امروز : شنبه سوم آبان 1399
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


رفاه دانشجویی

اداره رفاه

-        راهنمای دریافت تسهیلات دانشجویان روزانه                                         

-        راهنمای دریافت تسهیلات دانشجویان شهریه پراز                              

-        سند تعهد محضری                                                     

راهنمای دانش آموختگان جهت بازپرداخت تسهیلات

-        نحوه درخواست دفترچه اقساط                                                                

-        نحوه پرداخت اقساط معوقه و رفع اخطار                                               

-        نحوه تمدید دفترچه اقساط      

-        نحوه درخواست تسویه حساب