امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


آزمایشگاه مقاومت مصالح

  • آزمایشگاه مقاومت مصالح
زمینه فعالیت:

تست کشش دو محوره
تست کمانش
تست خستگی
خیزتیرهای خمیده
انواع تست های میلگرد و ورق (شامل تست کشش،فشار،کمانش) و پلیمر
تست تنش و کرنش

اعضای کارگاه:

1- مسئول علمی کارگاه: آقای دکتر جواد راستی- ایمیل: rasti@qut.ac.ir
2- کارشناس کارگاه: آقای هادی فضلی - ایمیل: Hadi.fazli65@gmail.com
         

    دستورالعمل آزمایشگاه مقاومت مصالح

خیز تیرهای خمیدهتست پیچش
تست کمانشخستگی


آزمایش محاسبه تنش و کرنشتست کشش

 
تست کشش دو محوره