امروز : سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398

پست الکترونیکی: dining@qut.ac.ir

تلفن:3-36641601-025 داخلی155

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir