امروز : سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


اداره امور تغذیه

اداره امور تغذیه
اداره­تغذیه با هدف تامین غذای دانشجویان،کارکنان واساتید و نظارت علمی برکیفیت وکمیت آن فعالیت مینماید .دراین راستا کارشناسان مربوط مواداولیه ورودی را ازلحاظ معیارهای بهداشتی کنترل نموده و برکلیه مراحل تهیه وآماده سازی وپخت وتوزیع غذا نظارت دارند لذا آنچه حائزاهمیت است اینکه کارشناسان ازهیچ کوششی در دستیابی دانشجویان به غذای سالم دریغ نمی­کنند. تلاش مسئولان اداره امور تغذیه و مدیریت امور دانشجویی همواره در راستای بهبود کیفیت غذای دانشجویی در هر سه وعده صبحانه، نهار و شام بوده است.
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir