امروز : سه شنبه چهارم اردیبهشت 1403
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

بــرنــامــه حـرکـت سـرویـس ها

شنبه هجدهم بهمن 1393 ساعت 1:6 ب ظ

بــرنــامــه حـرکـت سـرویـس ها

خوابگاه خواهران(مفید)                        خوابگاه برادران(شاهد)                   میدان مطهری

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

دانشگاه

مفید

07:30

دانشگاه

شاهد

07:40

دانشگاه

مطهری

07:30

دانشگاه

مفید

09:00

دانشگاه

شاهد

09:10

دانشگاه

مطهری

09:00

دانشگاه

مفید

10:30

دانشگاه

شاهد

10:40

مطهری

دانشگاه

10:30

مفید

دانشگاه

11:15

شاهد

دانشگاه

11:15

 

 

 

مفید

دانشگاه

12:50

شاهد

دانشگاه

13:00

 

 

 

دانشگاه

مفید

13:15

دانشگاه

شاهد

13:20

دانشگاه

مطهری

13:30

دانشگاه

مفید

15:30

دانشگاه

شاهد

15:40

 

 

 

مفید

دانشگاه

16:15

شاهد

دانشگاه

16:15

مطهری

دانشگاه

16:15

مفید

دانشگاه

17:45

شاهد

دانشگاه

17:45

مطهری

دانشگاه

17:45

مفید

دانشگاه

19:45

شاهد

دانشگاه

19:45

مطهری

دانشگاه

19:45

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود