امروز : شنبه سوم آبان 1399
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


اداره امور تغذیه

اداره امور تغذیه
اداره­تغذیه با هدف تامین غذای دانشجویان،کارکنان واساتید و نظارت علمی برکیفیت وکمیت آن فعالیت مینماید .دراین راستا کارشناسان مربوط مواداولیه ورودی را ازلحاظ معیارهای بهداشتی کنترل نموده و برکلیه مراحل تهیه وآماده سازی وپخت وتوزیع غذا نظارت دارند لذا آنچه حائزاهمیت است اینکه کارشناسان ازهیچ کوششی در دستیابی دانشجویان به غذای سالم دریغ نمی­کنند. تلاش مسئولان اداره امور تغذیه و مدیریت امور دانشجویی همواره در راستای بهبود کیفیت غذای دانشجویی در هر سه وعده صبحانه، نهار و شام بوده است.