امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Seyed Fariborz Zarei

RSS

چهارشنبه یکم بهمن 1399 ساعت 8:0 ق ظ - توسط : سید فریبرز زارعیDr. Seyed Fariborz Zarei

Assistant Professor

Department of Electrical and Computer Engineering
Qom University of Technology (QUT)
Shahid Khodakaram blvd. (Tehran-Qom Old Rd.)
Qom, I.R. Iran

Contact Information  
University email address zarei@qut.ac.ir
Personal email address sf.zarei@gmail.com
Skype fariborz_sut

Educational Background

 

Ph.D. in Electrical Engineering (Sept. 2014 - Sept. 2019)

Title: Improvement of Inverter-Based AC Microgrids’ Protection against Short Circuit 

Supervisor: Prof. Hossein Mokhtari (mokhtari@sharif.edu)

GPA: 18.53/20 (via 18 credits)

Research and Technology Scholarship (Iran National Science Foundation)


Tehran, Iran

International Visiting Graduate Student (February 2018 – August 2018)

Track: Power electronic based power Systems

Topic: Improvement of Inverter-Based AC Microgrids’ Protection against Short Circuit

Supervisor: Prof. Frede Blaabjerg (fbl@et.aau.dk)


M.Sc. in Electrical Engineering (Sept. 2012 – Aug. 2014)

Thesis Title: Micro-Grid Protection in Presence of Inverter-Based and Conventional Distributed Generations

Supervisor: Prof. Mostafa Parniani (parniani@sharif.edu)

GPA:18.43/20 (via 32 credits)Tehran, Iran

B.Sc. in Electrical Engineering (Sept. 2008 – June 2012)

Track: Power Systems (2nd Ranked)

Project Title: Identification of flicker sources in power systems

Advisor: Prof. Seyed Hossein Hosseinian (hosseinian@aut.ac.ir)

GPA: 18.4/20 (via 143 credits)
Field of Interest
Power Systems
Application of power electronics in power systems
Power system protection
Control of power converters
Renewable energies
Power quality
Electromagnetic compatibility

Publications (Journal Papers)

 
M. A. Ghasemi, S. F. Zarei, S. Peyghami, "Stability Enhancement of Bi-Directional Voltage Source Converters in Modern Power Systems", IET Generation, Transmission & Distribution, 2023, Available at: https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/gtd2.12856    download

IET
JCR- SJR (Q1)
IF: 2.503

S. Hasanzadeh, S. F. Zarei, and E. Najafi. "A Train Scheduling for Energy Optimization: Tehran Metro System as a Case Study." IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, (early access), Available at: https://ieeexplore.ieee.org/document/9927159

IEEE
JCR- Q1
IF: 9.551

M. A. Ghasemi, S. F. Zarei, Z. Sohrabi, F. Blaabjerg, and S. Peyghami. "An Observer-Based Current Sensor-Less Control Scheme for Grid-Following Converters." Applied Sciences 12, no. 15 (2022): 7749, Available at: https://www.mdpi.com/2076-3417/12/15/7749,   download

MDPI
JCR- Q2
IF: 2.679

M. Pourmirasghariyan, S. F. Zarei, M. Hamzeh, and F. Blaabjerg. "A Power Routing-Based Fault Detection Strategy for Multi-Terminal VSC-HVDC Grids." IEEE Transactions on Power Delivery (2022), Early Access. Available at: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9842314/

IEEE
JCR- Q1
IF: 4.415

M. Pourmirasghariyan, S. F. Zarei, and M. Hamzeh. "DC-system grounding: Existing strategies, performance analysis, functional characteristics, technical challenges, and selection criteria-a review." Electric Power Systems Research (2022): 107769.
Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378779621007501          download

Elsevier
JCR- Q1
IF: 3.414

M.A. Ghasemi; S.F. Zarei; S. Peyghami; F. Blaabjerg. "A Theoretical Concept of Decoupled Current Control Scheme for Grid-Connected Inverter with L-C-L Filter" Appl. Sci. 2021, 11, 6256.
Available at: https://doi.org/10.3390/app11146256      download

MDPI
JCR- Q2
IF: 2.679

S. F. Zarei, M. A. Ghasemi, and S. Khankalantary. "Current limiting strategy for grid-connected inverters under asymmetrical short circuit faults." International Journal of Electrical Power & Energy Systems 131 (2021): 107020.
Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014206152100260X      download

Elsevier
JCR- Q1
IF: 3.588

S. F. Zarei, H. Mokhtari and F. Blaabjerg, "Fault Detection and Protection Strategy for Islanded Inverter-Based Microgrids," in IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 9, no. 1, pp. 472-484, Feb. 2021, doi: 10.1109/JESTPE.2019.2962245.
Available at: https://ieeexplore.ieee.org/document/8943274      download

IEEE
JCR- Q1
IF: 5.972

S. F. Zarei, H. Mokhtari, M. A. Ghasemi, S. Peyghami, P. Davari and F. Blaabjerg, "Control of Grid-Following Inverters Under Unbalanced Grid Conditions," in IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 35, no. 1, pp. 184-192, March 2020, doi: 10.1109/TEC.2019.2945699.
Available at: https://ieeexplore.ieee.org/document/8859288      download
IEEE
JCR- Q1
IF: 4.614
S. F. Zarei, H. Mokhtari, M. A. Ghasemi, S. Peyghami, P. Davari, and F. Blaabjerg, "DC-link loop bandwidth selection strategy for grid-connected inverters considering power quality requirements," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 119, p. 105879, 2020/07/01/ 2020. doi: S0142-0615(19)32208-2.
Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0142061519322082     download

Elsevier
JCR- Q1
IF: 4.418

S. F. Zarei, H. Mokhtari, M. A. Ghasemi and F. Blaabjerg, "Reinforcing Fault Ride Through Capability of Grid Forming Voltage Source Converters Using an Enhanced Voltage Control Scheme," in IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 34, no. 5, pp. 1827-1842, Oct. 2019, doi: 10.1109/TPWRD.2018.2844082.
Available at: https://ieeexplore.ieee.org/document/8371651      download

IEEE
JCR- Q1
IF: 4.415

S. F. Zarei, M. A. Ghasemi, H. Mokhtari, F. Blaabjerg, “Performance Improvement of AC-DC Power Converters under Unbalanced Conditions," in Scientia Iranica (International journal of science & Technology), June 2019, DOI:_10.24200/sci.2019.53337.3254, article in press.
Available at: http://scientiairanica.sharif.edu/article_21479.html      download

Scientia Iranica
JCR- Q2
IF: 1.017

S. F. Zarei, M. Parniani, "A Comprehensive Digital Protection Scheme for Low-Voltage Microgrids with Inverter-Based and Conventional Distributed Generations," in IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 32, no. 1, pp. 441-452, Feb. 2017, doi: 10.1109/TPWRD.2016.2566264.
Available at: https://ieeexplore.ieee.org/document/7467562      

IEEE
JCR- Q1
IF: 4.415


Publications (Conference Papers)

A. Azizi, S. Peyghami, S.F. Zarei, & F. Blaabjerg, (2022, May). The Impact of Sun Tracking on the Reliability of Solar Inverters. In 2022 International Power Electronics Conference (IPEC-Himeji 2022-ECCE Asia) (pp. 1553-1559). IEEE.
M. Moradi, M. Heydari, and S. F. Zarei, "Distributed Secondary Control for Voltage Restoration of ESSs in a DC Microgrid." 2022 13th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC). IEEE, 2022.
S. F. Zarei, M. A. Ghasemi, S. Peyghami, F. Blaabjerg, "A Fault Detection Scheme for Islanded-Microgrid with Grid-Forming Inverters", 2021 6th IEEE Workshop on the Electronic Grid (eGrid 2021), VIRTUAL, 8-10 Nov 2021, 
S. Peyghami, S. F. Zarei, M. A. Ghasemi, P. Palensky and F. Blaabjerg, "A Decentralized Frequency Regulation Scheme in AC Microgrids," 2020 IEEE 21st Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL), Aalborg, Denmark, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/COMPEL49091.2020.9265766.
S. F. Zarei, M. A. Ghasemi, S. Peyghami, P. Davari, H. Mokhtari and F. Blaabjerg, "Characterization of Proportional-Integral-Resonant Compensator for DC Link Voltage Control," 2018 IEEE 19th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL), Padua, 2018, pp. 1-8, doi: 10.1109/COMPEL.2018.8460151.
S. F. Zarei, H. Mokhtari and M. A. Ghasemi, "Enhanced control of grid forming VSCs in a micro-grid system under unbalanced conditions," 2018 9th Annual Power Electronics, Drives Systems and Technologies Conference (PEDSTC), Tehran, 2018, pp. 380-385, doi: 10.1109/PEDSTC.2018.8343827.
M. A. Ghasemi, S. F. Zarei, H. Mokhtari and M. Pamiani, "An effective feed-forward approach for suppressing low order current harmonics of grid-connected VSCs," 2017 19th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'17 ECCE Europe), Warsaw, 2017, pp. P.1-P.10, doi: 10.23919/EPE17ECCEEurope.2017.8099355.
M. A. Ghasemi, M. Parniani, S. F. Zarei and H. M. Foroushani, "Fast maximum power point tracking for PV arrays under partial shaded conditions," 2016 18th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'16 ECCE Europe), Karlsruhe, 2016, pp. 1-12, doi: 10.1109/EPE.2016.7695463.
H. Ranjbar, S. F. Zarei and S. H. Hosseini, "Imperialist competitive algorithm based optimal power flow," 2014 22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Tehran, 2014, pp. 746-750, doi: 10.1109/IranianCEE.2014.6999636.

