امروز : یکشنبه سیزدهم آذر 1401
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


معرفی کارشناسان امور دانشجویی

فرامرز اصغری: کارشناس اداره تغذیه
خانم  سوهانیان: کارشناس امور دانشجویی شامل (اداره رفاه، کمیته انضباطی، کمیسیون موارد خاص، و شورای صنفی)
آقای مجتبی شاه قلعه : مسئول نقلیه
خانم نصیری : مسئول خوابگاه خواهران، دانشجویان اتباع و کار دانشجویی
آقای دارابی : مسئول خوابگاه برادران