امروز : دوشنبه بیست و نهم دی 1399
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


رفاه دانشجویی

اداره رفاه

-        آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی( مصوب شهریور 99)                                         

-        مدارک الزامی مربوط به ضامن یا ضامنین و دانشجو جهت ارائه به اداره رفاه دانشجویی                            

-        فرم سند تعهدنامه دانشجویی  

-        جدول نوع و مبلغ وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399                                          

راهنمای دانش آموختگان جهت بازپرداخت تسهیلات

-        نحوه درخواست دفترچه اقساط                                                                

-        نحوه پرداخت اقساط معوقه و رفع اخطار                                               

-        نحوه تمدید دفترچه اقساط      

-        نحوه درخواست تسویه حساب