امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
لیست رویداد ها
چهارشنبه 12 تیر

9 - 14
دانشگاه صنعتی قم

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن- 36641601-025 فاکس: 36641604-025
صندوق پستی : 1519-37195
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir