاعات...

     
مهدی بکرانی (مدیر گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک )
•    استادیار
•    تخصص: الکترونیک
•    زمینه پژوهشی: پردازش سیگنالهای آلتراسونیک، صوت، رادار، طراحی مدارهای مجتمع                                                                              •    تلفن:(2536641601)(98+)              
•    رایانامه: bekrani[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
              مرتضی محجل کفشدوز (مدیر گروه مهندسی کامپیوتر) 
•    استادیار
•    تخصص:معماری کامپیوتر 
•    زمینه پژوهشی:سامانه نهفته و بی درنگ، اینترنت اشیاء                                              
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: mohajjel[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
ادامه اطلاعات...