Courses

 • Graduate Courses

            Advanced Power System Protection
            Reactive Power Control
            Control of Electrical Machines

 • Undergraduate Courses

            Power System Protection
            Power System Analysis I
            Electrical Machines I
            Electrical Machines III
            High Voltage Substations Design
            Industrial ElectronicsExperiences

 
 • Research Assistant

Iran’s National Elites Foundation

Sharif University of Technology (Sep. 2015 – Sep. 2018)

Project Title: Improvement of Inverter-Based AC Microgrids’ Protection against Short Circuit

 • Experiments

Aalborg University

Department of Energy Technology (February 2018 –August 2018)

Project Title:  Closed loop control of Danfoss inverter via dSPACE controller under unbalanced and asymmetrical short circuit conditions.

 • Project Executive

Sharif University of Technology

Deputy of Research and Technology,

Sharif Advanced Technologies Incubator, Sharif Technology Services Complex, (January. 2015 –February 2018)

Project 1 Title: Field and laboratory tests of Tehran metro traction rectifiers

Project 2 Title: Field and laboratory tests of Tehran metro trains braking resistors

Project 3 Title: Investigating the causes of low power factor for Tehran metro’s Bonyadrang substation

Project 4 Title: Investigation and measurement of stray currents in Tehran metro lines and proposing the necessary strategies and measures to reduce and prevent their emission.

Project 5 Title: Preparation and compilation of the technical requirements of the passenger information system (PIS)

Project 6 Title: Compilation of technical documentation of voltage sensor for AC 100 Series trains


 • Project Executive

BuAliSina University- Iran Grid Management Company

Deputy of Research and Technology

Feb. 2018 –present

Project Title:      Studying and Validation of Identified Dynamic Models of AVR, PSS, and Governor Control Units of Power Plants with Their Implementation in DigSilent Software.


 • Project Executive

Shahid Beheshti University- Alborz Electricity Distribution Company

Deputy of Research and Technology

April. 2015 –November 2017

Project Title: Reducing the damages to the end users resulting from neutral conductor defects in four-wire distribution systemsAwards, Honors, and Recognitions

 
 • Dr. Kazemi-Ashtiani award, from National Elite Foundation

Iran's National Elites Foundation (April. 2023 – April. 2025)

 • Research and Technology Scholarship for the Ph.D. program

Iran National Science Foundation (2017)

 • Elected as a member of Iran's Elites National Foundation

Iran's National Elites Foundation (Sept. 2015 – Sep. 2018)

 • Ranked 17th in Ph.D. KONKOOR

National Organization for Educational Testing (2014)

Ranked 17th among more than 2,000 participants in Iranian Nationwide University Entrance Exam (KONKOOR) for Ph.D. Degree in Power Systems field

 • Merit-based admission to the M.Sc. program

Sharif University of Technology (2012)

 • Merit-based admission to the M.Sc. program

Amirkabir University of Technology (2012)

 • Ranked 2nd among the B.Sc. students in the Power Systems field

Amirkabir University of Technology (July 2012)

 • Ranked 373 in B.Sc. KONKOOR

National Organization for Educational Testing (July 2008)

Ranked 373 among more than 129,000 participants in Iranian Nationwide University Entrance Exam (KONKOOR) for B.Sc. Degree


Certifications

 
 • Industrial/PhD course on Maritime Microgrids”, summer, 2018.

Aalborg University

Department of Energy Technology.

Lecturer: Prof. Josep M. Guerrero, Prof. Tomasz Tarasiuk, Associate Prof. Giorgio Sulligoi.

 • Periodic Control and Filtering in Power Electronic Converter Systems”, summer, 2018.

Aalborg University

Department of Energy Technology.

Lecturer: Associate Prof. Yongheng Yang, Prof. Keliang Zhou.

 • Stability and control of grid-connected voltage-source converters”, summer, 2018.

Aalborg University

Department of Energy Technology.

Lecturer: Prof. Xiongfei Wang, Prof. Lennart Harnefor, Assistant Prof. Dongsheng Yang.

 • Understand how to write good papers for high level journals”, winter, 2018.

Aalborg University

Department of Energy Technology.

Lecturer: Prof. Frede Blaabjerg and Associate Prof. Kaiyuan Lu.

 • Design and implementation of embedded systems using model-based design”, fall, 2018.

Sharif University of Technology

Guidance and Control Research Center.

Lecturer: Prof. Hadi Nobahari and Dr. Mohammad Sajjad Ghasemi.


Professional Services and Activities

 • Peer Review Service

            Reviewer, IEEE Transactions on Power Delivery
            Reviewer, IEEE Transactions on Smart Grid
            Reviewer, Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics
            Reviewer, IEEE Transactions on Industry Applications
            Reviewer, IEEE Transactions on Power Electronics
            Reviewer, IET Power Electronics
            Reviewer, Scientia Iranica