امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

برنامه روزانه سرویس ها در ایام امتحانات

چهارشنبه شانزدهم دی 1394 ساعت 3:35 ب ظ
برنامه روزانه سرویس ها در ایام امتحانات
روزهای شنبه تا چهارشنبه
 

مقصد

مبدا

مقصد

مبدا

مقصد

مبدا

ساعت

دانشگاه

مفید

دانشگاه

میدان امام خمینی

دانشگاه

مطهری

08:15

دانشگاه

مفید

دانشگاه

میدان امام خمینی

دانشگاه

مطهری

12:00

مفید

دانشگاه

میدان امام خمینی

دانشگاه

مطهری

دانشگاه

12:30

دانشگاه

مفید

دانشگاه

میدان امام خمینی

دانشگاه

مطهری

14:45

مفید

دانشگاه

میدان امام خمینی

دانشگاه

مطهری

دانشگاه

15:15

مفید

دانشگاه

میدان امام خمینی

دانشگاه

مطهری

دانشگاه

17:45

 روز پنج شنبه

مقصد

مبدا

مقصد

مبدا

مقصد

مبدا

ساعت

دانشگاه

مفید

دانشگاه

میدان امام خمینی

دانشگاه

مطهری

07:45

دانشگاه

مفید

دانشگاه

میدان امام خمینی

دانشگاه

مطهری

09:45

مفید

دانشگاه

میدان امام خمینی

دانشگاه

مطهری

دانشگاه

10:15

دانشگاه

مفید

دانشگاه

میدان امام خمینی

دانشگاه

مطهری

12:00

مفید

دانشگاه

میدان امام خمینی

دانشگاه

مطهری

دانشگاه

12:30

مفید

دانشگاه

میدان امام خمینی

دانشگاه

مطهری

دانشگاه

14:45

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود